M

Storbritanniens historia

Storbritanniens tidiga historia var orolig. På 400-talet föll de romerska härskarna och öarna invaderades av germanska folk. Normanderna tog vid år 1066 avlöstes på 1400-talet av kungaätten Tudor. Från slutet av 1600-talet behövde de engelska monarkerna vinna stöd i parlamentet för att få igenom sina beslut. 1707 bildades Storbritannien då England, Skottland och Wales gick samman i en union.

Den industriella revolutionen från 1700-talet fick ekonomin att blomstra. Samtidigt byggde britterna ett kolonialvälde som sträckte sig över flera kontinenter. Imperiet började dock vittra sönder under 1900-talet, inte minst på grund av de två världskrigen.

Tidig historia

De äldsta spåren av mänskliga bosättningar i det område som idag utgör Storbritannien är nästan en halv miljon år gamla. Ända fram till 6 000–5 000 f Kr kunde jägarfolk lätt ta sig dit från andra delar av Europa, men vid denna tid steg havsnivån och skar av landförbindelsen till det europeiska fastlandet. Årtusendena därefter blev öbefolkningen bofast och började bruka jorden. Det märkliga stenmonumentet vid Stonehenge i södra England restes under bronsåldern (2 000–700 f Kr).

Storbritanniens tidiga historia var orolig. På 400-talet föll de romerska härskarna och öarna invaderades av germanska folk. Normanderna tog vid år 1066 avlöstes på 1400-talet av kungaätten Tudor. Från slutet av 1600-talet behövde de engelska monarkerna vinna stöd i parlamentet för att få igenom sina beslut. 1707 bildades Storbritannien då England, Skottland och Wales gick samman i en union.

Den industriella revolutionen från 1700-talet fick ekonomin att blomstra. Samtidigt byggde britterna ett kolonialvälde som sträckte sig över flera kontinenter. Imperiet började dock vittra sönder under 1900-talet, inte minst på grund av de två världskrigen.

Tidig historia

De äldsta spåren av mänskliga bosättningar i det område som idag utgör Storbritannien är nästan en halv miljon år gamla. Ända fram till 6 000–5 000 f Kr kunde jägarfolk lätt ta sig dit från andra delar av Europa, men vid denna tid steg havsnivån och skar av landförbindelsen till det europeiska fastlandet. Årtusendena därefter blev öbefolkningen bofast och började bruka jorden. Det märkliga stenmonumentet vid Stonehenge i södra England restes under bronsåldern (2 000–700 f Kr).

ANNONS

ANNONS

Romersk provins

När den romerska erövringen av England inleddes år 43 e Kr, bodde kelter på de brittiska öarna. De trängdes undan till Wales och Skottland medan England införlivades med det romerska väldet. Under romartiden nådde landet en förhållandevis hög kulturell nivå. Vid romarrikets upplösning under 400-talet invaderades England av olika germanska folk, främst angler och saxare från tyska kustområden. Den romerska kulturen krossades helt, och England kristnades från Irland på 500-talet. Politisk enighet uppnåddes först i början på 800-talet.

Vikingar och normander

De följande seklen härjades de brittiska öarna av vikingar i flera anfallsvågor. Danskarna erövrade slutligen i stort sett hela England som under en tid ingick i det danska väldet. 1066 invaderades landet av normanderna under Vilhelm Erövraren. Han besegrade den anglosaxiske kungen i slaget vid Hastings och lade under sig både England och Wales. Vilhelm Erövrarens ättlingar styrde sedan England och tidvis även Skottland fram till 1485.

Magna Charta

Inrikespolitiskt präglades denna tid av ständig maktkamp mellan kyrka, stormän och kungar. Det berömda frihetsbrevet Magna Charta från 1215 var egentligen en kunglig eftergift till en koalition riktad mot kungen, bestående av de tre starkaste klasserna i det engelska samhället: högadeln, köpmännen och prästerskapet. Magna Charta angav vissa rättsliga grundregler för kungamakten, inskränkte dess godtyckliga bruk av makt och föreskrev att kungen fick skriva ut skatter endast med tillstånd av Rikets stora råd, som snart kom att kallas Parlamentet.

Digerdöd och ökad handel

Vid 1300-talets mitt drabbades England av digerdöden. Detta skapade brist på arbetskraft som i sin tur ledde till en omläggning av jordbruket från åkerbruk till boskapsskötsel. När folkökningen åter tog fart i slutet av 1300-talet uppstod arbetslöshet och social oro, vilket medförde en ökad inflyttning till städerna. Samtidigt växte en industriell tillverkning fram, främst av ylletyger, som under 1400-talet blev en viktig exportvara och källa till välstånd.

Hundraårskriget 1337-1453

Under medeltiden strävade England efter att expandera väster- och norrut. Wales införlivades definitivt i slutet av 1200-talet. Koloniseringen av Irland inleddes och även Skottland var tidvis förenat med England. Dessutom låg England under långa perioder i krig mot Frankrike. Det så kallade hundraårskriget utlöstes 1337 sedan den engelske kungen Edvard III gjort anspråk på den franska kronan. England hade till en början framgång, men kom därefter att gradvis trängas tillbaka och krigsslutet 1453 innebar ett definitivt slut på Englands kontinentala ambitioner.

Rosornas krig

Under denna tid försvagades kungamakten och 1455 utbröt ett blodigt, trettioårigt inbördeskrig där två grenar av kungahuset kämpade om Englands tron. Detta kallades rosornas krig på grund av att de båda kämpande fraktionerna hade en röd respektive vit ros som sitt emblem.

Ätten Tudor kommer till makten

År 1485 kom ätten Tudor till makten och gradvis lyckades kungen stärka sin ställning på adelns och kyrkans bekostnad. Mot slutet av seklet hade Henrik VII krossat motståndarna inom högadeln genom att konfiskera dess jord och rikedomar. Detsamma gjorde sonen Henrik VIII gentemot den katolska kyrkan. När den protestantiska reformationens idéer nådde England på 1500-talet var det möjligt för Henrik VIII att bryta med påven och skapa den anglikanska kyrkan. Kungen fick, trots påvens veto, skilja sig från sin första hustru och kyrkans egendomar ställdes under hans kontroll. Under hans dotter Elisabet I (1558–1603) stärktes England ytterligare både ekonomiskt och militärt. Samtidigt upplevde landet en kulturell blomstring.

England blir Europas starkaste sjömakt

Konkurrens om handel och religiösa skäl ledde 1585 till krig mot Spanien. Tre år senare segrade England i ett stort slag mot den spanska armadan som avsett att erövra England och återinföra katolicismen där. England blev därefter Europas främsta sjömakt och började kolonisera andra världsdelar, till en början med inriktning på Nordamerika och den karibiska övärlden. Läs mer om upptäcktsresor >

Inbördeskrig och militärdiktatur

1603 förenades Skottland med England och Wales i en union med Jakob I, son till Maria Stuart (skotsk drottning 1542–1567), som kung. Kungamakten kom nu i konflikt med borgerskapet och lågadeln, som genom parlamentet stärkt sin position. Ett inbördeskrig mellan å ena sidan Jakobs son Karl I, högadeln och högkyrkliga och å den andra borgerskap, lågadel och extrema protestanter (puritaner) slutade med kungens avrättning 1649, republik och till slut militärdiktatur under Oliver Cromwell.

Under dennes tid vid makten lyckades England slå ned ett långvarigt irländskt uppror och vinna kontroll över Irland. Under 1600-talet startade koloniseringen av ön på allvar, då protestantiska skottar, engelsmän och walesare av den brittiska kronan gavs mark från vilken de katolska ägarna fördrivits. En rad lagar stiftades vilka uteslöt den katolska befolkningen från den politiska makten samt tog ifrån dem rätten att äga mark.

Uppkomsten av Englands parlamentariska system

Efter Cromwells död 1658 återupprättades kungariket och ätten Stuart återinsattes på tronen. Karl II blev kung 1660. Han efterträddes 1685 av sin katolske bror Jakob II som avsattes tre år senare genom den så kallade ärorika revolutionen. Tronen gick till den nederländske ståthållaren Vilhelm av Oranien som styrde landet tillsammans med hustrun Maria, Jakob  II:s dotter. I rättighetsförklaringen Bill of Rights 1689 fastslogs parlamentets överhöghet över tronen. Monarken måste i kröningseden svära på att ”styra i enlighet med de lagar som stiftas i parlamentet”. Hädanefter blev det nödvändigt att de kungliga ministrarna stöddes av en majoritet i parlamentet. De båda politiska partierna Whigs (i stort sett motståndare till kungen) och Tories (kungatrogna) växte fram mot slutet av 1600-talet. Därmed hade grunden lagts till det parlamentariska system som gäller än idag, där regeringen måste ha folkrepresentationens förtroende.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Storbritannien bildas

  Storbritannien (United Kingdom of Great Britain) bildades 1707 då England och Wales formellt bildade en union med Skottland.

  Under 1700-talets första del främjades industri och näringsliv och grunderna lades för det industriella genombrottet. Även vetenskaperna blomstrade med namn som John Locke och Isaac Newton. Kungarna var svaga men desto mer framstående var politiska ledare som Robert Walpole samt William Pitt den äldre och den yngre. Irland fortsatte att vara en oroshärd.

  Flera stora krig mot Frankrike

  Efter den relativa freden under 1700-talets första hälft kom den senare delen att präglas av yttre oro. Storbritannien fick kämpa mot Frankrike och Spanien om koloniala besittningar för att sedan se sina nordamerikanska kolonier göra uppror och 1776 förklara sig självständiga. Vid århundradets slut utkämpades åter långa krig med det revolutionära Frankrike och vid det nya seklets början mot den franske kejsaren Napoleon, som definitivt besegrades först 1815 vid Waterloo.

  Industriell och ekonomisk expansion

  Krigen mot Frankrike följdes av en lång period av industriell och ekonomisk expansion som förde med sig svåra sociala problem särskilt bland stadsbefolkningen. Politiska och sociala reformer blev nödvändiga. Detta ledde bland annat till 1832 års stora parlamentsreform (Reform Act), vilken utvidgade rösträtten, som fram till dess var mycket begränsad, och reformerade valkretsindelningen för att bättre motsvara befolkningsfördelningen i landet. Regeringsmakten kom därefter att växla mellan whigliberaler och konservativa tories och efterhand fick allt fler britter rösträtt.

  Imperialism

  Drottning Victorias regeringstid (1837–1901) utmärktes av såväl inre som yttre expansion. Den industriella revolutionen fortsatte och Storbritannien blev en ekonomisk stormakt. Kolonialväldet expanderade genom Indiens slutliga erövring och införlivandet av stora delar av den afrikanska kontinenten i det brittiska väldet under slutet av 1800-talet. Läs om nationalism och imperialism >

  Problem på Irland

  På Irland hämmades ekonomin av brittiska tvångslagar. När dessutom potatisskörden slog fel 1845–1848 dog närmare en miljon människor av svält och bristsjukdomar. I hungerkatastrofens spår följde en omfattande utvandring, främst till Nordamerika. Samtidigt växte irländarnas självmedvetande. De irländska nationalisterna blev ofta tungan på vågen mellan liberaler och konservativa i det brittiska parlamentet, och Liberalernas ledare William Gladstone försökte utan framgång förmå parlamentet att bevilja Irland självstyre. Under Victorias era påbörjades processen mot självstyre för de brittiska kolonierna Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika.

  Demokratisering

  I början av 1900-talet var Storbritannien ännu en stormakt. Första världskriget innebar dock en svår påfrestning för landet och fredsslutet följdes av stora ekonomiska svårigheter och hög arbetslöshet. Kvinnorna, som hade spelat en viktig roll för att få landet att fungera under kriget, lyckades 1918 erövra rösträtt. Liberalerna gick tillbaka och missgynnades av systemet med majoritetsval som hade införts 1832. Istället dominerades politiken av Konservativa partiet och arbetarpartiet Labour.

  Storbritannien under världskrigen

  Under första världskriget deltog brittiska trupper framför allt i strider i Belgien och norra Frankrike. Samtidigt tilltog oron på Irland. Ett väpnat uppror bröt ut 1916 men slogs snabbt ned av britterna. Irländarnas kamp för oberoende fortsatte. 1921 gick de motvilligt med på ett brittiskt förslag som gav dem självstyre. Sex grevskap (dagens Nordirland) förblev brittiska, eftersom den protestantiska majoriteten motsatte sig en brytning med Storbritannien. Nordirland kom att styras utan större inblandning från regeringen i London. Politiken dominerades av det protestantiska Ulsters unionistparti, medan den katolska minoriteten i hög grad saknade politiskt och ekonomiskt inflytande.

  1939 gick Storbritannien in i andra världskriget. Genom stora kraftansträngningar under ledning av premiärminister Winston Churchill lyckades britterna slå tillbaka de tyska angreppen både i luften och till sjöss. Kriget innebar stora påfrestningar och det dröjde länge innan landet återhämtade sig ekonomiskt.

  Läs i Landguiden om Storbritanniens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 24 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Artiklar om Storbritanniens historia

  S

  Loktävlingen i Rainhill 1829 när järnvägarna föddes

  av: Torbjörn Nilsson
  2019-08-27

  Konstruktören och uppfinnaren John Ericsson hade bara fått drygt två månader på sig att konstruera ett lokomotiv, något han aldrig gjort förut. Ändå blev resultatet så bra att loket bara med en hårsmån förlorade mot engelsmannen George Stephensons i finalen i den tävling som avgjordes i Rainhill utanför Liverpool i oktober 1829. Det nya kommunikationsmedlet, järnvägarna, blev också en succé och kom att bana väg för industrialismen, såväl i England och Sverige som i andra länder...

  + Läs mer

  L

  Sepoyupproret 1857-1858

  av: Carsten Ryytty
  2018-05-06

  Under andra halvan av 1700-talet styrde det brittiska Ostindiska kompaniet över Indien där de inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen 1858 styret.

  + Läs mer

  M

  Boudicca - drottningen som gjorde uppror mot romarna

  av: Magnus Västerbro
  2018-02-03

  År 61 e.Kr var måttet rågat för de hårt kuvade keltiska stammarna i sydöstra Britannien. Nu var hämndens tid inne och det var dags att slå tillbaka mot den hårdföra romerska ockupationsmakten. I den här artikeln kan du läsa om drottning Boudicca och det stora upproret mot romarna under kejsar Neros regeringstid...

  + Läs mer

  L

  Industriella revolutionens baksida

  av: Carsten Ryytty
  2018-02-03

  Industriella revolutionen i Storbritannien skapade välstånd och rikedom för en del. Men det var många som hade det svårt. I Liverpool bodde 20 000 människor i källare, och golven kunde vara så fuktiga att de som bodde där hakade av dörrar och lade dem på tegelstenar för att få enkla sängar...

  + Läs mer

  Sponsrad
  M

  Jordbruket förändras - bakgrund till den industriella revolutionen

  av: Natur & Kultur
  2018-01-26

  I många tusen år var jordbruket grunden för människans tillvaro. Livet kretsade kring hemmet, byn och åkrarna. Den industriella revolutionen förändrade både jordbruket och världen. Det skedde under loppet av bara några generationer. Aldrig tidigare har människors villkor förändrats så snabbt på så kort tid och förändringen började i Storbritannien...

  + Läs mer

  Länkar om Storbritanniens historia

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Medeltiden

  Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

  Nya tidens huvudlinjer

  Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

  Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

  Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

  Reformationen

  Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

  Slaveri och triangelhandel

  Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

  Det långa 1800-talet

  Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

  Amerikanska revolutionen

  Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat.

  Napoleontiden

  Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa...

  Industriella revolutionen

  Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

  Nationalism och imperialism

  Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

  Det korta 1900-talet

  Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

  Första världskriget

  Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

  Andra världskriget

  Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

  Irlands historia

  Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

  Storbritanniens geografi

  Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Storbritanniens geografi ur olika perspektiv.

  Efterkrigstidens huvudlinjer

  Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

  Kalla kriget

  Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

  Fakta om Storbritannien

  Aktuell samhällsfakta om Storbritannien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

  Relaterade taggar

  Kolonisation och kolonialism

  Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

  Kelter

  Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av...

  Rikard Lejonhjärta

  Rikard I Lejonhjärta (1157-1199) var kung av England från 1189 fram till sin död. Han var också...

  Hundraårskriget

  Hundraårskriget, det längsta kriget i världshistorien, var ett krig mellan England och Frankrike...

  Spanska armadan

  Spanska armadan är en benämning på den örlogsflotta som Spaniens kung Filip II sände mot drottning...

  Napoleonkrigen

  Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

  Amerikanska frihetskriget

  Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och...

  Sjuårskriget

  Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan...

  Krimkriget

  Krimkriget (1853-1856) utkämpades huvudsakligen på den ryska halvön Krim i Svarta havet mellan...

  Spanska tronföljdskriget

  Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714...

  Londons historia

  London, Storbritanniens huvudstad, ligger i en sänka på båda sidor om Themsen. Stadens centrum...

  Charles Darwin

  Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans...

  Winston Churchill

  Winston Churchill (1874-1965) var Storbritanniens premiärminister under andra världskriget och blev...

  Falklandskriget

  Argentina hade ända sedan 1820-talet gjort anspråk på de närbelägna brittiska Falklandsöarna i...

  D-dagen

  Den 6 juni 1944 lyckades de allierade västmakterna landstiga i Normandie i norra Frankrike....

  Slaget om Storbritannien

  Slaget om Storbritannien är en benämning på Tysklands försök att slå ut det brittiska flygvapnet...

  Zulukriget

  Zulukriget 1879 var ett krig mellan Storbritannien och zuluriket i Sydafrika. Kriget utbröt efter...

  Opiumkrigen

  Opiumkrigen var två väpnade konflikter som utspelade sig åren 1839-1842 och 1856-1860. konflikten...

  Boerkrigen

  Boerkrigen utkämpades mellan de sydafrikanska boerna och kolonialmakten Storbritannien. Första...

  Gibraltar

  Gibraltar är en brittisk kronkoloni som ligger på Medelhavssidan av Gibraltar sund (se karta). På...

  Suezkrisen

  Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president...

  Nordirland

  Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969...

  Slaget vid Hastings

  Slaget vid Hastings i södra England ägde rum den 14 oktober 1066, ett par veckor efter att hertig...

  Florence Nightingale

  Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bland annat gjorde banbrytande...

  Henrik VIII

  År 1485 kom ätten Tudor till makten i England och gradvis lyckades kung Henrik VII (Henrik VIII:s...

  Elisabet I

  Elisabet eller Elizabeth I Tudor (1533-1603), var drottning av England under andra halvan av 1500-...

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Somme

  Slaget vid Somme utspelade sig mellan 1 juli och 18 november 1916 vid floden Somme i Frankrike....

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Verdun

  Slaget vid Verdun utspelade sig mellan 21 februari och 18 december 1916 vid staden Verdun i östra...

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Waterloo

  Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815 i Belgien och utkämpades mellan Napoleon och hans...

  Maria Stuart

  Maria Stuart (1542-1587) var drottning i Skottland mellan åren 1542-1567. När Maria blev drottning...

  James Cook

  James Cook (1728-1779) hann under sitt liv vara både navigatör, kommendörkapten och...

  Isaac Newton

  Isaac Newton (1642-1727) är en av världshistoriens mest berömda och inflytelserika matematiker och...