M

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Rasism och främlingsfientlighet

I det här avsnittet förklaras vad rasism och främlingsfientlighet är samt några av dess orsaker. Vi kommer också reda ut begreppet "ras" och titta närmare på rasbiologin som ansågs vara en vetenskap för hundra år sedan.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

I det här avsnittet förklaras vad rasism och främlingsfientlighet är samt några av dess orsaker. Vi kommer också reda ut begreppet "ras" och titta närmare på rasbiologin som ansågs vara en vetenskap för hundra år sedan.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Användbara begrepp

Biologisk rasism: Att mänskligheten kan delas in i olika raser utefter vissa biologiska egenskaper, och att vissa raser är bättre än andra.

Kulturrasism: Fördomar och diskriminering på grund av etnicitet, kultur eller religion.

Främlingsfientlighet: Fördomar och diskriminering mot människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet.

Rasbiologi: Enkelt uttryck en slags rashygien vars teori går ut på att folkgrupper och människorasen som helhet kan förbättra sina egenskaper genom rasförädling och selektiva urval vid fortplantning. Vissa folkstammar eller raser ansågs bättre än andra och skulle därför skyddas från att blandas och späs ut av sämre raser.

I modern politik och i samhällsdebatten talar man numera ofta om kulturrasism istället för den "biologiskt baserade rasismen". Enkelt förklarat handlar kulturrasism om fördomar och diskriminering på grund av etnicitet, kultur eller religion.

Rasism i dess klassiska mening - där människosläktet delas in i raser efter biologiska skillnader - är idag ett mossigt begrepp. Det finns numera inte många som tror på att olika människoraser. Rasism är därför idag istället mer relaterat till kulturrasism och därmed också ett ganska svårdefinierat och komplicerat begrepp att använda (begreppet kultur är i sig ett av de mest svårdefinierade begreppen inom samhällsvetenskapen).

FN:s konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering definierar rasism som ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”.

Ibland framförs åsikten att ordet främlingsfientlighet används för att man inte vill nämna saker vid dessa rätta namn och använda ordet rasism, eftersom det låter hårdare. Andra menar att en skillnad mellan rasism och främlingsfientlighet är att främlingsfientligheten också kan drabba människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet.

Grunden till rasismen och främlingsfientligheten är i vilket fall exakt den samma: antagandet att det är möjligt att dela in mänskligheten i grupper, behovet av att göra så och sedan behandla människor olika beroende på vilken grupp de tillhör.

Men för att kunna ge ett mer omfattande svar på vad rasism är, måste vi först klara ut vad en ras är. Eller rättare sagt vad vi idag i allmänhet menar med en ras. För det finns väl bara en tolkning av ordet ras? Eller? Fundera ett ögonblick själv över vad du menar med en ras.

Vad är en ras?

Ras är ursprungligen ett arabiskt ord som togs upp i spanskan och portugisiskan (raza). Från den Iberiska halvön har det spritts till alla europeiska språk. Före 1800-talet betecknade ordet närmast en stamtavla. Fint folk hade en ras. De kände till sitt ursprung och deras ställning var beroende av att de kunde bevisa att de var av fin familj, att de hade en ras. Fattiga bönder hade inte någon ras eftersom de inte kände till sitt ursprung.

1800-talets vetenskapliga framsteg och utforskning av människosläktet skapade ett behov av att dela upp människosläktet i underavdelningar. Biologin behövde en motsvarighet till växt- och djurlivets arter. Att man då fastnade för ordet ras var inte helt självklart. Länge fick ras konkurrens av ordet varietet. Men det dröjde inte länge förrän ras och rasbiologi blev vedertagna begrepp.

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sade att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologerna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. De mätte människors huvuden och näsor för att visa att det fanns olika raser. Sverige öppnade världens första forskningsinstitut för rasbiologi på 1920-talet.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Mot slutet av 1800-talet var det inte bara biologer som talade om raser, utan även politiker. Med tidens hotfulla termer talade man om att skydda den egna rasen eller folkstammen, vårda den och hålla den ren. Politiken beblandas med ord och resonemang lånade från biologins språk, men på ett helt felaktigt sätt. Politiker i de flesta av Europas länder såg rasblandning som ett hot, fast det i själva verket är tvärtom. Hotet mot mänskligheten heter på biologins språk "inavel", dvs en för liten blandning. Människosläktet fungerar bäst genom att blanda sig, men en folkstam går under om den isolerar sig. Men politik är inte alltid rationell, så rasblandning betraktades långt in på 1900-talet som ett nationellt problem i många länder. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet.

Frenologi kallades den "vetenskap" som bl.a. mätte formen på skallar för att avgöra "rastillhörighet".
Foto: Martin Söderholm, 1908

Idag finns det inga seriösa vetenskapspersoner som använder begreppet ras bland människor, av den enkla anledningen att begreppet saknar mening när vi undersöker varför människor skiljer sig åt. Skillnader mellan människor och människogrupper kan inte förklaras med den typ av genetiska resonemang som en raslära kräver. Att människor från olika platser på jorden är olika beror på helt andra orsaker än gemensamma ärftliga egenskaper. Rasmässigt är hela mänskligheten en ras.

Idag anser forskarna att idéerna om mänskliga ”raser” är ovetenskapliga. Men ändå lever rasismen kvar i dagens samhälle. Ofta riktas diskriminering och våld numera mot människor som på olika sätt uppfattas som främmande eller avvikande.

Är Sverige ett rasistiskt land?

Nja, det finns visserligen inte längre några lagar som bygger på en rasistisk indelning av människor, men alla människor behandlas ändå inte lika i Sverige. Människor med annan etnisk bakgrund än svensk rapporterar ofta att de utsatts för diskriminerande behandling, när de till exempel söker jobb eller går ut på restaurang. Det finns också studier som visar på samma sak.

Är människan av naturen rasistisk?

Ursprungligen höll människan ihop av biologiska eller släktmässiga skäl. Stammen eller ätten (släkten) var den främsta gemenskapen. Tillhörde man en annan ätt stod man på fiendesidan. Är detta en början till ett rasistiskt tänkande? Knappast, man såg inte ner på andra stammar för att de såg annorlunda ut eller var annorlunda, utan just för att man inte var släkt med dem. Det gick också bra att byta släkt, t.ex gifta in sig i en annan ätt. Man såg inte de konkurrerande släkterna som andra raser, utan som konkurrenter om mat och andra resurser.

Konkurrensen är kanske just det som ändå har skapat främlingsfientlighet. Råder det en brist måste man kämpa för det och konkurrera ut någon. Knapphet på resurser har alltid varit människans stora problem och kommer allt mer att bli det stora problemet om vi fortsätter att förbruka jordens resurser i samma takt som idag.

Går det då att hålla sams, att förhindra fiendskap och hat mot andra? Människan är också en social varelse, som inser vikten av att samarbeta och komma överens och ser det förödande i att kriga och slåss. Det är kanske i detta eviga spänningsfält främlingskapet hör hemma? Samarbete eller kamp, komma överens eller kriga, utnyttja sitt övertag eller visa generositet.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vd är det för skillnad mellan "biologisk rasism" och kulturrasism?
   
 2. Vad menas med främlingsfientlighet?
   
 3. Vad menas med begreppet ras och varför delar inte längre forskarna in mänskligheten i olika raser?
   
 4. Vad gick rasbiologin ut på?

Ta reda på:

 1. När ändrade Statens institut för rasbiologi i Uppsala namn? Vad heter institutet idag?

Diskutera:

 1. Är många svenskar rasistiska? Motivera.
   
 2. Varför uttrycket vissa människor i Sverige rasistiska åsikter?
   
 3. Vad görs i samhället för att motverka rasism?
   
 4. Vad kan du göra för att motverka rasism?

 

Text: Forum för levande historia och Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals gymnasium
 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplaner för Samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b.

 

Sidan uppdaterad: 23 augusti 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Lärarmaterial om Rasism och främlingsfientlighet

Vi & Dom - pedagogiskt material om hatbrott

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet

Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i Vi & Dom, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?

+ Läs mer

Loppet - ett spel om diskriminering

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

+ Läs mer

Prata rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.

+ Läs mer

Artiklar om Rasism och främlingsfientlighet

Sponsrad

Värdegrundsarbete i skolan

av: Kunskapskraft & Media
2019-05-24

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens...

+ Läs mer

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

av: Martin Nyblom
2018-08-06

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Rasbiologer ville bevara Sverige svenskt

av: Lilian O. Montmar
2018-08-03

Svensk rasforskning är ett ganska bortglömt kapitel, trots att den har en lång tradition. I den här artikeln kan du läsa om svensk rasbiologi under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och om statens ambition att bevara den svenska folkrasen.

+ Läs mer

M

Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen

av: Magnus Västerbro
2018-03-14

Under hela sitt liv hade Rosa Parks varit frustrerad och arg över de orättvisor som hon och alla andra afroamerikaner tvingats utstå i det amerikanska samhället. Till slut fick hon nog och slog tillbaka genom att sitta kvar på sin plats i en segregerad buss. I samband med denna aktion i civil olydnad inleddes kampen på allvar mot rasismen I USA.

+ Läs mer

M

Antiziganism

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-15

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa fördomar mot romer. Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter...

+ Läs mer

Länkar om Rasism och främlingsfientlighet

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Relaterade ämneskategorier

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Socialdarwinism

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över...

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Demokrati

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

SS

SS (Schutz-Staffeln - betyder skyddsgrupper) bildades från början i syfte att vara Adolf Hitlers...

SO-rummet tag typ

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Apartheid

Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra världskriget...

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

SO-rummet tag typ

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Nelson Mandela

I hela världen har Nelson Mandela (1918-2013) hyllats för sin långvariga kamp mot apartheid och sin...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...