M
Kategori

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Rasism och främlingsfientlighet

I det här avsnittet förklaras vad rasism och främlingsfientlighet är samt några av dess orsaker. Vi kommer också reda ut begreppet "ras" och titta närmare på rasbiologin som ansågs vara en vetenskap för hundra år sedan.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

I det här avsnittet förklaras vad rasism och främlingsfientlighet är samt några av dess orsaker. Vi kommer också reda ut begreppet "ras" och titta närmare på rasbiologin som ansågs vara en vetenskap för hundra år sedan.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

ANNONS

ANNONS

I modern politik och i samhällsdebatten talar man numera ofta om kulturrasism istället för den "biologiskt baserade rasismen". Enkelt förklarat handlar kulturrasism om fördomar och diskriminering på grund av etnicitet, kultur eller religion.

Rasism i dess klassiska mening - där människosläktet delas in i raser efter biologiska skillnader - är idag ett mossigt begrepp. Det finns numera inte många som tror på att olika människoraser. Rasism är därför idag istället mer relaterat till kulturrasism och därmed också ett ganska svårdefinierat och komplicerat begrepp att använda (begreppet kultur är i sig ett av de mest svårdefinierade begreppen inom samhällsvetenskapen).

FN:s konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering definierar rasism som ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”.

Ibland framförs åsikten att ordet främlingsfientlighet används för att man inte vill nämna saker vid dessa rätta namn och använda ordet rasism, eftersom det låter hårdare. Andra menar att en skillnad mellan rasism och främlingsfientlighet är att främlingsfientligheten också kan drabba människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet.

Grunden till rasismen och främlingsfientligheten är i vilket fall exakt den samma: antagandet att det är möjligt att dela in mänskligheten i grupper, behovet av att göra så och sedan behandla människor olika beroende på vilken grupp de tillhör.

Men för att kunna ge ett mer omfattande svar på vad rasism är, måste vi först klara ut vad en ras är. Eller rättare sagt vad vi idag i allmänhet menar med en ras. För det finns väl bara en tolkning av ordet ras? Eller? Fundera ett ögonblick själv över vad du menar med en ras.

Vad är en ras?

Ras är ursprungligen ett arabiskt ord som togs upp i spanskan och portugisiskan (raza). Från den Iberiska halvön har det spritts till alla europeiska språk. Före 1800-talet betecknade ordet närmast en stamtavla. Fint folk hade en ras. De kände till sitt ursprung och deras ställning var beroende av att de kunde bevisa att de var av fin familj, att de hade en ras. Fattiga bönder hade inte någon ras eftersom de inte kände till sitt ursprung.

ANNONS

ANNONS

1800-talets vetenskapliga framsteg och utforskning av människosläktet skapade ett behov av att dela upp människosläktet i underavdelningar. Biologin behövde en motsvarighet till växt- och djurlivets arter. Att man då fastnade för ordet ras var inte helt självklart. Länge fick ras konkurrens av ordet varietet. Men det dröjde inte länge förrän ras och rasbiologi blev vedertagna begrepp.

Frenologi kallades den "vetenskap" som bl.a. mätte formen på skallar för att avgöra "rastillhörighet".
Foto: Martin Söderholm, 1908

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sa att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologerna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. De mätte människors huvuden och näsor för att visa att det fanns olika raser. Sverige öppnade ett av världens första forskningsinstitut för rasbiologi på 1920-talet.

Mot slutet av 1800-talet var det inte bara biologer som talade om raser, utan även politiker. Med tidens hotfulla termer talade man om att skydda den egna rasen eller folkstammen, vårda den och hålla den ren. Politiken beblandas med ord och resonemang lånade från biologins språk, men på ett helt felaktigt sätt. Politiker i de flesta av Europas länder såg rasblandning som ett hot, fast det i själva verket är tvärtom. Hotet mot mänskligheten heter på biologins språk "inavel", dvs en för liten blandning. Människosläktet fungerar bäst genom att blanda sig, men en folkstam går under om den isolerar sig. Men politik är inte alltid rationell, så rasblandning betraktades långt in på 1900-talet som ett nationellt problem i många länder. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet.

Idag finns det inga seriösa vetenskapspersoner som använder begreppet ras bland människor, av den enkla anledningen att begreppet saknar mening när vi undersöker varför människor skiljer sig åt. Skillnader mellan människor och människogrupper kan inte förklaras med den typ av genetiska resonemang som en raslära kräver. Att människor från olika platser på jorden är olika beror på helt andra orsaker än gemensamma ärftliga egenskaper. Rasmässigt är hela mänskligheten en ras.

Idag anser forskarna att idéerna om mänskliga ”raser” är ovetenskapliga. Men ändå lever rasismen kvar i dagens samhälle. Ofta riktas diskriminering och våld numera mot människor som på olika sätt uppfattas som främmande eller avvikande.

LÄS MER: Fakta om Sverige

LÄS MER: Sveriges befolkning, migration och integration

LÄS MER: Individers och gruppers identitet och relationer

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Biologisk rasism: Att mänskligheten kan delas in i olika raser utefter vissa biologiska egenskaper, och att vissa raser är bättre än andra.

Främlingsfientlighet: Fördomar och diskriminering mot människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet.

Kulturrasism: Fördomar och diskriminering på grund av etnicitet, kultur eller religion.

Rasbiologi: Enkelt uttryck en slags rashygien vars teori går ut på att folkgrupper och människorasen som helhet kan förbättra sina egenskaper genom rasförädling och selektiva urval vid fortplantning. Vissa folkstammar eller raser ansågs bättre än andra och skulle därför skyddas från att blandas och späs ut av sämre raser.
 

Är människan av naturen rasistisk?

Ursprungligen höll människan ihop av biologiska eller släktmässiga skäl. Stammen eller ätten (släkten) var den främsta gemenskapen. Tillhörde man en annan ätt stod man på fiendesidan. Är detta en början till ett rasistiskt tänkande? Knappast, man såg inte ner på andra stammar för att de såg annorlunda ut eller var annorlunda, utan just för att man inte var släkt med dem. Det gick också bra att byta släkt, t.ex gifta in sig i en annan ätt. Man såg inte de konkurrerande släkterna som andra raser, utan som konkurrenter om mat och andra resurser.

Konkurrensen är kanske just det som ändå har skapat främlingsfientlighet. Råder det en brist måste man kämpa för det och konkurrera ut någon. Knapphet på resurser har alltid varit människans stora problem och kommer allt mer att bli det stora problemet om vi fortsätter att förbruka jordens resurser i samma takt som idag.

Går det då att hålla sams, att förhindra fiendskap och hat mot andra? Människan är också en social varelse, som inser vikten av att samarbeta och komma överens och ser det förödande i att kriga och slåss. Det är kanske i detta eviga spänningsfält främlingskapet hör hemma? Samarbete eller kamp, komma överens eller kriga, utnyttja sitt övertag eller visa generositet.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vd är det för skillnad mellan "biologisk rasism" och kulturrasism?
   
 2. Vad menas med främlingsfientlighet?
   
 3. Vad menas med begreppet ras och varför delar inte längre forskarna in mänskligheten i olika raser?
   
 4. Vad gick rasbiologin ut på?

Diskutera:

 1. Är många svenskar rasistiska? Motivera.
   
 2. Varför uttrycket vissa människor i Sverige rasistiska åsikter?
   
 3. Vad görs i samhället för att motverka rasism?
   
 4. Vad kan du göra för att motverka rasism?
   

 

Litteratur:
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003
Martin Ericsson, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige - en analyserande kunskapsöversikt, Forum för levande historia , 2016
Rasism och främlingsfientlighet i Sverige - antisemitism islamofobi, Integrationsverket, 2006
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism
https://www.levandehistoria.se/fakta/rasism
 

FÖRFATTARE

Text: Per Höjeberg (lektor i historia på Norra Reals gymnasium) och Robert de Vries (red.)


 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplaner för Samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b.

 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Rasism och främlingsfientlighet

Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Skrift som belyser antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv.

+ Läs mer

Raoul Wallenberg: En historia om mod och motstånd under Förintelsen

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenbergs liv och gärning. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

+ Läs mer

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett flerspråkigt digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen. Framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning.

+ Läs mer

Antisemitism - då och nu

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Digitalt undervisningsmaterial om antisemitism historiskt och idag. Utformat för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Texter av ämnesövergripande karaktär samt lärarhandledning.

+ Läs mer

Materialet Arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.

+ Läs mer

Ljudbok om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Nu finns materialet "Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Artiklar om Rasism och främlingsfientlighet

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

av: Kaj Hildingson
2024-04-02

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-talet till stora samhällsförändringar. Det hela började 1955 på en buss i Alabama då Rosa Parks, en svart sömmerska, vägrade att följa de rådande segregationslagarna och ge upp sin sittplats till en vit person. Den påföljande arresteringen av henne gav upphov till bildandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, ledd av den karismatiska pastorn Martin Luther King. Kampen för de svartas rättigheter kom att möta stort motstånd genom åren. Men efter en lång och segdragen kamp lyckades till slut medborgarrättsrörelsen få igenom lagar som förbjöd diskriminering. Martin Luther Kings berömda tal och medborgarrättsrörelsens protester bidrog till att förändra USA...

+ Läs mer

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

av: Magnus Västerbro
2023-05-01

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i Sydafrika efter att ha vägrat ge upp sin plats i en "endast för vita-kupé". Den bittra incidenten kom att få stor inverkan på hans beslut att stanna kvar i Sydafrika och bekämpa den rasdiskriminering och segregationspolitik som indierna utsattes för där...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Nelson Mandela

av: Göran Tivenius
2020-10-05

Nelson Mandela är känd som frihetskämpen som blev en internationell symbol för den svarta befolkningens (men också omvärldens) kamp mot det rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika. Mandela som var en ledargestalt inom ANC (de svartas största politiska parti i Sydafrika) greps 1962 av apartheidregimen (de vita rasistiska myndigheterna) och fick sitta över 27 år i fängelse. Efter decennier av protester och politiskt engagemang både i Sydafrika och resten av världen, släpptes Mandela 1990 från fängelset. Han och ANC tilläts därefter bedriva sin politiska verksamhet helt öppet. Sydafrika höll på att förändras, och när apartheidsystemet försvann 1994 valdes Nelson Mandela till Sydafrikas president...

+ Läs mer

M

Historien om apartheid och mordet på Chris Hani

av: Kaj Hildingson
2020-07-09

När Chris Hani, en av befrielseorganisationen ANC:s ledare, kallblodigt sköts ner utanför sitt hus i april 1993 var Sydafrika på väg mot en ny tid. Fria val skulle hållas där alla Sydafrikas invånare skulle få rösta. Dittills hade bara de vita haft rösträtt trots att de endast utgjorde 13 procent av landets befolkning. Fria val skulle innebära att ANC kom till makten eftersom 76 procent av invånarna var svarta. Hanis mördare hoppades att mordet skulle leda till inbördeskrig som gjorde valet omöjligt att hålla. Men istället satte utvecklingen mot fria val fart och ANC kom till makten. Då visade det sig att den tidigare regimen metodiskt mördat politiska motståndare. Den metoden använder flera länder än idag...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

av: Martin Nyblom
2018-08-06

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...

+ Läs mer

Länkar om Rasism och främlingsfientlighet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Re

Socialdarwinism

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över...

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sh

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Sh
Folkmassa

Individers och gruppers identitet och relationer

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration,...

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Rashygien

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
symbol

SS

SS (Schutz-Staffeln - betyder skyddsgrupper) bildades från början i syfte att vara Adolf Hitlers...

Hi
apartheid

Apartheid

Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra världskriget...

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Sh
Mobbning

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Hi
Mandela

Nelson Mandela

I hela världen har Nelson Mandela (1918-2013) hyllats för sin långvariga kamp mot apartheid och sin...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Hi
Antisemitism

Antisemitism

Med antisemitism menar man vanligen en antijudisk inställning. Det språk judarna under hela sin...

Hi
Koncentrationsläger

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra...

Hi
Symbol

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan (KKK) är en hemlig rasistisk organisation som anser sig slå vakt om den amerikanska...

Hi
Porträtt

Rosa Parks

Rosa McCauley (1913-2005) föddes i Alabama i USA. Familjen var svart, och dess förfäder hade kommit...

Hi
MLK och Malcom X

Medborgarrättsrörelsen

USA var under efterkrigstiden den fria västvärldens ledande land, både ekonomiskt och militärt, men...