S
Kategori

Hjälparbetare från Röda korset och Röda halvmånen i Afghanistan.

Folkrätt och krigets lagar

I det här avsnittet ska vi titta på folkrätten i väpnade konflikter samt den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Koppling till ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Folkrätt är en del av internationell rätt.

Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera gentemot varandra, medan folkrätten är till för att skydda folket inom länderna. Folkrätten består av två delar: den internationella humanitära rätten (ofta kallad krigets lagar) och mänskliga rättigheter.

I det här avsnittet ska vi titta på folkrätten i väpnade konflikter samt den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Koppling till ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Folkrätt är en del av internationell rätt.

Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera gentemot varandra, medan folkrätten är till för att skydda folket inom länderna. Folkrätten består av två delar: den internationella humanitära rätten (ofta kallad krigets lagar) och mänskliga rättigheter.

ANNONS

ANNONS

Världens stater bestämmer själva om de vill vara med

Världens länder får enligt traktaträtten själva bestämma om de vill skriva under FN:s olika konventioner (juridiskt bindande avtal) om olika ämnen. FN har idag sju stora konventioner slutna till de mänskliga rättigheterna, till vilka det är kopplat ett övervakningsorgan. Länder som skrivit på de sju konventionerna måste rapportera till FN med jämna mellanrum. Det är även upp till andra länder att påverka att konventionerna följs. Detta kan bland annat göras via internationella påtryckningar av olika slag.

Men det är tyvärr inte alltid som internationella påtryckningar hjälper. Detta gäller särskilt när krig uppstått. Det är därför extra viktigt att det finns regler som värnar om människors rättigheter även i krig. Denna viktiga del inom det internationella rättssystemet regleras av folkrätten som vi nu ska fördjupa oss i.

Varför regler i krig?

Det är ingen självklarhet att reglerna i krig respekteras. Tvärtom. I många väpnade konflikter bryter man mot reglerna. Nu kanske du undrar om det är någon vits med att ha regler i krig när de ändå inte alltid respekteras. Svaret är ett klart och tydligt JA! Det är med krigets lagar som med samhällets lagar. De flesta är laglydiga medborgare och följer bestämmelser. Med det kommer alltid att finnas sådana som bryter mot reglerna. Utan regler kommer de som deltar i krig inte att veta var gränsen går. Och utan regler kommer vi inte att kunna straffa dem som bryter mot reglerna.

”Det finns begränsningar till och med för krig och om gällande regler följdes i större utsträckning skulle det gå att undvika mycket lidande. En ljusglimt är dock att många överträdelser blir uppmärksammade. Ett annat framsteg är att ansvariga allt oftare ställs till svars för sådana handlingar.” (Jacob Kellenberger, Internationella rödakorskommittén, ICRC:s ordförande).

Folkrätt

Folkrätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera. Två delar av folkrätten som finns till för att skydda individer är den internationella humanitära rätten, ofta kallad krigets lagar och mänskliga rättigheter.

ANNONS

ANNONS

Den internationella humanitära rätten gäller bara under krig medan mänskliga rättigheter alltid ska respekteras. Men under krigstid och oroligheter kan en stat inskränka vissa mänskliga rättigheter, till exempel rörelsefriheten och yttrandefriheten. Den humanitära rätten går aldrig att inskränka.

Internationell humanitär rätt (krigets lagar)

Den internationella humanitära rätten, krigets lagar, är de regler som stater har kommit överens om för att skydda människor och minska mänskligt lidande under krig. Syftet med den humanitära rätten är att skydda personer som inte deltar i kriget och ge skydd åt civila och stridande.

Den humanitära rätten kan inte förhindra krig men om den följs blir effekterna av krig lindrigare och gör freden möjlig när kriget väl är över. Därför är det viktigt att sprida information om och utbilda i internationell humanitär rätt innan en väpnad konflikt bryter ut.

Den humanitära rätten består av två delar:

 1. Regler som skyddar de som inte deltar i striderna: Det gäller exempelvis civila, sårade och sjuka soldater och krigsfångar. Dessa får inte angripas utan ska skyddas och respekteras.
   
 2. Regler för de som strider: Dessa regler syftar till att skydda de stridande mot onödigt lidande och överflödig skada genom att de begränsar vilken typ av vapen och vilka stridsmetoder som får användas.

  Svaret på frågan om krig har lagar är ja. Frågar du om dessa lagar alltid följs så är svaret nej. När strider visas på TV kan det mycket väl se ut som om allt är tillåtet i krig. Men egentligen finns det regler som beskriver vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.

De viktigaste reglerna finns i Genèvekonventionerna. Konventionerna utgår från respekten för individen och människovärdet. De ska säkra att soldater får behandling om de blir sårade eller tillfångatagna av fienden. Reglerna säger också att ingen, varken krigsfångar eller civila, får torteras eller våldtas. Konventionerna är också regler som skyddar människor som inte deltar i väpnade konflikter. Sedan konventionerna, själva lagarna med ett annat ord, kom till i 1949 har de byggts ut med flera tillägg. Det har till exempel varit nödvändigt att lägga till bestämmelser om inbördeskrig. I de allra flesta av de krig som pågår idag, kommer de grupper som krigar från samma land.

194 stater har anslutit sig till Genèvekonventionerna.

ANNONS

ANNONS

Fyra Genèvekonventioner och tre tilläggsprotokoll

Första Genèvekonventionen

Den första Genèvekonventionen innehåller regler om behandling av sårade och sjuka soldater vid strider i fält. Reglerna skapades ursprungligen år 1864 på initiativ av Röda korsets grundare Henry Dunant.

Krigsförbrytelser har förekommit i alla tider. Bilden visar en händelse under Napoleonkrigen där en fransk trupp arkebuserar några spanska frihetskämpar. Detalj från en målning gjord av Francisco Goya (1746-1828).

Andra Genèvekonventionen

I takt med att krigsmetoderna ändrades insåg man att det också behövdes regler för krig till sjöss. År 1899 antogs den andra Genèvekonventionen om behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna vid strider till sjöss.

Tredje Genèvekonventionen

Efter första världskriget enades staterna om att reglerna för behandling av krigsfångar behövde förbättras, vilket resulterade i den tredje Genèvekonventionen år 1929.

Fjärde Genèvekonventionen

Under andra världskriget drabbades fler civila än soldater av krigets verkningar. 1949 enades staterna därför om en fjärde Genèvekonventionen, om skydd för civila i krig. Samma år reviderades de tidigare tre konventionerna. Därför säger man att de fyra Genèvekonventionerna är från 1949.

Krigföringen har förstås ändrats sedan 1949 och krigets regler måste anpassas efter utvecklingen. Men det skulle vara ett alltför omfattande arbete att ännu en gång skriva om Genèvekonventionerna och att sedan vara säker på att alla som tidigare undertecknat dem skulle ansluta sig på nytt. Därför har man valt att förbättra skyddet i väpnade konflikter i tre tilläggsprotokoll. Tilläggsprotokollen har samma status som Genèvekonventionerna.

Efter krigen i Korea (1950-1953) Vietnam (1960-1975) förstärktes skyddet för civilbefolkningen i Tilläggsprotokoll I och II. De tillkom år 1977. Därefter har vi fått ett tredje tilläggsprotokoll, om den röda kristallen som nytt skyddsemblem. TP III kom år 2005.

ANNONS

ANNONS

Tilläggsprotokoll I

Reglerna i första tilläggsprotokollet gäller i internationella väpnade konflikter och försöker täcka en del av luckorna i Genèvekonventionerna från 1949. Det innehåller bland annat särskilda regler för skydd av kvinnor, barn, miljön och flyktingar. Vissa regler har också förtydligats.

Tilläggsprotokoll II

Genèvekonventionerna gäller i krig mellan stater. Men många väpnade konflikter utspelar sig inom stater. Därför skapades skyddande regler också för icke-internationella konflikter, inbördeskrig. Det andra tilläggsprotokollet utvecklar de få regler för interna väpnade konflikter som finns i Genèvekonventionerna.

Tilläggsprotokoll III

Detta tilläggsprotokoll lägger till den röda kristallen, förutom röda korset och röda halvmånen, som skyddssymbol. Dessa symboler innebär att länder lovar att respektera dessa symboler som skyddsemblem för sårade, sjuka och för sjukvårdspersonal i krig.

Kristallen kom till för att hitta ett helt neutralt märke, eftersom det röda korset ibland felaktigt tolkas som en religiös symbol. Kristallen kan också lösa problemet för några stater som inte velat ha, eller inte kunnat välja mellan, det röda korset och den röda halvmånen som skyddsemblem.

Vad Genèvekonventionerna innebär kan du se i faktarutan längre ned.

Vilka lagbrott kan bestraffas?

Nationella och internationella domstolar kan utdöma straff för tre typer av internationella förbrytelser: krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.

1. Krigsförbrytelser

En krigsförbrytelse är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt, alltså mot de regler som gäller i krig. Krigsförbrytelser kan begås mot både civilbefolkning och militärer. Exempel på krigsförbrytelser är mord eller misshandel av civila eller krigsfångar, användning av olagliga vapen, förstörelse av civil egendom och tortyr.

2. Folkmord

Folkmord är avsiktligt utrotning av vissa folkgrupper, som till exempel en viss religiös eller etnisk grupp. För att bli dömd för folkmord måste den tilltalade ha haft en tydlig avsikt att utplåna den aktuella gruppen av civila. Den tilltalade måste ha haft en klar plan för utplåning för att det ska räknas som folkmord. Nazisternas försök att utplåna Europas judar under andra världskriget var utgångspunkten för definitionen av folkmord. Folkmord kan ske i både krig och fred.

3. Brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten är ett slags mellanting mellan en krigsförbrytelse och ett folkmord. Där krigsförbrytelser kan vara tillfälliga och begås mot enskilda människor är brott mot mänskligheten systematiska övergrepp som omfattar många människor. Men övergreppen riktas inte mot en speciell grupp, som till exempel en etnisk eller religiös grupp, som det måste göra för att det ska kallas för folkmord. Övergrepp som till exempel mord, tortyr, våldtäkt eller tvångsförflyttning riktas mot civilbefolkningen i allmänhet.

ANNONS

ANNONS

Hur straffas brotten?

Både nationella och internationella domstolar kan vidta rättsliga åtgärder mot krigsförbrytelser.

Nationella domstolar

Alla länder som har undertecknat Genèvekonventionerna måste ha ett rättssystem för bestraffning av dem som begår krigsförbrytelser. I de nationella domstolarna kan länderna väcka åtal mot sina egna invånare och andra som vistas på landets territorium. Förbrytelserna behöver inte ha skett i det land där personen blir åtalad.

Internationella domstolar

Problemet med att få nationella domstolar att ta upp mål har lett till att man har upprättat internationella domstolar. De senaste tio åren har dessa spelat en allt viktigare roll. Den första och mest kända internationella domstolen kom till precis efter andra världskriget och uppkallades efter den tyska staden Nürnberg där den hölls. Nürnbergtribunalen vidtog rättsliga åtgärder mot nazisterna, som hade begått grova brott mot folkrätten under andra världskriget.
 

Genèvekonventionerna innebär i korthet

 • Grundtanken i konventionerna är att skydda dem som inte är delaktiga i striderna.
   
 • Civilbefolkningen ska skyddas.
   
 • Parterna i en konflikt måste alltid skilja mellan den civila befolkningen och de stridande för att skydda civilbefolkningen och civil egendom. Varken civilbefolkningen som helhet eller enskilda civila får anfallas.
   
 • Civil egendom får inte anfallas.
   
 • Anfall får endast riktas mot militära mål. De stridande parterna ansvarar för att ingen sammanblandning av militär och civil verksamhet sätter civilsamhället i fara.
   
 • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.
   
 • Det är förbjudet att döda eller såra en motståndare som tydligt uttrycker avsikt att ge upp motståndet eller som på annat sätt är försatt ur stridbart skick. Personer som inte längre deltar i striderna ska alltid skyddas och behandlas humant. De har rätt att upprätthålla kontakten med sina anhöriga och att ta emot stöd.
   
 • Sårade och sjuka ska skyddas.
   
 • Sårade och sjuka måste tas omhand. Den som är i störst behov av vård ska först få vård – oavsett om det är vän eller fiende. Sjukvårdspersonal, sjuktransporter, sjukhus och sjukhusutrustning ska skyddas.
   
 • Skyddsemblemen måste respekteras.
   
 • Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på en vit botten är skyddsemblem och markerar skyddet för sjukvård i krig. Personer, byggnader eller föremål som bär dessa emblem ska respekteras och skyddas av parterna.
   
 • Kriget får inte orsaka onödigt lidande.
   
 • Parternas rätt att välja vapen eller stridsmetoder är begränsad. Det är förbjudet att använda vapen eller stridsmetoder som orsakar överdrivna skador eller onödigt lidande. Det är förbjudet att använda vapen och stridsmetoder som är urskillningslösa.
   
 • Familjer har rätt att hålla kontakt och att återförenas.
   
 • Familjemedlemmar som har förlorat kontakten under konflikten har rätt att få hjälp med att återupprätta den. Familjer som splittras i samband med en konflikt ska få möjlighet att återförenas.
   

ANNONS

ANNONS

Röda korsets uppdrag

Även om alla länder har undertecknat Genèvekonventionerna, bryts det mot dessa regler i krig. Krigsfångar förödmjukas på TV eller etniska grupper förföljs. Sker detta kan landets ledare och de som krigar ställas inför internationell domstol och straffas, vilket har hänt till exempel efter folkmordet i Rwanda och krigen på Balkan. Reglerna fungerar även förebyggande. Ett land i krig behöver vänner som kan hjälpa till med pengar eller varor samt föra ens talan internationellt. Om hela världen kan se på CNN att man inte följer Genèvekonventionerna kanske de vänner man har säger ifrån. För vem vill vara vän med ett land som bryter mot dessa lagar?

Röda korset uppmärksammar alltid när brott sker mot Genèvekonventionerna. Röda korset och Röda halvmånen (samma organisation men har olika symboler i olika länder) finns i 187 länder och är därför en organisation som många lyssnar på. Röda korset befinner sig ofta också på plats i krig för att hjälpa utsatta och har därför förstahandsinformation om vad som händer.

Röda korset och Genèvekonventionerna

Röda korset har ett särskilt uppdrag att som neutral, oberoende, humanitär organisation skydda och hjälpa människor som drabbas av krig.

Internationella rödakorskommittén, ICRC, är Genèvekonventionernas beskyddare och övervakar att krigets lagar följs och att de utvecklas i takt med krigföringen.

Uppgift att utbilda

Röda korset har också en viktig uppgift i att utbilda om internationell humanitär rätt, krigets lagar, och att efterforska saknade anhöriga och medverka till att familjer kan återförenas.
 

LÄS MER: Vad är folkrätt?

LÄS MER: Internationell rätt

LÄS MER: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Förenta nationerna: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Förenta nationerna: Internationella domstolen

LÄS MER: Förenta nationerna: UNHCR

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

LÄS MER: FN och internationell säkerhetspolitik (artikelserie)

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

LÄS MER: FN

LÄS MER: Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

LÄS MER: Humanitär intervention

LÄS MER: Orsaker till krig

LÄS MER: Vad är terrorism?

PODCAST: De mänskliga rättigheterna

EXTERN LÄNK: Röda korsets webbkurs i krigets lagar

EXTERN LÄNK: Röda korsets webbkurs om krigsbrott

Användbara begrepp

Folkrätt: Folkrätten är en del av internationell rätt och består av ett regelsystem som är till för att skydda folket inom världens länder. Folkrätt utgörs i sin tur av två delar: den internationella humanitära rätten samt de mänskliga rättigheterna.

Genèvekonventionerna: Innehåller de viktigaste reglerna bland krigets lagar och finns förklarade i fyra konventioner och tre tilläggsprotokoll (se nedan).

Internationell humanitär rätt: Även kallat krigets lagar. Gäller bara under krig.

Internationell rätt: Regler som styr hur stater ska agera gentemot varandra.

Konventioner: Juridiskt bindande avtal mellan stater.

Mänskliga rättigheter: Individens rättigheter. De mänskliga rättigheterna gäller alltid och måste hela tiden respekteras. vissa undantag kan göras i krig, men då gäller å andra sidan krigets lagar (se nedan).

Traktaträtt: Inom internationell rätt är traktat en samlingsterm för frivilliga skriftliga överenskommelser mellan stater. Traktat kan bl.a. bestå av olika konventioner (se ovan).
 

ANNONS

ANNONS

Exempel på brott mot den humanitära rätten

Barnsoldater

I detta nu borde tiotusentals soldater sitta i skolbänken. Det handlar om barnsoldater. På vissa platser i världen skickas barn så unga som sju år ut i krig.

De flesta barnsoldater tvingas till att vara barnsoldater och utföra våld och mord. Ett sätt att rekrytera barnsoldater är att vuxna soldater kidnappar barnen på gatan eller i skolan och för dem till militärläger. Här utsätts barnen för tortyr, våldtäkt och ofta är de även tvingade att döda andra barn. När barnen skickas ut i krig är de ofta fyllda med droger för att de ska vara för avtrubbade för att veta vad de gör.

Om barnsoldater har turen att överleva eller fly väntar nya problem, exempelvis psykiska problem som flashbacks och drömmar om det de varit med om. Detta kallas posttraumatiskt stressyndrom. Det kan också vara svårt för barnets familj att förstå att deras barn har skjutit ihjäl folk. En del familjer har därför svårt ta sina barn tillbaka.

Enligt barnkonventionen som är en del av de mänskliga rättigheterna och krigets lagar, så är det förbjudet med barnsoldater. Barn ska vara skyddade i krig. Barnkonventionen innehåller också regler för barns rätt till utveckling, trygghet och skydd samt barns rätt till medbestämmande. I konventionen står det att varje land ska vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda och vårda barn som drabbas av krig. Barn under 18 år får inte delta i strid eller rekryteras som soldater. I stort sett alla stater i världen har ställt sig bakom Barnkonventionen. Undantagen är t.ex. USA och Somalia.

Tortyr

Den som har utsatts för tortyr behöver vård och behandling för att bearbeta sina trauman och därigenom få möjligheten att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I Norden bor ungefär en och en halv miljon människor som flytt från sina hemländer och av dem har uppskattningsvis 25 procent blivit utsatta för tortyr.

Tortyr ger livslånga trauman för de som blivit utsatta, men även deras familjer och samhället påverkas. Om den torterade inte får någon vård eller behandling så finns stor risk att smärtan och trauman förs vidare till nästa generation som sedan också behöver behandling.

Röda korset har behandlingscenter för krigsskadade och torterade på fem platser i Sverige. Målet är att människor som utsatts för krigstrauma och tortyr får den vård som behövs för att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återfå sin psykiska, fysiska och sociala hälsa. Cirka 1 200-1 300 patienter går i behandling på Röda korsets behandlingscenter varje år. Vård och behandling ges av psykoterapeuter, psykologer, socionomer, sjukgymnaster och läkare. Röda korset arbetar också med kunskapsspridning, opinions- och påverkansarbete för att patientgruppen ska få sin rätt till hälsa och behandling tillgodosedd både i Sverige samt internationellt.

Forskare menar att användandet av tortyr har ökat sedan den 11 september 2001 i jakten på terrorister. Detta är väldigt oroväckande eftersom det är demokratier som har börjat ta fram och utveckla användandet av tortyr igen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara kortfattat vad internationell rätt handlar om.
   
 2. Förklara i en mening vad folkrätt om.
   
 3. Vilka två delar består folkrätten av? Redogör kortfattat mellan dessa två delars skillnader (vad respektive del fokuserar på).
   
 4. Vad menas med att världens stater själva får bestämma om de vill delta i folkrätten? Använd begreppen traktat och konventioner i din förklaring.
   
 5. Varför är det viktigt med regler i krig?
   
 6. Vilka två delar består den humanitära rätten av?
   
 7. Vad menas med Genèvekonventionerna och varför kom de till?
   
 8. För vilka tre typer av internationella förbrytelser kan nationella och internationella domstolar utdöma straff? Beskriv också kortfattat vad de tre förbrytelserna handlar om.
   
 9. Varför finns internationella domstolar - varför låter man inte de nationella domstolarna ta hand om alla brott mot folkrätten som sker inom ländernas gränser?
   
 10. Vad är Röda korset och Röda halvmånen?

Ta reda på:

 1. Nämn några länder där det förekommer brott mot folkrätten idag. Vilken typ av folkrättsbrott är det frågan om?

Diskutera:

 1. Vilka konflikter efter andra världskriget kan ni komma på där det skett grova brott mot den humanitära rätten?
   
 2. Behöver vi ha ett starkare internationellt rättssystem som har större befogenheter och möjligheter att utdela straff? Motivera ditt svar.
   
 3. Fundera parvis eller i grupper på hur ett sådant starkt rättssystem skulle kunna vara uppbyggt och fungera.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Jacob Ingelgren, Konsulent - skolfrågor och e-learning, Lärande och Humanitära värderingar, Svenska Röda korset
Webbplats: Svenska Röda korset 
Missa inte: Röda korsets webbkurs i krigets lagar
Missa inte: Röda korsets webbkurs om krigsbrott

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1b och Internationella relationer.
 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Folkrätt och krigets lagar

Webbkurs om krigsbrott

av: Svenska Röda korset
Gymnasiet

Vet du vad som händer om krigets lagar inte följs? Lär dig mer genom att göra vår webbkurs om arbetet mot krigsbrott.

+ Läs mer

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Arado - en spionhistoria?

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Östersjöområdet 1943, det tyska initiativet i kriget bryts och styrkeförhållandena jämnas ut, Sverige balanserar sin neutralitet. Fyndet av ett tyskt spaningsflygplan som tvingas ned på svenskt territorialvatten under en misstänkt flygning mot svensk kust, ger en inblick i krigets dramatik via ett spännande förhörsprotokoll.

+ Läs mer

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Den livsfarliga historien

av: Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Om vad och hur ´må´ ni berätta? - undervisning om Förintelsen och andra folkmord

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Hur undervisar lärare i svensk skola om Förintelsen och andra folkmord? Vilka folkmord behandlas? Vilka mål arbetar elever och lärare mot och hur redovisar eleverna sina kunskaper?

+ Läs mer

Artiklar om Folkrätt och krigets lagar

S

Humanitär intervention

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Begreppet står i konflikt med principen om alla staters suveränitet och var därför länge otänkbart. Alla suveräna stater förväntas svara för sina invånares säkerhet. Men vad händer om en stat inte klarar av att uppfylla det ansvaret, eller till och med utövar våld mot sin egen befolkning? Om omvärlden då griper in med militära medel mot statens vilja för att förhindra grymheter kallas det för humanitär intervention...

+ Läs mer

S

Vad är folkrätt?

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring transporter och kommunikation till lagar om hur krig får föras. Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra, men sedan andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av folkrätten. Som namnet antyder så består folkrätten av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en stats medborgare...

+ Läs mer

S

Natos historia och organisation

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

Nato är en försvarsallians mellan 32 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1949 efter andra världskriget med syfte att upprätta säkerhetsgarantier för länderna på båda sidor om Atlanten. En grundprincip var att ett angrepp på ett Natoland är ett angrepp på hela Nato. Sedan Nato bildades har arbetet och syftet utvecklats till att också innefatta krishanteringsinsatser och internationella fredsfrämjande operationer...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: UNHCR

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över och att finna lösningar på flyktingproblem. UNHCR uppstod efter andra världskriget och den primära uppgiften var ursprungligen att hjälpa alla de miljoner människor som drivits på flykt i det Europa som då låg i ruiner. Tanken bakom organisationen var att låta dess arbete pågå under 3 år för att hjälpa de europeiska flyktingströmmarna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

Efter två världskrig, ett antal folkmord och åtskilliga andra brott mot mänskligheten fanns ett stort behov av en oberoende domstol där krigsförbrytare kunde ställas inför rätta och i mars 2003 invigdes Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i nederländska Haag. För många innebar invigningen den kanske största händelsen inom folkrätten sedan FN-stadgan kom till...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: Internationella domstolen

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

När skiljaktigheter uppstår mellan stater skapas snabbt förutsättningar för en upptrappning av säkerhetsläget. Därför finns Internationella domstolen som dömer i tvister mellan stater. Domstolen är Förenta nationernas främsta rättsliga organ och är en viktig del i FN:s arbete: att med fredliga medel lösa internationella konflikter som hotar internationell fred och säkerhet...

+ Läs mer

Podcast om Folkrätt och krigets lagar

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Folkrätt och krigets lagar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Re

Dödsstraff

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i...

Sh

Lag och rätt

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Sh

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Hi
vapen

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Sh
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Hi
Napoleon

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Symbol

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Karta

Gulag

Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen - Glavnoe Upravlenie Lagerej (...

Hi
Anklagade

Nürnbergrättegångarna

Nürnbergrättegångarna var de rättegångar (13 st) som hölls strax efter andra världskriget 1945-1949...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
Svampmoln

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

Hi
FN:s högkvarter

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

Hi
explosion

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Sh
Fred

Pacifism

Pacifism (ickevåld) är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Hi
Usama Bin Ladin

Al-Qaida

Al-Qaida är ett internationellt terroristnätverk som består av olika grupper av islamiska (...

Hi
Skallar

Folkmordet i Rwanda

Från april till juli 1994 utspelade sig ett folkmord i Rwanda då nästan en miljon invånare mördades...

Hi
emblem

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Hi
Auschwitz port

Auschwitz

Auschwitz-Birkenau var ett förintelseläger som tyskarna byggde i centrala Polen under andra...

Hi
Kvinna intill dött barn.

Armeniska folkmordet

Armeniska folkmordet eller folkmordet 1915 betecknar de systematiska massakrer och övergrepp och...

Sh
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Sh
Darfur

Darfurkonflikten

Darfur är en region i västra Sudan (se karta). Området är nästan lika stor som Sverige och har...

Sh
Skallar

Brott mot mänskligheten

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold...

Hi
Baltutlämningen

Baltutlämningen

Baltutlämningen handlade om återförandet av baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen 1946...

Sh
Glob

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...

Sh
Gasmask

Kemiska stridsmedel

Sedan första världskriget har kemiska stridsmedel använts i många krig, ofta med fasansfulla...

Sh
Symbol biologiska stridsmedel

Biologiska stridsmedel

Mjältbrand, pest eller kolera. Att sprida sjukdomar är ett enkelt och billigt sätt att skada sin...

Sh
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Sh
JAS

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...