M
Kategori

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. Mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av FN 1948 och gäller över hela världen.

Mänskliga rättigheter

Avsnittet handlar om de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Vi ska titta på hur de mänskliga rättigheterna förhåller sig till stat och individ samt några viktiga organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Avslutningsvis kan du läsa om hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Alla människor är lika mycket värda

Mänskliga rättigheter grundar sig på idén om att alla människor har universella rättigheter som är lika för alla, oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, kultur, etnicitet eller andra saker som kan göra att man skiljer sig från andra människor.

Avsnittet handlar om de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Vi ska titta på hur de mänskliga rättigheterna förhåller sig till stat och individ samt några viktiga organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Avslutningsvis kan du läsa om hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Alla människor är lika mycket värda

Mänskliga rättigheter grundar sig på idén om att alla människor har universella rättigheter som är lika för alla, oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, kultur, etnicitet eller andra saker som kan göra att man skiljer sig från andra människor.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Deklaration: Kungörelse (en offentlig bestämmelse)

Diskriminering: Orättvis, fördomsfull och nedsättande eller kränkande behandling av någon.

Grundlagar: De viktigaste lagarna i vår demokrati. Vi har fyra grundlagar; Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen.

Konvention: Ett slags internationellt avtal (överenskommelse).

Ratificera: En stat som "skriver under" och binder sig rättsligt till en internationell överenskommelse, till exempel en konvention eller ett fördrag.

Grundtanken är att alla människor är födda fria och har ett lika värde. Alla ska därför ha samma rättigheter. Men i praktiken är det inte alltid så enkelt.

Mänskliga rättigheter i ett historiskt perspektiv

En av de äldsta kända historiska källorna som berättar om mänskliga rättigheter är Kung Kyros den stores cylinder. Kyros var kung i det persiska riket under 500-talet f.Kr och en av de ledare som utvidgade imperiet. De många krigen ledde till att ett stort antal folk erövrades och integrerades i det persiska riket.

En krönika från Kyros tid berättar om att det under hans regering infördes tankefrihet, religionsfrihet, rätt till egendom, avskaffat slaveri samt rätten att bosätta sig var man ville. Detta kan därför sägas vara det äldsta dokument som berättar om en slags mänskliga, eller medborgerliga, rättigheter.

I historisk tid har Kyros krönika efterföljts av det brittiska Magna Charta som 1215 slöts mellan den engelske kungen, adeln och prästerna. Magna Charta var framförallt en begränsning av kungens makt. Även om det i första hand innebar privilegier för adel och präster har förordningen i efterhand uppfattats som ett frihetsbrev för vanliga människor då det bland annat bestämde att ingen fick fängslas eller berövas rättigheter utan att först dömas för det.

Med upplysningen kom idéerna om mänskliga rättigheter till ytan igen. 1689 antogs Bill of Rights i England där det kungliga enväldet avskaffades och parlamentsledamöter garanterades yttrandefrihet .

Under 1700-talet ökade trycket för folkligt inflytande i Europa och i Sverige ökade riksdagens inflytande under den period som kallas för frihetstiden.

I samband med den franska revolutionen 1789 antogs Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter. I denna deklaration, som dock bara gällde män, betonades bland annat att alla (män) var födda fria och lika i rättigheter, att alla (män) hade rätt till liv och frihet och åsiktsfrihet.

1948, tre år efter andra världskrigets slut, antog det nybildade Förenta nationerna (FN) det som kom att kallas Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

ANNONS

ANNONS

De mänskliga rättigheterna inkluderar alla

Mänskliga rättigheter är universella rättigheter, vilket innebär rättigheter som gäller alla. Det som vi idag kallar för mänskliga rättigheter utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

I en demokrati har staten ansvar för att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs. I Sverige har även regioner och kommuner ett ansvar.

Mänskliga rättigheter betonas i våra grundlagar

I Sverige är de mänskliga rättigheterna kopplade till våra grundlagar som ligger till grund för hur hela det svenska samhället ska styras och fungera.

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I dessa lagar finns det som ibland kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Bland dem finns rätten att tro på vilken religion man vill (en form av yttrandefrihet), rätten att organisera sig politiskt (föreningsfrihet) och rätten att yttra åsikter och uttrycka dem i tal och skrift (yttrandefrihet och tryckfrihet).

Diskriminering är förbjudet enligt svensk lag

Idag finns det sju olika diskrimineringsgrunder som är straffbara enligt svensk lag. I Sverige får ingen diskrimineras utifrån följande:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

I Sverige bevakas detta av en rad olika organisationer och myndigheter. Viktigast av dessa är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som både arbetar med att granska diskriminering, men också med förebyggande arbete och utbildning om rättigheter.

ANNONS

ANNONS

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Förenta nationerna bildades den 24 oktober 1945 i skuggan av andra världskrigets grymheter. Ett av de första ärendena för den nybildade organisationen blev att definiera de mänskliga rättigheterna. I december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Deklarationen består av 30 artiklar som beskriver de mänskliga rättigheterna. Den första artikeln säger att alla människor är “födda fria och lika i värde och rättigheter”. Deklarationen berättar också om att alla människor ska ha rätt liv, frihet, rätten att uttrycka åsikter, religion och ska behandlas lika helt oberoende av ursprung, kön, språk, religion eller andra uppfattningar.

I deklarationen finns också bestämmelser om rätten till rättvisa rättegångar, förbud mot slaveri och tortyr och skydd mot diskriminering och mot grym och omänsklig behandling. Men det finns också bestämmelser som rätten att fly undan krig och förföljelser och få skydd i andra länder.

Andra konventioner som förstärker de mänskliga rättigheterna

Det finns också andra konventioner som förstärker delar av de mänskliga rättigheterna. En av dem är FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering som antogs 1965 genom vilken medlemsländerna förbinder sig att förbjuda all form av rasdiskriminering och bestraffa spridandet av liknande idéer. En annan är Kvinnokonventionen som tillkom 1979 där all slags diskriminering av kvinnor avskaffas. Utöver detta finns flera andra konventioner som skyddar barn, urfolk, människor med funktionsvariationer och liknande.

Barnkonventionen

Sedan 1989 har en konvention om barnens rättigheter genomförts. Barnkonventionen är universell och ska gälla för alla barn i hela världen. Konventionen består av många delar, men fyra av dem är viktigare än de andra.

Dessa fyra kallas ibland för huvudprinciper. De berättar att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att det ska gälla i alla stater som godkänt konventionen. Huvudprinciperna berättar också att alla åtgärder som rör barnet ska ske för barnets bästa. Alla barn har rätt att överleva, utvecklas och leva ett liv i trygghet med skolgång och annat liknande. Den sista av huvudprinciperna säger att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på i frågor som berör dem.

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen föreslagen att bli svensk lag.

ANNONS

ANNONS

Europarådet

Bortsett från FN och t.ex. den svenska grundlagen, så skyddas de mänskliga rättigheterna också av Europarådet.

Europarådet bildades 1949 i huvudsak för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Idag (2024) är alla europeiska stater utom Kosovo, Belarus och Vatikanstaten medlemmar.

Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

Det finns en lång lista med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Såväl olika FN-organ, som Europarådet och svenska samhällsinstitutioner.

Både FN och Europarådet har flera olika underorganisationer som arbetar med frågorna. Till exempel arbetar UNICEF med barns och ungdomars rättigheter. UNICEF är en av de organisationer som aktivt arbetar med att kontrollera så att barnkonventionen följs. Ett annat FN-organ är UN Women som arbetar för ökad jämställdhet och att Kvinnokonventionen efterlevs.

Många länder i världen är inte demokratier, trots att de skrivit under konventionen om mänskliga rättigheter. Därför är det också vanligt att oberoende organisationer eller individer driver frågorna. Dessa kan ibland sätta press på enskilda stater att till exempel frige politiska fångar.

Freedom House och Democracy Index

Två organisationer som granskar den demokratiska situationen i världen är Freedom House och Democracy Index. Freedom House är en politiskt obunden organisation med målsättning att sprida politisk frihet och demokrati i världen. Organisationen granskar också den demokratiska utvecklingen och rangordnar länder utifrån detta. Även tidningen The Economist - eller rättare sagt deras dotterbolag the Economist Intelligence Unit - gör en liknande rangordning i sitt Democracy Index. I denna ranking bedöms den demokratiska nivån i världens länder utifrån olika kriterier där medborgerliga rättigheter är ett av dem.

Amnesty International

En av de mest kända organisationerna som arbetar för de mänskliga rättigheterna är Amnesty International. Amnesty är en internationellt spridd organisation som både bedriver forskning och aktivism i frågor om mänskliga rättigheter. Amnesty publicerar också en årlig rapport om hur de mänskliga rättigheterna respekteras runt om i världen.

Human Rights Watch

Ytterligare en global organisation som arbetar för mänskliga rättigheter är Human Rights Watch. Organisationen undersöker och avslöjar kränkningar av mänskliga rättigheter. De bedriver opinionsbildning mot politiker och stater som bryter mot mänskliga rättigheter. Human Rights Watch har också, liksom Amnesty International, engagerat sig i frågor om barnsoldater, barnarbete, människohandel, dödsstraff och mycket annat.

ANNONS

ANNONS

Rädda barnen

Rädda barnen är en organisation som i första hand arbetar utifrån FN:s barnkonvention. Organisationen är verksam i över 120 olika länder och jobbar med att stötta barn och att påverka de stater som inte respekterar barns rättigheter. Organisationen arbetar också mot olika typer av övergrepp mot barn, som till exempel barnmisshandel, barnarbete och sexuella övergrepp.

Brott mot mänskliga rättigheterna

Trots att en majoritet av FN:s medlemsländer ratificerat (skrivit under och förbundit sig till) konventionen om mänskliga rättigheter, bryter många stater gång på gång mot den. Sverige har till exempel återkommande kritiserats för att avvisat flyktingar till länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff.

De enskilda staterna har ett ansvar att följa konventionerna de skrivit under. Därför har de som stiftar lagarna i ett land ett särskilt ansvar att se till att lagarna är anpassade efter de internationella konventioner som deras land har åtagit sig att följa. Men även om man stiftar lagar händer det att de bryts. Särskilt vanligt är det i länder som befinner sig i väpnade konflikter. Där blir det svårt för lagar att fungera och de organisationer som normalt granskar staterna har svårt att verka.

Olika länder bryter mot konventionen i olika omfattning. I länder som Irak, Sudan eller Syrien är övergreppen många, medan länder som Kanada, Australien och Norge har få.

INTERAKTIV KARTA: Human Right Scores

Flera av de länder där man har störst problem med mänskliga rättigheter är också stater där man nu är eller nyligen har varit inblandad i en väpnad konflikt.

Kränkningar kan också ske i såväl det stora som det lilla. Det är enkelt att se att en människas rättigheter kränks när hela folkgrupper förföljs eller när demokratin helt åsidosätts. Men i mer demokratiska länder kan det handla om knappt märkbara övergrepp i form av trakasserier av till exempel homosexuella eller i form av lönediskriminering. Sådana typer av brott mot de mänskliga rättigheterna är ibland svårare att komma till rätta med, och det är inte alltid självklart att de blir utredda.

Totalt sett är det dock ljusare idag än för hundra år sedan. Allt fler länder förbättrar sitt arbete med de mänskliga rättigheterna och det finns många organisationer som arbetar med frågorna. Hur det kommer se ut i framtiden återstår dock att se.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Mänskliga rättigheter - förr och idag

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Vad är folkrätt?

LÄS MER: Förenta nationerna (FN)

PODCAST: De mänskliga rättigheterna

PODCAST: Demonstrationsfrihet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad grundar sig de mänskliga rättigheterna på?
   
 2. Förklara kortfattat följande begrepp:

     a) Magna Charta

     b) Bill of rights
   
 3. I samband med den franska revolutionen 1789 antogs Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter. Vilka inkluderades inte i dessa rättigheter?
   
 4. Våra svenska grundlagar bygger på mänskliga rättigheter. Motivera.
   
 5. Vad är Diskrimineringsombudsmannen (DO) och vad är dess viktigaste uppgifter?
   
 6. Förklara kortfattat vad FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna består av.
   
 7. Ge exempel på andra konventioner som förstärker de mänskliga rättigheterna.
   
 8. Vad är Barnkonventionen?
   
 9. Nämn några fakta om följande organisationer:

     a) Freedom House

     b) Amnesty International

     c) Human Rights Watch

     d) Rädda barnen
   
 10. Ge exempel på olika brott mot de mänskliga rättigheterna.
   
 11. Nämn några länder där det ofta begås brott mot de mänskliga rättigheterna och ange några orsaker till detta.

Diskutera:

 1. Vilka brister anser du finns i det svenska samhället gällande efterlevnaden av mänskliga rättigheter? Borde staten, regioner, kommuner och medborgarna göra mer för att det ska bli bättre för alla? Motivera.
   
 2. Sverige ligger i topp bland världens länder när det gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Hur framgår det (att de mänskliga rättigheterna är viktiga) i det svenska samhället?
   

 

Källor:
Ove Bring, De mänskliga rättigheternas väg - genom historien och litteraturen, Stockholm: Atlantis
https://www.amnesty.se/
https://sv.wikisource.org/wiki/FN:s_kvinnokonvention
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/1994/01/so-197140/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
https://www.svd.se/krigarkung-foregrep-manskliga-rattigheter

 

FÖRFATTARE

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare
Webbplats: gothiafortbildning.se
Boken SO-ämnena i blickfånget av Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra SO-ämnena.. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till SO-ämnet behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med SO.

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för samhällskunskap åk 4-6 och samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1b och internationella relationer.

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mänskliga rättigheter

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet

av: RFSU
Högstadiet, Gymnasiet

Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

+ Läs mer

Demokratin i samhället

av: Sveriges riksdag
Högstadiet, Gymnasiet

Ett fördjupande studiehäfte som tar upp vad demokrati är och hur demokratin genomsyrar samhället.

+ Läs mer

Webbkurs om krigsbrott

av: Svenska Röda korset
Gymnasiet

Vet du vad som händer om krigets lagar inte följs? Lär dig mer genom att göra vår webbkurs om arbetet mot krigsbrott.

+ Läs mer

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Lärarmaterial (O)mänskligt

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Ett studiematerial om sortering, normer och makt. Från rasbiologi och sterilisering till fördomar och diskriminering. För årskurs 9 och gymnasiet.

+ Läs mer

Sprid kunskap om Förintelsen, antisemitism och rasism

av: Mobile Stories
Högstadiet, Gymnasiet

Var med i skolkampanjen Young Voices for Tolerance, där unga i hela Sverige sprider kunskap om Förintelsen, antisemitism, rasism och intolerans! Alla elever på högstadiet och gymnasiet kan vara med och göra skillnad. Samtidigt tränar eleverna sin digitala kompetens och källkritiska förmåga.

+ Läs mer

Artiklar om Mänskliga rättigheter

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

av: Kaj Hildingson
2024-04-02

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-talet till stora samhällsförändringar. Det hela började 1955 på en buss i Alabama då Rosa Parks, en svart sömmerska, vägrade att följa de rådande segregationslagarna och ge upp sin sittplats till en vit person. Den påföljande arresteringen av henne gav upphov till bildandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, ledd av den karismatiska pastorn Martin Luther King. Kampen för de svartas rättigheter kom att möta stort motstånd genom åren. Men efter en lång och segdragen kamp lyckades till slut medborgarrättsrörelsen få igenom lagar som förbjöd diskriminering. Martin Luther Kings berömda tal och medborgarrättsrörelsens protester bidrog till att förändra USA...

+ Läs mer

S

Humanitär intervention

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Begreppet står i konflikt med principen om alla staters suveränitet och var därför länge otänkbart. Alla suveräna stater förväntas svara för sina invånares säkerhet. Men vad händer om en stat inte klarar av att uppfylla det ansvaret, eller till och med utövar våld mot sin egen befolkning? Om omvärlden då griper in med militära medel mot statens vilja för att förhindra grymheter kallas det för humanitär intervention...

+ Läs mer

S

Vad är folkrätt?

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring transporter och kommunikation till lagar om hur krig får föras. Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra, men sedan andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av folkrätten. Som namnet antyder så består folkrätten av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en stats medborgare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera barn mot polio till att övervaka det internationella hälsoläget. Organisationen är FN:s fackorgan för hälsofrågor och har sitt huvudkontor i Genève...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: UNHCR

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över och att finna lösningar på flyktingproblem. UNHCR uppstod efter andra världskriget och den primära uppgiften var ursprungligen att hjälpa alla de miljoner människor som drivits på flykt i det Europa som då låg i ruiner. Tanken bakom organisationen var att låta dess arbete pågå under 3 år för att hjälpa de europeiska flyktingströmmarna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

Efter två världskrig, ett antal folkmord och åtskilliga andra brott mot mänskligheten fanns ett stort behov av en oberoende domstol där krigsförbrytare kunde ställas inför rätta och i mars 2003 invigdes Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i nederländska Haag. För många innebar invigningen den kanske största händelsen inom folkrätten sedan FN-stadgan kom till...

+ Läs mer

Podcast om Mänskliga rättigheter

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Mänskliga rättigheter

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Dödsstraff

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i...

Re

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?

Re

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde...

Sh

Lag och rätt

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Sh

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Hi
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Sh
fattig pojke

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Sh
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Symbol

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En...

Hi
FN:s högkvarter

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Sh
Fred

Pacifism

Pacifism (ickevåld) är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Sh
Mobbning

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Sh
lagbok

Sveriges grundlagar

En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar:Regeringsformen ...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Sh
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Sh
Skallar

Brott mot mänskligheten

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold...

Hi
MLK och Malcom X

Medborgarrättsrörelsen

USA var under efterkrigstiden den fria västvärldens ledande land, både ekonomiskt och militärt, men...