S
Kategori

Hansan var ett handelsförbund som hade stort inflytande över handeln i Nordeuropa från mitten av 1300-talet till mitten av 1600-talet .

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia hänger till stor del samman med handelns utveckling. Här nedan följer en kortfattad redogörelse över handelns historia med fokus västvärlden och Sverige.

Frivilligt utbyte av varor och tjänster

Människor har handlat med varandra i alla tider, eller åtminstone i tusentals år om vi med handel menar något annat än enkel byteshandel med sina närmaste medmänniskor.

Även om handeln utvecklats mycket genom årens lopp har den alltid baserats på samma grundidé: det frivilliga bytet av varor och tjänster mellan två eller flera parter. Båda tjänar på det, annars hade det inte varit frivilligt. Det behöver inte betyda att båda tjänar lika mycket, men båda känner sig efter bytet mer nöjda än innan. Handeln har krävt tilltro mellan parterna och det har bidragit till mer civiliserade samhällen. Samhällen som varit öppna för handel har påverkats av de handelsmän som besökt dem. Härigenom har ekonomiska och vetenskapliga framsteg, men även nya kulturella impulser spritts över världen.

Ekonomisk historia hänger till stor del samman med handelns utveckling. Här nedan följer en kortfattad redogörelse över handelns historia med fokus västvärlden och Sverige.

Frivilligt utbyte av varor och tjänster

Människor har handlat med varandra i alla tider, eller åtminstone i tusentals år om vi med handel menar något annat än enkel byteshandel med sina närmaste medmänniskor.

Även om handeln utvecklats mycket genom årens lopp har den alltid baserats på samma grundidé: det frivilliga bytet av varor och tjänster mellan två eller flera parter. Båda tjänar på det, annars hade det inte varit frivilligt. Det behöver inte betyda att båda tjänar lika mycket, men båda känner sig efter bytet mer nöjda än innan. Handeln har krävt tilltro mellan parterna och det har bidragit till mer civiliserade samhällen. Samhällen som varit öppna för handel har påverkats av de handelsmän som besökt dem. Härigenom har ekonomiska och vetenskapliga framsteg, men även nya kulturella impulser spritts över världen.

ANNONS

ANNONS

Samtidigt måste det påpekas att det har förekommit handel som vi idag anser som moraliskt oacceptabel. Att, som europeiska länder gjorde, lägga beslag på kolonier i andra världsdelar för att bland annat kunna importera billiga råvaror, är ett exempel. De koloniserade områdena hade inget annat val än att producera och exportera de varor Europa efterfrågade. Handel i dess egentliga mening är frivillig, men handeln har i praktiken inte alltid kunnat tydligt skiljas från sådant som kolonialism eller rena plundringståg.

Vad behövs för att bedriva handel?

För att kunna bedriva handel krävs vissa förutsättningar. En sådan är ett allmänt accepterat betalningsmedel med ett garanterat värde. De första mynten präglades i Grekland under antiken. Senare ersattes de av sedlar och i modern tid har vi elektroniska betalningsmedel.

Till betalningsmedel finns det kopplat ett behov av en finansmarknad. Handelsmännen måste kunna ta lån, ligga ute med pengar och försäkra sig mot bedrägeri och olyckor. Därför utvecklades bank- och försäkringsverksamhet i de norditalienska handelshusen på 1100- och 1200-talen. Även äganderätt och avtalsfrihet, det vill säga rätten att ingå avtal med andra, är viktigt. Dessa rättigheter kräver ett oberoende rättsväsende, något som grundades i Storbritannien och Nederländerna under 1700- och 1800-talen.

På 1700-talet började den industriella revolutionen i Storbritannien. Denna spred sig gradvis över Europa och senare utanför vår världsdel. I och med industrialiseringen så effektiviserades såväl produktionen som kommunikationerna radikalt. I fabrikerna tillverkades det fler och billigare varor än någonsin förr och transporterna blev snabbare och billigare med tåg, flyg och bilar istället för segelfartyg, häst och oxkärror. Handelns beroende av närhet till vatten minskade, vilket möjliggjorde för fler regioner att delta i handelsutbytet.

Överföringen av information snabbades upp med telefoner, radio och telegraf. Tekniken gjorde att det fanns fler varor att handla med och att det var lättare att handla med dem. Dessutom sattes en snabb ekonomisk utveckling igång, där välståndet ökade och därmed även efterfrågan på importerade varor.

Svensk handel utvecklas

Sverige påverkades av detta och i mitten av 1800-talet genomdrevs djupa förändringar på flera områden, vilket satte fart på vårt land som handelsnation. Tidigare hade handel utanför städerna varit i princip förbjuden och endast speciellt utvalda städer fick bedriva export. Det hade till och med funnits tullar vid stadsmurarna i Sverige, där bönder fick betala för att föra in sina varor. 1864 infördes fullständig näringsfrihet, vilket innebar att alla medborgare kunde driva vilkens sorts företag som helst var som helst i landet. Sveriges tullar sänktes också radikalt vid denna period. Handel såväl inom Sverige som med andra länder underlättades. Statens roll övergick från att försöka begränsa företagsamhet och handel till att uppmuntra den. Samtidigt kom den industriella revolutionen till Sverige och därmed satte drygt 100 år av svensk rekordhög ekonomisk tillväxt fart.

I Sverige grundades under dessa hundra år alla de multinationella företag som dominerar vår industri idag, bland andra Volvo, Ericsson, Electrolux, IKEA och Alfa Laval. Dessa företag satsade på stordrift för att kunna få ner kostnaderna till konkurrenskraftiga nivåer. Utan tillgång till utländska marknader hade stordriften inte varit meningsfull.

ANNONS

ANNONS

Både export och import behövs

Möjligheten att exportera var en förutsättning för framväxten av effektiva företag i ett så litet land som Sverige. På detta sätt drogs pengar in som kunde användas för nödvändig import.

Stora länder, som USA, har inte samma behov av att importera varor som ett litet land. Efterfrågade varor och tjänster kan i högre grad produceras konkurrenskraftigt inom landets gränser. Därmed är stora länder oftast inte heller lika beroende av export som små länder. I exempelvis USA finns tillräckligt med köpkraft inom landets gränser. Men i vårt fall bygger välståndet till stor del på handeln. Detta vet såväl företagare som politiker och är även en insikt som de allra flesta svenskar delar. Därför är idén om fri handel ganska oomstridd i Sverige, till skillnad från i många andra länder. Vår väg från ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste är en väg vi inte kunnat gå utan handel.

Från 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet rådde ett ekonomiskt system i Europa som kallades merkantilism. Det gick ut på att öka exporten så mycket som möjligt samtidigt som importen minimerades. Om politiken lyckades fylldes statskassan med guld och ädla metaller. Även om tanken att export är ”bättre” än import fortfarande är vanlig, så råder det på många sätt ett annorlunda förhållningssätt idag, då de flesta ekonomer och politiker istället stöder tanken på frihandel. Det betyder att vare sig exporten eller importen ska gynnas eller missgynnas, utan gränserna ska vara öppna åt båda hållen.

Frihandel

Efter andra världskriget när världsekonomin skulle byggas upp igen ansågs frihandeln vara ett viktigt instrument. Nya teorier om handeln hade lanserats som gick ut på att varje land skulle producera de tjänster och produkter som det var bäst på och handla med varandra. I slutet av 40-talet skapades GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) som syftade till att minska tullnivåerna, vilket det också lyckats med. 

Frihandel innebär att handeln inte ska begränsas för att skydda ett lands egen tillverkning. Reglerna för handeln ska vara klara och tydliga för alla. För dagens Sverige är arbetet i WTO därför mycket viktigt.

LÄS MER: Ekonomi och handel på medeltiden

LÄS MER: Ekonomi och handel 1500-1776

LÄS MER: Ekonomi och handel 1776-1914

LÄS MER: Ekonomi och handel 1914-1991

LÄS MER: Nationalekonomiska teorier

PODCAST: Ekonomiska teorier

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken är handelns grundidé? (Vad baseras handel på?)
   
 2. Vad behövs för att bedriva handel?
   
 3. Hur utvecklades den svenska handeln under senare delen av 1800-talet?
   
 4. Vad menas med merkantilism?
   
 5. Varför behövs både import och export i ett land?

Diskutera:

 1. Är frihandel bra eller dåligt? Motivera.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Kommerskollegium - Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik
Webbplats: Kommerskollegium - National Board of Trade
Textmaterialet är ett utdrag från publikationen "Varför handlar vi med omvärlden?"

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ekonomisk historia

M

Medici - renässansens bankir

av: Peter Fowelin
2022-12-11

"Det är han som bestämmer över krig och fred och kontrollerar lagarna. Han är herre i landet snarare än medborgare. Politiska frågor avgörs i hans hem. De män han väljer har de viktiga befattningarna. Han är kung i allt utom till namnet och när det gäller ceremonierna." Det skrev påven Pius II om Cosimo de Medici - en av Europas rikaste och mäktigaste män under 1400-talet. Han styrde i den norditalienska staden Florens, och genom sina rikedomar och en väl utbyggd bankverksamhet hade han inflytande över furstar, kungar och kejsare i stora delar av Europa...

+ Läs mer

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket, och under vikingatiden från det arabiska kalifatet (kufiska mynt). Myntens uppgift var i första hand inte att vara ett betalningsmedel med bestämda valörer utan snarare att vara en viktenhet för ädelmetaller. Redan i början av 800-talet präglades dessutom efter frankiska förlagor inhemska mynt i Birka. Den förste kungen att prägla mynt i eget namn var Olof skötkonung...

+ Läs mer

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

Podcast om Ekonomisk historia

SO-rummet podcast icon
S

Ekonomiska system

av: Mattias Axelsson
2022-10-19

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om ekonomiska system i allmänhet, och om marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi i synnerhet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Den svenska finanskrisen på 1990-talet

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-02

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om 90-talskrisen. Här redogörs för orsakerna till den och konskevenser av den.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Läs mer

Länkar om Ekonomisk historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Sh

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Sh

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Sh

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Sh

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Ge

Jordens resurser och handelsmönster

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Ge

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Ge

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
bankir

Skatter och skatteväsen

Här kan du läsa om de svenska skatteväsendets historia fram till den tidpunkt då vi fick det...

Hi
Lydiska guldmynt

Betalningsmedel

Betalningsmedel eller pengar har funnits länge. Det krävde inga tekniska genombrott, utan var en...

Sh
Bild saknas

Lån och ränta

Här hittar du material med anknytning till lån och ränta i ett historiskt eller aktuellt perspektiv...

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
Fartyg i hamn.

Merkantilism

Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet...

Hi
Bild saknas

Finanskriser och börskrascher

Här hittar du material som handlar om kända finanskriser och börskrascher genom historien fram...

Sh
Sedel

Inflation

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare...

Sh
Glödlampa

Entreprenörskap

Ordet entreprenörskap har sitt ursprung i franskans entreprendre, som betyder att börja något eller...

Sh
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Hi
Wall Street 1929

Börskraschen 1929

1928 rådde en mycket positiv framtidstro i USA. Kanske har tillvaron aldrig upplevts så...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...