Många människor upplever tillvaron som rörig. Livsåskådningar kan ibland visa vägen genom livet.
M

Icke religiösa livsåskådningar

Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende.

Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver vi också kunna orientera oss genom livet. Vi behöver därför fasta hållpunkter och en färdväg genom livet som hjälper oss känna trygghet och harmoni. En väl genomtänkt livsåskådning kan hjälpa oss med detta.

En livsåskådning innehåller i regel en personlig helhetssyn på verkligheten, människans roll i världen, livets mening och individens ansvar i sociala relationer.

Förenklat kan man säga att en livsåskådning består av tre delar: etik, verklighetsuppfattning och grundhållning. Etik handlar om vad vi anser vara rätt och fel. Verklighetsuppfattning berör hur vi uppfattar vår tillvaro - vad är verkligt och vad är inte verkligt? Finns det t.ex. en andlig dimension i tillvaron? Och den sista delen av en livsåskådning, vår grundhållning, handlar om hur vi ser på livet som helhet. Är du t.ex. optimist eller pessimist?

Religioner kan också ses som livsåskådningar, men de innehåller dessutom mycket annat såsom riter och kulter som inte behöver ingå i en icke religiös livsåskådning.

I det här avsnittet kan du läsa om några av de mest kända icke religiösa livsåskådningarna i modern tid som var och en på sitt sätt har påverkat sin samtid.


Litteratur:
Håkan Thorsén, Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik, Liber, 1997
Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman, Religionskunskap Kompakt, Gleerups, 2001
Bra Böckers Lexikon 2000, Bokförlaget Bra Böcker, 1997

Text: Robert de Vries (red)

Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende.

Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver vi också kunna orientera oss genom livet. Vi behöver därför fasta hållpunkter och en färdväg genom livet som hjälper oss känna trygghet och harmoni. En väl genomtänkt livsåskådning kan hjälpa oss med detta.

En livsåskådning innehåller i regel en personlig helhetssyn på verkligheten, människans roll i världen, livets mening och individens ansvar i sociala relationer.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Icke religiösa livsåskådningar

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

Existentialismen är en livsåskådning som betonar att människan är fri och därför alltid ansvarig för sina beslut och livet man valt att leva. Med valfriheten följer ångest.

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Marxismen är en samhällsideologi och politisk filosofi som baseras på filosofen Karl Marx idéer. Den marxistiska filosofin förespråkar ett samhälle där resurserna fördelas rättvist.

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället.

Länkar om Icke religiösa livsåskådningar

Relaterade ämneskategorier

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och...

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och hur vi ska leva vårt liv...

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...