M
Kategori

Medeltiden var en relativt fredlig period i historien, även om det förekom många uppror och krig. Detalj från en illustration i Codex Manesse (1305-1340).

Medeltiden

Med medeltiden avses perioden från antikens slut till renässansens början, ungefär från 500 e.Kr till 1500 e.Kr (men Nordens medeltid räknas från ca 1050 till 1520).

Varför kallas epoken för medeltiden?

Begreppet medeltid är en efterkonstruktion liksom alla andra namn på historiens epoker. Uttrycket ”medeltid” skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500-talet vilket var en epok som ibland kallas för renässansen som betyder "pånyttfödelse". Under renässansen ansåg man sig ha återupptäckt antikens storhet och betraktade därför sin egen tid som en ny kulturell blomstringsperiod. Perioden mellan antikens slut fram till sin egen tid kom därför att ses som en slags mellantid, som med äldre svensk översättning har blivit ”medeltid”.

Med medeltiden avses perioden från antikens slut till renässansens början, ungefär från 500 e.Kr till 1500 e.Kr (men Nordens medeltid räknas från ca 1050 till 1520).

Varför kallas epoken för medeltiden?

Begreppet medeltid är en efterkonstruktion liksom alla andra namn på historiens epoker. Uttrycket ”medeltid” skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500-talet vilket var en epok som ibland kallas för renässansen som betyder "pånyttfödelse". Under renässansen ansåg man sig ha återupptäckt antikens storhet och betraktade därför sin egen tid som en ny kulturell blomstringsperiod. Perioden mellan antikens slut fram till sin egen tid kom därför att ses som en slags mellantid, som med äldre svensk översättning har blivit ”medeltid”.

 

ANNONS

ANNONS

Medeltiden var ingen mörk period

Medeltiden var ingen dyster och händelselös ”mellanepok” i det mänskliga framåtskridandets historia. Istället var det en period då grunderna för vårt moderna samhälle lades. Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt.

Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk. Även vattenkraften utnyttjades mer än tidigare med hjälp av kvarnmaskiner och mekaniska hammare.

Utvecklingen gällde även det kulturella. I de många klostren runt om i Europa översattes kända filosofiska verk, och på läroanstalter och universitet diskuterades religion och filosofi vid sidan av praktiska vetenskapliga experiment.

Begreppet "den mörka medeltiden" är ursprungligen en referens till den äldre medeltiden (ca 500-1000) i Europas historia. Begreppet härstammar från engelskans "The Dark Ages" som ursprungligen syftade på att det fanns så få källor bevarade från perioden i fråga. Vi vet helt enkelt inte lika mycket om den äldre medeltiden som om resten av medeltiden. Numera används inte detta uttryck längre eftersom det ofta misstolkas.

Innan köpmän och bönder släpptes in i staden var de tvungna att betala tull för sina varor vid någon av stadsportarna. De som kontrollerade staden - vanligtvis kungamakten - tjänade stora pengar på detta.

Landsbygd och städer

Det medeltida samhället baserades på jordbruk. I Europa var nio tiondelar av befolkningen bönder medan de resterande livnärde sig på jordbrukets produkter.

Under den senare delen av medeltiden ökade produktionen inom jordbruket vilket medförde att folkmängden ökade. Runt hela Europa växte det fram städer, varav många hade stora katedraler och universitet.

De europeiska städerna var ganska små jämfört med många storstäder i andra världskulturer vid den här tiden, men de europeiska städerna var å andra sidan desto fler.

ANNONS

Ökad handel i slutet av medeltiden

I slutet av medeltiden ökade handeln i både omfattning och geografisk utsträckning samtidigt som organiseringen av handeln genomgick en betydande utveckling. Några orsaker till detta var folkökningen och den allt mer specialiserade produktionen av varor som ägde rum på många håll. Detta kom också att bidra till en allt mer omfattande inflyttning till städerna som ökade i storlek i Europa.

ANNONS

Kyrkan och religionen styrde människornas liv på medeltiden

Kyrkan och den katolska kristendomen hade ett enormt inflytande över medeltidens människor vilket i mångt och mycket formade deras liv och sätt att tänka.

Under tiden fram till reformationen i Nordeuropa var kyrkan avskild från staten och fungerade som en egen organisation med påven i Rom som ledare. Påven räknades i stort sett som Guds ställföreträdare på jorden och hade oinskränkt makt över allt det andliga.

I det medeltida samhället var det prästerna som ansvarade för att befolkningen vårdade och stärkte sin kristna tro och respekt inför överhögheten. Prästernas inkomst togs från allmogen som var ålagda att betala en tiondel av sin inkomst i skatt till kyrkan. Kyrkan var därför en mäktig maktfaktor i hela Europa under medeltiden och ägde mycket mark.

Kyrkans lära gick ut på att livet på jorden endast utgjorde ett förspel till det kommande eviga livet efter döden. För att bli garanterad en plats i paradiset var man därför tvungen att leva enligt kyrkans regler. De som inte skötte sig blev förpassade till helvetet. Kyrkan kunde också hota med bannlysning, vilket innebar att man blev utesluten ur kyrkan och därmed dömd till ett evigt liv i helvetet. Eftersom den kristna läran betonar betydelsen av att förlåta sin nästa, så fanns det också en ”bakdörr” till himlen – skärselden. I skärselden kunde de som begått mildare synder grillas tills de sonat sina gärningar varefter de kunde släppas in i paradiset.

Under slutet av medeltiden var kristendomen, vid sidan av islam, tidens mest snabbväxande religion och fungerade som den sammanhållande länken i den europeiska civilisationen. Men samtidigt bar den också frön till splittring i form av olika kättarrörelser och en gryende protestantism.

Avgränsare

LÄS MER: Medeltidens huvudlinjer

LÄS MER: Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

LÄS MER: Livet på landet och i staden under medeltiden

LÄS MER: Ekonomi och handel på medeltiden

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas epoken 500 e.Kr - 1500 e.Kr för medeltiden?
   
 2. Ge några exempel på att teknik och vetenskap gick framåt även under medeltiden.
   
 3. Det medeltida samhället i Europa genomsyrades av kristendomens idéer. Förklara varför.

Ta reda på:

 1. Blicka ut över världen och beskriv några kulturer i andra världsdelar som var samtida med Europas medeltid (500-1500).
   
 2. Varför utbröt det många småkrig i Europa när romarriket var försvunnet?

Diskutera:

 1. Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken. Försök komma på något lämpligt namn för vår egen tidsålder som framtidens historiker skulle kunna använda sig av.
   
 2. Varför är intresset för medeltiden så stort i Sverige idag?
   
 3. Vilken är din favoritepok i historien? Motivera.
   
 4. Hur framställs medeltiden i filmer och tv-serier?
   

Obs! I avsnittet Medeltidens huvudlinjer hittar du mer fakta och frågor som behandlar medeltiden på ett övergripande sätt.
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Medeltiden

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

+ Läs mer

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden.

+ Läs mer

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

+ Läs mer

Feodalismen

Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

+ Läs mer

Riddare och riddarordnar

Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden, Johanniterorden och Tyska orden.

+ Läs mer

Korstågen

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet från muslimerna.

+ Läs mer

Digerdöden

Digerdöden (ca 1350) var en medeltida pandemi av böldpest och lungpest som dödade omkring en tredjedel av Europas befolkning.

+ Läs mer

Livet på landet och i staden på medeltiden

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

+ Läs mer

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

+ Läs mer

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

+ Läs mer

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden att få fäste.

+ Läs mer

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

+ Läs mer

Mongolerna

Mongolernas historia som skildrar deras framfart i Asien och Europa under medeltiden.

+ Läs mer

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

+ Läs mer

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

+ Läs mer

Länkar om Medeltiden

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Hi
Karta

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...

Hi

Historiska teman

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Relaterade taggar

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Konstantinopel

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Hi
smedja

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Olofsborg

Borgar och fästningar

Människor har i alla tider känt behov av att uppföra olika typer av försvarsanläggningar för att...

Hi
Hamnaktivitet

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
Källor

Historiskt källmaterial

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta...

Hi
Karavan

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...