Bild:
Världskarta med Mercators projektion. En nackdel är att storleken är förstärkt kring Nord- och Sydpolen vilket får vissa ytor högt upp och långt ner på kartan att verka större än vad de egentligen är.
M

Kartor och kartkunskap

Det finns olika typer av avbildningar för att visa hur vår planet ser ut. Kartor kan användas för att visa helheten av jorden, men även för att fokusera sig på speciella områden.

Jorden är rund - kartan är platt

Ända sedan den första jordgloben skapades i slutet av 1400-talet har detta varit den mest korrekta bilden av vår planet.

Om man vill avbilda en bit av vår runda jord på ett papper så uppstår en feltolkning när jordytan plattas ut. För att göra felen så små som möjligt används en s.k. kartprojektion (en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta).

Det finns flera olika kartprojektioner som visar olika egenskaper hos området som avbildas. Ett område på en karta kan därför se ut på olika sätt beroende på vilken typ av projektion som används.

Valet av projektion gör att kartan får vissa egenskaper som påverkar hur jorden avbildas. Kartprojektioner brukar vanligen delas in i: vinkelriktighet, ytriktighet och längdriktighet.

 • Vinkelriktiga projektioner: Vinkelriktighet innebär att vinkeln mellan två punkter blir densamma på kartan som på jordytan. Den allra vanligaste vinkelriktiga projektionen är Mercators projektion av jorden som började användas på slutet av 1500-talet. En vinkelriktig karta är bra att använda vid t.ex. navigering. En nackdel är att storleken är förstärkt kring Nord- och Sydpolen vilket får vissa ytor högt upp och långt ner på kartan att verka större än vad de egentligen är. Ett bra exempel på hur Mercators projektion inte är fullständigt korrekt får vi om vi studerar Grönlands relation till Afrika. På kartan tycks Grönland vara mycket större än Afrika i sin helhet, medan Afrika i verkligheten är 14 gånger större än Grönland vars egentliga storlek kan jämföras med Algeriet i Nordafrika.
   
 • Ytriktiga projektioner: Med ytrikthet menas att en figur behåller samma yta eller area på kartan som den hade på jordens yta, oavsett storlek. En karta kan därför inte vara både ytriktig och vinkelriktig.
   
 • Längdriktiga projektioner: Längdriktighet innebär att avståndet mellan punkt A och B är detsamma i kartans avbildning som på jordytan. Det är en egenskap som bara finns längs en linje, till exempel längs en meridian eller en parallell (se bild nedan till vänster).
Bild:
Bild som visar hur olika projektioner kan påverka hur jorden avbildas. Den röda linjen ligger på samma koordinater på båda projektionerna men är rak på den längdriktiga projektionen till vänster och böjd på den andra.

Visste du att...

Den första egentliga kartan gjord av en svensk var Carta Marina som ritades av Olaus Magnus 1539.

Genom att studera världskartan i svenska kartböcker finner vi vår egen världsdel i centrum. Människor i andra delar av världen har givetvis en annan uppfattning än vår. I exempelvis USA och Kina har man en annan uppfattning om vad som menas med ”världens mitt” eftersom USA utgör centrum på amerikanska kartor och Kina visas i mitten på de kinesiska.

Skalor

Eftersom en karta är en förminskad bild av verkligheten så används skalor för att visa ytors storlek och avstånd till varandra. På varje karta finns därför kartans skala markerad.

En kartas skala varierar beroende på vilket område som studeras. En karta med skala 1:10 000 innebär att en centimeter på kartan utgör 10 000 centimeter i verkligheten, alltså 100 meter. En sådan skala passar t.ex. för stadskartor som visar ett begränsat geografiskt område. En karta över ett stort land måste visas i mycket större skala, t.ex. 1:10 000 000 där en cm på kartan utgör 10 mil i verkligheten.

Bild:
Skiss av jorden med latituder (breddgrader) och longituder (längdgrader).

Jordens koordinatsystem - breddgrader och längdgrader

För att lokalisera en viss geografisk plats på en karta används ett gradnät som kan beskrivas som ett slags nät som jorden är insvept i.

De linjer som är parallella med ekvatorn kallas latituder (breddgrader).

Ekvatorn som går igenom 13 länder har latitud 0° och delar in jorden i två delar, det norra och det södra jordklotet, där det högsta gradtalet är 90°N vid Nordpolen och 90°S vid Sydpolen. Detta hjälper oss att placera ut platser som är norr eller söder om ekvatorn.

De linjer som går mellan Nord- och Sydpolen kallas longituder (längdgrader). Longitud 0° kallas för nollmeridianen och går igenom Greenwich i London. Nollmeridianen fungerar som ett riktmärke för longituder på en karta där högsta värdet är 180° öst eller väst beroende på vilken sida av nollmeridianen koordinaterna ligger.

Genom att studera latituden kan vi t.ex. se att Kathmandu ligger norr om ekvatorn mellan 15° och 30°, närmare bestämt 27°N. Tittar vi närmare på longituderna så upptäcker vi att staden ligger öster om nollmeridianen på 85°Ö. Stadens koordinater blir således 27°N 85°Ö.

Det finns även andra referensnät för att lokalisera platsers geografiska position. GPS (Global Positioning System) där satelliter används för att ta reda på vart något befinner sig.

Olika typer av kartor

Liksom orienteraren, sjömannen eller bilisten är vi alla beroende av kartor då vi vill navigera mellan plats A och B. Tack vare vetenskapens och teknikens framfart har vi kunnat utveckla vår kunskap om navigation.

De tidigaste kartorna dateras till ca 2300 f.Kr i form av lertavlor från Mesopotamien.

Under upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen utökades kartornas noggrannhet.

Från lertavlorna är steget långt till dagens teknik där lokalisering kan ske genom ett knapptryck på telefonen där satelliter bedömer din position och avstånd.

Kartor behöver inte alltid användas för att uppmäta avstånd, utan kan även användas för att studera andra fenomen. Kartor brukar därför delas in två typer: topografiska kartor och tematiska kartor.

Topografiska kartor visar bland annat natur, terräng och höjdskillnader. Orienteringskartor och sjökort är typiska exempel på topografiska kartor.

Tematiska kartor används när man vill studera ett specifikt tema som till exempel religioners utbredning, språkkartor, befolkningstäthet,  jordbävningar etc. Även bilkartor och väderkartor är exempel på tematiska kartor.

En topografisk karta som visar natur och orter i ett land skiljer sig därför mycket från en tematisk karta som t.ex. visar var landets naturtillgångar finns lokaliserade.

Läs även om tidszoner >
 

Uppgifter och frågor

 1. Måla en världskarta på en apelsin. Skala sedan apelsinen och försök pussla ihop delarna. Vilken slutsats kan du dra av ditt experiment?
   
 2. Hur och varför delar man in jorden i gradnät?
   
 3. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda Mercators projektion?
   
 4. Du bläddrar i en kartbok och noterar att det står 1:50 000 längst ner. Vad står det för och varför är det viktigt för kartans funktion?
   
 5. Bläddra i en kartbok och försök hitta exempel på en topografisk och en tematisk karta.
   
 6. Leta upp koordinaterna för följande städer med hjälp av en kartbok: a) Ouagadougou    b) Cleveland        c) Caracas
   
 7. Leta upp koordinaterna för följande städer med hjälp av en telefon eller dator: a) Varberg        b) Teheran        c) Mogadishu

 

Litteratur och internetkällor:
Nationalencyklopedins världsatlas, Bra Böcker AB, 1998
Världsatlas, ICA Bokförlag, 1992
http://www.lantmateriet.se - Kartor och geografisk information. 2014-08-11
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/aldsta-varldskartan

Text: David Geiser, SO-lärare; och Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Det finns olika typer av avbildningar för att visa hur vår planet ser ut. Kartor kan användas för att visa helheten av jorden, men även för att fokusera sig på speciella områden.

Jorden är rund - kartan är platt

Ända sedan den första jordgloben skapades i slutet av 1400-talet har detta varit den mest korrekta bilden av vår planet.

Om man vill avbilda en bit av vår runda jord på ett papper så uppstår en feltolkning när jordytan plattas ut. För att göra felen så små som möjligt används en s.k. kartprojektion (en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta).

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Kartor och kartkunskap

av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Kartan visar hur staden har sett ut i olika tider - eller hur människor har velat att den ska se ut. Res tillbaka i tiden och se hur Stockholm har förändrats sedan 1600-talet genom att jämföra olika kartor med varandra.

Artiklar om Kartor och kartkunskap

L
Carsten Ryytty
2015-09-23
Betraktar man en världskarta ser man tydligt att jordens alla kontinenter passar ihop som bitar i ett pussel. När pusslet var helt senast så bildades superkontinenten Pangea. Men Pangea gick i...

Länkar om Kartor och kartkunskap

Sortera efter:
          

Genomgång (19:25 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om hur GIS fungerar.

Spara som favorit
          

Den här videon (5:13 min) av NO-läraren Daniel Åkerblom handlar om katrografi och kartprojektioner.

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (10:08 min) där SO-läraren Therese Blom Olsson berättar om kartor och deras funktion. Filmen passar bra för mellanstadiet.

Spara som favorit
          

På den här sajten kan du göra enkla visuella jämförelser mellan storleken på länder, floder m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:42 min) där läraren Anna Brovell berättar om kartor och kartografi förr och idag.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:28 min) där SO-läraren Björn Ström ger några grundläggande kunskaper om kartan och berättar om olika typer av kartor.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:02 min) där SO-läraren Björn Ström går igenom jordens gradnät, även kallat positionssystemet. Här får du bl.a. lära dig lite om längdgrader, breddgrader, ekvatorn och nollmeridianen.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:12 min) om olika typer av kartor. Vad är en topografisk karta? Vad är en tematisk karta?

Spara som favorit
          

Interaktiv övning om jordens gradnät. Testa om du kan pricka in rätt längdgrad och breddgrad?

Spara som favorit
          

Utvalda typer av kartor som på olika sätt hjälper oss att förstå omvärlden. Bilderna med kartorna är allmänbildande och lättförståeligt och passar utmärkt som en enkel lättsam genomgång utan koppling till något särskilt ämnesområde.

Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (12:13 min) där du får veta hur en GPS och ett koordinatsystem fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:58 min) där SO-läraren Daniel Johansson går igenom breddgrader, längdgrader samt hur man tar ut koordinater på karta.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:05 min) där SO-läraren Lisa Sjökvist berättar om olika sorters kartor och deras funktion. Här berörs longitud och latitud, GIS, topografiska kartor och olika typer av tematiska kartor. 

Spara som favorit
          

Rolig hjärngympa där du kan träna dina geografikunskaper. Svara på frågor om länder, regioner, städer, flaggor, monarkier, berg, vattendrag och sjöar/hav, och andra ämnen. I alla frågespelen är kartan i centrum; en karta över världsdelen Europa, som sammanbinder geografiska, politiska, historiska och ekonomiska kunskaper.

Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 3 sid) om världsdelarna samt om kartans väderstreck. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Taggar:
Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av ett arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 1 sid) om några geografiska begrepp. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Spara som favorit
          

En lektion i geografi (10:56 min) som fokuserar på jordgloben och kartboken. Filmen är riktad till elever i åldrarna 9-13 år. Gjord i Google slides, Quicktime och YouTube video editor. Här berättas om jordens rotation, årstider, kartans rutnät o.s.v.

Spara som favorit
          

Keynote-presentation (2:48 min, utan ljud) om gradnätet, projektioner och kartor. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson, Runan skola, Sollentuna.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (10:11 min) med en kort genomgång av grunderna för användande av längd- och breddgrader.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (14:37) om kartkunskap där läraren Peter Andersson redogör kortfattat om längdgrader, breddgrader, tidszoner och annat smått och gott som kan vara bra att kunna om kartan.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Samlingar med historiska kartor och statistik för historieämnet. Historiska kartor och statistik ger en snabb överblick av historiska skeenden och...

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och...