M

Klimatförändringar och extrema väderfenomen kommer enligt forskningen att bli allt vanligare i framtiden.

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan förebygga naturgivna risker och hot. Här berörs även s.k. sårbara platser, d.v.s. områden som är extra utsatta och känsliga för naturkatastrofer. Vi ska också titta på kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter samt belysa begreppet landgrabbing.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturkatastrofer och påverkan

Det finns många typer av naturkatastrofer och olika orsaker bakom dem. Även omfattningen av katastroferna varierar - hur stor påverkan de har på landområden, djur- och växtliv, människors livsvillkor, infrastruktur och andra samhällskostnader. Allt detta ser i regel mycket olika ut beroende på vilken typ av naturkatastrof det handlar om och var i världen den inträffar.

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan förebygga naturgivna risker och hot. Här berörs även s.k. sårbara platser, d.v.s. områden som är extra utsatta och känsliga för naturkatastrofer. Vi ska också titta på kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter samt belysa begreppet landgrabbing.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturkatastrofer och påverkan

Det finns många typer av naturkatastrofer och olika orsaker bakom dem. Även omfattningen av katastroferna varierar - hur stor påverkan de har på landområden, djur- och växtliv, människors livsvillkor, infrastruktur och andra samhällskostnader. Allt detta ser i regel mycket olika ut beroende på vilken typ av naturkatastrof det handlar om och var i världen den inträffar.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Biologiska naturkatastrofer kan exempelvis vara sjukdomsepidemier eller pandemier.

Geologiska naturkatastrofer är kopplade till markytan, berglagren och jordens inre.

Hydrometeorologiska naturkatastrofer är kopplade till vind och vatten.

Infrastruktur: Vanligtvis avser infrastruktur alla system för transport (vägar, järnvägar, flygplaster o.s.v.) i samhället men även vattenförsörjning, elnät, internet och mobilnät räknas till infrastruktur. Ett modernt samhälle måste ha en utbyggd infrastruktur för att fungera.

Kulturgeografiska katastrofer är katastrofer som orsakats av människan, som skogsskövling och miljöförstöring.

Landgrabbing: När länder eller multinationella företag skaffar sig landområden i andra länder, oftast i fattiga länder, för att t.ex. bedriva jordbruk eller gruvdrift.

Sårbara platser: Platser och områden på jorden som är extra känsliga eller ofta utsatta för naturkatastrofer eller kulturgeografiska katastrofer.

Begreppet naturkatastrof brukar användas när ett naturfenomen har stor negativ påverkan på människors liv. Ett naturfenomen som drabbar ett område där det inte bor några människor kallas därför oftast inte för naturkatastrof.

Naturkatastrofer kan få stora och omfattande konsekvenser för människor och samhällen, både på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om den förödelse som följer i naturkatastrofernas spår. Ett vulkanutbrott eller en jordbävning kan exempelvis ödelägga hela samhällen, förstöra infrastruktur och ta livet av åtskilliga människor. Många människor blir dessutom ofta hemlösa och sjukdomsepidemier kan spridas under den efterföljande tiden. På längre sikt ger naturkatastroferna upphov till stora ekonomiska kostnader när de drabbade samhällena måste byggas upp igen. Detta får extra stora konsekvenser i fattiga länder som redan är ekonomiskt svaga. Därtill måste nämnas att en stor del av jordens sårbara platser, det vill säga områden där naturkatastrofer är vanliga, ligger i fattiga områden och länder. I katastrofernas spår följer ibland också konflikter mellan olika grupper om samhällets resurser.

Orsaker bakom naturkatastrofer

Förenta nationerna (FN) har valt att dela in naturkatastrofer i tre kategorier efter dess ursprung (orsak): geologiska, hydrometeorologiska och biologiska naturkatastrofer.

1. Geologiska naturkatastrofer

Dessa är kopplade till markytan, berglagren och jordens inre. Till geologiska naturkatastrofer räknas främst:

Jordbävningar
Jordbävningar inträffar då spänningar i jordskorpan uppstår, oftast orsakade av att jordens kontinentalplattor glider och hakar i varandra. Dessa spänningar leder till kraftfulla skakningar i marken som kan orsaka omfattande skador, rasera städer och områden. Sker jordbävningen till havs kan en tsunami (jättevåg) bildas. I tsunamin som slog till mot Sydostasien i december 2004 dog uppskattningsvis 230 000 människor. Även Japan drabbades av en Tsunami i mars 2011 och i denna katastrof omkom 15 000 människor.

Vulkanutbrott
Vulkanutbrott sker då smält berg (magma) tränger upp från jordens inre till jordytan. När magman når jordytan kallas den för lava. Vulkanutbrott är ibland explosiva, då kan enorma mängder aska (bestående av finkornig sten och andra partiklar) spridas högt upp i atmosfären. Sådana enorma vulkanutbrott har vid flera tillfällen i människans historia påverkat klimatet på hela jorden. Det händer också ibland att askan och den heta lavan begraver hela byar och städer som ligger i vulkanens närhet. Ett välkänt exempel är den romerska staden Pompeji som tillsammans med några andra närliggande byar och städer begravdes i aska i samband med vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr.

ANNONS

ANNONS

Andra exempel på geologiska naturkatastrofer är jordskred och laviner. Vid ett jordskred rasar delar av berg eller dalgångar. Det beror ofta på att marken har förskjutits på grund av långvarigt regnande eller efter långvarig påverkan av vind och vittring. Ett jordskred påminner om en lavin, men en lavin består istället av stora mängder snö som rämnat på ett berg och sedan rutschar ner för bergssluttningen i hög fart.

2. Hydrometeorologiska naturkatastrofer

Dessa är sådana som kan kopplas till vind och vatten. Till hydrometeorologiska naturkatastrofer räknas framförallt:

Orkaner
Orkaner, cykloner eller tyfoner - kärt barn har många namn, vilket av begreppen som används beror på vart i världen ovädret uppstår (läs mer). En orkan är ett gigantiskt och mycket kraftigt oväder med extrema vindhastigheter. Detta fruktade naturfenomen bildas över tempererade eller tropiska hav där vattentemperaturen är hög. Orkaner kan få förödande effekter på samhällen och dess infrastruktur. Ett av de värsta exemplen i modern tid är cyklonkatastrofen i Bangladesh 1970 då uppskattningsvis en halv miljon människor dog.

Tromber
En tromb är en kraftig virvelvind som kännetecknas av en stigande luftvirvel. I USA kallas de för tornados och kan bli upp till en kilometer i diameter. Tromber kan förekomma även i Sverige, men här är de sällsynta och mycket mindre i storlek. I USA omkommer mellan 50-70 människor varje år i samband med tornados.

Torka
Torka innebär en längre period av vattenbrist som slår hårt mot människor, djur- och växtliv. Torka är ett stort bekymmer i Afrika. Att säkra vattentillgången i de utsatta områdena är ett viktigt uppdrag för FN.

Översvämningar
Vid en översvämning stiger vattennivån i olika vattendrag så mycket att landområden som vanligtvis är torra hamnar under vatten. Översvämningar orsakas regelbundet i många områden genom naturens cykler och vattnets kretslopp då smältvatten rinner ner i floderna varje vår och får dem att svämma över. Dessa översvämningar är i regel nödvändiga för naturen och växtligheten, men också för de människor som bor där eftersom det medför att marken blir extra bördig, som till exempel längs med Nilen i Egypten. Men ibland orsakas översvämningar av extrema väder och naturkatastrofer. Översvämningar som är orsakade av någon annan form av naturkatastrof brukar vara förödande för alla som drabbas. Kraftiga monsunregn kan till exempel orsaka katastrofala översvämningar. Detta gäller dock bara länder med tropiskt klimat som Indien och Bangladesh. Tropiska orkaner kan också orsaka förödande översvämningar då de för med sig extremt mycket nederbörd samtidigt som lufttrycket minskar vilket medför att havsytan stiger, ibland med flera meter. Även jordbävningar och vulkanutbrott till havs orsakar ibland översvämningar.

Den värsta naturkatastrofen i modern tid, räknat i antalet döda, ägde rum i Kina 1930-1931 då Gula floden svämmade över som en följd av kraftiga regn och flera tropiska tyfoner. Mellan 2-4 miljoner människor beräknas ha omkommit i dessa översvämningar.

ANNONS

ANNONS

3. Biologiska naturkatastrofer

Dessa är kopplade till främst sjukdomar och epidemier som drabbar människor, växter och djur. Exempel på biologiska naturkatastrofer är:

Epidemier och pandemier
En epidemi är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som snabbt sprider sig mellan människor inom ett begränsat område eller region. Pandemier är sjukdomsepidemier som sprids över hela eller stora delar av världen. Historiska exempel på pandemier är digerdöden under mitten av 1300-talet och spanska sjukan som drabbade världen 1918-1920, strax efter första världskriget.

Sårbara platser

En sårbar plats är ett område som ofta drabbas av katastrofer. Det kan röra sig om naturkatastrofer - utan mänsklig påverkan - eller kulturgeografiska katastrofer, d.v.s. naturrelaterade katastrofer som orsakats av människan, t.ex. skogsskövling, men också överbefolkning och miljöförstöring. Hur sårbar platsen är har också att göra med vilken motståndskraft och beredskap samhället har mot katastrofer av olika slag.

Ett land eller områdes geografiska läge på jordklotet är ofta avgörande för om det räknas som en sårbar plats. Många länder är belägna i områden där jordbävningar är vanliga, liksom att länder med varmt klimat är extra utsatta för torkperioder. Det handlar också om vilken krisberedskap det finns i samhället för att möta en naturkatastrof eller en kulturgeografisk katastrof. Fattiga länder är sämre rustade för att möta katastrofer och behöver därför ofta internationellt stöd och hjälpinsatser. Det är också svårare för fattiga länder att snabbt bygga upp samhället igen efter en katastrof.

Många sårbara plaster ligger i fattiga länder, men det finns även många exempel på sårbara plaster i rika länder. I Japan är naturkatastrofer, främst jordbävningar, vanliga och det finns en stor krisberedskap i det japanska samhället när en naturkatastrof slår till. Det finns varningssystem som indikerar när en jordbävning är på väg och hus och byggnader är i regel förstärkta för att klara av kraftiga skakningar. Liknande krisberedskap finns inte i fattiga länder där jordbävningar är vanliga, därför drabbas dessa områden värre än i Japan.

I områden som är extra utsatta för torka bedriver FN ett viktigt arbete med att informera bönderna om hur de kan arbeta med bevattning och bygga dammar. Ett stort problem med fattiga sårbara platser är att de har lite resurser och därför mycket små marginaler. Så när till exempel torkan slår till, kommer svälten strax efter.

Konflikter i klimatförändringarnas spår?

Vår tids viktigaste miljöfråga - vid sidan av hotet mot biologisk mångfald - är den pågående globala uppvärmningen. Ett intressant perspektiv på detta är vilka konsekvenser klimatförändringarna får när det gäller naturresurser och konflikter. En höjd medeltemperatur på jorden skulle innebära att knappheten på många naturresurser ökar. Jordbruk runt om i världen påverkas av ytterligare temperaturhöjningar. Värst drabbade blir de områden som redan nu har stora problem med torka och vattenbrist. Många av de områden som kommer att drabbas extra hårt av klimatförändringarna ligger i Afrika och Asien, där även problemet med överbefolkning är stort. Ett större antal människor som kämpar om minskande resurser är i regel en stark orsak till konflikt. Forskarna är överens om att den begränsade tillgången till vatten kommer att orsaka konflikter i framtiden.

ANNONS

ANNONS

Landgrabbing

Flera länder runt om i världen har idag svårt att täcka behovet av mat och andra naturresurser som krävs inom industrin och andra näringar. För att lösa problemet har många av dessa länder sökt sig ut i världen. Det hela påminner om när Europas industriella stormakter expanderade i världen under 1800-talet, då en kraftig befolkningsökning i kombination med en ökad efterfrågan på industriella råvaror gjorde att många industriländer skaffade sig kolonier. Idag handlar det istället om länder som ser sig tvingade att skaffa odlingsbar mark i andra länder genom köp och andra typer av avtal. Men det handlar också om multinationella företag som utnyttjar de fattiga ländernas behov av kapital och ser det som ett sätt att tjäna stora pengar.

Denna process, då stater och multinationella företag köper upp mark i andra länder, kallas för landgrabbing.

Länder som Saudiarabien, Japan, Kina, Indien och Nordkorea har problem att täcka sina matbehov, men genom att köpa upp mark i andra delar av världen, oftast i fattiga länder som själva knappt kan förse sin egen befolkning med mat, kan de säkra efterfrågan i hemlandet. Matbristen i dessa markuppköpande länder beror på många orsaker. En orsak är att odlingsbar mark försvunnit och ersatts av industriområden, men det kan också handla om problem med vattenförsörjning och naturligtvis en stor och växande befolkning som ska ha mat. I vissa regnfattiga länder, som till exempel Saudiarabien, Oman och Kuwait handlar det om bristen på odlingsbar mark. Tack vare sina oljepengar kan dessa länder idag importera allt livsmedel och andra naturresurser som behövs, men genom att förse sig med egen mark i andra länder skapar sig dessa ökennationer en investering för framtiden.

Fattiga afrikanska och asiatiska länder är i stort behov av kapital från utländska investerare och företag. Att sälja ut jord till utländska kapitalstarka företag eller till andra länder är ett lätt sätt att snabbt få in kapital. Men problemet är att det också ofta råder brist på odlingsbar jord även i de fattiga länderna som säljer sin mark. De skulle egentligen behöva all mat de kan producera själva. Marken som köps upp av företagen tillför inte befolkningen som bor där någon mat. Istället ökar knappheten på resurser samtidigt som en liten grupp människor får del av de pengar som försäljningen av den odlingsbara marken genererar. Dessa pengar har i många fattiga länder använts till vapeninköp - vapen som sedan har använts i interna konflikter som ofta har sin orsak i bristen på resurser eller hur dessa fördelas.

Förespråkarna till landgrabbing menar att de utländska företagen erbjuder befolkningen skolgång och sjukvård, och det finns goda exempel på det. Men det räcker inte.

Maten som företagen producerar säljs till högstbjudande på världsmarknaden, men de fattiga människorna har inte råd att köpa denna mat. I kombination med global uppvärmning och torka skulle en fortsatt markförsäljning kunna få katastrofala följder för de människor som lever i de utsatta områdena.

När klimatet förändras och befolkningen ökar, samtidigt som resurserna blir allt mindre, kommer också exploateringen (utnyttjandet) av de kvarvarande naturresurserna att öka. Fattiga stater och gerillagrupper kommer att behöva kapital för att bedriva sin verksamhet och detta kan kräva att många av de naturresurser som finns till hands säljs till utländska företag eller stater.

ANNONS

LÄS MER: Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

LÄS MER: Klimatförändringar och global uppvärmning

PODCAST: Vad är biologisk mångfald?

PODCAST: Klimatflyktingar

PODCAST: Kärnkraft - fördelar och nackdelar

PODCAST: Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

Krisberedskap

Naturkatastrofer och kulturgeografiska katastrofer kan drabba alla samhällen och områden i världen. Som tidigare nämnts finns det sårbara platser på jorden där naturkatastrofer är vanliga, men också mer säkra platser måste ha beredskap för katastrofer av olika slag. Långvarig värme, kyla och stora snömängder kan ställa till med stora problem - även i ett land som Sverige - och påverka både människor, infrastruktur och jordbruk.

På sårbara platser finns en större vana vid att möta naturkatastrofer än vad det gör på platser som sällan drabbas. Ett stort problem för det svenska samhället vid en eventuell naturkatastrof är att många viktiga funktioner i samhället är digitaliserade och kräver både elektricitet och internet för att fungera. Därför måste alla former av krisberedskap utgå från en krissituation där den moderna tekniken har slagits ut. En beredskapsplan fokuserar på vad som behövs och måste göras i en sådan situation.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Den svenska krishanteringen bygger enligt MSB på samverkan mellan olika myndigheter, kommuner, företag och frivilligorganisationer. MSB framhåller tre viktiga grundprinciper vid krisberedskap och vid en krissituation.

1. Den första principen är ansvarsprincipen som innebär att myndigheter och andra enheter inom offentliga sektorn ansvarar för sina egna områden även i en krissituation.

2. Enligt den andra principen, likhetsprincipen, ska samhället under kris så långt som det är möjligt skötas på samma vis som under normala förhållanden.

3. Tredje principen är närhetsprincipen som bygger på att krishanteringen ska utföras där krisen sker. Om de lokala resurserna inte är tillräckliga ska resurser tas från andra delar av landet.

Under våren 2017 fick MSB i uppdrag av den svenska regeringen att ta fram en broschyr för att stärka krisberedskapen i det svenska samhället. Denna broschyr Om krisen eller kriget kommer, skickades ut till 4,8 miljoner svenska hushåll under våren 2018. I broschyren finns många tips och råd för hur man ska beter sig i en krissituation. Den innehåller bland annat checklistor med viktiga matvaror och andra viktiga saker som man bör ha hemma vid en omfattande kris.

MSB påpekar extra noga att det är bra om alla svenska hushåll har ett visst förråd av matvaror, vatten och andra förnödenheter hemma. I händelse av kris ska ett svenskt hushåll kunna klara sig i minst 72 timmar (tre dygn) med de förråd av förnödenheter som finns i hemmet. Det är dock långt ifrån alla svenskar som har denna krisberedskap.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka är de tre kategorier som FN delar in naturkatastrofer i?
   
 2. Vad kännetecknar dessa tre olika kategorier av naturkatastrofer?
   
 3. Vad menas med en sårbar plats?
   
 4. På vilket sätt skulle en höjd medeltemperatur på jorden kunna leda till fler konflikter mellan människor?
   
 5. Vad innebär begreppet landgrabbing?
   
 6. Varför är det viktigt att det finns en krisberedskap i samhället?
   
 7. Vilka tre principer har MSB i händelse av en krissituation och vad innebär de?

Ta reda på:

 1. Ge fem olika exempel på sårbara platser och motivera varför de är sårbara.

Att diskutera:

 1. Vilka stora regionala eller nationella krissituationer skulle kunna uppstå i Sverige?
   
 2. Hur väl skulle du och din familj klara sig om Sverige drabbades av en krissituation som påverkade era möjligheter att köpa mat och skaffa vatten? Skulle ni klara er i 72 timmar som är den tid som MSB menar att ett hushåll ska klara sig utan hjälp utifrån?
   
 3. Tänk dig in i en situation där du och din familj ska bygga upp ett förråd med mat och andra förnödenheter som ska räcka i minst en vecka om en kris skulle uppstå. Det kommer inte finnas någon elektricitet, inget rinnande vatten, toaletterna har slutat att fungera och det går inte att ta ut kontanter. Varken internet, radio eller tv fungerar. Hur tänker du bygga upp detta förråd på bästa sätt? Hur ska du värma mat, vilka möjligheter finns att förvara vatten, hur håller du kontakt med yttervärlden och hur kan du få elektricitet till de apparater som behöver el?

 

Litteratur:
Donald Hyndman m.fl., Natural hazards and disasters, Brooks Cole, 2008
Grain Briefing. The 2008 land grab for food and financial security. [länk]
Helen Lindholm Schulz, Krig i vår tid. Studentlitteratur AB, 2002
John Hannigan, Disasters without borders: the international politics of natural disasters, Polity press, 2012
Martin Renner, The Anatomy of Resource Wars. Worldwatch Paper 162, State of the world Library, 2002.
Stavros Syngellakis, Management of natural disasters, WIT, 2016.
 

Text: Carl-Henrik Larsson, SO-lärare samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli
 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet i den här kategorin är kopplat till grundskolans kursplan för Geografi åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1, Geografi 2, Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b

Sidan uppdaterad: 16 maj 2021
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Höj rösten för en hållbar värld och vinn en reportageresa till Kenya!

av: Håll Sverige rent
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Kan en text göra världen mer hållbar? Kan en bild göra skillnad? Kan en film leda till nya lösningar? Och framförallt - kan Sveriges ungdomar förändra världen?

+ Läs mer

Geografi åk 7-9: Lär eleverna leva hållbart

av: UR
Högstadiet

Hur hänger översvämningar ihop med klimatförändringar? Vad innebär de tre dimensionerna av hållbar utveckling? Hur påverkar produktionen av mobiltelefoner miljö och människa? I UR:s Lära leva hållbart får du fyra olika program med nära koppling till kursplanen i geografi. Målet är att stärka elevernas handlingskompetens.

+ Läs mer

Hur kan vi resa hållbart?

av: Nätverket Schyst resande
Högstadiet, Gymnasiet

Ett material för gymnasiet och högstadiet om resandets påverkan på människor, miljö och samhälle. Materialet innehåller tips och övningar kring hur vi kan göra mer medvetna val när vi reser.

+ Läs mer

Artiklar om Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

M

Påskön - en historia om miljöförstöring och överexploatering av naturresurser

av: Magnus Västerbro
2021-03-24

Omkring år 1200 anlände en grupp människor från Polynesien till en obebodd ö långt ute i sydöstra Stilla havet. Att de påträffat land och hamnat just där, är i sig ett mirakel eftersom ön omges av hundratals mil öppet hav vilket gör den till en av de mest avlägsna platserna på jorden. Men nu hade människan satt sin fot även där. I och med det var också Påskön (som den senare kom att kallas) befolkad. Vad som sedan hände kan liknas vid ett koncentrat av hela mänsklighetens historia, eller åtminstone av dess mörka sidor. Påsköns historia är en berättelse om överexploatering av naturresurser, krig och miljöförstöring. Och liksom så ofta annars saknas tankar på hållbar utveckling, dvs. vilka följder deras livsmönster skulle få för dem själva och de efterkommande generationerna på ön...

+ Läs mer

M

Naturens rättigheter

av: Erik Hansson
2021-01-04

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv. Här i Sverige innebär det bland annat att vi har rätt att gå i skolan och få sjukvård. Om vi utsätts för ett brott så kan vi anmäla det till polisen och vi kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om vi anser oss orättvist behandlade. Begås ett brott mot oss kan vi ta fallet till en domstol och få hjälp av en person som är utbildad inom juridik. Även företag kan få fall prövade i domstol, men i de flesta länder har naturen inga rättigheter. Den kan inte vända sig till en domstol om en skog där det lever mängder av djur hotas att huggas ned. En relativt ny rörelse vill ändra på detta. De kallar sig Naturens rättigheter, “Rights of nature” på engelska, och de senaste åren har deras synsätt spritt sig i världen...

+ Läs mer

M

Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

av: Folke Schimanski
2020-04-02

”Det är regler, inte rekommendationer”. Så löd förbundskansler Angela Merkels bistra uppmaning till tyska folket för inte så länge sedan. Hon menade att en sådan situation som uppstått under coronakrisen inte har existerat i landet sedan andra världskriget. I den här artikeln redogör författaren och journalisten Folke Schimanski för några likheter och skillnader mellan coronakrisen och de restriktioner som rådde i samhället under andra världskriget...

+ Läs mer

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

av: Folke Schimanski
2019-10-03

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En förbisedd aspekt i krigshistoriska framställningar är matfrågan. Hur försörjde sig befolkningen i de drabbade länderna? Faktiskt spelade tillgången på föda en viktig roll för krigföringen och för krigets utgång, inte minst under 1900-talets två världskrig. De revolutioner som ägde rum i Europa i samband med första världskriget föregicks av talrika hungerdemonstrationer. Massvält förekommer ofta i samband med krig. Fast i gynnsammare fall kunde också folkhälsan höjas genom en påtvingad omställning från animalisk till vegetarisk kost. Historien om krig och mat har därför också intresse för dagens debatt om klimatfrågan...

+ Läs mer

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

Podcast om Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Läs mer

Länkar om Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Antarktis och Arktis geografi

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Antarktis och Arktis, områdena kring Sydpolen och Nordpolen.

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Jordens resurser och handelsmönster

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för...

Relaterade taggar

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

SO-rummet tag typ

Naturkatastrofer genom historien

Här hittar du material som handlar om historiska naturkatastrofer t.ex. cykloner, jordbävningar,...

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

SO-rummet tag typ

Olyckor och katastrofer

Här hittar du material som kan relateras till katastrofer och stora olyckor som orsakats av...

Arktis

Arktis är området runt nordpolen innanför den nordliga polcirkeln. Området är bebott av cirka två...

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En...

SO-rummet tag typ

Finanskriser och börskrascher

Här hittar du material som handlar om kända finanskriser och börskrascher genom historien fram...

SO-rummet tag typ

Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett begrepp för negativa förändringar av miljön som åstadkommits av människan....

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Kärnkraft

Kärnkraft är en process där man klyver uranatomer för att utvinna värme, som sedan omvandlas till...

Tjernobylkatastrofen

Tjernobylkatastrofen eller Tjernobylolyckan, är en benämning på den svåra kärnkraftsolyckan som...

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Antarktis

Antarktis räknas som en världsdel och består av området kring Sydpolen. Antarktis är den högsta,...

Jordbävningar

Jordskorpan som vi lever på är jordklotets svalnade yta. Jordskorpans tjocklek varierar från några...

Vulkaner

En vulkan är en öppning i jordskorpan där magma (smält berg) och gaser väller ut från jordens inre...

Glaciärer

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens...

Ozonskiktet

Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer...

Vindar

Vindar är luft som rör sig. Att vindar uppstår beror ytterst på solstrålarnas värme. Även på 10...

Nederbörd

Nederbörd är regn, snö eller hagel - vatten som i olika form faller från himlen. All nederbörd...

Tsunami

Tsunami (ett japanskt ord) är en lång och snabb havsvåg som ibland uppstår i samband med...

Olja

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och...

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Kärnkraftsfrågan

Kärnkraftsfrågan var den diskussion om utnyttjandet av kärnenergi som började dominera svensk...

Vattenkraft

Vattenkraft är förnybar energi. Det innebär att man fångar energin som finns i strömmande vatten....

Golfströmmen

Golfströmmen är en varm havsström i Nordatlanten. Den börjar vid Mexikanska golfen (som gett...