M
Kategori
Karta

Finlands historia

Svenska kolonisatörer nådde det finländska fastlandet på 1100-talet och Finland införlivades gradvis i det svenska riket. Sedan Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1809 hamnade Finland under ryskt styre.

Under resten av 1800-talet fick det nya storfurstendömet ökat självstyre och efter den ryska revolutionen 1917 utropade sig Finland som en självständig nation. Men redan året efter bröt inbördeskrig ut. Två krig mot Sovjetunionen i samband med andra världskriget ledde till svåra förluster och krävde tiotusentals människoliv.

Svenska kolonisatörer nådde det finländska fastlandet på 1100-talet och Finland införlivades gradvis i det svenska riket. Sedan Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1809 hamnade Finland under ryskt styre.

Under resten av 1800-talet fick det nya storfurstendömet ökat självstyre och efter den ryska revolutionen 1917 utropade sig Finland som en självständig nation. Men redan året efter bröt inbördeskrig ut. Två krig mot Sovjetunionen i samband med andra världskriget ledde till svåra förluster och krävde tiotusentals människoliv.

ANNONS

ANNONS

Förhistorisk tid

För omkring 12 000 år sedan var det område som idag utgör Finland nästan helt täckt av is. Man trodde länge att de äldsta fornlämningarna var från cirka 8 000 år före Kristus, men 1997 upptäcktes vad som tros vara Nordens äldsta boplats, den så kallade Varggrottan, två mil öster om Kristinestad vid Finlands västkust. Fynden i Varggrottan består av stenverktyg, flisor och benbitar i orörda jordlager som enligt geologerna är över 120 000 år gamla.

Finland blir en del av Sverige

Den finska befolkningen invandrade från öster och söder under årtusendena före Kristi födelse. Åland koloniserades av svenskar kring år 500 efter Kristus. På fastlandet fick svenskarna fotfäste först på 1100-talet. Enligt den traditionella historieskrivningen var det kung Erik den helige som kristnade Finland och lade landet under svenskt välde. Biskop Henrik, som också deltog i de så kallade korstågen för att omvända finnarna, blev senare skyddshelgon för Åbo stift och för hela det medeltida Finland.

Under de kommande århundradena knöts Finland allt fastare till Sverige. Men Finland blev också skådeplats för många krig mellan Sverige och Ryssland. Speciellt tunga var nödåren 1696–1697, då omkring en tredjedel av befolkningen gick under av svält och sjukdomar, och ”den stora ofreden” 1714–1721 då Finland ockuperades av ryska trupper.

Finland blir en del av Ryssland

De utarmande krigen fick en del ledande personer att ifrågasätta det svenska styret. Avgörandet kom efter finska kriget 1808–1809 mellan Sverige och Ryssland som resulterade i att Sverige 1809 fick lämna ifrån sig hela Finland till Ryssland.

Företrädare för kyrkan och armén såg nu en möjlighet för Finland att finna en egen väg som autonomt storfurstendöme under den ryske tsaren Alexander I. Denne lovade att respektera Finlands lagar och under större delen av 1800-talet kunde Finland utvecklas mot ökat inre självstyre, så länge man inte opponerade sig mot den ryska överhögheten.

Under 1800-talet minskade det svenska kulturella inflytandet i Finland, samtidigt som det finska språket och kulturen stärktes. Den finskspråkiga majoriteten fick allt fler rättigheter. Förutom att Finland fick sina egna statliga institutioner, beslutade den ryske tsaren 1812 att Helsingfors skulle bli huvudstad i storfurstendömet Finland.

Tsarens ställning försvagades under 1905 års ryska revolution, vilket ledde till att Finland året efter lyckades driva igenom en radikal riksdagsreform. Enkammarriksdag och allmän rösträtt infördes. Finland blev nu det första landet i Europa där kvinnor fick rösträtt.

En period av förryskningsförsök inleddes 1908 och det finländska självstyret begränsades. Under tsardömets sista år rådde hög arbetslöshet och livsmedelsbrist, vilket gav upphov till revolutionära stämningar även i Finland. Efter ryska oktoberrevolutionen 1917 krävde både de borgerliga partierna och vänsterpartierna i Finland självständighet.

ANNONS

ANNONS

Politiska grupper bildas

De borgerliga bildade ”vita” skyddskårer för att driva ut de ryska soldaterna, medan socialister och andra radikala grupper bildade ”röda garden”. De vita bestod av politiker och ledande kretsar inom näringsliv och förvaltning samt självägande bönder. De röda utgjordes av socialdemokrater, arbetare, torpare och ett stort landsbygdsproletariat samt radikala intellektuella.

Under en storstrejk i november 1917 förekom väpnade sammanstötningar mellan de röda och vita gardena. Den borgerligt ledda riksdagen, eller lantdagen som den kallades, förklarade Finland självständigt den 6 december samma år. De vita gardena fick sedan regeringens uppdrag att återupprätta lag och ordning, medan de röda önskade bistånd från Sovjetunionen för att fortsätta sitt uppror för social rättvisa i landet.

Båda sidor slog till den 28 januari 1918. De röda bildade med öppet stöd av Ryssland en revolutionär regering i Helsingfors, samtidigt som de vita avväpnade de ryska trupperna i Österbotten. De vita trupperna leddes av general Carl Gustaf Mannerheim, som fick i uppdrag att slå ned upproret. Detta ledde till öppna strider, som pågick till i maj 1918. De vita segrade, trots att de var betydligt färre, tack vare större militär yrkesskicklighet och stöd av tyska trupper och frivilliga svenskar.

Flera tusen man stupade i striderna under inbördeskriget. Många fler miste också livet efter kriget, då de vita upprättade fångläger där personer från den röda sidan arkebuserades eller avled av svält och sjukdomar. Över 35 000 människor beräknas ha dött under eller i samband med kriget.

Motsättningarna från inbördeskriget kom att påverka politiken under lång tid. Inrikespolitiken dominerades under 1920- och 1930-talen av borgerliga regeringar. Partipolitisk splittring ledde till täta regeringsskiften. Högerextremistiska rörelser, bland annat den antikommunistiska Lapporörelsen, hade vissa framgångar, medan Kommunistpartiet var förbjudet.

Finland under andra världskriget

Efter andra världskrigets utbrott hösten 1939 krävde Sovjetunionen att få arrendera hamnstaden Hangö i sydväst och införliva en del av Karelska näset. Finlands regering sade nej. Den 30 november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Efter tre månaders strider under det så kallade vinterkriget var den numerärt underlägsna finländska armén tvungen att ge upp. Även svenska frivilliga deltog i striderna. I freden i mars 1940 måste Finland lämna ifrån sig vissa områden i norr samt stora delar av Karelen, och upplåta Hangö till Sovjetunionen i 30 år.

ANNONS

ANNONS

Finland såg sin chans att få revansch när Tyskland angrep Sovjetunionen i juni 1941. Finländska trupper slöt upp på tysk sida och tog i det så kallade fortsättningskriget tillbaka Karelen samt erövrade det sovjetiska Östkarelen. Efter striderna i Stalingrad 1943, där tyskarna slogs tillbaka av ryssarna, ville Finland sluta en separat fred med Sovjetunionen men fick nej.

För att kunna lösgöra Finland från pakten med Tyskland avgick president Risto Ryti sommaren 1944. Mannerheim, som nu hade titeln marskalk, valdes enligt en speciallag till president och fredsförhandlingar inleddes. I september 1944 ingick Finland ett avtal med Sovjetunionen där man förband sig att driva ut de kvarvarande tyska styrkorna ur landet. Detta skedde under förödande strider i finska Lappland. Finland förlorade under vinter- och fortsättningskrigen omkring 88 000 man och cirka 200 000 sårades.

Läs i Landguiden om Finlands historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

Ålands historia

Åland intar en särställning i republiken Finland. Det är ett självstyrande landskap som består av över 6 000 öar, holmar och skär. Ålands landyta är 1481 kvadratkilometer. Av de cirka 28 000 ålänningarna (2011) bor omkring två tredjedelar på huvudön Fasta Åland där huvudstaden Mariehamn ligger. Nästan alla ålänningar talar svenska och enligt lag ska Åland bevaras svenskspråkigt. Endast engelska är obligatoriskt främmande språk i de åländska skolorna, medan finska och andra språk kan väljas frivilligt.

Åland var redan under forntiden svenskspråkigt och var under vikingatiden ett av Nordens tätast befolkade områden, med omfattande handelsförbindelser med grannarna. När Finland överlämnades till Ryssland efter Finska kriget 1808–1809 följde Åland med. Trots att Ryssland enligt ett avtal inte fick bygga försvarsanläggningar på Åland uppfördes en stor fästning i Bomarsund under åren 1836–1853. Den ockuperades dock och sprängdes 1854 av en engelsk-fransk flottstyrka. Enligt det så kallade Ålandsservitutet som ingick i det fredsavtal som slöts i Paris två år senare skulle inga militära befästningar tillåtas på Åland.

Efter ryska revolutionen 1917 uppstod en ny tvist mellan Sverige och Finland om Åland. Ålänningarna krävde ökat självbestämmande samt att få ansluta sig till Sverige, men den finländska regeringen förklarade att Åland tillhörde Finland. 1920 beslöt Finland dock att ge Åland visst självstyre.

FN:s föregångare, Nationernas förbund, beslöt 1921 att Åland inte skulle avskiljas från Finland men att ålänningarna borde få garantier om att svenskheten skulle bevaras samt att Åland skulle få behålla sin neutralitet samt att inga militära förband fick placeras där. Detta slogs fast i Ålandskonventionen som ersatte Ålandsservitutet.

Under andra världskriget byggde Finland befästningar på Åland. I fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen 1947 bekräftades på nytt Åland inte fick befästas. En följd av Ålands särskilda ställning är att ålänningar är befriade från värnplikt.
 

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Finlands historia

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

av: Carl-Henrik Larsson
2023-01-11

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det som Stalin hade räknat med skulle bli en lätt seger, visade sig istället bli en utdragen kamp med enorm manspillan för Röda arméns del. Vi ska här följa de finska soldaternas beslutsamma kamp mot den ryska björnen i snö och kyla...

+ Läs mer

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

av: Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judarnas historia i Danmark, Norge och Finland

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-11-23

Danmark, Norge och Finland skiljer sig något åt vad gäller judisk invandring. Snabbast att tillåta judar var Danmark. Norge däremot släppte inte in några judar i landet förrän efter 1850. Till Finland kom judar i någon omfattning först in på 1800-talet...

+ Läs mer

M

Finland under andra världskriget: Vinterkriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01

"Finlands sak är vår." Det var årets slagord 1939. Sovjetunionen hade ställt krav på finländskt territorium. Läget var allvarligt. De nordiska statsöverhuvudena samlades tillsammans med utrikesministrarna i Stockholm...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Finska vinterkriget

av: Carsten Ryytty
2014-03-10

Den 30 november 1939 anföll ryska trupper Finland utan krigsförklaring. ”Om några dagar är vi i Helsingfors, meddelade den ryska radion segervisst.” Men så lätt skulle det inte bli för Stalins soldater när de mötte de finska soldaterna...

+ Läs mer

Podcast om Finlands historia

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Läs mer

Länkar om Finlands historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Bronsåldern i Norden

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Hi

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Finlands geografi

Fördjupa dig i Finlands geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Finland

Aktuell samhällsfakta om Finland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Re

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
soldater

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

Hi
soldater

Nordiska sjuårskriget

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra...

Hi
Soldater på marsch.

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-...

Hi
Segerparad

Finska inbördeskriget

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i samband med det finska kriget 1808-1809, blev...

Hi
Karta

Sveaborg

Sveaborg är en stor sjöfästning utanför Helsingfors i Finland som uppfördes under senare delen av...

Hi
Finska soldater

Finska vinterkriget

I oktober 1939 krävde Sovjetunionen delar av Karelska näset av Finland. Dessutom ville man bygga en...

Hi
Finska soldater

Fortsättningskriget

Fortsättningskriget var en förlängning på det finska vinterkriget och Finlands kamp mot...

Hi
skepp

Svenska korståg

Ett korståg var ett krig som utkämpades på den kristna trons vägnar. Kyrkan var negativ till våld...

Hi
Borgen

Viborg

Viborg ligger i Karelen vid Finska viken och grundades 1293 av Tyrgils Knutsson som Sveriges...

Hi
Skribent

Nöteborgsfreden

Nöteborgsfreden eller Nöteborgstraktaten 1323 är den äldsta kända fredsuppgörelsen mellan svenskar...

Hi
soldater

Stora ofreden

Stora ofreden är benämningen på den ryska ockupationen av Finland 1714-1721. Efter 1714 års...

Hi
Namnteckningar

Anjalaförbundet

Anjalaförbundet var en landsförrädisk officersrevolt som ägde rum i Finland 1788 efter att Gustav...

Hi
Krigsbarn på tåg.

Finska krigsbarn

De finska krigsbarnen var finländska barn som under andra världskriget tillbringade längre eller...

Hi
Karta

Ålandsfrågan

Ålandsfrågan var under 1900-talet ett återkommande problem i svensk utrikespolitik, framför allt i...

Hi
Brända byn

Klubbekriget

Klubbekriget var ett bondeuppror i Österbotten i Finland från den 25 november 1596 till den 24...

Hi
symboler

Svenska krig mot Ryssland (1555-1660)

Under perioden 1555-1660 utkämpades fem stycken krig mellan Sverige och Ryssland. Bakgrunden var...

Hi
Fördrag

Freden i Teusina

Freden i Teusina slöts mellan Sverige och Ryssland den 18 maj 1595 sedan ett tidigare...

Hi
Filmbild

Georg Carl von Döbeln

Georg Carl von Döbeln (1758-1820) var militär och hjälte under finska kriget 1808-1809. På 1780-...

Hi
slagfält

Hattarnas ryska krig

Hattarnas ryska krig 1741-1743 var ett misslyckat svenskt anfallskrig mot Ryssland. Det styrande...

Hi
Svenska krigsflottan

Gustav III:s ryska krig

Gustav III:s ryska krig 1788-1790 var ett svenskt anfallskrig mot Ryssland som startades av Gustav...

Hi
fredsavtal

Freden i Nystad

Freden i Nystad (eller Nystadsfreden) den 30 augusti 1721 var en överenskommelse mellan Sverige och...

Hi
karta

Åland

Åland tillhör republiken Finland men öarna utgör ett självstyrande landskap. Nästan hela...

Hi
Flemings vapen

Fleming

Adelssläkten Fleming invandrade till Sverige troligen från Flandern, med Erik av Pommern i början...