M
Kategori
Karta

Tjeckiens historia

Tjeckiens, och tidigare Tjeckoslovakiens, historia som en självständig stat är relativt kort. Men Böhmen och Mähren, som idag utgör västra respektive östra Tjeckien, tillhör de äldsta bosättningsområdena i Europa. Böhmen, Mähren och Schlesien kom 1526 under det habsburgska styret i Österrike-Ungern.

Den tjeckiska nationalism, som växt fram under 1700- och 1800-talen, radikaliserades i samband med första världskrigets utbrott. Efter Österrike-Ungerns sammanbrott hösten 1918 utropade Tjeckoslovakien sin självständighet. 1938–1939 annekterades Tjeckien av Tyskland, och fram till 1944 omvandlades Böhmen och Mähren till ett tyskt protektorat. Slovakien blev en självständig stat 1939, som i praktiken var underordnat Tyskland.

Tjeckiens, och tidigare Tjeckoslovakiens, historia som en självständig stat är relativt kort. Men Böhmen och Mähren, som idag utgör västra respektive östra Tjeckien, tillhör de äldsta bosättningsområdena i Europa. Böhmen, Mähren och Schlesien kom 1526 under det habsburgska styret i Österrike-Ungern.

Den tjeckiska nationalism, som växt fram under 1700- och 1800-talen, radikaliserades i samband med första världskrigets utbrott. Efter Österrike-Ungerns sammanbrott hösten 1918 utropade Tjeckoslovakien sin självständighet. 1938–1939 annekterades Tjeckien av Tyskland, och fram till 1944 omvandlades Böhmen och Mähren till ett tyskt protektorat. Slovakien blev en självständig stat 1939, som i praktiken var underordnat Tyskland.

ANNONS

ANNONS

Böhmen fick sitt namn efter de keltiska bojerna. De slaviska förfäderna till dagens tjecker och slovaker tros ha invandrat mellan 500 och 700 e Kr.

Under 800-talet utgjorde Mähren kärnan i ett stort västslaviskt rike, Stormähriska riket, som även omfattade Böhmen samt delar av dagens Slovakien, Polen och Ungern. Vid samma tid började Böhmen och Mähren kristnas. I början av 900-talet föll riket sönder när magyarerna (ungrarna) strömmade in och erövrade Slovakien. Från denna tid och fram till 1918 levde tjecker och slovaker politiskt och kulturellt åtskilda.

Böhmen fick på 900-talet en inhemsk furstedynasti, premysliderna, som erkände den tyske kejsaren som överhuvud. På 1000-talet införlivades Mähren i det böhmiska riket, varefter de båda områdena i stort sett haft en gemensam historia. Många tyskar invandrade på 1100- och 1200-talen. Under den tysk-romerske kejsaren Karl IV (1346–1378) blev Prag centrum i ett storrike och upplevde en kulturell blomstring.

På 1400-talet kämpade husiterna, anhängare till reformatorn Jan Hus läror, för ökad nationell och religiös självständighet gentemot den tyske kejsaren och påvekyrkan. De husitiska bondehärarna var länge framgångsrika men försvagades så småningom av inre splittring. Efter de husitiska krigen (1420–1433) mötte kejsarmaktens styrkor inte längre något motstånd.

Tillsammans med Schlesien kom Böhmen och Mähren 1526 under det habsburgska styret i Österrike-Ungern. Denna centraleuropeiska mångnationella  monarki bestod i nära fyra århundraden. 1618 ledde motsättningar mellan Böhmens protestanter och den katolska kungamakten till ett uppror som blev inledningen till trettioåriga kriget. I slaget på Vita berget utanför Prag 1620 besegrades den böhmisk-mähriska hären och landet katolicerades med våld.

I krigets slutskede intog svenska styrkor borgsidan i Prag men de kom aldrig in i den gamla staden. Det svenska krigsbytet blev rikt, bland annat togs statyerna från Wallensteins palats som idag står i Drottningholms slottspark utanför Stockholm och Silverbibeln som finns på universitetsbiblioteket i Uppsala. Efter trettioåriga krigets ödeläggelser levde tjeckerna, med undantag för ett uppror i Prag 1848, i stort sett fredligt under habsburgarnas styre fram till 1918.

ANNONS

ANNONS

Böhmen-Mähren blev så småningom den mest industrialiserade delen av det habsburgska riket. Under 1700- och 1800-talen strävade Österrike efter att förtyska Böhmen-Mähren alltmer. Motreaktionen kom i form av en växande nationell rörelse. Men trots 1800-talets sociala, ekonomiska och kulturella uppsving förblev tjeckerna politiskt svaga.

I samband med första världskrigets utbrott radikaliserades den nationalistiska rörelsen, och efter dubbelmonarkin Österrike-Ungerns sammanbrott hösten 1918 utropades Tjeckoslovakien den 28 oktober som en självständig stat. Slovakien anslöt sig två dagar senare och följande år införlivades även det så kallade Karpato-Rutenien i öst.  Tomáš Masaryk blev Tjeckoslovakiens förste president.

Mellankrigstiden var stabil och framgångsrik för den nya staten. Merparten av den gamla habsburgska industrin fanns på tjeckoslovakiskt territorium, framför allt i de västra delarna. Landet hade en demokratisk författning och ett parlamentariskt styressätt. Slovakerna var dock missnöjda med tjeckernas dominans och med det centraliserade styret. Den nya statens ledare hade inte vågat ge autonomi till slovakerna, eftersom man fruktade att den stora tyska befolkningen i Böhmen också skulle kräva självstyre och att landet då skulle splittras.

Efter nazisternas maktövertagande i Berlin 1933 skärptes motsättningarna till Tyskland. Åtskilliga i den tyska befolkningen, de så kallade sudettyskarna, samarbetade med nazisterna i Tyskland. 1938 krävde Hitler att de sudettyska områdena skulle införlivas med Tyskland. Under stark press från tyskarna skrev Storbritannien och Frankrike i september 1938 under Münchenöverenskommelsen, där de gick med på att Tjeckoslovakien styckades. Områden där mer än hälften av befolkningen var tyskar tillföll Tyskland. Senare tog även Polen ett litet landområde i norra Mähren, medan Ungern efter samma mönster fick stora delar av södra Slovakien där majoriteten av befolkningen var av ungerskt ursprung.

Tyskarna nöjde sig inte med de sudettyska områdena: den 15 mars 1939 lät Hitler besätta resten av Böhmen och Mähren som omvandlades till ett tyskt protektorat. Dagen innan hade Slovakien med Hitlers stöd utropat sig till en självständig stat (se Slovakien: Äldre historia). Ledare för den nya slovakiska staten blev prästen Jozef Tiso, vars starkt nationalistiska parti med fascistisk-katolska övertoner redan i november 1938 hade blivit det enda tillåtna i Slovakien.

ANNONS

ANNONS

Kort efter andra världskrigets utbrott förekom protester mot ockupationsmakten som följdes av tysk terror i Böhmen-Mähren. En organiserad motståndsrörelse uppstod så småningom och i London upprättades en exilregering ledd av Edvard Beneš. Han hade 1935 efterträtt Masaryk som president men hade gått i landsflykt hösten 1938. Beneš samarbetade med de tjeckoslovakiska kommunisternas ledning som befann sig i Moskva. Efter ett attentat mot den tyske riksprotektorn 1942 kulminerade nazisternas repressalier, bland annat med utplånandet av byn Lidice nära Prag.

Sovjetiska trupper trängde in i Slovakien i oktober 1944 och amerikanska styrkor i västra Böhmen i april 1945.

Läs i Landguiden om Tjeckiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Tjeckiens historia

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

M

En incident i Prag utlöste trettioåriga kriget

av: Magnus Västerbro
2017-08-26

Den 23 maj 1618 kastades tre män ut från ett högt beläget slottsfönster i Prag. Den tjeckiska fönsterhändelsen blev startskottet på ett av de grymmaste krigen i världshistorien, det som senare när det äntligen tog slut, kom att kallas det trettioåriga kriget.

+ Läs mer

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers medarbetare: Reinhard Heydrich

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-27

Reinhard Heydrich var en av Hitlers mest trogna medarbetare. Han gjorde en snabb karriär inom SS och var en Förintelsens viktigaste organisatörer. Från 1941 fram till sin död 1942 ansvarade Heydrich för alla ärenden som gällde internering, deportation och förintelse av judar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

I den här artikeln utforskas idéerna bakom och utförandet av "Drang nach Osten" och begreppet "Lebensraum" - tanken att Tyskland behövde mer utrymme för sin befolkning, områden som skulle erövras i öst. Idéerna sträckte sig från 1800-talets Tyskland till nazisternas politik, och hade en djupgående påverkan på folken i Östeuropa. Texten belyser även nazisternas syn på "undermänniskor" och deras behandling av folktyskarna, tyskar som levde utanför Tyskland. Det blir tydligt hur dessa teorier och begrepp fick fruktansvärda konsekvenser för miljontals människor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Adolf Hitler såg Tysklands framtid genom erövringen av Östeuropa och använde begreppet "Drang nach Osten" för att beskriva detta. Med stöd av det tyska folket och sin politik om "Lebensraum", arbetade han strategiskt för att först ta Österrike och Tjeckoslovakien innan han riktade sin uppmärksamhet mot Polen och Sovjetunionen. Trots internationella varningar och försök att förhandla från andra länder, fortsatte Hitler sin aggressiva expansion, vilket till slut ledde till andra världskrigets utbrott...

+ Läs mer

Länkar om Tjeckiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Tjeckiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tjeckiens geografi ur olika perspektiv.

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Sh
Karta

Fakta om Tjeckien

Aktuell samhällsfakta om Tjeckien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Porträtt

Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich (1904-1942) var en ökänd tysk nazistisk politiker och en av Hitlers mest trogna...

Hi
Uppror

Pragvåren

Pragvåren är benämningen på den reformperiod som ägde rum under våren och sommaren 1968 i det...