M
Kategori

Kristendomens äldsta historia börjar i Galiléen med några unga judiska Jesusanhängare. Ingen av dem kunde då ana att Jesus liv och lära senare skulle ge upphov till en ny världsreligion.

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens uppkomst

Omkring år 33 korsfästes och begravdes en judisk man i Jerusalem. Han var känd som Jesus från Nasaret. En kort tid därefter började det gå envisa rykten om att Jesus inte var död. Det viskades att han hade uppstått från de döda. Flera vittnen påstod sig ha mött honom och intygade envist att han levde. Den Jesus som romarna hade korsfäst måste därför vara Messias - "den av Gud utvalde" - som profeterna hade lovat att Gud skulle sända för att frälsa sitt folk (judarna).

Kristendomens uppkomst

Omkring år 33 korsfästes och begravdes en judisk man i Jerusalem. Han var känd som Jesus från Nasaret. En kort tid därefter började det gå envisa rykten om att Jesus inte var död. Det viskades att han hade uppstått från de döda. Flera vittnen påstod sig ha mött honom och intygade envist att han levde. Den Jesus som romarna hade korsfäst måste därför vara Messias - "den av Gud utvalde" - som profeterna hade lovat att Gud skulle sända för att frälsa sitt folk (judarna).

ANNONS

ANNONS

En tid efter Jesus död, när hans anhängare var samlade, uppenbarade sig plötsligt Gud inför dem. Upplevelsen blev så kraftfull att de närvarande blev övertygade om att Jesus levde och hade återvänt till Jorden. Det är från den här händelsen - som ägde rum femtio dagar efter påsk - som kristendomens pingstfirande härstammar ("pingst" betyder den femtionde).

Jesus uppståndelse hade en avgörande betydelse för bevarandet och utvecklingen av den kristna tron. "Om inte Kristus är uppstånden så saknar vårt budskap och vår tro mening", förklarade Paulus som med tiden blev en av den nya religionens främsta apostlar (missionärer, utsända av Gud) och författare (han skrev bland annat 13 brev som ingår i Nya testamentet).

Förföljelser av kristna

Från början tilläts de kristna att sprida sin lära fritt i romarriket. Men när allt fler människor gick över till kristendomen började den romerska statsmakten uppleva den nya läran som ett hot mot deras auktoritet. Det romerska riket var svårt nog att hålla ihop som det var, utan att kejsaren skulle behöva konkurrera med en populär Messiasgestalt som hela tiden vann nya anhängare. En ny lag infördes därför, där man krävde att alla medborgare inom romarriket skulle bekänna att den romerske kejsaren var deras herre och "gud" .

Namnet för fisk är på grekiska ICHTHUS. De tidigt kristna använde ordet och fisken som symbol och igenkänningstecken.

För de kristna var det omöjligt att bekänna att kejsaren var deras kyrios (grekiska ordet för herre/Gud). De hävdade bestämt att det bara fanns en kyrios och det var Jesus.

Det var så de första förföljelserna av kristna startade i romarriket. Därmed kunde de kristna inte längre bekänna sin tro öppet utan var nu tvungna att träffas i hemlighet. Det säkraste var att hålla sig gömd. Många kristna i Rom flydde därför ner i stadens katakomber (Roms underjordiska gångar med begravningsplatser) där de kunde hålla sina möten dolda för omvärlden.

För att visa sin tillhörighet - vem som var vän och vem som var fiende - utvecklades ett symbolspråk. Ett tidigt tecken på att man tillhörde Kristus var fisken. Där man stötte på detta tecken fanns andra kristna.

ANNONS

ANNONS

Kristendomen blir romersk statsreligion

Kristendomen spreds av missionärer som Paulus och Petrus över stora delar av romarriket. I den kristna kyrkan var alla välkomna, vilket medförde att många kvinnor, fattiga män och slavar tilltalades av den kristna läran som utlovade ett bättre liv efter döden. I början av 300-talet var omkring 15% av romarrikets befolkning kristna.

Karta som visar kristendomens tidiga spridning.

År 313 beslutade kejsar Konstantin att kristendomen skulle tillåtas i romarriket och att de kristna inte längre fick förföljas. Han hjälpte också de kristna och byggde bland annat Peterskyrkan i Rom.

År 380 bestämde en annan kejsare att kristendomen hädanefter skulle bli romersk statsreligion och därmed vara den enda tillåtna religionen i romarriket. Staden Rom blev nu hela kristenhetens huvudstad (läs mer i faktarutan längre ner).

År 395 delades det romerska riket i det västromerska och det östromerska riket. Den östliga delen bildade så småningom en särskild kyrka som kallas den ortodoxa, den andra delen blev katolska kyrkan (den allmänna kyrkan). En orsak till splittringen var att de kristna i öst inte ville erkänna biskopen i Rom som påve och som ledare för alla kristna.

När det västromerska riket gick under i slutet av 400-talet hade den kristna läran nått stor spridning i stora delar av Europa. Den kristna tron fanns därför kvar, även efter att det västromerska riket hade upphört existera. Kristendomen kom därefter att sätta en stark prägel på medeltiden som följde efter romarrikets undergång.

ANNONS

ANNONS

Kyrkan under medeltiden

År 529 lät kyrkan stänga Platons akademi i Aten. Kyrkan lade nu locket över det filosofiska arvet från antikens Grekland. I Italien grundades samma år Benediktinerorden som var den första av de stora munkordnarna som uppstod under medeltiden.

Kyrkan hade enorm ideologisk makt under medeltiden och styrde till stor del folks liv och sätt att tänka. Kyrkan lärde ut att livet på jorden, här och nu, hade liten betydelse. Det var istället livet efter detta som var det mest betydelsefulla. Allt man gjorde i jordelivet var förberedelser inför det kommande eviga livet efter döden.

Människan beskrevs som full av synd, men hon kunde räddas genom Guds nåd. För att få Guds nåd var man tvungen att lyda kyrkan och rätta sig i fållan. All skolutbildning skedde i kristen regi.

Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).

Kristendomen kommer till Sverige

Vid mitten av 800-talet anlände en tysk benediktinmunk vid namn Ansgar till handelsstaden Birka i Sverige. Det var andra gången han var uppe i Norden och missionerade. Ansgar och hans medhjälpare hade en svår uppgift att utföra då den fornnordiska religionen med dess seder och bruk var djupt förankrad i nordbornas privatliv och samhälle. Ansgars mission lyckades därför inte särskilt bra, och de som omvändes kunde i sin tur inte sprida kristendomen vidare bland de motsträviga nordborna. Det skulle dröja ytterligare ett århundrade innan någon kristen rörelse kunde slå rot i Sverige.

År 1085 påbörjades bygget av Lunds domkyrka (som då hörde till Danmark). Det dröjde dock ända fram till år 1164 innan Sverige fick sin första ärkebiskop.

Reformationen

Den katolska kyrkan splittrades då Martin Luther och Jean Calvin inledde sina protester mot den katolska tron som de ansåg hade blivit en förvrängning (snedvridning) av Bibelns sanna lära. Under stridsropet "Nåden allena, tron allena, skriften allena", gick de till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan.

Senare gick den katolska kyrkan till motoffensiv. De religiösa striderna vävdes då samman med tidens politiska konflikter och kom att under 1600-talet att skapa flera stora religionskrig, varav det trettioåriga kriget blev det värsta.

ANNONS

ANNONS

Kyrkans makt minskade ytterligare i samband med upplysningen

Naturvetenskapens utveckling var en av de viktigaste faktorerna till den stora idéströmning som vi kallar för upplysningen.

Naturvetenskapen gjorde enorma framsteg under 1600- och 1700-talen. Utvecklingen ledde till att människans världsbild förändrades. Naturvetenskapliga forskare som Newton m.fl. hade gjort tydligt att jorden styrdes av naturvetenskapliga lagar - och därför inte av Gud. Allt kunde mer eller mindre förklaras. Människan själv kunde förändra sina levnadsvillkor. Livets mening skulle hädanefter sökas här och nu på jorden och inte, som under medeltiden, bara fungera som en förberedelse inför ett kommande evigt liv i himmelriket.

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

LÄS MER: Urkyrkan

LÄS MER: Kristendomen under de första århundradena

LÄS MER: Kristendomen blir romersk statsreligion

LÄS MER: Kristendomen och kyrkan på medeltiden

LÄS MER: Nordens kristnande

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Upplysningen

PODCAST: Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

PODCAST: Reformationen och kyrkans splittring
 

En avgörande händelse i världshistorien

Den australiensiska historikern John Hirst ger i sin bok Europa - en kort historik en kärnfull beskrivning av hur det gick till när kristendomen blev romersk statsreligion:

De romerska myndigheterna hade från och till försökt utplåna kristendomen. De beslagtog de heliga skrifterna, konfiskerade kyrkans egendom, arresterade och torterade kristna och avrättade alla som inte gick med på att förneka Kristus.

Romarna var vanligtvis mycket toleranta. De härskade över ett imperium som bestod av många folk och religioner. Så länge man höll sig lugn var romarna beredda att låta alla hålla på med sitt. Man kunde ha självstyre och man fick utöva sin religion, men på ett villkor: man måste offra åt kejsaren. Romarna menade att kejsaren var ett slags gud. Det erfordrade offret var obetydligt. Föreställ dig en staty eller ett porträtt av kejsaren, och framför den en eld. Du skulle ta en nypa salt och släppa den i lågorna. Elden flammade till Det var tillräckligt. Det var som att hälsa flaggan eller sjunga nationalsången. Men de kristna vägrade eftersom de i likhet med judarna tillbad en enda gud och inte på något sätt kunde betrakta kejsaren som en gud.

Romarna undantog i regel judarna från kejsarkulten. Man betraktade dem som en excentrisk och lynnig men samtidigt lättigenkännlig grupp, ett urgammalt folk med en gud som hörde hemma på ett bestämt territorium. De kristna däremot var anhängare av en ny religion och kunde finnas var som helst, överallt. Romarna uppfattade dem som en subversiv grupp som måste elimineras. De kunde ha lyckats med detta om de bara lite mer målinriktat hade fortsatt med sina förföljelser.

Men så inträffade ett mirakel. År 313 gav kejsar Konstantin sitt officiella stöd till kyrkan. Han tänkte att den kristna guden eventuellt kunde erbjuda honom och imperiet ett bättre skydd än någon av de andra gudarna. Kristendomen var ännu inte majoritetens religion, men kejsaren beslöt att omfamna den i alla fall. Han gav pengar till kyrkobyggen och bekräftade biskoparnas maktställning. Åttio år senare skulle en annan kejsare förbjuda alla andra religioner. Fyrahundra år efter det att Jesus hade predikat i en orolig och avlägsen provins i det romerska imperiet blev kristendomen romarrikets enda officiellt tillåtna religion. Biskoparna och prästerna marscherade nu runt i städerna och ut på landsbygden för att förstöra hednatemplen. Detta utgör den första länken mellan de tre beståndsdelarna: romarriket blev kristet.

Ur: John Hirst, Europa - en kort historik, Natur och kultur, 2017, sid 27-28
 

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Mission: (latin: missio= sändning) Med mission menas oftast verksamhet som bidrar till att sprida en religion i syfte att vinna fler anhängare, t.ex. genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär.

Pingst: Äger rum 50 dagar efter påsk. Pingsten kallas ibland för kyrkans födelsedag. Lärjungarna var samlade i Jerusalem och tio dagar efter himmelsfärden kom den heliga Anden över dem som Jesus lovat. Händelsen skildras i Apostlagärningarna 2 i Nya testamentet. Lärjungarna kunde nu tala många olika språk och människor fick höra om Guds gärningar på sitt eget modersmål. Lärjungarna kände att Gud var med dem och de vågade ge sig ut i världen.

Reform (era) innebär omforma, omgestalta, förbättra och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.

I länder som genomförde den s.k. reformationen innebar det främst att kyrkans organisation och detaljer kring kristendomens utförande förändrades, t.ex. riter, regler och andra praktiska detaljer.

Statsreligion: En religion som fått företräde i en stat och där invånarna i regel ges fördelar av att bekänna sig till religionen i fråga.
 

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var det viktigt för Jesus anhängare att tro att han hade uppstått från de döda?
   
 2. Påsken är den viktigaste högtiden inom kristendomen och firas till minne av Jesus uppståndelse. Pingsten äger rum 50 dagar efter påsk. Varför firas pingst? Se faktaruta med "Viktiga begrepp".)
   
 3. Varför förföljdes de kristna till en början i romarriket?
   
 4. Resonera kring varför det var viktigt att kristendomen gjordes till romersk statsreligion.
   
 5. Resonera kring varför kyrkan under medeltiden lärde ut att livet efter döden var viktigare än livet här och nu.
   
 6. Varför kom kristendomen till Norden så sent jämfört med t.ex. Västeuropa?
   
 7. Vad hände under den s.k. reformationen?
   
 8. Varför minskade kyrkans makt så mycket under upplysningstiden?

Ta reda på:

 1. Västvärldens tideräkning som utgår från Jesus födelse är egentligen fel uträknad. När tror dagens forskare att Jesus föddes?
   
 2. Finns år 0?

Diskutera:

 1. Kristendomen fick snabbt ganska många anhängare, även innan den fick status som romersk statsreligion. Vad var det som lockade folk att bli kristna?
   

 

Litteratur:
Alf Tergel, Från Jesus till moder Teresa : kristenhetens historia, Verbum, 1994
Ronny Ambjörnsson, Europas idéhistoria - Medeltiden, Tankens pilgrimer, Natur och Kultur, 2010
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
John Hirst, Europa - en kort historik, Natur och kultur, 2017
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kristendomens historia och kyrkohistoria

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

av: Carsten Ryytty
2023-08-09

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser. I dessa katakomber ligger mellan 700 000 och en miljon kristna begravda...

+ Läs mer

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-02

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

+ Läs mer

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-28

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika auktoriteter. Allt fler började ifrågasätta kyrkans lära. Istället för Gud och kyrkan kom människan alltmer i centrum för intresset. Det var framförallt två strömningar som bidrog till sekulariseringen, upplysningen och pietismen...

+ Läs mer

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-27

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den protestantiska kyrkan. Reformationen ledde till att den västliga kristna kyrkan splittrades. För individens del innebar den en frigörelse från religiösa auktoriteter. Politiskt innebar den i de flesta europeiska länder en upplösning av det medeltida sakrala samhället. Utvecklingen efter reformationen präglades av en strävan mot religiös och politisk enhet. För furstarna, som ofta var både statens och kyrkans överhuvud, var det av primärt intresse att återställa enheten i respektive land. Motiven var därför både religiösa och politiska...

+ Läs mer

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

av: Magnus Västerbro
2021-09-24

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från Gud, den där dagen år 34 e.Kr, då han befalldes att sprida Jesus lära över världen? Hade vi idag ens vetat något om Jesus - den judiske mannen som några år tidigare avrättats av romarna efter att ha påstått sig vara judarnas Messias? Svaret på dessa frågor går bara att spekulera i, men klart är att Paulus utveckling av den kristna läran fick avgörande betydelse för kristendomens breda spridning i Medelhavsområdet under de första århundradena efter Jesus död. Genom Paulus insatser började kristendomen sin resa mot att bli en världsreligion...

+ Läs mer

M

Medeltidens helgonkult

av: Gunnar Åselius
2021-07-28

Med helgonkult menas dyrkan av heliga män och kvinnor som genom sina liv och gärningar visat sig stå i särskild relation till Gud. De vördades som föredömen, men också som medlare för människor inför Gud. Helgonkulten hade rötter i kristendomens första tid och var mycket populär då den gjorde den kristna religionen lättförståelig och konkret för vanligt folk...

+ Läs mer

Podcast om Kristendomens historia och kyrkohistoria

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Läs mer

Länkar om Kristendomens historia och kyrkohistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi
Riddare

Riddare och riddarordnar

Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden,...

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Hi

Korstågen

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet...

Hi

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Hi

Häxprocesserna

Om häxjakt och häxprocesser i Sverige och västvärlden tiden 1450- 1750-talet. Avsnittet fokuserar på Sveriges...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Re

Ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra...

Re

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Relaterade taggar

Hi
Konstantinopel

Konstantinopel

Konstantinopel är ett äldre namn (till 1930) på staden Istanbul i dagens Turkiet. Staden fick sitt...

Re
kloster

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs...

Hi
Inkvisitionen

Inkvisitionen

Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Re
Birgitta

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta (ca 1303-1373) blev berömd för sin fromhet redan under sin livstid. Hon grundade en...

Hi
Västra muren

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet (se karta). Den utropades...

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Hi
Fisksymbol

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Ansgar

Ansgar

Ansgar (801-865), ärkebiskop i Hamburg-Bremen, "Nordens apostel". Han blev i unga år benediktinmunk...

Re
Bannlysning

Bannlysning

Bannlysning innebar uteslutning ur kyrkans gemenskap. I medeltida kyrkorätt skilde man mellan två...

Re
Svartbrödraklostret

Dominikanorden

Dominikanorden, Orda fratrum praedicatorum, predikarebrödernas orden, är en kyrklig orden som...

Re
Franciskanorden

Franciskanorden

Franciskanorden, Ordo fratrum minorum, mindrebröderna, kyrklig orden stadfäst 1223, ursprungligen...

Re
Cisterciensorden

Cisterciensorden

Cisterciensorden eller cistercienserna, är en klosterorden som grundades i Citeaux i Frankrike 1098...

Re
Birgitta på ett frimärke

Birgittinorden

Birgittinorden, egentligen Den Allraheligaste Frälsarens orden (latin: Ordo Sanctissimi Salvatoris...

Re
klostret

Vadstena kloster

Vadstena kloster var Sveriges första birgittinkloster och byggdes på mark skänkt av kung Magnus...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Porträtt

Jean Calvin

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas...

Re
Apostlarna

Jesus lärjungar

I Apostlagärningarnas andra kapitel berättas om hur lärjungarna efter att de blivit "uppfyllda av...

Re
universitet

Skolastik

Skolastik är en sammanfattande benämning på de teoretiska studier och diskussioner om de kristna...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Hi
Hildegard

Hildegard av Bingen

Den som läst H. P. Lovecrafts böcker funderar kanske om ett tentakelförsett monster håller på att...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...