M
Kategori

Emigranter som väntar på att gå ombord på atlantångaren som ska ta dem över till USA. Målning av Edvard Petersen, 1890.

Emigrationen

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

ANNONS

ANNONS

Frihetsgudinnan på Liberty Island vid Hudsonflodens utlopp sydväst om Manhattan, var det första många emigranter såg av USA.

Den främsta orsaken till att folk emigrerade från Europa under den här perioden var överbefolkning. Böndernas jord räckte inte till för att delas upp bland alla barnen och i städerna fanns det ofta inte tillräckligt med arbete för den snabbt växande befolkningen. Miljontals européer flydde från svält och fattigdom i hopp om ett bättre liv i USA.

Svenskarna i USA

Det har funnits svenskar och svenskättlingar i Nordamerika ända sedan 1600-talet. Men det var först under andra halvan av 1800-talet som en mer kontinuerlig ström av emigranter sökte sig dit. Många av svenskarna hamnade i Minnesota som med tiden fick en omfattande svensk befolkning.

På 1870-talet emigrerade drygt 100 000 svenskar till USA. Men det var först i samband med 1880-talets jordbrukskris hemma i Sverige som utvandringen tog fart. Över 325 000 svenskar begav sig då till USA samtidigt som mer än 50 000 utvandrade till andra länder.

I slutet av 1800-talet sökte sig allt fler av de svenska emigranterna till de stora städerna i USA, särskilt Chicago som vid sekelskiftet hade nästan 50 000 invånare som var födda i Sverige.

1910 fanns det omkring 665 000 svenskfödda invånare i USA. Till det kan också räknas 700 000 av andra generationens svenskamerikaner som redan bodde där. Sverige hade vid den här tiden en folkmängd på ca 5,5 miljoner invånare, varav mer än en femtedel befann sig i USA.

Emigranter på väg till Göteborg. Det var ifrån Göteborg som de flesta av de svenska emigranterna reste västerut till USA. Del från en målning av Geskel Saloman (1821-1902).

Utvandringen till USA avtar

I samband med första världskriget minskade utvandringen till Nordamerika, men ökade snart igen och nådde en sista kulmen i början av 1920-talet. Från och med 1924 begränsades all invandring till USA efter att nya kvoteringslagar införts i landet. Samtidigt hade behovet att utvandra till andra länder minskat i Sverige då industrialiseringen av samhället skapat fler möjligheter till sysselsättning.

Mellan åren 1830-1930 emigrerade omkring 1,3 miljoner människor från Sverige, varav 1 miljon till USA. Men många av dem som utvandrade återvände så småningom till Sverige. Sammanlagt innebar emigrationen en nettoförlust av ca 1 miljon människor för Sveriges del, varav en stor del var unga människor i fruktbar ålder. Utvandringen bidrog därmed till att minska det svenska födelsetalet under perioden.

Användbara begrepp

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Integration: Att mötas, anpassas och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.
 

ANNONS

ANNONS

Intressanta fakta om svenska emigrationen till USA

Visste du att:

 • Orsakerna till emigrationen var framför allt bristen på odlingsbar jord, religiös förföljelse, arbetslöshet och flykt undan värnplikt.
   
 • Många svenskar emigrerade till USA, omkring en miljon. I förhållande till folkmängden var Sverige det land som bidrog med flest emigranter näst efter Irland och Norge. År 1910 levde var femte svensk i USA. Omkring 12 miljoner amerikaner betraktar sig idag som ättlingar till skandinaviska invandrare.
   
 • Utvandringen var stor från Småland, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland och Bergslagsområdet. Den var mindre från östra Svealand och i början från Norrland.
   
 • Under 1850-talet utvandrade 15 000 svenskar och nu var det en annan ström av resenärer. Nu sökte sig bondsöner och drängar till USA för att få egen jord i det nya landet. Lagen ”The Homestead Act” trädde i kraft den 1 januari 1863 och gav alla som betalade in en avgift rätt att odla 64,7 hektar statlig mark. Efter fem år utfärdades ett köpebrev på marken om nybyggaren hade plöjt upp en del av marken och verkligen bodde där.
   
 • Många ville vara med och tjäna pengar på utvandringen. I slutet av 1860-talet fanns det fem stora resebyråer som sysslade med att frakta svenskar med enkelbiljett över Atlanten. Det vanligaste sättet att ta sig till USA var att segla till Hull i England och därifrån åkte man tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en atlantångare för vidare färd mot New York. Resan med ångfartyg över Atlanten i mitten av 1860-talet tog ungefär två veckor. Överfarten var ofta ganska hård och man var sammanpackade i små utrymmen och utsattes för olika smittsamma sjukdomar.
   
 • Svenskarna spred sig över hela mellersta Västern och slog sig ner på vidderna i Minnesota, Iowa, Kansas och Nebraska. Många stannade dock kvar i städerna, speciellt i Chicago, som blev den största svenskstaden. Från 1880 hamnade var tionde emigrant från Sverige i Chicago. Långt in på 1950-talet fanns det 150 000 svensktalande emigrantättlingar i Chicago, som var den största svenska bosättningsorten utanför Sverige.
   
 • Många svenska unga kvinnor reste till Chicago för att arbeta som tjänstekvinnor. Var tionde hembiträde i Chicago var en ung svensk kvinna. År 1900 kom ca 4 000 av Minneapolis tjänstekvinnor från Sverige.
   
 • Många emigrantbrev till Sverige innehöll en redan betald färdbiljett. Under emigrationens topp under 1880-talet beräknas hälften av utvandrarna ha rest på hemsända biljetter, många av dem som reste var kvinnor som förenades med sina tidigare utflyttade makar eller fästmän.
   
 • År 1846 grundades det religiösa kollektivet Bishop Hill sydväst om Chicago. Ledaren för den lilla "svensk-kolonin" hette Erik Jansson, en bondepredikant från Biskopskulla i Uppland. Mer än tusen människor utvandrade från Hälsingland och Dalarna till Bishop Hill som lockade många med dess kollektiva ägande och religiösa gemenskap. Liksom många andra utopiska sekter styrdes kolonin auktoritärt, och den sönderslets av motsättningar. Erik Jansson mördades 1850 och kolonins egendomsgemenskap upphörde 1860, men svenskarna bodde kvar i byn, som än idag är ett minnesmärke över Svensk-Amerika.
   

Många emigrerade under nödåren 1867-1869

Den sista svåra missväxten i Sverige ägde rum 1867-1869. Orsaken var en sträng kyla 1867 och en lika extrem torka året efter. Inledningsvis drabbades främst Norrland, sedan hela landet. Hjälpinsamlingar med stöd av kända artister ordnades. Dåliga järnvägsförbindelser gjorde emellertid att den i och för sig välorganiserade hjälpen ofta inte hann fram i tid till människor som levde på marginalen. Dödligheten steg till 22 promille, vilket aldrig överskridits sedan dess.

Mossor, lavar och rötter användes till föda, och tiggarskaror drog fram på vägarna. Emigrationen tog också fart. Ca 80 000 reste till Amerika 1867-1869, fler än under hela perioden 1851-1867.

Efter en god skörd 1869 var hungersnöden övervunnen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varifrån hade de flesta kommit som utvandrat till Amerika (USA) under 1700-talet och början av 1800-talet?
   
 2. Från och med 1840-talet förändrades emigrationen. Nämn några fler länder varifrån många utvandrade till USA.
   
 3. Nämn några orsaker till att folk emigrerade till USA under 1800-talet.
   
 4. Många svenskar utvandrade till USA under senare delen av 1800-talet. Förklara vad som var speciellt med delstaten Minnesota och staden Chicago.
   
 5. Ungefär hur stor del av Sveriges befolkning (eller alla svenskar) befann sig i USA kring 1910?
   
 6. Resonera kring vilka följder emigrationen fick för Sverige som stat?
   
 7. Resonera kring varför engelskan blev USA:s officiella språk.

Ta reda på:

 1. Vad heter de fyra böckerna som Vilhelm Moberg har skrivit om utvandringen till USA? Beskriv kortfattat vad de handlar om.
   
 2. Från vilka länder invandrar flest människor till USA idag?
   
 3. Hur ser den svenska emigrationen ut idag? Hur många svenskar utvandrar varje år och vilka är de mest populära länderna för oss svenskar att flytta till? Använd gärna SCB
   
 4. Hur ser immigrationen till Sverige ut idag? Ungefär hur många invandrar till Sverige varje år och från vilka länder kommer de flesta? Använd gärna SCB

Diskutera:

 1. På vilka sätt kan utvandringen till USA ha varit bra för både Sverige och USA?
   
 2. Av vilka orsaker emigrerar folk från olika länder idag. Jämför med emigrationen från Europa till USA under 1800-talet. Nämn likheter och skillnader.
   

Obs! I avsnittet Sverige under 1800-talet hittar du mer fakta och fler frågor som berör perioden. Och i avsnittet om svensk ekonomi och handel hittar du fakta och frågor om den ekonomiska utvecklingen och de förbättrade levnadsförhållandena i Sverige under 1800-talet. Läs även om livet på landet och i staden där du lär dig mer om hur det var att bo i Sverige under perioden.
 

 

Litteratur:
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008
Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Emigrationen från Sverige till Amerika, del 1: Utvandringen
Del 1 av 2 av ett utbildningsmaterial i form av ett föredrag och guidningstur i Emigranternas hus i Göteborg som skildrar den svenska emigrationen till Amerika på 1800 och början av 1900-talet. I den här delen skildras utvandringen från Sverige till Amerika.


Emigrationen från Sverige till Amerika, del 2: Invandringen
Del 2 av 2 av ett utbildningsmaterial i form av ett föredrag och guidningstur i Emigranternas hus i Göteborg som skildrar den svenska emigrationen till Amerika på 1800 och början av 1900-talet. I den här delen skildras svenskarnas invandring i Amerika.

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Emigrationen

Möt källorna - historia i original

av: Riksarkivet
Högstadiet, Gymnasiet

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Emigrationen och drömmen om ett bättre liv

av: Emigranternas hus
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

En berättelse i två delar om den stora emigrationen till Amerika kring förra sekelskiftet.

+ Läs mer

Artiklar om Emigrationen

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

av: Torbjörn Nilsson
2023-10-12

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen inleddes i liten skala redan på 1830-talet då några företagare, bl.a. John Ericsson gav sig i väg...

+ Läs mer

M

USA - löftets land

av: Kaj Hildingson
2023-09-14

Den 4 maj år 1840 kom en ny bestämmelse från den svenska kungen. Den som ville resa utomlands behövde inte längre betala en summa pengar. Pengarna hade staten behållit tills resenären återkom. Pengarna, eller borgenssumman, var ett sätt för staten att försöka få de människor som reste utomlands att komma tillbaka. Hittills hade bara folk med pengar kunnat resa utomlands, nu blev det möjligt för många fler...

+ Läs mer

S

Det nya landet, del 1: Emigrationen från Europa till USA

av: Jimmy Engren
2021-09-11

Första delen i en artikelserie och ett utbildningsmaterial om den svenska emigrationen till USA och integrationen i det nya landet. Här berättas bland annat om den svenska emigrationen i ett europeiskt perspektiv, med jämförelser med irländsk, tysk, italiensk och östeuropeisk utvandring...

+ Läs mer

L

Titanics undergång

av: Daniel Rydén
2020-09-21

Än idag vågar ingen skeppsbyggare med självbevarelsedrift kalla sitt nya fartyg osänkbart. Inte efter den ödesdigra natten 1912 när världens praktfullaste osänkbara skepp försvann i Atlantens djup.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Migration, demokrati och globalisering

av: Riksdagsförvaltningen
2019-04-26

Den tidiga demokratin stängde ute kvinnor, egendomslösa och utlänningar. Idag är det självklart att både kvinnor och män har rösträtt, oavsett hur rika eller fattiga de är. Men hur ska beslut fattas när så många av världens problem är globala? Och var ska man ha rösträtt i en värld där så många människor rör sig över nationsgränserna?

+ Läs mer

M

Svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv

av: Migrationsverket
2014-03-03

När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden. I den här texten kan du läsa kortfattat om svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv med fokus på vår samtidshistoria...

+ Läs mer

Podcast om Emigrationen

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Läs mer

Länkar om Emigrationen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sh

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Hi
Flygarns Haga

Göteborgs historia

Under medeltiden och ända fram till och med freden i Roskilde 1658 ägde Danmark landskapen Halland...

Hi
duell

Vilda västern

Vilda västern är en benämning på området mellan Mississippi och Kalifornien i USA under andra...

Hi
Titanic

Titanic

De stora ångdrivna passagerarfartygen eller Atlantångarna som de ibland kallas, hade sin...

Hi
Affisch

Sundsvallsstrejken 1879

Sundsvallsstrejken 1879 var en av de första riktigt stora arbetskonflikterna i Sverige och avbröts...