S
Kategori

Decennierna kring sekelskiftet 1900 uppfördes mängder med statyer runt om i landet som föreställde kända svenskar ur historien. Syftet var att stärka den svenska identiteten och öka lojaliteten till staten.

Nationalismens historia

Vad är nationalism?

Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Idag talar man om flera olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden och kan alltså yttra sig på ganska skilda sätt i olika kulturer och tider.

Under det sena 1990-talet började dock forskare (Benedict Anderson m.fl.) att ifrågasätta de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser och började i stället tala om ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former. Ibland yttrar sig nationalism på ganska trevliga, harmlösa sätt som i idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen. I andra sammanhang får den ödesdigra konsekvenser och leder till motsättningar mellan människor och till krig mellan länder eller folkgrupper.

Vad är nationalism?

Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Idag talar man om flera olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden och kan alltså yttra sig på ganska skilda sätt i olika kulturer och tider.

Under det sena 1990-talet började dock forskare (Benedict Anderson m.fl.) att ifrågasätta de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser och började i stället tala om ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former. Ibland yttrar sig nationalism på ganska trevliga, harmlösa sätt som i idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen. I andra sammanhang får den ödesdigra konsekvenser och leder till motsättningar mellan människor och till krig mellan länder eller folkgrupper.

ANNONS

ANNONS

Nedan beskrivs två typer av nationalism: etnonationalism och statsnationalism. Först dock några rader om nationalismens ursprung.

Den franska flaggan (Trikoloren) började användas under revolutionen. Flaggans tre färgfält symboliserar frihet, jämlikhet och brödraskap. Målning av Léon Cogniet (1794-1880).

Nationalismens ursprung

Nationalismens ursprung är omtvistat. Flera forskare menar att nationalismen i ett historiskt perspektiv är ganska ny och att den uppstod i samband med franska revolutionen och Napoleonkrigen under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Andra hävdar att nationalistiska tankegångar existerade även längre tillbaka i tiden trots att själva begreppet nationalism inte fanns. Under alla omständigheter skapade det revolutionära Frankrike och Napoleonkrigen starka nationalistiska stämningar i Europa och bidrog till att nationalismen började vinna mark.

Förenklat kan man säga att det yttre hot som Frankrike utgjorde skapade en nationell medvetenhet hos människor i de drabbade rikena. Nationalismen fick sedan starkt fäste först inom liberala och därefter inom konservativa kretsar.

På sikt bidrog den till att människor i vissa områden, som på den grekiska halvön, började sträva efter frihet från vad man såg som en främmande makt. På andra håll, som i Italien, kämpade man för att ena självstyrande områden till en nationalstat med argumentet att de tillhörde samma folk. Utan överdrift kan 1800- och 1900-talen ses som nationalismens århundraden.

Etnonationalism – en stat, ett folk

Det är den etniska samhörigheten som utgör grunden för nationen – så resonerar en person som är etnonationalist. Synen på vad som egentligen utgör den etniska gruppen kan emellertid skilja sig åt. Språk, historia, kultur och religion är kanske de vanligaste sammanhållande faktorerna för etniska grupper. Men det finns flera undantag även från den regeln, t.ex. på ställen där människor kan tala samma språk men ändå betrakta sig som skilda etniska grupper, eller där de har skilda religioner men ändå betraktar sig som en sammanhållen etnisk grupp.

17:e majfirande i Oslo. Norges nationaldag firas i stor omfattning. Firandet är präglat av traditioner, och norrmännens glädje över att vara självständiga. Målning av Christian Krohg (1852–1925).

I länder som länge haft en enhetskultur, och där eventuella minoriteter inte haft så stort inflytande, bygger ofta den nationella identiteten på föreställningar om ett gemensamt ursprung. Dragen till sin spets innebär etnonationalismen en tro på etnicitet som något ursprungligt och oföränderligt. Detta sätt att betrakta verkligheten speglar en essentialistisk eller primordial världsbild, och de människor som delar den världsbilden menar att det inte går att bli en del av den etniska gruppen om man inte fötts inom den. För en etnonationalist med en primordial syn på etnicitet skulle det alltså vara en förutsättning att ett barn har svenska föräldrar för att det ska kunna uppfostras till att bli ”en typisk svensk”.

ANNONS

ANNONS

Etnonationalismen kan utgöra den drivande kraften både för strävan efter självständighet för en viss etnisk/nationell grupp och för strävan efter enande om den etniska/nationella gruppen är spridd över flera nationer.

Statsnationalism – staten som enande faktor

Grunden för statsbildningen utgörs av en gemensam värdegrund och statsapparat. Den som har ett medborgarskap är således en viktig del av nationen, oavsett etniskt/nationellt ursprung eller religiös tillhörighet. Statens funktion i en sådan nation blir att skapa samling kring de grundläggande värderingar som nationen vilar på. Så resonerar en person som
har ett statsnationalistiskt synsätt.

Statsnationalismen kan kännas igen i länder som exempelvis USA eller Kanada, som har en historia av omfattande invandring och därmed en befolkning med många olika nationella och etniska bakgrunder. Den har också ett fäste i andra länder som av andra anledningar är mångkulturella till sin karaktär. Ofta utgör då själva mångfalden en viktig grund för den nationella identiteten. Sådana stater vill ofta stärka och lyfta fram den kulturella särarten hos landets olika grupper.

Nationalismer i konflikt

Olika former av nationalism kan stå i direkt konflikt med varandra både inom landsgränserna och i förhållande till andra länder. För människor som betraktar sig som en etnisk grupp eller av en särskild nationalitet kan statsnationalismen utgöra ett hot mot deras gemenskap och självbestämmande. Utifrån ett statsnationalistiskt perspektiv är det i stället etnonationalismen som utgör ett hot eftersom sådana krafter skulle kunna splittra den gemenskap som samlats under en nation. Många konflikter och krig runt om i världen kan förstås just utifrån denna konflikt mellan olika sätt att se på nationen och dess sammansättning.

ANNONS

Svensk nationalism kring förra sekelskiftet

Nationalism i sin nutida form är ett barn av 1890-talet med dess protektionism, försvarsvänlighet, naturdyrkan och nationalromantiska strömningar inom konsten. Om 1880-talet hade kännetecknats av realism och internationalism innebar 1890-talet romantik och nationalism. Romantiken hade funnits som en underström hela seklet men fick kring sekelskiftet en särskild laddning. Nationalismen hade verkat i en utvidgad form, skandinavismen, men sedan 1860-talet levt i skymundan.

Nationalromantikens stora konstnärer var Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors. Inom arkitekturen har riktningen efterlämnat t.ex. Stockholms stadion och stadshus och som folkkulturens levande monument Skansen och Nordiska museet samt Kulturen i Lund. De nationella strömningarna vilade ofta på en stark hembygdskänsla: Anders Zorns Dalarna lika väl som Selma Lagerlöfs Värmland. Hembygdsintresset växte sig starkt och blev närmast en folkrörelse.

Nationalismen hade en identitetsskapande kraft i ett samhälle som var under stark förändring: industrialisering, emigration, urbanisering och rösträttskamp. I huvudsak var den tillbakablickande, men det fanns också mer framåtsyftande nationalism i sekelskiftets beundran för djärva upptäcktsresande, tekniska uppfinningar och vetenskap, de senare manifesterade i Stockholmsutställningen 1897.

Genom sina rötter i tullstriden med det protektionistiska slagordet "Sverige åt svenskarna" och i försvarsvänlighet blev nationalismen politiskt konservativ. Detta till skillnad från i Norge, där bönderna och vänstern stod i spetsen för den nationella rörelsen. Trots kravet på upprustning och svärmandet för Karl XII var den svenska nationalismen inte särskilt krigisk. Det handlade mera om en inre kraftsamling än om yttre expansion.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är nationalism? Ge en kortfattad och ganska enkel förklaring.
   
 2. Hur uppstod nationalismen som ideologi?
   
 3. Vad är den stora skillnaderna mellan etnonationalism och statsnationalism?
   
 4. Ge exempel på hur olika former av nationalism kan motverka varandra.

Ta reda på:

 1. Vad menas med nationalromantik?

Diskutera:

 1. Är vi nationalistiska av oss i Sverige? Motivera.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Forum för levande historia. Faktarutan om svensk nationalism är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Webbplats: Forum för levande historia
Textmaterialet ovanför faktarutan är ett utdrag från avsnittet Historiebruk och nationalism som ingår i Forum för levande historias pedagogiska gymnasiematerial Den livsfarliga historienDen livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nationalismens historia

Den livsfarliga historien

av: Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Artiklar om Nationalismens historia

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

av: Magnus Västerbro
2023-03-03

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914. Båda sköts ihjäl av nationalisten Gavrilo Princip i vad som brukar kallas skotten i Sarajevo. Denna händelse utlöste första världskriget. I den här artikeln ska vi bland annat titta lite närmare på vilka motiv som låg bakom och vilka följder attentatet fick...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i medborgarskapets idéhistoria. Begreppet undersåte försvann inte, men utmanades av ”medborgare”. Svensken (mannen) kunde uppfattas som en deltagande individ, någon som var med att förbättra människans lott. Medborgarskapet blev universellt (omfattande alla) och lagstadgat i en författning istället för hierarkiskt och diskriminerande...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Medborgaren och medborgarskapet - en historisk resa

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-09

I januari 1793 ställdes ”medborgare Louis Capet” inför rätta i Paris. Han befanns skyldig till landsförräderi och avrättades. Han var bara en av de tusentals som under franska revolutionen dödades på liknande sätt. Skälet till att hans öde får inleda berättelsen om medborgarskap är just hans titel. Som ett led i avskaffandet av alla privilegier i det franska samhället (adelns rätt till jordegendom, monopol på höga poster i staten och skattefrihet) stadgades ett gemensamt tilltal för alla. Medborgare, på franska citoyen, skulle markera den jämlikhet som ingick i revolutionens stolta paroller ”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Att det blev lite si och så med alla dessa tre kan vi bortse från i det här sammanhanget. Poängen är att ”medborgare Capet” tidigare som kung av Frankrike hade benämnts Louis (Ludvig) XVI, regent av Guds nåde, högt över sina undersåtar...

+ Läs mer

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

av: Magnus Västerbro
2021-08-12

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-talet och betraktas än idag som en nationell ikon i stora delar av Sydamerika. Men Bolivár hade egentligen större ambitioner än så. Han drömde om en Sydamerikansk republik där i stort sett hela kontinenten skulle ingå. Men av det blev det intet. Istället splittrades Sydamerika i många olika nationer som var och en ansåg sig var bärare av en unik nationalkaraktär, trots deras gemensamma historia...

+ Läs mer

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

S

Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

av: Magnus Västerbro
2017-11-28

Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse och till starten på Palestinakonflikten...

+ Läs mer

Podcast om Nationalismens historia

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nationaldag

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-01

Julia, Mattias och Kristoffer ger sig på att förklara varför och hur vi firar Sveriges nationaldag?

+ Läs mer

Länkar om Nationalismens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Svenska högtider och traditioner förr och idag

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Högtidernas firande har sitt ursprung i religionen och i...

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Sh

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Hi
Fanor och soldater

Flaggor

Det finns många olika sorters flaggor i varierande storlekar och med alla sorters mönster.Dagens...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Porträtt

Otto von Bismarck

Otto von Bismarck (1815-1898), ibland kallad "järnkanslern", var en preussisk politiker som enade...

Hi
Symbol

Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket...

Hi
Olof Rudbeck

Göticism

Göticism var en kulturell rörelse med utgångspunkt i Sveriges förmenta (uppdiktade) forntida...