Kategori

Att få kunskap om världen med hjälp av kartor är viktigt. Men geografi handlar framförallt om hur jorden fungerar och hur vi människor påverkar den och påverkas av den..

Geografi

Vad är geografi?

Är geografi när man läser om länder? Ja, geografi handlar om länder - om hela vår värld. Geografi är kartor, natur och klimat. Men geografi är mer än så.

Vad är geografi?

Är geografi när man läser om länder? Ja, geografi handlar om länder - om hela vår värld. Geografi är kartor, natur och klimat. Men geografi är mer än så.

ANNONS

ANNONS

Geografi handlar också om hur människan påverkas av det landskap hon lever i och hur hon själv förändrar landskapet. Geografi beskriver hur olika landskap såg ut förr, hur de har utvecklats till idag, vad som sker med dem nu och i framtiden.

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Geografi beskriver även hur människors beslut om gränser kan leda till konflikter om dyrbart vatten, om olja, om betesmarker, om åkrar att odla mat på, om fiske, om gruvor med värdefulla metaller och mycket annat. Konflikterna leder ibland till att nya gränser dras.

Landskap kan förändras av krig - men även i fred förvandlas landskapen. Skogar röjs och blir till åkrar eller betesmarker. Träd planteras för att binda jord och grundvatten i dammiga, torra landskap. Vägar, järnvägar, hamnar, kraftverk och städer byggs och utvecklas. Människor arbetar och tjänar pengar att leva för. Efter en tid ser landskapen inte ut som de gjorde från början. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Till geografi hör fakta om hur jorden kom till, om väder och klimat, om den globala uppvärmningen och om hur livsmiljon förändras så att levande arter påverkas. I geografi undersöker vi hur jordklotet ska kunna ge miljarder människor mat och friskt vatten.

Geografi handlar därför till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor.

Vad säger kursplanerna?

Ämnets innehåll kan tyckas ofantligt. Från vilka utgångspunkter ska vi då läsa om världen?

Tre viktiga aspekter på geografiämnet är beskrivning, analys och konsekvens.

 • Med beskrivning menas att eleverna successivt ska lära känna världen. De ska få faktakunskaper om natur, platser och människor som lever där.
   
 • Analys innebär att de med hjälp av olika hjälpmedel ska kunna förklara och förstå olika förhållanden. Kretsloppstänkandet är ett sådant hjälpmedel. När eleverna sedan har baskunskaper och kan förklara vissa förhållanden ska de kunna förstå...
   
 • ...konsekvenserna av människans påverkan på naturen och av rumsliga samband.

Dessa tre sidor av ämnet geografi har nära anknytning till den inledande meningen i kursplanen:

”Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning.”

I kursplanerna finns flera centrala begrepp för geografiämnet, t.ex.

 • landskap i betydelsen både natur- och kulturlandskap
 • plats, läge och utbredning
 • regioner och områden
 • kartor som nödvändiga hjälpmedel
 • jorden som helhet och globen som modell av helheten
 • kretsloppstänkandet för analysen av samband i naturen
 • samspel mellan människan och hennes omgivning
 • människors skilda levnadsvillkor.

Kursplanerna säger också att det är grundläggande för geografiämnet med en helhetssyn på omvärlden där fakta och centrala begrepp vävs in i ett större sammanhang.

Vad säger uppslagsboken?

Om man söker på ordet geografi i Nationalencyklopedin (NE) på nätet, får man många och långa utredningar som alla kan sammanfattas med följande stycke ur den första NE-artikeln:

Kartan är den vetenskapliga geografins oumbärliga hjälpmedel. Men för den skull är geografi inte detsamma som kartografi. Den geografiska forskningens föremål är jordens landskapsmantel, dvs. hela den sfär som sträcker sig från jordskorpan upp till luftlagrets gräns och som innefattar såväl naturföreteelser som människan och hennes anläggningar och verksamheter.

Det verkar som om geografiämnet omfattar i stort sett allt! Riktigt så stort är det nu inte, och om vi fortsätter att botanisera i NE så finner vi i den sista artikeln som handlar om skolämnet geografi, att ämnets fokus har varierat genom tiderna:

 • På 1500-talet var inriktningen matematisk-kartografisk - inte särskilt förvånande med tanke på den tidens alla upptäcktsresor som successivt försåg världskartan med nya öar, hav, bergskedjor och till och med kontinenter.
   
 • Under 1700- och tidiga 1800-talet lades tyngdpunkten på fysisk geografi, data om länder och namngeografi.
   
 • I 1820 års skolordning integrerades läroverkets geografi med historia.
   
 • I folkskolans första läroplan från 1878 infördes en koncentrisk lärogång: man började i närmiljön och vidgade studieområdet till landskap, regioner och länder allt eftersom eleverna blev äldre; fokus låg på Sverige och Norden.
   
 • I folkskolans undervisningsplan från 1919 lades tyngdpunkten mer på naturgeografi.
   
 • På 1950-talet tryckte läroplanen på sambandet mellan naturen och människans verksamhet; förståelse för andra länder blev ett mål; den heltäckande regionalgeografin övergavs och typländer infördes.
   
 • 1960-talets två läroplaner för grundskolan betonade människans livsmiljöer - nu infördes omfattande moment av samhällskunskap (kulturgeografi), t.ex. u-landsfrågor, migration och levnadsstandard; ämnesintegration förordades och samlingsbegreppet orienteringsämnen infördes.
   
 • Läroplanen 1980 betonade kulturlandskapet starkare än de tidigare; kulturgeografin fick ett större utrymme vid sidan om naturgeografin.
   
 • Läroplanen 1994 är kortfattad och allmän jämfört med tidigare läroplaner och kursplanens definition av geografi närmar sig det inledande citatet från NE - i stort sett allt mellan himmel och jord som har med människans omgivning och verksamhet i denna omgivning att göra. Ämnets tvärvetenskapliga prägel samt elevernas helhetssyn och analysförmåga betonas. Naturgeografi och kulturgeografi har båda en stark ställning.

Ämnessyn

Man kan inte skilja ut en enda aspekt av ämnet geografi och påstå att ”det är detta som är ren geografi”. Geografi är som vi visat ovan per definition ett tvärvetenskapligt ämne. Det är en styrka som underlättar analys och förståelse av vitt skilda företeelser på jordklotet - men samtidigt ett förvirrande faktum som ständigt skapar gränsdragningsdiskussioner. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli så länge inga byråkrater försöker lösa problemet genom att helt sonika avskaffa ämnet eller hugga det itu.

Det finns ett orsak/verkan-samband mellan natur och samhälle. Naturen ger grundläggande förutsättningar för samhällsbygget. Samhället utvecklas sedan efter egna lagar - och formar förr eller senare om naturen.

Snart leder det till nya samhällsförändringar ... Geografi är med andra ord naturgeografi, kartgeografi och kulturgeografi och sambandet dem emellan.
 

Pedagogiska tips

Ämnet geografi består av beståndsdelarna naturgeografi, kartgeografi och kulturgeografi. Det ger stort utrymme för anknytning till andra ämnen inom både SO och NO.

 • Fördjupning är viktigt, men den måste bygga på baskunskaper och förståelse för grundläggande begrepp.
   
 • Därför är lärarens berättande, undervisning och dialog i helklass en viktig del av kunskapsprocessen och bör alltid föregå enskilda fördjupningsarbeten.
   
 • Huvudprincipen är ”från överblick till detaljer”.
   
 • I egna arbeten ska eleverna uppmuntras att inta ett för åldern lämpligt vetenskapligt förhållningssätt, t.ex. att ställa hypoteser, använda och redovisa olika källor samt dra och motivera egna slutsatser.
   
 • Det är bra att löpande dokumentera elevernas fram steg genom att spara deras arbeten.
   


FÖRFATTARE

Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Geografi

Kartor och kartkunskap

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du även olika kartsamlingar.

+ Läs mer

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet.

+ Läs mer

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och vattendrag.

+ Läs mer

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

+ Läs mer

Världens befolkning (3)

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och städer samt fattigdom och ohälsa i världen.

+ Läs mer

Jordens resurser och handelsmönster (3)

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

+ Läs mer

Miljö och hållbarhetsfrågor (3)

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

+ Läs mer

Världsdelar och länder - geografi (8)

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

+ Läs mer

Länkar om Geografi

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade taggar

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Ge
Karta

Kartografi

Kartor är en förenklad bild av verkligheten. Kartografi går ut på att med hjälp av geografiska data...

Ge
Karta

Tidszoner

En tidszon är en zon på jorden som har gemensam normaltid. Jorden är indelad i 24 tidszoner....

Ge
Blindkarta Europa

Blindkartor

Blindkartor är en form av övningskartor som saknar textade geografiska termer, därav namnet....

Ge
Risodling

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Ge
Karta

Övningar och frågesport inom geografi

Här kan du öva på kartor och lära dig mer om olika städers och länders placering i världen. Men du...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Ge
karta

Klimatzoner

Med klimat menas den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Klimatet kan...

Ge
globalt rutnät

Longitud och latitud

Om du tittar på en jordglob eller en karta ser du att den är täckt av ett gradnät. En del linjer...