M
Kategori

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas största livsfilosofier och religioner.

Konfucianismen

Konfucius lära - filosofi eller religion?

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter.

Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik och moralfilosofi än religion. Tankar om Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd:

Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det är en tanke som dyker upp igen långt senare inom kristendomen.

Konfucius lära - filosofi eller religion?

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter.

Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik och moralfilosofi än religion. Tankar om Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd:

Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det är en tanke som dyker upp igen långt senare inom kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Konfucius levde 551-497 f.Kr. Han anslöt sig till traditionell guds- och andedyrkan i Kina men ville ge den ett nytt innehåll. Han var själv ämbetsman och blev senare enbart religiös lärare.

Konfucianism är beteckningen på den riktning som bygger på Konfucius lära. Gudarna och offren erkänns, men etiken är det viktiga. Den bygger på människans godhet och förmåga att själv utforma sitt liv. Osjälviskhet är det centrala begreppet. Konfucianismen blev statslära i Kina omkring 200 f.Kr.

Mao Zedong var Kinas ledare under 30 år. Kom till makten 1949 sedan kommunisterna besegrat nationalisterna. Dog 1979.

Konfucius lära skulle skapa ordning i samhället

Forntidens Kina var ett oroligt område där maktbalansen mellan olika mäktiga släkter och riken ständigt hotade freden. I denna värld såg Konfucius ett behov av en sammanlänkande lära som skulle reglera människornas liv.

Den ädle och vise mannen är det ständiga huvudtemat hos Konfucius. Han tillskriver honom fem dygder: uppriktighet, godhet och humanitet, vishet, rättfärdighet, värdighet och harmoni. Lever man så, kommer detta också att visa sig i förhållandet till andra människor och i samhället.

Enligt konfucianismen regleras samhällets ordning av fem naturliga band. Banden utgörs av; tillgivenhet mellan far och son, rättrådighet mellan härskare och undersåte, respekt mellan man och hustru, tillbörlig ordning mellan gammal och ung och förtroende mellan vänner. Barnen ska respektera sina föräldrar, systrar sina bröder, fruar sina män. De yngre ska visa vördnad gentemot de äldre.

Enligt konfucianismen har varje människa sin plats i livet. Lydnad och flit är mycket viktigt.

Folket skulle lyda den goda härskaren

Ett av Konfucius viktigaste budskap var att folket alltid ska lyda härskaren. Men det var viktigt att härskaren arbetade för den goda sakens skull. En ond och brutal härskare hade inte rätt att styra. En sådan härskare skulle störtas från sin tron. Konfucianismen är därför starkt hierarkisk till skillnad från taoismen och buddhismen.

Vid 50 års ålder var Konfucius en berömd och aktad person i Kina och hade fått ett fint arbete som förvaltare. Men efter att ha tjänstgjort i många år inom provinsen Lus förvaltning, begav sig Konfucius iväg på en lång vandring genom det väldiga Kina där han tillsammans med några lärjungar spred sin lära. Han återvände till sist till sin hemtrakt där han slutade sina dagar år 479 f.Kr.

ANNONS

ANNONS

Konfucianismen har format Kinas tankevärld

Konfucianismen har haft stort inflytande på Kinas historia och har i allmänhet gynnats av de styrande. Konfucianismen blev statsreligion under Han-dynastin (från 200 f.Kr).

Men härskare som Shi Huangdi, kejsaren som lät bygga en stor del av den kinesiska muren, lät bränna Konfucius böcker år 213. f.Kr. Ungefär 2000 år senare, under den så kallade kulturrevolutionenförsökte Mao Zedong göra samma sak att förinta konfucianismen.

Även om Konfucius anses som grundare av konfucianismen så har läran därefter fortsatt att utvecklats av en rad andra betydelsefulla kinesiska filosofer.

Konfucianismen byggde vidare på idéer äldre idéer som funnits tidigare. Dessa kunde konfucianerna läsa om i bland annat Dikternas bokHistoriens bokFörvandlingarnas bok och Boken om vår och höst. Böckerna berättar bland annat myter om delar av Kinas historia. Till de mest klassiska konfucianska skrifter räknas Samtal med KonfuciusDen stora kunskapen och Mittens väg. Dessa böcker härstammar från tiden 400-200 f.Kr.

Ett viktigt inslag i kinesisk statsfilosofi som konfucianismen bidragit med är införandet av meritokrati i stället för aristokrati. Meritokrati bygger på idén att statstjänstemän skulle väljas till sina jobb genom att vara dugliga, och inte för att man fötts i en viss ställning. Konfucianismen har alltid lagt stor betydelse vid studier och lärdom.

Konfucianismens tankesätt har präglat Kina i omkring 2500 år. Vid sidan av Kina så har konfucianismen också påverkat länder som Korea, Japan och Vietnam.

LÄS MER: Kong Fuzi - den store läraren

LÄS MER: Kinas fornhistoria

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 1: Universum och människan

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 2: Hur ska människan leva?

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

LÄS MER: Taoism

LÄS MER: Handynastin - Kinas guldålder

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När och var levde Konfucius?
   
 2. Beskriv Konfucius gyllene regel.
   
 3. Beskriv förhållandet mellan människor enligt Konfucianismens lära.
   
 4. Vad tror du lockade Kinas härskare att införa konfucianismen som statsreligion?
   
 5. Varför tror du en del härskare var motståndare till Konfucius?
   
 6. Kan vi återfinna delar av Konfucius lära inom andra religioner och i så fall var?
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Xinzhong Yao, An Introduction to Confucianism, Cambridge University Press, 2000


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Konfucianism

L

Kong Fuzi - den store läraren

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-11-30

För ungefär 2 500 år sedan var Zhoukungarna de mäktigaste i Kina. Men efter hand började deras makt försvagas. Det fanns många andra furstar som ville utöka sin makt. En del av dem styrde över egna små riken. Allteftersom Zhoukungarnas makt minskade blev det vanligare med strider och inbördeskrig i Kina. Under denna tid föddes Kong Fuzi eller Mästaren Kong. I Europa är han känd under det latinska namnet Konfucius. Kong Fuzi var ingen vanlig lärare. Hans tankar kom att spela en viktig roll i det kinesiska samhället under, mer än två tusen år...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 1: Universum och människan

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

I den östra delen av Asien - i Nordkorea och Sydkorea, Taiwan, Kina, Japan och i viss mån i Vietnam - finns många olika religioner. Mahayanabuddhismen är den dominerande. Vid sidan av den finns i Kina konfucianism och taoism, och i Japan shintoism, som är Japans gamla nationalreligion. En mångtusenårig kulturtradition har skapat ett åtminstone delvis gemensamt religiöst tänkande. Detta gäller bl.a. synen på universum, världen och människan. Himmel, jord och människa är en enhet och påverkar varandra efter bestämda principer. Några religionshistoriker har givit beteckningen "universism" åt detta tankesystem...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 2: Hur ska människan leva?

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Målet för människans handlande är att vara i harmoni med kosmos. Hon måste försöka förstå den kosmiska utvecklingen så att hon kan anpassa sig till den. Hon måste lära sig att se och tyda årstidsväxlingarna och olika naturfenomen. Det är där hon finner regler för sitt eget handlande. Det finns i princip två vägar att nå fram till harmoni. Den ena kallas sedlighetens väg, och rekommenderas av Konfucius. Den andra rekommenderas av Lao-tse och kan kallas kontemplationens väg...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Det religiösa livet i Östasien präglas av en mycket iögonfallande kult. Tillvaron är fylld av gudar och demoner, som människorna dyrkar på allehanda sätt. Bruket av offer och besvärjelser avtar successivt, men finns fortfarande kvar på ett påtagligt sätt. I Kina har det avtagit starkt efter kejsardömets fall 1912, men det har aldrig helt försvunnit. En omfattande religionsblandning karaktäriserar det religiösa livet. Kinesen kan t.ex. delta i en offergudstjänst i ett taoisttempel på förmiddagen och i en buddhistisk begravningsceremoni på eftermiddagen. Japanen kan också utan problem delta i såväl buddhistiska som shintoistiska ceremonier. Delvis beror detta på att föreställningarna om gudar och andar och kulten av dessa är likartad i taoism, shintoism och buddhism...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Genom de stora politiska omvälvningarna i Östasien har religion och politik kommit att vara nära kopplade till varandra. Nedärvd etik och människors levnadssätt löper som en röd tråd genom de stora samhällsförändringarna i Kina. Etiken är också viktig för de kinesiska ledarna. Det är den konfucianska etiken som förvaltas. Även i Japan härskar idén om lojalitet och vördnad för överheten. Det japanska samhället utgör idag en blandning av starkt traditionsbunden livsstil och ett USA-influerat levnadssätt. Den traditionsbundna livsstilen karaktäriseras av en stark känsla av gemenskap med släkt och samhälle. Familjens och samhällets heder och ära är viktig...

+ Läs mer

M

Konfucius

av: Carsten Ryytty
2016-11-13

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter och betecknas ibland som religionsgrundare. Men Konfucius ägnade sig mer åt etik än religion. Gud och livet efter detta saknas i hans lära...

+ Läs mer

Länkar om Konfucianism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Kinas fornhistoria

Kinas turbulenta äldsta historia och vägen fram till Kinas enande.

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Re

Taoism

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen.

Re

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...