S
Kategori

Gemensamt för alla nya religiösa rörelser är att de skapar mening i tillvaron för deras anhängare.

Nya religiösa rörelser

Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser (NRR) är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren.

Nya rörelser med äldre förebilder

Det finns en stor mångfald och variation bland de nya religiösa rörelserna. Många av dem har sina rötter i någon av världsreligionerna, framförallt hinduismen, kristendomen eller buddhismen.

Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser (NRR) är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren.

Nya rörelser med äldre förebilder

Det finns en stor mångfald och variation bland de nya religiösa rörelserna. Många av dem har sina rötter i någon av världsreligionerna, framförallt hinduismen, kristendomen eller buddhismen.

ANNONS

ANNONS

Att de nya religionerna med dess rörelser kallas nya betyder inte att de saknar äldre förebilder. Det nya består i omtolkningar, omskrivningar, ihopkoppling och förnyelse av äldre känt material. Det är bara ett fåtal av de nya religiösa rörelserna som bygger på helt nya läror. Mest känd av dem är Scientologikyrkan.

Nya religioner och religiösa rörelser har uppkommit i alla tider. Gemensamt för samtliga av dem är att de försökt skapa något nytt som varit anpassat för samtiden. Ett annat utmärkande drag för nya religiösa rörelser är att många avvikande sidor blir mindre framträdande med tiden. Ingen religion eller kultur är statisk. Konflikterna med samhället brukar därför avta i takt med att religionens ålder ökar. Detta framgår inte minst om man studerar kristendomens äldsta historia.

Orsaker till de nya religiösa rörelsernas popularitet

Med dagens kommunikationer har det blivit lätt att nå ut till människor med nya religiösa budskap. Medlemmarna i de nya religiösa rörelserna utgörs framförallt av människor som omvänts till sin nya tro i vuxen ålder och inte vuxit upp med en tro.

Det råder olika uppfattningar om varför de nya religiösa rörelserna blivit så populära. En del forskare menar att de nya samfunden är en reaktion mot den stora valfrihet och sekularisering som utmärker dagens samhälle. För människor som upplever att den rådande traditionella religionen blivit opersonlig, kraftlös och andefattig kan de nya religiösa rörelserna erbjuda tröst och en större känsla av gemenskap.

Andra forskare anser att de nya religiösa rörelserna är en följd av samhällets snabba sociala förändringar. Gamla normer byts ut mot nya i allt snabbare takt. I dagens samhälle kan det därför vara förvirrande och svårt att veta vilka sociala riktlinjer som gäller. Många söker sig därför till nyreligiösa rörelser som betonar personlig andlighet och erbjuder trygg gemenskap.

Gemensamt för samtliga av de nya religiösa rörelserna är att de skapar mening i tillvaron för deras anhängare.

Olika varianter av nya religiösa rörelser

Världsbejakande rörelser

Världsbejakande rörelser inriktar sig på anhängarnas andliga välbefinnande. Dessa rörelser saknar ofta ritualer, kyrka och teologi. Viktigt är istället att stärka anhängarnas mentala drivkraft och prestationsförmåga. Genom att frigöra människornas potential vill man hjälpa medlemmarna att nå framgång i samhället. De världsbejakande rörelserna tar på så vis inte avstånd från yttervärlden med dess värden utan vill istället hjälpa sina medlemmar att nå framgång och finna lycka i samhället. Scientologin är ett exempel på en sådan grupp. Många delar av det som kallas New Age hamnar också i den här kategorin.

ANNONS

ANNONS

Världsavvisande rörelser

Världsavvisande rörelser är till skillnad från de världsbejakande rörelserna mycket kritiska till den yttre världen. Dessa rörelser betonar att människan har förlorat kontakten med det gudomliga i sin strävan efter att nå materiella fördelar. Den rådande sociala ordningen är därför på avvägar från det som ursprungligen var den gudomliga avsikten. De världsavvisande rörelserna förväntar sig således omfattande livsförändringar av sina medlemmar som i regel får ge upp sitt gamla liv för att kunna ansluta sig till rörelsen. Samfunden är exklusiva till sin natur och kräver ibland av sina nya anhängare att de ska leva spartanskt, ändra klädsel, frisyr eller följa en viss kosthållning. Flertalet av de världsavvisande rörelserna ställer också mycket hårdare krav på sina medlemmar vad gäller tid och engagemang än vad som vanligtvis krävs från de traditionella religionerna. De religiösa ledarna har vanligtvis en auktoritär och dominerande roll inom den här typen av religiösa sällskap.

Vissa av de världsavvisande rörelserna har anklagats för att ha kontrollerat sina anhängares medvetande till den grad att de slutat tänka självständigt och förlorat förmågan att fatta egna beslut. Flera av de här rörelserna har därför periodvis blivit föremål för intensiv massmediabevakning.

Världsanpassade rörelser

Världsanpassade rörelser liknar mer de traditionella religionerna och fokuserar på betydelsen av ett inre religiöst liv och andlighet än på världsliga företeelser. Många av medlemmarna söker efter en andlig renhet som anses gått förlorad i de traditionella religiösa miljöerna. Anhängare i en världsanpassad rörelse behöver inte förändra sin livsstil för att ta del av gemenskapen utan kan istället fortsätta sitt familje- och arbetsliv som innan. Pingströrelsen är ett exempel på en världsanpassad rörelse.

LÄS MER: New Age

LÄS MER: Privatreligiositet

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Om sekter

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara varför man kan påstå att de flesta nya religiösa rörelserna inte bygger på egna idéer.
   
 2. Nämn några orsaker till de nya religiösa rörelsernas popularitet.
   
 3. Vad kännetecknar världsbejakande rörelser?
   
 4. Vad kännetecknar världsavvisande rörelser?
   
 5. Vad kännetecknar världsanpassade rörelser?
   

 

Litteratur:
Mikael Rothstein, Gud är blå – de nya religiösa rörelserna, Nya Doxia, 1997
Roy Wallis, The Elementary Forms of New Religious Life, Routledge & Kegan Paul, 1984
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Nyreligiösa rörelser

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar.

+ Läs mer

Bahá'í

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett fredligt världssamfund.

+ Läs mer

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men betraktar Moon som Messias.

+ Läs mer

Hare Krishna

Hare Krishna (ISKCON) är en religiös rörelse som grundades i USA 1966. Krishnarörelsen hämtar sin inspiration från den hinduiska fromhetsriktningen bhakti.

+ Läs mer

Satanism

Ursprungligen var satanism likställt med djävulsdyrkan. Satanismens utövare idag ser istället kulten som ett uttryck för en slags antimoralisk och asocial självhävdelse.

+ Läs mer

Scientologi

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L Ron Hubbard i USA på 1950-talet.

+ Läs mer

Länkar om Nyreligiösa rörelser

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Religion

Religion, etik och livsfrågor. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap.

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som...

Re

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter...

Re

Religionskritik

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...