Bild:
Under 1800-talet växte städerna. Nu blev det allt vanligare att handla i affärer. Bilden visar en bokhandel i början av 1800-talet.
M

Ekonomi och handel 1776-1914

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomin förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning (byteshandel utan pengar) ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Det gamla skråväsendet var ett hinder för handelns utveckling

Men långt in på 1800-talet var ekonomiska regleringar och bestämmelser för inrikes- och utrikeshandel ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen.

Bild:

En bagare som tillhör bagarnas skrå. Skråväsendet började luckras upp under 1800-talet när liberalismens idéer om fri konkurrens fick fäste i samhället.

Inrikeshandeln i de europeiska länderna bromsades långt in på 1800-talet av att företagare och affärsmän fortfarande var tvungna att vara sammanslutna i skrån. Inom det gamla skråväsendet krävdes att alla företagare skulle besitta goda yrkeskunskaper och att skråna själva fick bestämma vilka som skulle upptas i deras yrkesfack. Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. Systemet med indelningen i skrån var därför ett stort hinder för de flesta som ville starta en affärsverksamhet, men också för de företag som ville växa sig större och utöka sin marknad.

Allteftersom skråväsendet upphörde i Europa under 1800-talets gång och nya liberala lagar trädde i kraft som bland annat motverkade monopol, blev det fritt för vem som helst att starta en affärsrörelse. I Sverige skedde detta vid mitten av 1800-talet.

Bild:
Industrialismen innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning ersattes av penningekonomi och lönearbete. Litografi av Otto Krebs, 1874.

I början av perioden var merkantilismen ett hinder för handeln

Världshandeln hämmades från 1500-talet till en bit in på 1800-talet av merkantilismens idéer. Den merkantilistiska teorin utgick från att handel medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Man strävade efter att sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför inte importera mer varor än de allra nödvändigaste. Landets förmögenhet skulle istället byggas upp genom export till andra länder. Den merkantilistiska läran resulterade i att länderna skapade tullmurar för att skydda den egna handeln. Merkantilismen var därför länge ett hinder för världshandelns utveckling.

Liberalismens idéer öppnade vägen till en friare handel

Under senare delen av 1800-talet utvecklades nya metoder för framställning av stål. Samtidigt började elektricitet och olja användas som energikällor, och en rad uppfinningar såg dagens ljus. Vetenskapen fick en ökad roll då det gällde att ta fram ny teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder. På samma gång spred sig industrialismen till en rad nya länder. Aktiebolag och affärsbanker förändrade företagsamhetens villkor.

Med den ekonomiska tillväxten på 1800-talet uppkom ett inflytelserikt borgerskap som spred liberalismens idéer i samhället. På så vis bredde också idéerna om en fri marknad ut sig och trängde undan den gamla merkantilistiska läran.

Bild:
Full aktivitet inne på ett handelskontor kring slutet av 1800-talet. Del av en målning gjord av Edgar Degas (1834-1917).

I samband med det minskades den statliga kontrollen över ekonomin. Många tullar togs bort och den internationella handeln började avregleras. När det hade skett kunde varor transporteras mer fritt över gränserna.

Liberalism och kolonialism satte fart på världshandeln

Under andra halvan av 1800-talet skedde också en intensifiering av de europeiska stormakternas jakt på kolonier som bland annat skulle förse dem med råvaror till deras växande industrier. I och med det hamnade stora delar av Afrika och Asien under europeisk kontroll.

Den europeiska imperialismen i kombination med avregleringen av den internationella marknaden gjorde att den västerländska världshandeln tog fart. Den nya världsmarknaden baserades på europeisk kapitalism och gynnade nästan enbart de västerländska industriländerna.

Företagen gynnades av en växande inre marknad och ett fungerande bankväsen

På samma gång genomgick industriländerna en ”inre erövring” då dess landsbygd införlivades i det kapitalistiska systemet varigenom en inhemsk (nationell) marknad skapades.

Det var också under den här tiden som det moderna bankväsendet uppstod. Allteftersom folk fick mer pengar över, sattes mer kapital in på bankerna. Bankerna kunde därmed låna ut mer pengar till företag vilket bidrog till att öka företagsandan och tillväxten inom näringslivet.

Näringslivets utveckling och kapitalismens expansion under 1800-talet lade grunderna till vår egen tids moderna ekonomi.

Med början under lågkonjunkturen på 1880-talet gick många länder ifrån de liberala idealen för näringslivet. Konkurrensen sattes ur spel då företagen nu istället slöt sig samman i karteller, och när det gällde det internationella varuutbytet gav frihandeln vika för protektionism (hårdare tullpolitik).
 

Användbara begrepp

Konsumtionsvanor: Var man handlar och vilka varor man köper.

Naturahushållning: Ekonomiskt system där man inte använder pengar utan istället byter varor med varandra.

Inrikeshandel: Handel som äger rum inom ett lands gränser.

Utrikeshandel: Handel med länder utanför det egna landets gränser.

Skråväsen: Ett medeltida organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

Tull är en avgift som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Koloni: En administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel.

Kolonialism: Staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man ska kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans. Läs mer >

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Avreglering: När lagar och bestämmelser för en eller flera branscher inom ekonomins reglerade områden luckras upp och omregleras - marknaden (inkl. konkurrens) blir friare. Avreglering är motsatsen till reglering.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara summan av många aktörers agerande, t.ex. inom en viss bransch eller inom internationell handel.

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Kartell: En formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel. Medlemmarna i kartellen godkänner att samordna sina priser och sin produktion med varandra. De flesta konkurrenslagar förbjuder karteller.

Internationell: Ett adjektiv som ofta beskriver samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Näringsliv: Samlingsnamn för de olika näringar (företag och andra vinstdrivande verksamheter) som finns inom ett geografiskt område.

Kommersiell verksamhet är en sysselsättning som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (vinst).

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter, maskiner och skepp.

Kapitalism: Ett ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig i privat ägo och där produktionen styrs av marknadskrafterna.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Protektionism: Att på olika sätt skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder. För att skydda sig kan landet använda en hel rad åtgärder, så kallade handelshinder, som tullar, registreringsavgifter, importkvoter med mera. Motsatsen till protektionism är frihandel.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur förändrades folks sätt att handla varor under 1800-talet?
   
 2. Varför var skråväsendet ett hinder för handelns utveckling?
   
 3. Varför var merkantilismen ett hinder för världshandeln?
   
 4. Nämn några orsaker till att världshandeln ökade under större delen av 1800-talet.
   
 5. Under 1800-talet spreds och förankrades kapitalismen i västvärlden. Varför tror du?
   
 6. Försök ge en förklaring till att vissa länder införde en protektionistisk handelspolitik i slutet av 1800-talet?

Ta reda på:

 1. Använd prisomräknare och jämför med dagens penningvärde hur mycket 1 krona var värd:  a) 1800   b) 1860   c) 1910

Diskutera:

 1. Jämför världshandeln under 1800-talet med den  idag. nämn några likheter och skillnader.

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomin förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning (byteshandel utan pengar) ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Ekonomi och handel 1776-1914

S
Robert de Vries (red.)
2018-10-25
Efter de långa Napoleonkrigen i början av 1800-talet följde en lång period då det i stort sett rådde fred i Europa. Århundradet kom istället att bli omvälvande och dramatiskt på andra sätt....
M
Natur & Kultur
2018-01-26
I många tusen år var jordbruket grunden för människans tillvaro. Livet kretsade kring hemmet, byn och åkrarna. Den industriella revolutionen förändrade både jordbruket och världen. Det skedde...
M
Hans Thorbjörnsson
2017-09-12
Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar...
S
Ekonomifakta
2017-03-21
Låt oss för en kort stund resa bakåt i tiden till det sena 1860-talets Sverige. Ungefär tre av fyra jobb fanns inom jordbruket. Den svenska ekonomin var nästan helt beroende av vädrets makter,...
M
Mattias Axelsson
2017-01-15
Om du hade fötts i mitten 1800-talet och levt ett normallångt liv hade du på ålderns höst kunnat se tillbaka hur du varit med om en av de största omvandlingarna i mänsklighetens historia - den...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-16
Med ångfartyg ökade farten och sänktes kostnaderna. En resa från Amsterdam till Java tog på 1850-talet mellan tre och fyra månader. 1900 var restiden en månad. Under tidigt 1800-tal seglade...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-15
Livet ombord på ostindiefararna var hårt och farligt. Många av besättningsmännen insjuknade eller dog på den långa färden. Men för Ostindiska kompaniets ägare inbringade varje lyckad resa en...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-13
Ostindiska kompaniets epok var en tid då Göteborg blomstrade, då te och kinesiskt porslin fanns i varje bättre hem, och då kompaniets direktörer kunde skapa förmögenheter som blev grundplåt till...

Podcast om Ekonomi och handel 1776-1914

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

Länkar om Ekonomi och handel 1776-1914

Sortera efter:
          

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument samt mängder med faktatexter som främst handlar om vanligt folks historia under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Här finns också massor med skolanpassade övningar i bl.a. källkritik. Syftet är att materialet på sajten ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Stockholmskällan drivs av Stockholms stad.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Släkthistoria där Karl-Olof Andersson berättar om när lanthandeln slog igenom i Sverige under 1800-talet. Under andra halvan av 1800-talet blev lanthandlarna vanligare. Här fanns det mesta som erbjöds på den tidens svenska varu­marknad – från kryddor till redskap.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (3:56 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om merkantilismen. Vad var merkantilismen egentligen?

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:36 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om skråväsendet. Vad var skråväsendet egentligen?

Spara som favorit
          

Historiska lönedatabasen (HILD) innehåller den viktigaste svenska officiella lönestatistiken för åren 1865–1990. HILD innehåller tabeller med digitaliserade lönedata (excel-filer) och originaltabellerna som skannade bilder (pdf-filer). Statistiken är uppdelad efter ekonomisk sektor/näringsgren, län/storstäder, yrke/anställningskategori och kön. Databasen drivs av Göteborgs universitet.

Spara som favorit
          

I Riksarkivets digitala arkiv hittar du originalhandlingar (primära källor) i form av listor, statistik, register, redogörelser och så vidare om skatter. Sedan mitten av 1500-talet har vi en rik dokumentation av olika skatter som inbetalats till staten. Dessa användes framförallt till kungens underhåll och de krig som landet deltog i. Fogdar placerades ute i landet för att administrera och driva in skatterna. Dessa arkiv berättar folkets historia, du får insikt i våra förfäders ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, t.ex. alkohol- och tobaksbruk. Från att skatterna under 1500-talet i huvudsak gällde jord och säd uppstod nya behov och efterhand tillkom en mängd olika skatter till bl.a. kommun och landsting.

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

I Riksarkivets digitala arkiv hittar du historiska originalhandlingar (primära källor) i form av listor, statistik, register, redogörelser, brevsamlingar och så vidare om närings- och yrkesliv.

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om några av historiens mest betydelsefulla valutor. Här berättas om silver och guld som betalningsmedel, de första mynten, om hur Pax Romana gynnade handeln, arabiska mynt som spreds med vikingarna, kinesiska köpmän som var först med sedlar, spanska silvermynt, Sveriges (och Europas) första sedlar, guldmyntfot och slutligen det pengalösa samhället (vår egen tid).

Spara som favorit
          

På Kungliga myntkabinettets webbplats hittar du en prisomvandlare där du kan jämföra äldre valutors värde med dagens penningvärde. Undrar du till exempel vad din morfars farmors lön motsvarar i dagens penningvärde?

Spara som favorit
          

En genomgång (20:24 min) av merkantilismens historiska bakgrund och hur den såg ut då med styrkor, svagheter och konsekvenser med dagens protektionism. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om den svenska tullens historia. Tullen eller Tullverket är en statlig myndighet som har till uppgift att kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige. De skall se till att korrekta tullar, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs. Myndigheten har en mycket lång historia...

Spara som favorit
          

På Företagskällan har Centrum för Näringslivshistoria samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivets historia. Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år.

Spara som favorit
          

Genomgång (32:56 min) av SO-läraren Gustav Ericsson som redogör för de viktigaste nationalekonomiska teorierna på ett begripligt sätt. Här berättas om merkantilism, liberalism (inkl osynliga handen), marxism, keynesianism och monetarism.

Spara som favorit
          

100 års ekonomisk historia på fem minuter, med Johan Norberg som ciceron. Ur Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre". Filmen (4:50 min) är producerad av Svenskt Näringsliv.
 

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om revolutionernas århundrade med fokus på Sveriges industrialiseringen. Franska revolutionen startade en mängd olika tankar och idéer om människors likhet inför lagen, om frihet, jämlikhet och broderskap. Dessa idéer spreds under Napoleonkrigen och samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid. De nya fabrikerna som byggdes upp i städerna drog till sig människor som lämnade sina hem i de byarna bakom sig. Den moderna migrationen var född...

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om rasismens århundrade. 1800-talet var en tid av ekonomisk framgång för Europa. En förklaring till detta är kolonialismen som lät européerna kontrollera handeln i stora delar av världen. Koloniseringen motiverades med att rasismen gjordes till vetenskap och att man genom att föra ut kristendomen till de koloniserade folken skulle kunna "frälsa världen". Den största kolonialmakten var Storbritannien som vid seklets mitt styrde över mer än hälften av alla människor på jorden. Rasism fanns även i Europa. Judarnas frihet ökar under århundradet men antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös. Detta blir grogrunden för de förödande krig som ska dominera första hälften av 1900-talet...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (26:23 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om olika orsaker till industriella revolutionen. Här berörs: Händelseförloppet; Varför industrialisering? Vad behövdes för industrialisering? Hur såg det ut i Storbritannien? Spridning över Europa...och världen; Industrin vidareutvecklas

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (34:07 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om följderna av den industriella revolutionen. Här berörs ekonomiska följder, politiska och militära följder, sociala följder, socialismen, familjebilden förändras, kvinnorörelsen, könssynen, följder för resor och tid, följder för miljö och befolkning, etc.

Spara som favorit
          

Vill du veta hur mycket 5 000 kronor från 1906 motsvarar i dagens penningvärde eller hur mycket 10 000 kronor 1990 motsvarade 1940? På den här sidan finns en inflationssnurra där du kan räkna både framåt och bakåt i tiden, inom valt tidsintervall. Ekonomifakta.se ägs av Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

Faktatext på Uppsala universitets webbsida där du kan läsa kortfattat om 1700-talets ekonomiska lära. Idag lever vi i en tid då frihandel har blivit en viktig del av den internationella ekonomin. Under 1700-talet uppfattade man vägen till ekonomiskt välstånd på ett helt annat sätt. Den ekonomiska doktrin som då var rådande kallas merkantilismen. Från medeltidens slut t.o.m. 1800-talet var merkantilismen den helt dominerande ekonomiska läran i Europa...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige återigen styrdes av enväldiga...

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig utveckling. Vetenskapsmän och...

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på nationalekonomiska teorier...

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism (...