S
Kategori

Religiositet och religion har i alla tider hjälpt människan att tolka, förstå och utstå tillvaron och livet.

Allmänt om religion

Religion besvarar existentiella frågor

Vår situation som människor i universum är väldigt utsatt. Att leva innebär att vi hela tiden ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor.

Själva ordet religion kommer från latinets "religare" vilket betyder ungefär att återknyta, återskapa. Det man försöker återskapa är kontakten med ursprunget.

Religion besvarar existentiella frågor

Vår situation som människor i universum är väldigt utsatt. Att leva innebär att vi hela tiden ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor.

Själva ordet religion kommer från latinets "religare" vilket betyder ungefär att återknyta, återskapa. Det man försöker återskapa är kontakten med ursprunget.

ANNONS

ANNONS

I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker religionsutövarna på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva. Detta görs genom de tre återkommande momenten: tro, myt och rit.

Religionens ursprung - lär vi oss eller är det medfött?

I alla kända kulturer, både historiska och nutida, finner vi spår av någon form av religion eller religiositet. Människor har dyrkat gudar och gudomligheter under både historisk och förhistorisk tid. En naturlig fråga är därmed när människor började föreställa sig andliga väsen och utföra ritualer riktade till dem.

Var det som med upptäckten att kunna göra upp eld? Något som en inspirerad person kom på för länge sedan och som därefter har förts vidare från generation till generation? Med andra ord, innan upptäckten av religion var människorna ett slags naturliga ateister.

Eller är den religiösa instinkten inbyggd i den mänskliga naturen, i våra gener, i vår hjärnas struktur? På samma sätt som biologiska drifter efter mat och sex eller kulturella behov som musik, poesi och dans?

Inom religiösa traditioner finns det olika sätt att svara på frågan. I till exempel judendomen och kristendomen så existerar Gud innan skapelsen av universum och människan, vilket inte är så konstigt eftersom Gud är skaparen. I det ursprungliga tillståndet innan syndafallet levde Adam och Eva i ett naturligt förhållande till Gud, men de hade inte vad vi brukar kalla för religion. Det är först i och med syndafallet och i samband med jordbrukets uppkomst och Abels och Kains offer (boskap och gröda) som religion i betydelsen bön och religiösa ritualer träder fram i de bibliska berättelserna.

Inom hinduismen å andra sidan, i de vediska skrifterna, så föregår religionen människan genom att gudarna själva är religiösa i den förståelsen att de utför offer. I den kända Purushahymnen (Rigveda 10.90) beskrivs hur i tidernas begynnelse gudarna offrade en enorm urmänniska, ur vilken både den materiella verkligheten och de olika mänskliga samhällsklasserna formades. En liknande föreställning finns i fornnordisk mytologi genom offret av jätten Ymir, vars hår blev till gräs och vars hjärna blev till molnen och benen till berg. Det är svårare att tänka sig en monoteistisk gud som religiös då han eller hon från början är det enda som existerar, men man kan fråga sig om änglarna har ett slags religion.

Evolutionära förklaringar om religionens ursprung

Religionsvetenskapen - det vetenskapliga studiet av religioner - växte fram under 1800-talets senare hälft. Med hjälp av evolutionsteorin - som framställde människans och kulturens framväxt som en naturlig gradvis process från ett apliknande tillstånd till den moderna människan - formulerades frågan om religionens ursprung på ett nytt sätt. Då man inte i ett vetenskapligt studium kunde ta hjälp av religiösa berättelser var man tvungen att försöka hitta naturliga orsaker.

ANNONS

ANNONS

Enligt evolutionismen skedde biologisk, teknologisk och kulturell utveckling nästan enbart i en riktning, från det enkla till det komplicerade, från det primitiva till det civiliserade, från det sämre till det bättre. Därmed såg man inte utvecklingen på samma sätt som kristendomen likt ett fall från ett perfekt ursprungligt tillstånd, och historien som en lång färd tillbaka till det paradis man förlorat. Framstegstanken föreställer sig istället historiens början som mörk och primitiv och vår nutid som upplyst, stående på toppen av utvecklingskurvan. Man hyste ingen sentimentalitet för det man lämnat bakom sig, eftersom det vi nu har är den bästa av alla världar. Utvecklingen delades in i olika stadier med sin egen teknologiska nivå och kulturella egenart. Religion är något som hör till ett relativt tidigt stadium, men är olämplig för vår vetenskapliga civilisation som endast förlitar sig på vad som kan mätas och analyseras med hjälp av sofistikerade matematiska beräkningar.

Det var dock uppenbart för dessa tänkare på 1800-talet och det tidiga 1900-talet att alla kulturer inte hade nått lika långt. Deras egna, västerländska samhällen, hade självklart nått längst, men man hade genom upptäcktsfärder och kolonialism lärt känna nya kulturer i Afrika, Australien och Amerika som levde med mycket enkel stenåldersteknologi, och som inte hade något jordbruk eller skriftspråk. Forskarna tänkte sig att dessa människor levde kvar på tidigare stadier, vilka vår västerländska civilisation också befunnit sig på för länge sedan. De nutida primitiva folken var alltså ett slags levande fossiler och kunde studeras som bevis för hur människan hade levt i förhistorien. Deras samhällen och kulturer fungerade som tidsmaskiner med vars hjälp vi kunde rekonstruera vår egen forntid.

Samtidigt fanns det fortfarande många religiösa människor och former av vidskepelse och folktro (som att sätta ut gröt till tomten) kvar i de utvecklade länderna. Hur skulle man förklara det? Om vi hade nått en vetenskaplig och teknologisk nivå på vilken vi inte längre behövde religiösa förklaringar och berättelser, varför hade inte religionen dött ut? Förklaringen var att dessa myter och religiösa berättelser var survivals, överlevare från ett tidigare mer primitivt stadium, men att de obevekligt med en allt högre grad av rationalitet och modernisering skulle vittra bort.

Edward Tylor (1832–1917), en engelsk antropolog, ansåg att religion var en grundläggande tro på andliga väsen (animism) och att sådana föreställningar uppkom genom att människan hade funderat på skillnaden mellan en död och levande kropp, samt de gestalter som hon mötte i sina drömmar på natten. Slutsatsen som våra urtida tänkare drog var att människan hade en finmateriell kropp som kunde lösgöra sig under sömnen och som slutgiltigt lämnade kroppen när personen dog. Ur föreställningen om en själ utvecklades senare tanken på gudar och med den religionen.

Robert Ranulph Marrett (1866–1943) menade å sin sida att den mest ursprungliga religionen inte hade någon tanke på andliga väsen utan endast förhöll sig till en opersonlig kraft i naturen. Från den hade tanken på en själ och gudar utvecklats sig. Hans teori kallades därför för pre-animism, för-animism.

Emile Durkheim (1858–1917), en fransk sociolog, menade att de australiska urinvånarna (aboriginerna) var de mest primitiva av alla levande folk och att studiet av dem därmed var den mest säkra källan till den urtida religionen. Han tänkte sig vidare att religion egentligen var en mänsklig grupps symboliska sätt att dyrka sig själv, att religionerna handlade om individens underordnande under gruppen vilket uttrycktes med religiösa symboler. Religionens ursprung — grunden för de religiösa föreställningarna och ritualerna — fanns för Durkheim i de processer som gör det möjligt att leva i en grupp.

ANNONS

ANNONS

Problem för evolutionära förklaringar

Tanken på att vi kan komma åt mänsklighetens barndom genom nu levande samhällen på en låg teknologisk nivå mötte dock snart stora problem, då vissa forskare visade att även dessa ’primitiva’ folk hade avancerade religiösa föreställningar, som t.ex. den om en skapargud som stod över de andra gudarna. Detta var en teologisk tanke som primitiva folk inte borde kunna ha, enligt de lärda teorierna. Sålunda förnekade forskare inom det evolutionära lägret först fakta, men sedan var man tvungen att ge med sig. Det fanns alltså ingen given koppling mellan kulturella nivåer och teknologisk utveckling. En stam kunde vara teknologiskt underutvecklad men religiöst högtstående. Den kulturella utvecklingen gick inte heller rakt uppåt utan kunde gå bakåt. Evolutionismen hade därmed inte längre någon säker metod för att kunna säga något om religionens ursprung.

Tanken på att ökande modernisering skulle leda till religionens död fortsatte dock att vara stark bland religionsvetare speciellt sociologer och psykologer. Det var först mot slutet av 1900-talet som sekulariseringstesen slutligen föll. Insikten att religionerna inte kommer försvinna, att den religiösa driften på något sätt var inbyggd i människan växte sig allt starkare. Denna utveckling sammanföll med att religionerna blev allt mer inflytelserika på den politiska arenan. Revolutionen i Iran 1979 anförs ofta som en startpunkt.

Nya evolutionära förklaringar av religionens ursprung

Samtidigt uppstod nya försök att förklara religionens ursprung med hjälp av evolutionära förklaringar. Men nu inte genom analys av primitiva folks kulturer utan genom de nya rönen inom genetiken och hjärnforskningen. Grundtanken var nu att när människan utvecklades och fick förmågan till abstrakt tänkande så uppstod också de föreställningar vi finner i magi, sagor och religiösa berättelser. Det vill säga, när hon kunde skapa begrepp och ord som hav, människa och framtid: när människan fick ett språk, så uppstod religiösa föreställningar som ett slags bieffekt. Till exempel, genom att vi kan komma ihåg lättare sådana saker som en flygande människa än en vanlig människa, eller talande stenar än vanliga stenar, så blir de till en del av kulturen. Religionen är därför inbyggd i hjärnans sätt att fungera och forskningen som studerar detta kallas för kognitionsvetenskap.

Sekulariseringen har inte inneburit att vi har förlorat vårt religiösa intresse eller att vi inte skulle vara religiösa.

En intressant evolutionär teori om religion har framfört av David Sloan Wilson i hans bok Darwin’s Cathedral (2002). Han menar att religiösa idéer och ritualer hjälpte mänskliga grupper att bli mer överlevnadskraftiga gentemot icke-religiösa grupper. Grupper av människor (till exempel en stam) fungerar därmed som ett slags organismer, likt bisamhällen. Individerna i dessa är beroende för sin överlevnad på bisamhällets uppbyggnad och effektivitet. På samma sätt är det för människor. De grupper som utvecklade religioner fick speciella resurser för att kunna bli till effektiva grupper i konkurrens med andra. Och vissa religioner gör gruppen mer välfungerande än andra. Genom att vi både är flockdjur och har språk så är religion ett naturligt inslag i vårt sociala liv. Om vi inte har religion så måste vi ha något annat som fyller samma funktion; annars riskerar det sociala systemet att falla isär.

Om religionens fortsatta existens

Om människan är av naturen religiös så kommer inte religionen att försvinna, om vi inte genomgår en mycket genomgripande mutation. Men hur ska vi då förstå en ökande andel icke-religiösa i de västerländska samhällena? Om det var ett problem för den tidigare evolutionismen att det i våra högt utvecklade samhällen fortfarande fanns så primitiva sätt att tänka som det religiösa, så blir nu ateisterna ett problem för de som hävdar att religionen är inbyggd i människan. Kan vi förlora vår religion? Kan hela samhällen göra det? Eller gäller detta bara en sekulär elit som har genomgått långa avancerade utbildningar? Är det en övergående fas i våra samhällen? Eller kommer vetenskapen definitivt ersätta de religiösa förklaringarna?

ANNONS

ANNONS

Vad vi kan säga som en slutsats är att frågan om religionens ursprung hör ihop med vilken roll som religioner ska spela i vårt nutida samhälle. Om man tänker sig dem som överlevare från ett tidigare mer primitivt stadium så bör de i princip inte ha någon plats alls. Om de däremot är en viktig del av "att vara människa" vore det märkligt om de förpassades till den privata sfären för att långsamt tyna bort.

LÄS MER: Vad är religion?

LÄS MER: Livsfrågor

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

LÄS MER: Sekularisering och religionskritik

LÄS MER: Religion och vetenskap

LÄS MER: Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

PODCAST: Att jämföra religioner

Viktiga begrepp

Agnosticism: Man kan aldrig veta om det finns en gud eller inte eftersom det inte går att bevisa varken det ena eller det andra.

Ateism: Det finns inte några rationella skäl att tro på Guds existens eftersom det aldrig påträffats spår av Gud i universum. En ateist tror inte på Guds existens.

Existentiella frågor eller livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan.

Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord.

Lära: Vad man tror på i en religion.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Myt: En berättelse som förklarar världens, naturens och människornas existens eller tillvaro.

Mytologi: Flera myter inom samma religiösa åskådning bildar tillsammans en mytologi. En mytologi är en samling myter som ger en ingående förklaring till varför världen ser ut som den gör, varför naturen är utformad som den är, människornas familjemönster, kvinnligt och manligt, liv och död samt många andra fenomen som behöver en förklaring.

Polyteism: Tron på flera gudar (poly = flera | teos = gud).

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Ritual: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Urkund: Skrift som ligger som grund för en religion - en originalskrift, t.ex. Koranen.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad betyder ordet "religion"?
   
 2. Vad är religionens huvudsakliga syfte?
   
 3. Ge några exempel på hur religionens ursprung har förklarats inom olika religiösa traditioner.
   
 4. Ge exempel på evolutionära förklaringar om religionens ursprung samt kritik mot dem. 
   
 5. Hur förklarar kognitionsvetenskapen uppkomsten av religiösa föreställningar?

Fundera på:

 1. Diskutera hur sekularisering och vetenskapens framsteg påverkar människors religiösa tro och praktik i moderna samhällen.
   
 2. Resonera kring betydelsen av religion för individens identitet och gruppsammanhållning i olika kulturer och samhällen. Ge exempel.
   

 

Litteratur:
Émile Durkheim, The elementary forms of religious life, New ed New York: Oxford University Press, 2001
Michael J Murray & Jeffrey Schloss (red.), The believing primate: scientific, philosophical, and theological reflections on the origin of religion, Oxford: Oxford University Press, 2009
Edward Burnett Tylor, Primitive culture, New York: Harper, 1958
Geo Widengren, Religionens ursprung: en kort framställning av de evolutionistiska religionsteorierna och kritiken mot dessa, 2. uppl. Stockholm: Aldus/Bonnier, 1973
David Sloan Wilson, Darwin's cathedral: evolution, religion, and the nature of society, Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2002


FÖRFATTARE

Text: Clemens Cavallin, docent inom religionsvetenskap och viceprefekt för Internationalisering vid Göteborgs universitet
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Allmänt om religion

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet

av: RFSU
Högstadiet, Gymnasiet

Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

+ Läs mer

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Allmänt om religion

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

av: Lotte Mjöberg
2024-02-13

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har medfört att hästen ansetts ha extraordinära krafter och stå i kontakt med såväl himlen som underjorden. Hästen har därmed genom hela vår historia varit ett av de mest symboliskt laddade djuren på jorden. Men i det moderna samhället håller bilden av hästen på att ändras...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter kommer till uttryck i växlingen mellan mörker och ljus, sommar och vinter, ebb och flod, regn och torka, och bestämmer förutsättningarna för mänskligt liv. Norrsken, åskväder, vulkanutbrott och andra naturfenomen markerar närvaro. I dessa kraftfält lever människan inte som en analyserande åskådare, utan som delaktig i en allomfattande organisk helhet. Hon delar tillvaron med djuren, växterna och de "döda" tingen. Det går inte någon skarp gräns mellan levande och döda. Allt ingår i helheten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att européer gör en onaturlig uppdelning av tillvaron i olika fack, olika för t.ex. kultur, religion, politik och arbete. Religionen är inte en avdelning för sig utan hör samman med allt som hör livet till...

+ Läs mer

M

Frågor om livet: Vad tror jag själv?

av: Lennart Koskinen
2021-09-27

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan olika tider, kulturer, livsåskådningar och religioner. Många av frågorna har naturligtvis inte några slutgiltiga svar. Livsfrågorna behöver inte vara uttalade. Ofta är de omedvetna och yttrar sig som ett ordlöst sökande eller en otillfredsställelse med den verklighetstolkning man redan har...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller ateism. En agnostiker (agnosticism = "icke vetande") är en person som anser att man inte kan veta något om Guds existens. En ateist (ateism = icke gudstroende, gudsförnekare) menar att det inte finns några skäl att tro på Guds existens. Båda dessa synsätt grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att tro på existensen av en gud, eftersom det inte har påträffats några objektivt konstaterbara spår av en gud i vårt universum...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till den mänskliga erfarenheten av upplevelser utanför tid och rum. Mest kända av dessa s.k. "logiska bevis" är kanske den medeltida teologen Thomas av Aquinos "fem vägar till Gud". Vi kan bland "vägarna" urskilja två olika resonemang som ofta anförs av troende människor än idag. Vi kallar dem planeringsargumentet och det kosmologiska argumentet...

+ Läs mer

Podcast om Allmänt om religion

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Allmänt om religion

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Religion

Religion, etik och livsfrågor. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap.

Re

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda...

Re

Etik och moral

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare...

Re

Forntidens och antikens religioner

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Re

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Re

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

Re

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som...

Re

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter...

Re

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att...

Re

Folktro

Folklig tro på övernaturliga väsen och övernaturliga makter.

Re

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och...

Re

Sekularisering och religionskritik

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Bild saknas

Jämförelser mellan religioner

Material som innehåller jämförelser mellan religioner. Här hittar du likheter och skillnader mellan...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Symbol

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden,...

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...