M
Kategori

Under 1800-talet växte städerna. Nu blev det allt vanligare att handla i affärer. Bilden visar en bokhandel i början av 1800-talet.

Ekonomi och handel 1776-1914

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler.

Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler.

Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

ANNONS

ANNONS

Penningekonomin förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning (byteshandel utan pengar) ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Det gamla skråväsendet var ett hinder för handelns utveckling

Men långt in på 1800-talet var ekonomiska regleringar och bestämmelser för inrikes- och utrikeshandel ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen.

En bagare som tillhör bagarnas skrå. Skråväsendet började luckras upp under 1800-talet när liberalismens idéer om fri konkurrens fick fäste i samhället.

Inrikeshandeln i de europeiska länderna bromsades långt in på 1800-talet av att företagare och affärsmän fortfarande var tvungna att vara sammanslutna i skrån. Inom det gamla skråväsendet krävdes att alla företagare skulle besitta goda yrkeskunskaper och att skråna själva fick bestämma vilka som skulle upptas i deras yrkesfack. Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. Systemet med indelningen i skrån var därför ett stort hinder för de flesta som ville starta en affärsverksamhet, men också för de företag som ville växa sig större och utöka sin marknad.

Allteftersom skråväsendet upphörde i Europa under 1800-talets gång och nya liberala lagar trädde i kraft som bland annat motverkade monopol, blev det fritt för vem som helst att starta en affärsrörelse. I Sverige skedde detta vid mitten av 1800-talet.

I början av perioden var merkantilismen ett hinder för handeln

Världshandeln hämmades från 1500-talet till en bit in på 1800-talet av merkantilismens idéer. Den merkantilistiska teorin utgick från att handel medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Man strävade efter att sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför inte importera mer varor än de allra nödvändigaste. Landets förmögenhet skulle istället byggas upp genom export till andra länder. Den merkantilistiska läran resulterade i att länderna skapade tullmurar för att skydda den egna handeln. Merkantilismen var därför länge ett hinder för världshandelns utveckling.

ANNONS

ANNONS

Liberalismens idéer öppnade vägen till en friare handel

Under senare delen av 1800-talet utvecklades nya metoder för framställning av stål. Samtidigt började elektricitet och olja användas som energikällor, och en rad uppfinningar såg dagens ljus. Vetenskapen fick en ökad roll då det gällde att ta fram ny teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder. På samma gång spred sig industrialismen till en rad nya länder. Aktiebolag och affärsbanker förändrade företagsamhetens villkor.

Full aktivitet inne på ett handelskontor kring slutet av 1800-talet. Del av en målning gjord av Edgar Degas (1834-1917).

Med den ekonomiska tillväxten på 1800-talet uppkom ett inflytelserikt borgerskap som spred liberalismens idéer i samhället. På så vis bredde också idéerna om en fri marknad ut sig och trängde undan den gamla merkantilistiska läran.

I samband med det minskades den statliga kontrollen över ekonomin. Många tullar togs bort och den internationella handeln började avregleras. När det hade skett kunde varor transporteras mer fritt över gränserna.

Liberalism och kolonialism satte fart på världshandeln

Under andra halvan av 1800-talet skedde också en intensifiering av de europeiska stormakternas jakt på kolonier som bland annat skulle förse dem med råvaror till deras växande industrier. I och med det hamnade stora delar av Afrika och Asien under europeisk kontroll.

Den europeiska imperialismen i kombination med avregleringen av den internationella marknaden gjorde att den västerländska världshandeln tog fart. Den nya världsmarknaden baserades på europeisk kapitalism och gynnade nästan enbart de västerländska industriländerna.

Företagen gynnades av en växande inre marknad och ett fungerande bankväsen

På samma gång genomgick industriländerna en ”inre erövring” då dess landsbygd införlivades i det kapitalistiska systemet varigenom en inhemsk (nationell) marknad skapades.

ANNONS

ANNONS

Det var också under den här tiden som det moderna bankväsendet uppstod. Allteftersom folk fick mer pengar över, sattes mer kapital in på bankerna. Bankerna kunde därmed låna ut mer pengar till företag vilket bidrog till att öka företagsandan och tillväxten inom näringslivet.

Näringslivets utveckling och kapitalismens expansion under 1800-talet lade grunderna till vår egen tids moderna ekonomi.

Med början under lågkonjunkturen på 1880-talet gick många länder ifrån de liberala idealen för näringslivet. Konkurrensen sattes ur spel då företagen nu istället slöt sig samman i karteller, och när det gällde det internationella varuutbytet gav frihandeln vika för protektionism (hårdare tullpolitik).

LÄS MER: Skråväsendet

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Industriella revolutionen

LÄS MER: Politiska ideologier

Användbara begrepp

Avreglering: När lagar och bestämmelser för en eller flera branscher inom ekonomins reglerade områden luckras upp och omregleras - marknaden (inkl. konkurrens) blir friare. Avreglering är motsatsen till reglering.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Inrikeshandel: Handel som äger rum inom ett lands gränser.

Internationell: Ett adjektiv som ofta beskriver samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter, maskiner och skepp.

Kapitalism: Ett ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig i privat ägo och där produktionen styrs av marknadskrafterna.

Kartell: En formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel. Medlemmarna i kartellen godkänner att samordna sina priser och sin produktion med varandra. De flesta konkurrenslagar förbjuder karteller.

Koloni: En administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel.

Kolonialism: Staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man ska kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans. Läs mer >

Kommersiell verksamhet är en sysselsättning som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (vinst).

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Konsumtionsvanor: Var man handlar och vilka varor man köper.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara summan av många aktörers agerande, t.ex. inom en viss bransch eller inom internationell handel.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Naturahushållning: Ekonomiskt system där man inte använder pengar utan istället byter varor med varandra.

Näringsliv: Samlingsnamn för de olika näringar (företag och andra vinstdrivande verksamheter) som finns inom ett geografiskt område.

Protektionism: Att på olika sätt skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder. För att skydda sig kan landet använda en hel rad åtgärder, så kallade handelshinder, som tullar, registreringsavgifter, importkvoter med mera. Motsatsen till protektionism är frihandel.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Skråväsen: Ett medeltida organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Tull är en avgift som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.

Utrikeshandel: Handel med länder utanför det egna landets gränser.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • De första svenska hotellen i modern mening var Hotel Continental i Ystad (1879) och Hotel Garni i Stockholm (1830). Mer betydande träffpunkter för affärsmän, politiker, konstnärer och publicister blev Hotell Rydberg (1859) och Grand Hotel (1872) i Stockholm. I England uppkom hotell redan vid 1700-talets mitt och i USA något senare. De svenska föregångarna till hotell, landsbygdens gästgiverier, ingick oftast i skjutsväsendet och var strikt reglerade.
   
 • Genom den tiodubbling av havreskördarna som det svenska jordbruket uppnådde under 1800-talet skapades stora överskott. Hela 40 procent av havren exporterades, främst till Londons hästar. Exporten blev möjlig genom de brittiska spannmålstullarnas borttagande på 1840-talet, järnvägarnas utbyggnad och Krimkriget, som försvårade den ryska exporten.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur förändrades folks sätt att handla varor under 1800-talet?
   
 2. Varför var skråväsendet ett hinder för handelns utveckling?
   
 3. Varför var merkantilismen ett hinder för världshandeln?
   
 4. Nämn några orsaker till att världshandeln ökade under större delen av 1800-talet.
   
 5. Under 1800-talet spreds och förankrades kapitalismen i västvärlden. Varför tror du?
   
 6. Försök ge en förklaring till att vissa länder införde en protektionistisk handelspolitik i slutet av 1800-talet?

Ta reda på:

 1. Använd prisomräknare och jämför med dagens penningvärde hur mycket 1 krona var värd:  a) 1800   b) 1860   c) 1910

Diskutera:

 1. Jämför världshandeln under 1800-talet med den  idag. nämn några likheter och skillnader.
   

 

Litteratur:
Christine Rider, An Introduction to Economic History, Cengage Learning, 1995
Jarle Simensen, Bra Böckers världshistoria, del 12 – Väst erövrar världen 1870-1914, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Robert Marks, The Origins of the Modern World, Rowman & Littlefield, 2007
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ekonomi och handel 1776-1914

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

av: Jan-Olof Fallström
2023-05-11

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller höra när man nalkades en hytta eller en stångjärnshammare. Med jämna mellanrum steg ett gnistregn eller eldsken mot himlen eller också hördes vida omkring ett monotont dunkande. Ja, inte bara i det som vi nu kallar Bergslagen. Över stora delar av Sverige norr om Skåne fanns hyttor där tackjärn utvanns ur malmen och hamrar som formade sjöarnas och bergens järnmalm till järn och stål av hög kvalitet. Cirka 500 sådana anläggningar låg spridda längs vattendragen i skogrika områden...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

av: Robert de Vries
2023-05-11

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-talet utvecklades nya sociala miljöer kring fabrikerna som skapade trygghet, social identitet och samhörighet bland arbetarna. Samtidigt fanns där en latent känsla av auktoritet och krav på underkastelse. Vi ska i den här artikeln titta lite närmare på de patriarkala förhållandena som rådde vid många av de svenska bruken under 1800-talet och början av 1900-talet...

+ Läs mer

M

Jeans - en framgångsrik historia

av: Lars Hildingson
2022-09-29

Jeansmodet överskrider kön, ålder och klass. Byxorna har en tidlös design och har numera blivit en självklar del av vår vardag. Men det är inte många av oss som kan berätta om jeansens historia. I den här artikeln kan du bland annat läsa om den tyske immigranten Levi Strauss som kom till USA i mitten av 1800-talet och så småningom grundade ett företag som sålde jeanstyg. När han sedan fick i uppdrag av ett gruvbolag att skapa arbetskläder som var slitstarka och tålde hårt arbete, kom tillverkningen av jeans igång. Till en början i form av jeansoveraller, och ett par decennier senare i form av byxor. Företaget började sälja jeansbyxor på 1890-talet. Produktionen av jeans ökade till big business genom Levi Strauss ledarskap. Han var en mycket rik man när han dog 1902. Hans släktingar tog över Levi Strauss & Co, som blev världens största tillverkare av byxor...

+ Läs mer

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

av: Torbjörn Nilsson
2022-06-27

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast var de ca 350 järnbruken, men även koppar och silver bröts. Stångjärnet exporterades främst till England. Sverige dominerade den internationella handeln, men konkurrensen från Ryssland ökade starkt under seklets senare del. Genom Jernkontoret var bergsbruket strikt reglerat för att garantera kvalitet, höga priser och tillgång till bränsle. Skogsbruk bestod under 1700-talet av främst tjärbränning och vedinsamling. Exporten av sågat virke var liten. Norges mer utvecklade sågverk med finbladiga sågar var en övermäktig konkurrent. Först under senare delen av seklet utvecklades sågverksindustrin i Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Industriella revolutionens betydelse för produktion och hantering av mat

av: Kaj Hildingson
2022-04-26

När människan lärde sig odla jorden började hon förändra den för första gången. När den industriella revolutionen tog fart i Storbritannien i mitten av 1700-talet, började människan förändra jorden för andra gången. Städerna växte som aldrig förr, fabriker och andra industrier grundades. Den industriella revolutionen ändrade efter hand både sättet att äta och sättet att producera mat. Eftersom alltfler flyttade in till städerna för att arbeta i de nya fabrikerna, växte stadsbefolkningen snabbt. Alltmer mat behövde föras in till städerna. Den skulle dessutom vara billig. Det fanns också en växande medelklass som hade pengar och gärna ville smaka på exotiska rätter från olika delar av världen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Maten förr: Handelsboden och dess varor

av: Jane Fredlund
2022-03-06

Ett nostalgiskt skimmer vilar över den gamla handelsboden med personlig betjäning, ett spännande virrvarr av varor och en doftsymfoni av salt sill, fläsk, kryddor, tjära, kamfer och fotogen. Men hur många har idag erfarenhet av en riktig gammal handelsbod eller lanthandel? De har rationaliserats bort till förmån för mera rationella, men kanske mindre hemtrevliga snabbköp och stormarknader. De flesta nutidsmänniskor skulle antagligen förgås av otålighet i väntan på sin tur i den gamla handelsboden...

+ Läs mer

Podcast om Ekonomi och handel 1776-1914

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Läs mer

Länkar om Ekonomi och handel 1776-1914

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Hi

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien. Ekonomisk historia hänger till stor...

Sh

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Sh

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
bankir

Skatter och skatteväsen

Här kan du läsa om de svenska skatteväsendets historia fram till den tidpunkt då vi fick det...

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
smedja

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Lydiska guldmynt

Betalningsmedel

Betalningsmedel eller pengar har funnits länge. Det krävde inga tekniska genombrott, utan var en...

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
skifte karta

Skiftesreformer

Skiftesreformerna var några svenska jordbruksreformer som genomfördes i omgångar - enskiftet,...

Sh
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Hi
Sågverk

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt...

Hi
byggnaden

Riksbankens historia

Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När...

Hi
Porträtt

Rutger Macklean

Rutger Macklean (1742-1816) var ämbetsman, militär och pionjär inom skiftesrörelsen på godset...

Hi
bönder

Industriella revolutionens orsaker

Den industriella revolutionen började i Storbritannien. Under 1700-talet växte folkmängden,...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Fabriksarbetare

Industriella revolutionens sociala följder

Industrialiseringen av samhället ledde till en omfördelning av arbetskraften och produktionen -...