Man räknar med att ungefär en tredjedel av Europas befolkning dog i digerdöden vid mitten av 1300-talet. Målning av Josse Lieferinxe, ca 1497.
L

Digerdöden

Digerdöden, svarta döden eller stora döden som sjukdomen också kallas, är den värsta av alla pestpandemier som drabbat mänskligheten genom historien, och en av de värsta farsoter som någonsin drabbat Europa.

Digerdödens spridning

Vid mitten av 1300-talet spreds den dödliga lung- och böldpesten från Svarta havet till Europa där den snabbt bredde ut sig över kontinenten.

En bidragande orsak till digerdödens omfattning var att folk ofta själva tog med sig smittan när de flydde från sin pestdrabbade hembygd.

Sjukdomen spreds främst genom loppor som fick i sig pestbakterien då de sög blod från råttor och efter hand även från människor som smittats. Pesten fördes därefter vidare när lopporna bytte värddjur.

Inkubationstiden (tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut) för en människa som smittats av böldpest var upp till en månad (Läkartidningen). Den långa inkubationstiden gjorde att digerdöden kunde spridas över stora områden - en människa kunde färdas långt på en månad även under medeltiden.

En skoningslös sjukdom

Det fanns tre typer av pest - böldpest, lungpest och blodpest. Alla tre typerna orsakades av pestbakterien Yersinia pestis. Vilken typ av pest den olycksdrabbade utvecklade berodde på hur personen smittades. De som blev bitna av pestsmittade loppor utvecklade den vanligaste typen av pest - böldpest. Dödligheten för böldpest var omkring 70 procent. Gick det riktigt illa kunde pestbakterierna få fäste i lungorna och orsaka lungpest. Då var chansen att överleva obefintlig. Samma gällde om pesten fick fäste i blodkärlen och orsakade blodpest, vilket resulterade i allmän blodförgiftning och en snabb död.

Gemensamt för alla former av pest var att insjuknandet efter inkubationstiden skedde mycket hastigt. Efter några dagar av oerhörda plågor inträdde vanligen döden.

Bild:

Apokalypsens fyra ryttare rider fram över himlavalvet. Så kan medeltidens starkt troende människor ha uppfattat det när digerdöden 1347 kom till Europa. Målning gjord av Arnold Böcklin (1827-1901).

Man räknar med att ungefär en tredjedel (minst 15 miljoner) av Europas befolkning dog av digerdöden vid mitten av 1300-talet. Vissa platser drabbades så hårt att de lämnades helt öde. Men det fanns också avlägsna bygder som klarade sig helt från pesten.

Pesten kallades också "den svarta döden" eftersom offrens kroppar ibland fylldes av svarta bölder. Fullt friska personer drabbades och avled efter ett par dagars svårt lidande.

Läkarna var helt maktlösa inför pesten. Oftast försökte de dra ut ”giftet” ur kroppen med hjälp av åderlåtning, laxermedel och kräkmedel. Bölderna stacks hål på eller täcktes med varma omslag. Trots dessa åtgärder dog patienterna.

Nästan alla människor vid den här tiden måste ha upplevt pestens verkningar på nära håll. Nästan alla måste ha sett släktingar eller bekanta dö i denna plågsamma sjukdom.

Syndabockar

Åtskilliga människor trodde att digerdöden var ett straff som Gud sänt människorna för att de hade syndat. På många ställen utpekades istället judarna som syndabockar. Stora judeförföljelser ägde därför rum i flera länder där tusentals judar mördades för att dämpa folkets skräck för smittan.

Digerdödens följder

Digerdöden och befolkningsminskningen var en chock för dåtidens människor. Många byar låg öde och folktomma där pesten hade dragit fram. Det blev därför brist på arbetskraft, vilket dock gynnade de överlevande bland bönderna och andra arbetare eftersom lönerna steg. Godsägarna fick det å andra sidan sämre eftersom de inte kunde anställa lika många som tidigare.

Den kraftigt reducerade befolkningen i kombination med de högre lönerna medförde att jordbruket minskade samtidigt som matpriserna ökade. Europa drabbades därför av en långvarig jordbrukskris under den senare delen av medeltiden.

Efter digerdöden följde ytterligare några pestpandemier och det dröjde ända in på 1500-talet innan Västeuropa nådde upp till samma folkmängd som på 1340-talet, strax innan digerdöden.
 

Relevanta begrepp

Pest: En allvarlig bakterieinfektion med snabbt förlopp som kan vara dödlig. Omedelbar vård krävs (idag finns botemedel). Bakterien finns på djur i hela världen och överförs oftast till människor via loppor. Risken för pest är störst i områden med dåliga sanitära förhållanden, trångboddhet och en stor population av gnagare (råttor etc). Det finns tre former av pest: böldpest, blodpest och lungpest.

Epidemi: Ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som snabbt sprider sig mellan människor.

Pandemi: En epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar väldigt många människor. Digerdöden var en pandemi.

Syndabock: När en person ges skulden för något som hon eller han inte är skyldig till. Att "leta syndabockar" innebär att man försöker peka ut enskilda som skyldiga till händelser där egentligen ingen eller många andra är skyldiga.

Lätta fakta om digerdöden

Visste du att:

 • Själva ordet ”digerdöden” användes inte under 1300-talet. Då talade man om den Stora döden eller Stora pesten. ”Digerdöden” kommer från fornsvenskans ”digher” som betyder just stor.
 • Digerdöden orsakades av en bakterie som spreds av loppor, som bland annat levde i pälsen på råttor. Människorna fick sjukdomen genom loppbett eller genom kontakt med sjuka personers utsöndringar. Idag vet man att inte mindre än 250 olika djurarter, främst gnagare, kan överföra smittan.
 • På 1300-talet ansåg man att pesten var Guds straff för människans synder. Heliga Birgitta kom med den vanligaste förklaringen som framfördes under medeltiden. Hon hade fått reda på orsaken i en uppenbarelse och det var ”Guds vrede över människornas synder”.
 • Digerdöden kom troligen från Kina, där den först iakttogs år 1334 och med hjälp av karavaner spreds den till halvön Krim vid Svarta havet. Därifrån fördes den vidare med fartyg till Medelhavets kuster och vidare fram genom Europa.
 • År 1349 kom digerdöden till Norden när råttor eller människor från ett fartyg förde smittan iland i den norska staden Bergen. Därifrån spred sig epidemin till vårt land.
 • Det verkar som att Sverige klarade sig relativt lindrigt undan digerdöden, men det finns inga siffror över antalet omkomna. Förmodligen klarade sig Finland och Island också bra. Norge drabbades däremot extra hårt. Mellan 40 och 60 procent av Norges befolkning beräknas ha dött under det ödesdigra året 1349 då pesten kom.
 • Vissa områden i Sverige klarade sig nästan helt från digerdöden: Bergslagen, södra Dalarna samt stora delar av Norrland. När det gäller Bergslagen, tror forskarna att det var svavelröken från de många gruvorna som stoppade råttorna och i Norrland var det kylan.
 • Efter 1300-talets pestutbrott återkom pesten gång på gång, men i mindre omfattning. År 1665 bröt den ut i England där 100 000 människor dog. Sista gången pesten slog till i Sverige var 1710 då nästan hälften av Stockholms befolkning dog innan epidemin spred sig vidare in i landet för att till sist ebba ut 1713. Senare under 1700-talet försvann pesten från Europa, men på andra ställen i världen levde den kvar.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några andra namn som digerdöden är känd som.
   
 2. Nämn några sätt som digerdöden spreds geografiskt (över landområden).
   
 3. Hur smittade digerdöden?
   
 4. Vad trodde folk att digerdöden berodde på? Vad skyllde folk på?
   
 5. Efter att digerdöden dragit fram och skördat sina offer, drabbades Europa av en långvarig jordbrukskris. Vad berodde jordbrukskrisen på och hur tror du att folk påverkades av den?
   
 6. Nämn ytterligare några fakta om digerdöden som du vill lära dig.

Ta reda på:

 1. Hur såg en pestdoktor ut? Varför bär han en mask med en lång strut som näsa?
   
 2. Finns pest kvar som sjukdom i världen än idag?

Diskutera:

 1. Finns det pandemier i modern tid som påminner om digerdöden?
   
 2. Tänk dig att en ny "obotlig" sjukdom - lika dödlig som digerdöden - slår till mot Europa och resten av världen. Hur skulle samhället påverkas? Hur skulle folket påverkas? Skulle det bli kaos? Skulle vi leta efter syndabockar?

 

Litteratur:
Kåre Lunden, Bra Böckers världshistoria, del 6 – Europa i kris, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Samuel K Cohn Jr, The Black Death Transformed, Oxford University Press, 2003

Berndt Tallerud, Fakta om digerdöden, Almqvist & Wiksell, 1987
Artikel i Läkartidningen 2018-04-02


Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
Lätta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Digerdöden, svarta döden eller stora döden som sjukdomen också kallas, är den värsta av alla pestpandemier som drabbat mänskligheten genom historien, och en av de värsta farsoter som någonsin drabbat Europa.

Digerdödens spridning

Vid mitten av 1300-talet spreds den dödliga lung- och böldpesten från Svarta havet till Europa där den snabbt bredde ut sig över kontinenten.

En bidragande orsak till digerdödens omfattning var att folk ofta själva tog med sig smittan när de flydde från sin pestdrabbade hembygd.

Sjukdomen spreds främst genom loppor som fick i sig pestbakterien då de sög blod från råttor och efter hand även från människor som smittats. Pesten fördes därefter vidare när lopporna bytte värddjur.

Uppdaterad: 02 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Digerdöden

L
Magnus Västerbro och Nina Västerbro
2017-09-02
Digerdöden drog genom Europa på 1300­-talet och utplånade nästan hälften av alla som levde då. Det är kan­ske den mest välkända av alla de stora farsoter som drabbat mänsk­ligheten...
M
Carsten Ryytty
2014-02-14
Förföljelser av judar har pågått i flera tusen år ända sedan romarrikets dagar. Men det var först under medeltiden, i samband med den kristna kyrkans dominans i Europa som förföljelserna av...

Länkar om Digerdöden

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den europeiska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Artikel i Läkartidningen där du kan läsa om hur digerdöden spreds. Den klassiska föreställningen om medeltidens stora pestepidemi, digerdöden, är att sjukdomen var böldpest som spreds av råttor, via loppor, till människor. Den bilden stämmer dock inte med verkligheten, enligt nya forskningsrön som därmed avlivar en sekelgammal myt...

Spara som favorit
          

Genomgång (10:29 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om digerdöden - medeltidens största katastrof.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om handelsvägar mellan Europa och Asien, musik och digerdöden med dess följder. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:03 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt berättar om utvalda delar av medeltidens historia: kyrkan, digerdöden, korstågen m.m.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison bl.a. berättar om digerdödens härjningar i den folktäta staden Kairo.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där du får lära dig mer om hur pesten spreds mellan människor.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Dick Harrison berättar om digerdöden. Länge har man inom forskarvärlden hållit sig med rätt låga skattningar av antalet offer för digerdöden. Men nu skrivs talen upp...

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om digerdödens förlopp och följder. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (9 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om digerdöden och dess följder. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbruket under medeltiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om en judeförföljelse i samband med digerdödens härjningar i Europa 1348-1349. Ett tidigt centrum för de antisemitiska utbrotten var Solothurn i nuvarande Schweiz. Alla judar på orten brändes efter rykten om att de skulle ha förgiftat brunnar och vattendrag...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om jordbrukskrisen och digerdöden som drabbade "den gamla världen" under 1300-talet. Pesten i kombination med jordbrukskrisen ledde till omfattande förödelse för befolkningen. Olika regioner drabbades olika hårt: i genomsnitt dog en tredjedel av befolkningen...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om sjukdomar och sjukvård förr. Här berättas bland annat om några historiens värsta farsoter: pesten, smittkoppor, kolera, tuberkulos och spanska sjukan.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om digerdöden och jordbrukskrisen i Sverige under senmedeltiden. Det var en tid då digerdöden svepte över landet och hela byar tömdes på sin befolkning. Det skulle dröja hundra år innan jordbruket återhämtade sig…

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om digerdöden. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Historiska museets faktasida om digerdöden. Digerdöden, svarta döden, eller den stora döden, var en epidemisk sjukdom under medeltiden. De flesta forskare anser att digerdöden var ett utbrott av pest. Från år 1340 till 1740 härjade pesten i Europa i olika omgångar…

Spara som favorit
          

På Kalmar läns museums innehållsrika webbsida kan du bland annat läsa om digerdöden. Under tidig medeltid uppodlades nya områden i skogsbygden. Ny mark bröts, nya gårdar anlades. Denna expansion fortsatte ända till de hemska åren 1349 och 1350. Då drabbades Norden av den största katastrofen under hela medeltiden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om digerdöden. ”Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare?

Spara som favorit
          

Tacitus.nu är en webbsida där du kan läsa om Sveriges och Europas politiska historia. Här berättas bland annat om digerdöden. Digerdöden dök upp i kristenheten första gången i det belägrade Kaffa år 1347. Drygt två år senare hade den passerat Italien, Frankrike, England och tagit sig in i de skandinaviska länderna…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia som handlar om digerdöden. Själva ordet digerdöden är inte det ursprungliga namnet på 1300-talets katastrof. Den samtida beteckning på farsoten var "stora döden" eller "stora pesten Digerdöden betyder egentligen samma sak, ordet kommer från fornsvenskans digher som betyder just stor…

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar.

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden att få fäste.