M
Kategori

Gustav II Adolf införde många militära nyheter i den svenska armén och gjorde den till en av dåtidens mest effektiva krigsmakter. I samband med de svenska framgångarna under trettioåriga kriget blev Sverige en stormakt i norra Europa.

Stormakten Sverige 1611-1718

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Sveriges befolkning under stormaktstiden

Vid 1600-talets inledning bodde det ungefär en miljon människor inom det svenska rikets gränser. Hundra år senare, 1718, fanns det omkring 1,8 miljoner invånare i Sverige och Finland. Trots de många krigen med dess utskrivningar av soldater skedde en stark befolkningsökning i landet under tidsperioden. I Sverige hörde mellan 93-95 procent av befolkningen till allmogen (bönder, torpare, tjänstefolk och arbetare) och omkring 3-4 procent var borgare. De övriga procenten av befolkningen tillhörde prästerskapet och adeln.

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Sveriges befolkning under stormaktstiden

Vid 1600-talets inledning bodde det ungefär en miljon människor inom det svenska rikets gränser. Hundra år senare, 1718, fanns det omkring 1,8 miljoner invånare i Sverige och Finland. Trots de många krigen med dess utskrivningar av soldater skedde en stark befolkningsökning i landet under tidsperioden. I Sverige hörde mellan 93-95 procent av befolkningen till allmogen (bönder, torpare, tjänstefolk och arbetare) och omkring 3-4 procent var borgare. De övriga procenten av befolkningen tillhörde prästerskapet och adeln.

ANNONS

ANNONS

I det stora hela hade Sverige en liten befolkning jämfört med många andra av Europas länder. Men under 1600-talet kunde Sverige ändå uppträda som en europeisk stormakt. Hur var det möjligt?

Sverige blir en stormakt

Under Vasatiden utvecklades Sverige till ett mer enat rike där kungen hade större makt än tidigare. Detta ledde till en djärvare svensk utrikespolitik vars främsta mål var att få kontroll över den lönsamma Östersjöhandeln.

I början av 1600-talet var många av staterna runt Östersjön politiskt splittrade. År 1611 blev Gustav II Adolf kung. Han erövrade delar av Baltikum och tog upp skatt på handeln i de stora städerna där. Sverige byggde snabbt upp ett herravälde i Baltikum (främst Estland och Lettland).

År 1630 ingrep Sverige på protestanternas sida mot katolikerna i trettioåriga kriget som pågick i Tyskland sedan 1618. Gustav II Adolf (1594-1632) vann flera stora segrar men stupade i slaget vid Lützen 1632.

Andra svenska fältherrar stred vidare i Tyskland med växlande framgång. Den tyska befolkningen led oerhört svårt av kriget.

I Stockholm styrde Axel Oxenstierna (1583-1654), medan Kristina, Gustav II Adolfs dotter, växte upp.

Det trettioåriga kriget tog slut 1648. Sverige vann flera områden i norra Tyskland och räknades sedan som en stormakt i norra Europa.

År 1654 abdikerade (avgick) drottning Kristina och följdes på tronen av sin kusin Karl X Gustav. Han förde flera krig mot Danmark och lyckades erövra de danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän som snabbt införlivades i det svenska stormaktsväldet. Hans son, Karl XI, gav Sverige en bra armé genom att införa indelningsverket (se nedan). Det var ett sätt att skaffa soldater till armén mot att de i utbyte fick ett torp. Karl XI följdes 1697 på tronen av sin son som också hette Karl (XII).

Kungamakten stärks

Under de första årtiondena av 1600-talet började Sverige utveckla en stark statsmakt. En modern byråkratisk organisation med centrala ämbetsverk (myndigheter) växte fram. Ett av dessa var lantmäteriverket som kartlade Sverige och landets resurser. Med hjälp av Lantmäteriets kartor kunde staten också lättare bestämma hur mycket varje bonde skulle betala i skatt.

Vid den här tiden etablerades också ett postverk som underlättade spridandet av information. Samtidigt byggdes det svenska vägnätet ut.

Gymnasier och universitet grundades för att förse den växande statsmakten med dugliga ämbetsmän. Utbildningen förbättrades, men även domstolarna moderniserades. Den svenska staten (och byråkratin) gjordes också effektivare genom att Sverige delades in i län som hade landshövdingar, länsstyrelser och en residensstad.

ANNONS

ANNONS

Men stormaktspolitiken innebar samtidigt att skattetrycket ökade i Sverige. Bondebefolkningen drabbades dessutom hårt av militära utskrivningar.

Adeln blev däremot rikare, dels genom erövringar och krigsbyten och dels genom att staten var tvungen att sälja ut sin jord för att finansiera krigen. Många praktfulla slott och palats byggdes under perioden.

Den svenska högadeln hade under större delen av 1600-talet stor politisk makt, särskilt under de perioder då tronföljarna var minderåriga och landet styrdes av förmyndarregeringar. Men på 1680-talet bröts högadelns dominans då Karl XI (1655-1697) blev enväldig kung och lät genomföra en omfattande reduktion som tog tillbaka större delen av den jord som kronan tidigare hade förlorat till adeln (en reduktion är en indragning till staten av egendom, som jord och jordinkomster, vilka tidigare delats ut av staten till främst adeln i form av lön, belöning eller liknande).

Under stormaktstiden stod prästerna för en stor del av nyhetsflödet som nådde folket ute i byarna.

Prästerna höll koll på folket

Efter att kyrkan hade blivit en statskyrka (se reformationen) var prästerna underordnade kungen. Prästerna fungerade därför som en länk och språkrör mellan folket och staten. Kyrkan med prästerna som språkrör kan liknas vid "dåtidens internet". De spred nyheter och statlig propaganda till allmogen samtidigt som de kunde föra vidare klagomål från folket till staten.

Prästerna hjälpte också till med utskrivningen av soldater. De skulle bokföra alla människor i socknen. På 1600-talet användes kyrkböckerna bland annat till att hålla reda på hur många unga män det fanns och vilka som skulle kunna bli soldater.

ANNONS

Huvudstaden låg mitt i det svenska stormaktsväldet

Sverige var i grunden ett sjörike som bands samman med hjälp av kommunikationer över havet. Rikets huvudstad Stockholm fungerade som en sammanhållande central mittpunkt i detta nätverk av sjöfartsbaserade förbindelser. Det var via huvudstaden som alla viktiga kommunikationsleder gick. Från det inre av Mälaren med Bergslagen kunde man resa smidigt till Stockholm och vidare österut via Åland till Åbo i Finland och därefter vidare in i Finska viken till fästningsstaden Viborg som vaktade Sveriges östgräns mot Ryssland. Det var i anslutning till den här centrala sjövägen som det svenska rikets viktigaste bygder låg grupperade.

ANNONS

Stockholms geografiska placering kunde inte ha varit bättre. Staden låg mitt i det svenska stormaktsväldet med bra förbindelser åt alla väderstreck. Detta fick ännu större betydelse efter att Sverige vunnit flera stora landområden på det europeiska fastlandet längs med Östersjön.

Ett land med stora naturtillgångar

Sverige var rikt på skog och malmfyndigheter som behövdes för att framställa järn, koppar och andra metaller.
 

Karta över svenska stormaktsväldet 1658
Bild: SO-rummet.se
Karta över svenska stormaktsväldet.


Under 1600-talet växte Sveriges industrikapacitet i takt med att en rad järnbruk och manufakturer (fabriker) uppkom runt om i riket.

För att skaffa yrkeskunnigt folk med nya idéer lockade staten till sig utländsk arbetskraft, bland annat från Nederländerna.

ANNONS

ANNONS

Under hela 1600-talet grundades också mängder av nya städer i Sverige. Städerna var nödvändiga för handeln och gav staten stora skatteintäkter.

Handelsstäder inom det svenska stormaktsväldet

I Sverige var de viktigaste handelsstäderna Stockholm och Göteborg. Stockholm var en ganska stor stad i slutet av 1600-talet med omkring 60 000 invånare. De övriga städerna i Sverige (inkl. Finland) var vid den här tiden små med invånarantal under 6000.

Men inom det svenska stormaktsväldet fanns många andra viktiga handelsstäder. Den mest betydelsefulla var Riga (i dagens Lettland), som vid sidan av Danzig var den största handelsstaden vid Östersjön under första delen av 1600-talet. Även andra städer i det svenska Baltikum bedrev livlig handel, däribland Pernau, Reval och Narva.

Sverige besatt också flera viktiga handelsstäder i Nordtyskland. Stettin, vid mynningen till floden Oder, var kanske den viktigaste, men också i Wismar och Stralsund bedrevs omfattande handel.

Alla dessa handelsstäder gynnade såklart den svenska ekonomin. En annan fördel för handeln var att svenska fartyg sedan mitten av 1600-talet var befriade från Öresundstullen.

Svensk export och statslån finansierade krigen

Sverige blev under stormaktstiden en militärstat där nästan alla resurser gick till armén och flottan. Svenskarnas framgångar på slagfälten bekostades till stor del av tillgångar i länder som härjades av de svenska trupperna. Pengar som saknades skaffades fram genom att sälja järn, koppar och tjära, som var varor av stor internationell betydelse och samtidigt produkter som Sverige i det närmaste hade monopol på.

Smeder i fullt arbete. Del av en målning jord av Pehr Hilleström d.ä. (1732-1816).

De svenska järnbruken var mycket viktiga för Sverige under perioden. Landets skogar gav obegränsad tillgång till träkol som användes i masugnarna, och krigsindustrin tillverkade mer vapen än vad armén och flottan gjorde av med.

Svenska kanoner var inte svåra att exportera. De var de bästa i hela Europa.

Krigen betraktades som lönsamma och finansmän stod under delar av 1600-talet i kö för att ge Kronan kredit. Alla ville förskottera pengar och varor. Krigen fördes därför i viss mån med lånade pengar.

ANNONS

ANNONS

En modern och effektiv krigsmakt

Även den svenska militärmakten effektiviserades under 1600-talet. Vid sidan av adeln, kunde nu också rika bönder få rusttjänst. Rusttjänst innebar att man i utbyte mot skattefrihet ställde upp med utrustade ryttare för krigstjänst.

Under 1600-talets senare del inrättades också efter Karl XI:s initiativ ett indelningsverk som innebar att varje socken skulle förse staten med ett visst antal soldater. På så sätt fick Sverige en lojal och vältränad armé som snabbt kunde sättas in i krig.

På slagfältet var den svenska armén väldisciplinerad och dessutom lätt utrustad vilket gjorde den till en effektiv, snabb och rörlig krigsmaskin.

Genom de indelta soldaterna, som var mer övade och drillade för krig än vanliga bönder, skaffade sig Sverige en slagkraftig armé som uppvägde landets låga befolkningsmängd.

Stora nordiska kriget och slutet på stormaktstiden

När Karl XI dog 1697 efterträddes han av sin son Karl XII (1682-1718). Tre år senare, år 1700, passade Sveriges ärkefiender Danmark, Polen och Ryssland på att förklara krig. Sverige drogs därmed in i det stora nordiska kriget (1700-1721).

Karoliner på reträtt i Ukraina strax efter det ödesdigra slaget vid Poltava 28 juni 1709. Detalj från en målning gjord av Gustaf Olof Cederström (1845-1933).

Den karolinska armén hade stora framgångar till en början. Först besegrades Danmark och sedan en stor rysk här i slaget vid Narva år 1700. De svenska soldaterna – karolinerna – tågade därefter segrande kors och tvärs genom Polen under flera år.

Vändpunkten kom sedan Karl XII bestämt sig för att gå in i Ryssland. Svenskarna led ett katastrofalt nederlag vid Poltava (i Ukraina) och fick gå i rysk fångenskap. Kungen flydde mot Turkiet med ett tusental man. Se kalabaliken i Bender >

Vid återkomsten till Sverige sex år senare planerade Karl XII ett angrepp på Norge. Den 30 november 1718 blev han skjuten utanför Fredrikstens fästning i Norge varefter kriget avbröts.

Vid frederna efteråt förlorade Sverige nästan alla provinser på andra sidan Östersjön. Stormaktstiden var slut.

Resurserna blev för små för rikets storlek

Den främsta orsaken till att Sverige inte lyckades behålla sin stormaktsställning särskilt länge var att Sverige blev för stort för vad som klarades av med de begränsade resurser som fanns till förfogande.Rikets stora geografiska spridning gjorde det svårt att försvara. De knappa resurserna på folk och pengar gjorde det därför omöjligt för Sverige att behålla sin stormaktsställning i det långa loppet.

Avgränsare

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

LÄS MER: Varför och hur blev Sverige en stormakt?

LÄS MER: Armén och flottan under stormaktstiden

LÄS MER: Indelningsverket

LÄS MER: Stora nordiska kriget

LÄS MER: Karl XII och stormaktsväldets undergång

PODCAST: Introduktion till stormaktstiden


Regentlängd och tidsaxel över stormaktstiden

Gustav II AdolfGustav II Adolf 1611-1632

Andra polska kriget 1600-1629 var en del av maktkampen kring den svenska kronan mellan den svensk-polske kungen, Sigismund, och den svenske kungen Karl IX, samt senare även hans son Gustav II Adolf. Kriget räknas som en fristående fortsättning på stridigheterna efter avsättningskriget mot Sigismund, då Sigismund förlorade kontrollen över Sverige till hertig Karl.

Ingermanländska kriget 1610-1617 mellan Sverige och Ryssland kan betraktas som en del av Stora oredan, känt bland annat för försöket att sätta en svensk hertig på den ryska tsartronen. Det slutade med stora landvinster för Sverige i freden i Stolbova och var en av grunderna till den svenska stormaktstiden.

Kalmarkriget 1611-1613 var ett krig mellan Sverige och Danmark-Norge som främst utkämpades vid Kalmar med omnejd.

Trettioåriga kriget 1618-1648 var europeisk storkonflikt som i huvudsak utspelade sig på tysk mark. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. Religion omnämns ofta som en bidragande ideologisk orsak till kriget eftersom de stridande framförallt utgjordes av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod främst det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare. Vid den westfaliska freden 1648 bekräftades Sveriges nyvunna ställning som stormakt i norra Europa.
 


drottning KristinaKristina 1632-1654

Nya Sverige 1638-1655 var en svensk handelskoloni som låg i ett område längs med Dalawarefloden i Nordamerika.

Torstensons krig 1643-1645 var ett krig mellan Sverige och Danmark-Norge som startades av den svenska rikskanslern Axel Oxenstierna med målsättningen att häva den danska Öresundstullen och göra strategiska landvinningar för att försvåra framtida danska anfall mot Sverige. Efter svenska framgångar skrevs freden i Brömsebro 1645 där Danmark-Norge avträdde landskapen Jämtland, Härjedalen, samt öarna Gotland och Ösel till Sverige. Samtidigt fick Sverige Halland i 30 år. Dessutom skulle svenska fartyg få tullfrihet genom Öresund. Landvinningarna gjorde Sveriges gränser mer naturliga och lättförsvarade. De danska landförlusterna gav upphov till en revanschlusta, som skulle bidra till fortsatta konflikter mellan Danmark och Sverige under senare delen av 1600-talet.

Kristina abdikerar (avsäger sig tronen) 1654 och flyttar till Rom där hon konverterar (byter religion) till katolicismen.
 


Karl X GustavKarl X Gustav 1654-1660

Karl X Gustavs polska krig 1655-1660 var ett krig mellan främst Sverige och Polen-Litauen och som slutade utan tydlig segrare.

Karl X Gustavs ryska krig 1656-1661 var ett krig mellan Ryssland och Sverige som startades av Ryssland när Sverige var djupt involverat i Karl X Gustavs polska krig. Kriget slutade utan territoriella förändringar. Stridigheterna upphörde 1658 men kriget slutade formellt med Freden i Kardis 1661, då Karl XI regerade i Sverige.

Första danska kriget 1657-1658 var ett krig mellan Sverige och Danmark-Norge med Holstein som allierad på svensk sida. När kriget bröt ut 1657 var Sverige redan inblandat i ett krig i Polen samt ett krig mot Ryssland. Sverige var därför mycket svagt vilket ledde till att Danmark anföll Sverige. Kriget slutade med svensk seger efter det avgörande tåget över bält vilket resulterade i den för Sverige mycket förmånliga freden i Roskilde. Freden i Roskilde 1658 innebar att Sverige fick Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län.

Andra danska kriget 1658-1660 utspelade sig kort efter Karl X Gustavs första danska krig. Kriget slutade med att Sverige fick återlämna Bornholm och Trondheims län.
 


Karl XIKarl XI 1660-1697

Karl XI:s reduktion (1680-talet) var ett antal beslut som Karl XI drev igenom och som gick ut på att staten fick rätt att konfiskera stora delar av den svenska adelns egendomar. Reduktionen minskade adelns makt och ökade samtidigt kungens möjligheter att kunna styra landet på ett effektivare sätt.

Indelningsverket (1682) var ett militärt organisationssystem som skapades av Karl XI. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp. Bönderna slapp på så sätt själva bli utskrivna som soldater. Genom de indelta soldaterna, som var mer övade och drillade för krig än vanliga bönder, skaffade sig Sverige en slagkraftig armé som uppvägde landets låga befolkningsmängd. Indelningsverket ersattes 1901 med allmän värnplikt.

Häxprocesserna 1668-1676 då hundratals oskyldiga människor blev dömda och avrättade för häxeri.

Skånska kriget 1675-1679 utkämpades mellan Danmark-Norge och Sverige både till sjöss och på land med Skåne som den viktigaste krigsskådeplatsen. Kriget vanns till slut av Sverige efter påtryckningar från Frankrike.
 


Karl XIIKarl XII 1697-1718

Slottsbranden 1697 var en eldsvåda i Stockholm då det gamla slottet Tre kronor totalförstördes. I samband med slottsbranden gick en stor del av Sveriges skriftligt bevarade medeltidshistoria upp i rök.

Stora nordiska kriget 1700-1721 ägde rum i norra och östra Europa. Kriget utkämpades mellan Karl XII:s Sverige och en varierande uppsättning koalitioner (allianser) med Ryssland, Danmark och Polen som de främsta motståndarna. Kriget gick till en början bra för Sverige, men vände efter det stora svenska nederlaget mot ryssarna vid Poltava i Ukraina 1709.

Pesten i Sverige 1710-1713 var den sista stora pestepidemin som drabbade Sverige. Dödligheten var mycket hög och pesten drabbade främst de större städerna. Det har uppskattats att omkring en tredjedel av bl.a. Stockholms, Göteborgs och Malmös invånare dog.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Byråkrati: En struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en större organisation såsom en stat.

Envälde: Ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare med absolut (fullständig) makt, t.ex. en diktatur.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Finansiera: När stater, individer, företag, organisationer etc. skaffar och använder kapital (oftast pengar) och resurser.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Internationell: Samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Karoliner: Så kallas ibland Karl XI:s och Karl XII:s soldater.

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara både fysisk (ett torg, affär etc) eller t.ex. virtuell (som en aktiemarknad eller Blocket.se).

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Reduktionen: Karl XI:s reduktion var ett antal beslut som Karl XI drev igenom med riksdagens hjälp 1680-1682 som gick ut på att staten fick rätt att dra in och förstatliga stora delar av den svenska adelns egendomar.
 

ANNONS

ANNONS

Intressanta fakta om stormaktstiden

Visste du att:

 • Den 6 november 1632 avgjordes slaget vid Lützen mellan 12 000 tyskar och 15 000 svenskar. Under de häftiga striderna i den svåra dimman träffades kung Gustav II Adolf av en kula mellan skulderbladen. Kungens älghudsrustning var för svag för att ge ett effektivt skydd. Eftersom den 38-årige kungen var tjock som en öltunna kunde han inte bära en järnrustning, annars hade han kanske klarat sig. Kungen kastades av sin häst och dödades av fienderna som anföll honom. Det dröjde till den 2 juni 1634 innan kungen begravdes. Hans inälvor kom hem först under 1800-talet. De hade förvarats i klosterkyrkan i Weissenfels sedan 1632. LÄS MER: Gustav II Adolf
   
 • I Sverige avrättades 300 personer för trolldom under åren 1666-1676. Den sista häxan i Sverige som dömdes till döden var en 80-årig kvinna i Eskilstuna. Kvinnan halshöggs 1704. LÄS MER: Trolldom och häxprocesser
   
 • Regalskeppet Kronan sänktes den 1 juni 1676 under slaget vid Ölands södra udde. Förlisningen orsakades av att skeppet kantrade i en alltför tvär gir. Under kantringen antändes krutförrådet vilket innebar att huvuddelen av fören sprängdes bort på styrbordssidan. Över 800 man dog och med i djupet följde över 100 kanoner. LÄS MER: Regalskeppet Kronan
   
 • Regalskeppet Svärdet, bestyckat med 86 kanoner, sänktes den 1 juni 1676 under slaget vid Ölands södra udde efter att den attackerats av en holländsk brännare. 600 man, inklusive befälhavaren Claas Uggla, omkom. (En brännare var ett uttjänt fartyg som fylldes med brännbara ämnen som seglades mot fienden av en liten besättning, som hakade fast brännaren vid ett fientligt skepp och antände den.)
   
 • Den 15 september 1655 förlorade Sverige den Nordamerikanska kolonin Nya Sverige som varit i svensk ägo sedan 1638. I den bristfälliga fästningen Fort Christina fanns det bara 30 soldater som skulle möta de holländska yrkessoldaterna. Eftersom svenskarna saknade krut och livsmedel tvangs guvernören Johan Rising kapitulera inför det holländska övervåldet. LÄS MER: Nya Sverige
   
 • Lorenzo Magalotti (1637-1712) var en florentinsk diplomat och resenär så år 1674 besökte Sverige och därefter skrev en bok om svenska seder och bruk. Han beskriver t.ex. hur ett borgarbröllop gick till och hur det var att ta in på ett gästgiveri. Bröllopet fann han påfallande praktfullt men noterade att kvinnor och män satt vid skilda bord vid den efterföljande måltiden. Maten på gästgiverierna ansåg den italienske resenären vara torftig. Magalottis bok gavs för första gången ut i svensk översättning 1912. Den är försedd med intressanta teckningar av okänd hand.
   
 • Den svenske språkforskaren Andreas Kempe påstod i skriften Paradisets språk från 1688 att Gud pratade på svenska med Adam i Edens lustgård. Och enligt Kempe svarade Adam på danska. Däremot pratade Eva och ormen franska med varandra.
   
 • År 1710 dog 23 000 av Stockholms 60 000 invånare av pesten, och i hela riket dog omkring 100 000 människor. LÄS MER: Pesten 1710 - en katastrof i Stockholms och Sveriges historia
   

ANNONS

ANNONS

Slutet på stormaktstiden

Sveriges militära makt var egentligen bruten redan 1709 efter nederlaget vid Poltava. Landet upphörde då i realiteten att vara en politisk stormakt. Nutida historiker brukar ändå låta Karl XII:s död 1718 eller de efterföljande frederna 1719-1721 markera slutet på den svenska stormaktstiden.
 

Karl XII:s död
Bild: SO-rummet.se
Karl XII:s likfärd. Del av en målning gjord av Gustaf Cederström, 1878.


 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka orsaker och drivkrafter nämns i texten som förklarar hur Sverige kunde bli en stormakt? Punkta upp en sammanfattning.
   
 2. Nämn några viktiga händelser som resulterade i att Sverige kunde utvidga sitt territorium.
   
 3. På vilka sätt stärktes kungamakten/statsmakten under 1600-talet? Resonera och försök att jämföra med medeltida kungamakt.
   
 4. I början av 1500-talet, under Gustav Vasas regering, reformerades kyrkan i Sverige. Vilken nytta hade stormaktstidens regenter av det tror du?
   
 5. I texten nämns sjövägarnas betydelse. Varför var dessa vattenvägar (havet etc) så viktiga för Sverige?
   
 6. Titta på kartan över Norden i texten. Varför tror du Stockholm fick en sådan viktig betydelse och utvecklades till rikets huvudstad?
   
 7. Hur finansierades de svenska krigen under stormaktstiden?
   
 8. På vilka sätt var den svenska krigsmakten effektiv?
   
 9. Vilken händelse gjorde så att Sverige i praktiken upphörde att vara en militär stormakt? Varför?
   
 10. Varför kunde inte Sverige till slut inte behålla sin stormaktsställning? Nämn några faktorer som påverkade att Sverige i längden inte kunde bevara och skydda gränserna till stormaktsväldet (det svenska riket).

Ta reda på:

 1. Varför gick Sverige med i det trettioåriga kriget?
   
 2. Varför ville drottning Kristina abdikera och sluta vara regent?
   
 3. Vad hände under häxprocesserna i Sverige?
   
 4. (Svår) Vilka orsaker låg bakom att danskarna respektive ryssarna var fientligt inställda mot Sverige? (Varför krigade de mot Sverige?)

Diskutera:

 1. Vad kan människorna i de erövrade områdena ha tyckt om att bli svenskar?
   
 2. (Svår) Hur tror du Sveriges historia skulle ha utvecklats om landet fått behålla alla områden som ingick i det svenska stormaktsväldet?
   

 

Litteratur:
Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Jakob Christensson (red), Stormaktstiden - Signums svenska kulturhistoria 3, Signum, 2000
Lars Ericson Wolke, 1658 - Tåget över Bält, Historiska Media, 2008
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid, Studentlitteratur, 2003
Christer Kuvaja, Karolinska krigare 1660-1721, Schildts Förlags AB, 2008
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.


Gustav II Adolf

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Stormaktstidens Sverige

Riksdagen under 500 år – från kungamakt till folkstyre

av: Sveriges riksdag
Mellanstadiet

Från kungamakt till folkstyre är ett pedagogiskt material om riksdagens utveckling under 500 år. Det lyfter händelser och förändringar som skett, källor och historiebruk.

+ Läs mer

Resande Man

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

1660 hade diplomaten greve Christoph Carl von Schlippenbach bråttom till Polen för att förhandla om en allians mellan Sverige och Polen mot den gemensamma fienden Ryssland. Skeppet förliste i en snöstorm bland skären vid Landsort. 38 personer omkom. Anders Bjugg, grevens sekreterare, överlevde och skrev ner en berättelse av den dramatiska förlisningen.

+ Läs mer

Krigsskeppet Solen

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen utgår från det svenska örlogsfartyget Solen som, helt enligt reglementet, sprängdes år 1627 av sin egen skeppare därför att polska soldater och sjömän höll på att erövra skeppet.

+ Läs mer

Sveriges historia från istid till EU

av: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Textfrågor, skapa tidslinje och skriv personporträtt.

+ Läs mer

Sverige, slavhandeln och slaveriet

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Många känner till den transatlantiska slavhandeln och slaveriet, men få vet att Sverige var en del av det.

+ Läs mer

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Artiklar om Stormaktstidens Sverige

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

av: Jan-Olof Fallström
2023-11-15

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer. Äktenskapet betraktades ofta som en affärsuppgörelse snarare än en union byggd på romantisk kärlek. Gifta kvinnor ansvarade främst för hushåll och barnuppfostran. Äktenskapets huvudsakliga syfte var att skapa social och ekonomisk stabilitet genom att ha många barn. Ogifta kvinnors yrkesmöjligheter var begränsade till arbete som piga - ofta på en bondgård - eller vissa kvinnorelaterade yrken i städerna. Samtidigt var kvinnan underordnad mannen inom både familj och samhälle. Allt detta speglades i tidens vardagsliv och lagar...

+ Läs mer

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

av: Torbjörn Nilsson
2023-10-03

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan ett tusental svenskar. De hade inte flyttat till den västsibiriska staden frivilligt utan förts dit som krigsfångar under Karl XII:s ryska krig. Efter nederlaget vid Poltava 1709 och fram till freden 1721 levde en procent av alla svenskar (30 000 personer) som ryska fångar. Fångenskapen bekräftade den svenska stormaktens fall, men bidrog också till kartläggningen av Sibirien och genombrottet för en from religiositet, pietismen, när de överlevande karolinerna återvände...

+ Läs mer

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

av: Annelie Ingvarsson
2023-03-10

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om frihet och herravälde. Grannländerna Sverige och Danmark låg i långvarig fejd med varandra och tusentals människor fick sätta livet till i kampen om makten över Östersjön. Under 1600-talet nådde kriget sin kulmen. Arméernas närvaro i Skåne spred skräck bland befolkningen. Många tvingades lämna sina hem och söka skydd i de djupa skogarna. En del tog anställning i de danska friskyttekompanierna, andra förde sin egen desperata kamp för överlevnad. Det var nu som snapphanarna tog plats i den skånska historien...

+ Läs mer

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

av: Lars Hildingson
2022-11-14

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av lågtyska). För svenskar som lärde sig något annat språk än modersmålet var tyska det dominerande språket, möjligen med undantag för eliten bland kyrkans folk. För biskopar och lärda munkar var latin det naturliga andraspråket, gångbart i hela den kristna världen. Det har sagts att Sverige under medeltiden var på väg att bli en tysk koloni. Men det var i så fall en kolonisation kulturellt och ekonomiskt. Hansan var ju ingen statsbildning...

+ Läs mer

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

av: Lars Hildingson
2022-11-13

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra grannländer: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark. Vägarna från Östersjön ut mot världshaven går mellan de danska öarna Fyn och Själland och genom Öresund - vattnet mellan Sverige och Danmark. Under 1900-talets sista år byggdes en bro över Öresund. En motorväg och en järnväg korsar nu den urgamla vattenvägen. Rullande hjul konkurrerar med vattenfarkosterna...

+ Läs mer

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

Podcast om Stormaktstidens Sverige

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

Länkar om Stormaktstidens Sverige

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi

Häxprocesserna

Om häxjakt och häxprocesser i Sverige och västvärlden tiden 1450- 1750-talet. Avsnittet fokuserar på Sveriges...

Hi

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Hi

Livet på landet och i staden 1500-1776

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Karta

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet...

Hi
Porträtt

Karl XI

Karl Xl (1655-1697) var det enda barnet till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora och var myndig kung...

Hi
Porträtt

Karl XII

Karl XII (1682-1718) var son till Karl XI och Ulrika Eleonora (d.ä.) och Sveriges kung fr.o.m. 1697...

Hi
postryttare

Postväsende

Postordning infördes i Sverige 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna. Den innebar att det skulle...

Hi
Porträtt av Axel Oxenstierna.

Axel Oxenstierna

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654) är en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Porträtt

Karl X Gustav

Karl X Gustav (1622-1660) blev kung av Sverige 1654 efter att drottning Kristina hade abdikerat....

Hi
Porträtt

Gustav II Adolf

Gustav II Adolf (1594-1632) var son till Karl IX och Kristina av Holstein. Han var Sveriges kung i...

Hi
Kristina

Drottning Kristina

Kristina (1626-1689) var dotter till kung Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg....

Hi
Absolutism

Absolutism

Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500...

Hi
soldater

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt 1618-1648 som i huvudsak utspelade sig på tysk...

Hi
snapphane

Snapphanar

Genom freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avvara de danska landskapen Skåne, Halland och...

Hi
soldater

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

Hi
Flygarns Haga

Göteborgs historia

Under medeltiden och ända fram till och med freden i Roskilde 1658 ägde Danmark landskapen Halland...

Hi
Vasaskeppet

Regalskeppet Vasa

Vasaskeppet eller regalskeppet Vasa började byggas 1626 men kantrade och förliste på sin jungfrutur...

Hi
Kronan exploderar

Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade, exploderade och sjönk...

Hi
Porträtt

Lars Gathenhielm

Lars Gathenhielm (1689-1718) eller Andersson som han hette innan han adlades, var en skepparson...

Hi
Slaget vid Lund

Skånska kriget

Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark (med stöd från Nederländerna och...

Hi
Svenskarna anländer

Nya Sverige

Nya Sverige var en svensk handelskoloni i Nordamerika 1638-1655 som låg i ett område i närheten av...

Hi
Skadad Karl XII

Slaget vid Poltava

Slaget vid Poltava (i Ukraina) 1709 avgjorde det stora nordiska kriget. Under slaget besegrades...

Hi
Strid

Slaget vid Lund

Slaget vid Lund ägde rum den 4 december 1676 och var en del av det skånska kriget. Striden stod...

Hi
strid

Slaget vid Lützen

Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var en stor drabbning under det trettioåriga kriget (Lützen...

Hi
Karl X Gustav

Tåget över Bält

Tåget över Bält var en våghalsig militär operation som drevs igenom av den svenske kungen Karl X...

Hi
Karoliner på marsch.

Indelningsverket

Indelningsverket var ett svenskt militärt organisationssystem som skapades av Karl XI 1682....

Hi
Karl XII

Kalabaliken i Bender

Efter det totala nederlaget vid Poltava 1709 flydde Karl XII med ett antal rådgivare och en...

Hi
Karta

Freden i Roskilde

År 1657 befann sig den svenska armén under ledning av Karl X Gustav i Polen. Den danske kungen...

Hi
Polhem

Christopher Polhem

Christopher Polhem (1661-1751) är en av Sveriges främsta vetenskapspersoner och uppfinnare genom...

Hi
Karoliner på fjället.

Armfeldts karoliner

Armfeldts karoliner utgjordes av den armé som 1718 under befäl av generalen Carl Gustaf Armfeldt...

Hi
Vapensmedja

Valloner

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. De hade flyttat från...

Hi
Fredsförhandlingar

Westfaliska freden

Westfaliska freden ingicks mellan Sverige och det tyska riket i Osnabrück den 15 augusti 1648....

Hi
slottet

Slottet Tre kronor

Tre kronor var Stockholms kungaborg och bestod av en rad byggnader som hade medeltida ursprung....

Hi
Slottet

Skoklosters slott

Skoklosters slott är en av stormaktstidens förnämsta byggnader. Slottet började uppföras 1654 vid...

Hi
Tidning

Ordinari Post Tijdender

Ordinari Post Tijdender, med dess senare efterkommande Post- och Inrikes Tidningar, var en tidning...

Hi
Porträtt

Louis de Geer

Louis de Geer (1587-1652) var en affärsman från Nederländerna och en av 1600-talets stora...

Hi
Porträtt

Magnus Gabriel De la Gardie

Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686) var en av stormaktstidens mest framträdande politiker. Han...

Hi
Karta

Cabo Corso

Cabo Corso var en svensk handelskoloni på Guldkusten i nuvarande Ghana. Anläggandet av kolonier...

Hi
Porträtt

Erik Dahlbergh

Erik Dahlbergh (1625-1703) var en fästningsarkitekt, strateg och tecknare av stormaktstidens slott...