Tanzania idag

Antal invånare: 57 310 020 (2017)
Huvudstad: Dodoma

Befolkning

Den etniska mångfalden är stor i Tanzania, som hyser runt 120 olika folkgrupper. På fastlandet dominerar bantufolk, varav sukuma är störst med 5,5 miljoner människor. På öarna Zanzibar och Pemba finns såväl bantufolk som invånare av arabisk härkomst.

Landet har mycket höga födelsetal och nästan halva befolkningen är under 15 år.

Antal invånare: 57 310 020 (2017)
Huvudstad: Dodoma

Befolkning

Den etniska mångfalden är stor i Tanzania, som hyser runt 120 olika folkgrupper. På fastlandet dominerar bantufolk, varav sukuma är störst med 5,5 miljoner människor. På öarna Zanzibar och Pemba finns såväl bantufolk som invånare av arabisk härkomst.

Landet har mycket höga födelsetal och nästan halva befolkningen är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kristendomen har flest anhängare i Tanzania, följd av islam. Men uppgifterna om hur stora andelar av befolkningen som är kristna respektive muslimer varierar starkt. Uppskattningsvis är mellan 40 och drygt 50 procent av tanzanierna kristna och 35 till 40 procent är muslimer. Det finns också en grupp anhängare av traditionella, inhemska religioner samt en del hinduer.

Tanzanias flagga.

Politiskt system

Republiken Tanzania är en union mellan det kristet dominerade fastlandet och det muslimska Zanzibar. Enligt författningen ska stat och religion vara skilda åt. Öriket Zanzibar har inre självstyre med egen konstitution, parlament, regering och president.

Unionsparlamentet i Dodoma på fastlandet stiftar lagar för hela unionen och särskilt för fastlandet.

Enligt författningen från 1977 är Tanzania en enpartistat, men genom tillägg 1992 infördes flerpartisystem. Det regerande Revolutionära partiet (CCM) har dock dominerat politiken även efter 1992.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Tanzania har varit alliansfritt sedan unionen bildades 1964. Under det kalla kriget strävade landet efter att balansera mellan öst och väst. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 knöt Tanzania tätare kontakter med Västeuropa och USA.

Landet har goda relationer med de forna kolonialmakterna Tyskland och Storbritannien, och har alltid haft nära förbindelser med Kina.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tanzania tillhör den fattigaste hälften av Afrikas länder, trots att det har tagit emot omfattande bistånd och lån utifrån i flera årtionden.

De flesta tanzanier försörjer sig på småskaligt jordbruk, en sektor med svag tillväxt. I kombination med hög befolkningstillväxt har det inneburit att landsbygdens invånare har förblivit fattiga, trots att gruvdriften, turismen och finansmarknaden har vuxit kraftigt under senare år.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tanzanias geografi >

Utrikeshandel

Tanzania har ständigt ett stort underskott i handeln med utlandet. Det betyder att importen vida överskrider exporten. För att betala importen tvingas landet lita till bistånd och lån. Guld är den enskilt största exportprodukten, följd av tobak, kaffe och bomull.

Sociala förhållanden

Omkring två tredjedelar av Tanzanias befolkning beräknas leva under inkomstgränsen för fattigdom, men det råder normalt inte svält.

De flesta människor bor på landsbygden och har tillgång till odling, men de är vanligtvis fattigare än stadsborna. Trångboddhet, växande miljöförstöring och ökande brottslighet är i sin tur problem för storstädernas invånare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tanzania.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Tanzania

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Tanzanias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tanzanias geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Tanzanias historia

Få en helhetsbild av Tanzanias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...