Bild:
Falsk religiositet som utnyttjas i ekonomiska, politiska eller andra icke-religiösa syften bidrar till att skapa en negativ bild av all religion.
M

Religionskritik

Alltsedan upplysningstidens dagar har all religion utsatts för en våldsam kritik från människor som inte tror. Bland dessa religionskritiker är Karl Marx, Sigmund Freud och Max Weber de mest kända.

Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx menade att "det inte är Gud som skapat människan utan tvärtom att det är människan som har skapat Gud. Människan har hittat på tanken om Gud för att kunna uthärda det hårda och ofta sorgliga livet på jorden och samtidigt orka stå ut med tanken på att allt är meningslöst.

Marx skrev att religionen fungerar som ett opium för folket. Det hindrar människan från att koncentrera sig på livet här och nu.

Sigmund Freud (1856-1939)

Sigmund Freud menade att religion var en form av kollektiv neuros (psykos/hysteri) där Gud intog det s.k. överjagets plats. Man föreställer sig »överkontrollanten« i form av ett högre väsen. Inför detta överjag kryper människan och bekänner sin uselhet. Jaget hukar under det himmelska överjaget och försöker blidka det med böner eller offer. Religion är därför en form av kollektiv omognad eftersom det hjälper människan att dela och bearbeta sin ångest i grupp för att slippa bära och hantera sin ångest själv.

Freud ansåg också att gudstro är en form av regression, d.v.s. ett sätt att försätta sig tillbaka till barnstadiet, då fadern var en allsmäktig auktoritet och barnet - på gott och ont - var utlämnat åt hans makt och den trygghet den också innebar. Freud hävdade bestämt att all religion är regression, d.v.s. en omedveten strävan att glida tillbaka till ett tidigare livsstadium. Gud är en slags ersättningspappa.

Max Weber (1864-1920)

Weber var en tysk sociolog känd för sin avhandling om den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Weber menar att religionen fungerar som en form av bekräftelse på den rådande ordningen i samhället. Den utgör en förklaringsmodell som inte får ifrågasättas. Prästernas roll som uttolkare av den gudomliga ordningen blir därför oerhört betydelsefull.

Vidare ansåg han att det är den protestantiska etiken och då speciellt den Kalvinistiska etiken som har skapat kapitalismen. Inom kalvinismen trodde man nämligen på predestination, d.v.s. att vissa människor var förutbestämda till frälsning och andra inte. Man kunde avgöra vilka som var predestinerade genom att se på människornas liv. Gud välsignade nämligen de utvalda med materiella fördelar. Vilket enligt honom naturligtvis bidrog till skapandet av en kapitalistisk anda.

Humanism och modern religionskritik

Humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religionnyandlighet och ockultism.

Kritik mot vissa av de nya religiösa rörelserna

En stor del av den religionskritik som förekommer i dagens samhälle riktar sig mot många av de nya religiösa rörelserna som uppstått i västvärlden de senaste 40-50 åren. Vissa av de nya religiösa rörelserna är till skillnad från de traditionella samfunden kommersiella till sin natur och tar betalt för sina tjänster. Detta innebär att medlemmarna först måste betala för att ta del av de deras läror. En del av de nya religiösa rörelserna ställer dessutom mycket hårdare krav på sina medlemmar vad gäller tid och engagemang än vad som vanligtvis krävs inom de traditionella religionerna.

Dessa exklusiva rörelser kan ibland framtvinga omfattande livsförändringar av sina medlemmar som medför att de får ge upp sitt gamla liv för att kunna bli medlem. De religiösa ledarna har vanligtvis en auktoritär och dominerande roll inom den här typen av religiösa sällskap. Detta har lett till att vissa av de världsavvisande rörelserna har anklagats för att ha kontrollerat sina anhängares medvetande till den grad att de slutat tänka självständigt och förlorat förmågan att fatta egna beslut.


Text: Robert de Vries (red.) och Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

"Religiös träldom fjättrar och försvagar sinnet och gör det otjänligt för varje ädelt företag, varje utvidgad framtidsutsikt."
- James Madison

Alltsedan upplysningstidens dagar har all religion utsatts för en våldsam kritik från människor som inte tror. Bland dessa religionskritiker är Karl Marx, Sigmund Freud och Max Weber de mest kända.

Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx menade att "det inte är Gud som skapat människan utan tvärtom att det är människan som har skapat Gud. Människan har hittat på tanken om Gud för att kunna uthärda det hårda och ofta sorgliga livet på jorden och samtidigt orka stå ut med tanken på att allt är meningslöst.

Marx skrev att religionen fungerar som ett opium för folket. Det hindrar människan från att koncentrera sig på livet här och nu.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Religionskritik

S
Patrik Lindenfors
2014-01-08
Humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar...

Podcast om Religionskritik

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

Länkar om Religionskritik

Sortera efter:
          

Genomgång (12:41 min) av läraren Linus Björk som förklarar vad ateism, agnostisism, humanism, existentialism och marxism går ut på.

Spara som favorit
          

Flippad genomgång (7:19 min) om begreppet livsåskådning och livsåskådningarna humanism och ateism. Genomgången presenteras av Valstakanalen som drivs av en SO-lärare. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:24 min) av gymnasieläraren Anders Larsson som resonerar kring religion och vetenskap (tro och vetande) - går det att kombinera? Filmen riktar sig till kursen religion 1 på gymnasiet.

Spara som favorit
          

Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som erbjuder stöd och information till personer som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund - det vi vanligtvis kallar för en sekt.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Forskning och Framsteg där världens mest religionskritiska länder finns listade. I västeuropeiska länder, med Sverige i topp, är kritiken mot religionens roll i samhället som starkast...

Spara som favorit
          

Ateism är det motsatta av teism, och innebär att man inte tror på någon gud. Teism betyder gudstro, och förstavelsen a betyder utan. A-teism betyder alltså utan gudstro. Webbsidan har ett religionskritiskt perspektiv. Här diskuteras gudsbegreppet, ondskans problem, teismen, mirakler och uppenbarelser samt en del annat.

Spara som favorit
          

Ateism.se är en informationssida om ateismen. Här kan du också läsa om Teodicéproblemet, Gud och logik m.m. Du får också veta hur du ska göra om du vill gå ur Svenska kyrkan.

Spara som favorit
          

Essä på det existentiella magasinet Sans hemsida där den amerikanske sociologen Phil Zuckerman resonerar kring religiositet och samhällsutveckling. Gudstro kan vara en tröst för den troende individen men på samhällsnivå är den mindre fördelaktig i jämförelser med mer sekulära samhällsskick. Söker man en medborgerlig, rättvis, trygg, human och sund samhällsordning, är det mer troligt att man finner den bland de länder som rankas som de minst religiösa – oavsett vad de religiösa predikar...

Spara som favorit
          

På Heurekas webbforum för upplysningsfilosofi hittar du en bokrecension av Bibeln. Få människor har läst Bibeln. Det är förmodligen därför så många tycker att det är helt naturligt att spinna en hel religion kring den. Om vi ska tro Bibelns författare är Gud nämligen en ofattbar grym och omänsklig gestalt…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Essä på det existentiella magasinet Sans hemsida där Bengt Westerberg ger en överblick över den kontroversiella omskärelsedebatten som pågått en tid. Omskärelse är en utomordentligt ömtålig fråga, och diskussionerna följer ofta ett visst mönster...

Spara som favorit
          

Program i P1:s Teologiska rummet. Vi sägs leva i det som brukar kallas en postsekulär tid, där ingen längre behöver skämmas för sin gudstro. Samtidigt är en nyvaknad och mediemedveten ateism är på offensiven och driver en tuffare religionskritik än på många år. Men kan de båda existentiella hållningarna förstå varandras argument och går det till och med att prata om en teologisk ateism?

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa lite religionskritik. Här diskuterars och kritiseras religionens roll och funktion för individen och i samhället.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Centralrådet för ex-muslimer i Skandinaviens webbsida. Ett av deras mål är att ingen ska behöva stämplas som muslim med ”kulturbetingade” rättigheter eller tvingas bli företrädd av reaktionära islamiska organisationer eller av islamiska församlingsledare. På sidan finns en mängd olika debattinlägg och religionskritiska artiklar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Extroende.se är en mötesplats för människor som lämnat sin tro och som inte längre kan eller vill söka svaret på livets frågor i religionen. Det är också en mötesplats för livsåskådningsfrågor och en inspiratör och försvarare för reflektion och kritiskt tänkande. Här finns massor av olika artiklar om religion ur både religionssociologiska och religionspsykologiska perspektiv.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om vad ateism innebär. Här berättas också om några kända ateister och om den kritik som riktats mot ateismen.

Spara som favorit
          

FRI är en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till ”destruktiva” sekter. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser. Här kan du läsa om deras verksamhet och deras syn på frihet i samband med religion. På webbsidan kan du också ta del av FRI:s syn på en mängd olika religiösa rörelser och deras verksamhet i Sverige.

Spara som favorit
          

Kritisk granskning av Livsfilosofiska Föreningen Duga, av Åke Wiman.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Webbsida av en f.d. scientolog som innehåller kritiska åsikter och scientologin och närliggande ämnen.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om där du kan läsa om agnosticism. Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa rörelser är att de skapar mening...

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta...

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.