L
Kategori

Ordet bibel härstammar från det grekiska ordet biblia som betyder böcker.

Bibeln

Bibeln innehåller en hel samling böcker

Bibeln är kristendomens heliga bok och består av två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet.

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker. I vissa bibelöversättningar förekommer därutöver 11 böcker som är ”apokryfa” - som står mellan Gamla och Nya testamentet. De har inte riktigt samma ställning som de övriga böckerna i Bibeln, men de ansågs av Martin Luther vara ”god och nyttig läsning”.

Bibeln innehåller en hel samling böcker

Bibeln är kristendomens heliga bok och består av två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet.

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker. I vissa bibelöversättningar förekommer därutöver 11 böcker som är ”apokryfa” - som står mellan Gamla och Nya testamentet. De har inte riktigt samma ställning som de övriga böckerna i Bibeln, men de ansågs av Martin Luther vara ”god och nyttig läsning”.

ANNONS

ANNONS

Bibeln skrevs av mer än 35 olika författare. Det finns ingen förteckning över författarna. En del känner vi till, andra inte. Det har tagit mer än tusen år att skriva Bibeln och den är idag världens mest lästa bok.

Testamente betyder förbund

Bibeln består av två delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT). Gamla testamentet består i sin tur av 39 böcker och Nya testamentet av 27 böcker.

Ordet testamente betyder förbund (avtal). I Gamla testamentet talar man om det gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israel (när Mose fick lagens tavlor vid berget Sinai). Nya testamentet berättar om det nya förbundet, det som Gud genom Jesus slöt med alla folk.

Gamla testamentet

Gamla testamentets 39 böcker beskriver de förbund som judarna (genom Abraham och Moses) slöt med Gud i forntiden då judarna utsågs till Guds utvalda folk. Gamla testamentet handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker också judendomens heliga skrifter.

Nya testamentet

Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesus liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och några andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift.

Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har Gud gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden och tagit på sig människornas alla synder (och på så sätt möjliggjort för människorna att komma till paradiset efter döden). I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias som Gamla testamentet talar om.

Bibelns språk

Gamla testamentet är från början skrivet på hebreiska utom några delar av ett par av de yngsta böckerna som är skrivna på arameiska, det språk som Jesus talade.

Nya testamentet är i sin helhet skrivet på grekiska, men det förekommer också här enstaka ord och uttryck på arameiska.

Svenska Bibeln

I början av 1500-talet började arbetet med att få fram en bibel på det svenska språket. Kung Gustav Vasa ansåg att det var viktigt att få fram en svensk bibel i samband med reformationen. Det skulle vara en bibel som var tillgänglig för hela folket på folkets eget språk.

ANNONS

ANNONS

1526 var Nya testamentet färdigt. Det har antagligen utarbetats av flera, och ibland dem har Olaus Petri och Laurentius Andraeae gjort de största insatserna. 1541 var även Gamla testamentet översatt till svenska.

1703 utkom en ny bibelupplaga. Nästa översättning kom 1917, den så kallade Gustav V:s bibel. 1972 tillsattes den s.k. Bibelkommissionen som skulle utarbeta en ny version av Bibeln. 1981 presenterade man den nya versionen av Nya testamentet. Under 1980- och 1990-talen kom sedan olika provöversättningar av Gamla testamentet ut. Den senaste utgåvan "Bibel 2000" publicerades 2000-2001 och innehåller den fullständiga bibeltexten.

Bibeln finns i nästan alla hem

En undersökning visar att nio av tio svenskar har tillgång till någon del av Bibeln. Trots att Bibeln förekommer i så många svenska hem är det få personer som läser denna bok. Två tredjedelar av Sveriges vuxna befolkning har aldrig på egen hand läst Bibeln.

I Nya testamentet skiljer man på goda änglar, såsom Gabriel och Mikael, och onda änglar, som Beelzebub och Satan.

Guds ord

Naturligtvis kan man läsa Bibeln som en bok som beskriver vad som hände förr i tiden. Vissa uppgifter om personer och händelser har man kunnat bekräfta genom arkeologiska utgrävningar och genom andra skrivna källor.

Men många som läser Bibeln regelbundet anser att den har ett gudomligt ursprung. Syftet med Bibelns berättelser är att visa att det finns en Gud som griper in och påverkar människornas liv.

De flesta som läser Bibeln anser att varje historisk händelse som beskrivs inte behöver vara sann. Bibeln måste tolkas på nytt i varje tid. Det viktiga är dock att det finns en Gud bakom Bibeln som verkar även under vår tid.

Det finns en mindre grupp av människor som anser att varje ord i Bibeln är sanning. Denna uppfattning brukar kallas fundamentalism (se nedan).

ANNONS

ANNONS

Olika bibelsyner

Bibeln är en boksamling som innehåller 66 olika skrifter. Olikheterna mellan dessa är stora beroende på att de är skrivna i skilda miljöer och under en tidsrymd av tusen år. Bibelns innehåll har alltid väckt engagemang och debatt på grund av människors olika bibelsyn. Med bibelsyn menas hur människor tolkar bibelns innehåll och budskap och på vilket sätt Bibeln uppfattas som Guds uppenbarelse i ord och handling.

Fundamentalistisk bibelsyn

En bibelsyn som utvecklats i USA och som fått stor spridning inom vissa frikyrkliga samfund är den fundamentalistiska. Enligt denna är Bibeln ofelbar. Varje utsaga är sann i varje ord och giltig för alla tider. Bibelns berättelser om skapelsen beskriver exakt hur det gick till när världen och människan kom till. Fundamentalism ställer Bibelns världsbild mot modern naturvetenskaplig. Utvecklingsläran förkastas.

Den fundamentalistiska bibelsynen bygger på verbal-inspirationsläran, som är en teori om hur bibelordet nedskrevs. Enligt den är varje bokstav och varje ord i Bibeln ingivet av Gud genom den helige Ande. Denna bokstavstolkning ger inte utrymme för andra tolkningar än att allt är sanning precis som det står. Bibeln innehåller heller inga motsägelser.

Symbolisk bibelsyn

Enligt den symboliska bibelsynen är det Bibelns budskap som är det viktiga. Den historiska sanningshalten i berättelserna har underordnad betydelse. Bibeln förmedlar inte en bokstavlig sanning utan en andlig. Det är därför inte avgörande för människors tro om alla fakta om exempelvis Jesus är sanna. Många berättelser i Bibeln är tillkomna för att inspirera människor till att ta ställning eller för att ge svar på existentiella livsfrågor.

Historisk bibelsyn

Enligt den historiska bibelsynen är det viktigt att förstå bibeltexterna utifrån deras historiska sanning. Utgångspunkten är att Gud uppenbarat sig i historien, talat till människor i konkreta historiska händelser, handlat på olika sätt och i olika tider. Det största exemplet på Guds handlande i historien är inkarnationen, hur Gud blev människa genom Jesus Kristus. Det är människans uppgift att för sin tid uttolka budskapet.

Den historiska bibelsynen räknar inte med att Bibeln är ofelbar. Ett viktigt bidrag till förståelsen av Bibeln kommer från den historisk-kritiska bibelforskningen. Den försöker klarlägga vilka händelser som är sanna, när de har ägt rum och i övrigt vad som är historiska fakta.
 

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Apokryfer (grekiska som betyder gömd, svårbegriplig) är texter som är ungefär samtida med Bibelns böcker och som ofta blivit lästa och använda i samma kretsar som använt Bibeln. Men av olika orsaker har de antingen inte fått samma kanoniska status som bibelböckerna eller rentav blivit förklarade som heretiska (hädiska) av kyrkan då de inte alltid passat in med kyrkans egna tolkningar av kristendomen.

Fundamentalism: Ett slags återgående till en religions eller ideologis grundläggande och äldsta lära. En fundamentalist tar avstånd från alla idéer och företeelser som uppfattas som ett hot mot den ursprungliga läran. Man vill därför inte ha något att göra med kompromisser som riskerar att förändra/reformera den ursprungliga läran, t.ex. kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer.

Förbund: En överenskommelse mellan flera parter.

Messias: Betyder "den utvalde" och syftar på en av Gud utsedd kommande härskare som ska skapa fred och medföra en lyckotid för det judiska folket.
 

ANNONS

ANNONS

Dödahavsrullarna

1947 påträffades de så kallade Dödahavsrullarna. De har kallats århundradets arkeologiska fynd. Bland rullarna fanns texter som gav forskarna flera tusen år gamla handskrifter av Gamla testamentets böcker.

Det var en femtonårig beduinpojke som hittade rullarna när han letade efter en bortsprungen get. I en grotta fann han elva skriftrullar av tunna hopsydda fårskinnsremsor som var uppfodrade på multnande läder. Det visade sig att rullarna kom från tiden före Jesus födelse. Man fann avskrifter av alla texter från Gamla testamentet med undantag av Esters bok.

Särskilt Esaias bok var ovanligt välbevarad. Dessutom fann man skrifter från den sekt som hade gömt rullarna. För 2 000 år sedan låg ett kloster där dit ett litet samfund tog sin tillflykt för att dra sig undan resten av den judiska världen. Det verkar som om samfundet hade gömt undan dokumenten när en romersk legion trängde in i området år 68 e.Kr i samband med det stora judiska upproret i Palestina (dagens Israel).

Dödahavsrullarnas stora betydelse ligger bland annat i den information de kan ge om judendomen under århundradena kring Kristi födelse, men också om den miljö som Jesus och de första kristna vistades i.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara betydelsen av orden bibel och testamente.
   
 2. Vilka skrev Bibeln och hur lång tid tog det?
   
 3. Vad handlar Gamla testamentet om?
   
 4. Nämn några fakta om Dödahavsrullarna.
   
 5. Varför är Dödahavsrullarna så viktiga?
   
 6. Vad handlar Nya testamentet om?
   
 7. Hur beskrivs Jesus i Nya testamentet?
   
 8. Nämn fakta om Bibelns språk.
   
 9. Nämn fakta om Gustav Vasas bibel.
   
 10. Vad är syftet med Bibelns berättelser enligt de flesta kristna?
   
 11. Vad är en fundamentalist?

Ta reda på:

 1. Vilken är världens mest sålda bok genom tiderna?

Diskutera:

 1. Vilka stora skillnader kan du komma på mellan Gamla och Nya testamentet?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare ; faktarutan om bibelsyner är skriven av Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop) och Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare).
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bibeln

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

av: Lars Hildingson
2024-04-05

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken. Författaren hyllar kärleken mellan man och kvinna utan moraliska pekpinnar. Höga Visan ger en glimt av en forntida kultur där kärleken blomstrade bland herdarna, vinodlarna och de älskande, trots att de levde i en tid där arrangerade äktenskap var vanligt...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

M

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

M

Vem var Jesus?

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-04

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya testamentet var Jesus inte någon vanlig människa. Han var Guds son, som kommit för att rädda världen. Men hur vet vi något om Jesus? Vem var han och hur såg Jesus på sig själv?

+ Läs mer

S

Treenigheten

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-02

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda, men i tre gestalter. Treenigheten utgörs av: Skaparen, Sonen och Anden.
- Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
- Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
- Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft...

+ Läs mer

M

Var Judas verkligen en förrädare?

av: Daniel Rydén
2020-12-14

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut sin läromästare för trettio silverpenningar? Var Judas överhuvudtaget en förrädare? I den här artikeln kastar journalisten och författaren Daniel Rydén nytt ljus över mytbildningen kring Jesus död och uppståndelse...

+ Läs mer

Podcast om Bibeln

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Bibeln

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Re

Ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra...

Re

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Re
Predikan

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Krucifix

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
staty

Änglar

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som...

Re
Apostlarna

Jesus lärjungar

I Apostlagärningarnas andra kapitel berättas om hur lärjungarna efter att de blivit "uppfyllda av...

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...