M

Under 1800-talet växte städerna. Nu blev det allt vanligare att handla i affärer. Bilden visar en bokhandel i början av 1800-talet.

Ekonomi och handel 1776-1914

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomin förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning (byteshandel utan pengar) ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Ökad inflyttning från landsbygd till städer

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomin förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning (byteshandel utan pengar) ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

ANNONS

ANNONS

Det gamla skråväsendet var ett hinder för handelns utveckling

Men långt in på 1800-talet var ekonomiska regleringar och bestämmelser för inrikes- och utrikeshandel ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen.

En bagare som tillhör bagarnas skrå. Skråväsendet började luckras upp under 1800-talet när liberalismens idéer om fri konkurrens fick fäste i samhället.

Inrikeshandeln i de europeiska länderna bromsades långt in på 1800-talet av att företagare och affärsmän fortfarande var tvungna att vara sammanslutna i skrån. Inom det gamla skråväsendet krävdes att alla företagare skulle besitta goda yrkeskunskaper och att skråna själva fick bestämma vilka som skulle upptas i deras yrkesfack. Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. Systemet med indelningen i skrån var därför ett stort hinder för de flesta som ville starta en affärsverksamhet, men också för de företag som ville växa sig större och utöka sin marknad.

Allteftersom skråväsendet upphörde i Europa under 1800-talets gång och nya liberala lagar trädde i kraft som bland annat motverkade monopol, blev det fritt för vem som helst att starta en affärsrörelse. I Sverige skedde detta vid mitten av 1800-talet.

I början av perioden var merkantilismen ett hinder för handeln

Världshandeln hämmades från 1500-talet till en bit in på 1800-talet av merkantilismens idéer. Den merkantilistiska teorin utgick från att handel medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Man strävade efter att sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför inte importera mer varor än de allra nödvändigaste. Landets förmögenhet skulle istället byggas upp genom export till andra länder. Den merkantilistiska läran resulterade i att länderna skapade tullmurar för att skydda den egna handeln. Merkantilismen var därför länge ett hinder för världshandelns utveckling.

ANNONS

ANNONS

Liberalismens idéer öppnade vägen till en friare handel

Under senare delen av 1800-talet utvecklades nya metoder för framställning av stål. Samtidigt började elektricitet och olja användas som energikällor, och en rad uppfinningar såg dagens ljus. Vetenskapen fick en ökad roll då det gällde att ta fram ny teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder. På samma gång spred sig industrialismen till en rad nya länder. Aktiebolag och affärsbanker förändrade företagsamhetens villkor.

Full aktivitet inne på ett handelskontor kring slutet av 1800-talet. Del av en målning gjord av Edgar Degas (1834-1917).

Med den ekonomiska tillväxten på 1800-talet uppkom ett inflytelserikt borgerskap som spred liberalismens idéer i samhället. På så vis bredde också idéerna om en fri marknad ut sig och trängde undan den gamla merkantilistiska läran.

I samband med det minskades den statliga kontrollen över ekonomin. Många tullar togs bort och den internationella handeln började avregleras. När det hade skett kunde varor transporteras mer fritt över gränserna.

Liberalism och kolonialism satte fart på världshandeln

Under andra halvan av 1800-talet skedde också en intensifiering av de europeiska stormakternas jakt på kolonier som bland annat skulle förse dem med råvaror till deras växande industrier. I och med det hamnade stora delar av Afrika och Asien under europeisk kontroll.

Den europeiska imperialismen i kombination med avregleringen av den internationella marknaden gjorde att den västerländska världshandeln tog fart. Den nya världsmarknaden baserades på europeisk kapitalism och gynnade nästan enbart de västerländska industriländerna.

Företagen gynnades av en växande inre marknad och ett fungerande bankväsen

På samma gång genomgick industriländerna en ”inre erövring” då dess landsbygd införlivades i det kapitalistiska systemet varigenom en inhemsk (nationell) marknad skapades.

ANNONS

ANNONS

Det var också under den här tiden som det moderna bankväsendet uppstod. Allteftersom folk fick mer pengar över, sattes mer kapital in på bankerna. Bankerna kunde därmed låna ut mer pengar till företag vilket bidrog till att öka företagsandan och tillväxten inom näringslivet.

Näringslivets utveckling och kapitalismens expansion under 1800-talet lade grunderna till vår egen tids moderna ekonomi.

Med början under lågkonjunkturen på 1880-talet gick många länder ifrån de liberala idealen för näringslivet. Konkurrensen sattes ur spel då företagen nu istället slöt sig samman i karteller, och när det gällde det internationella varuutbytet gav frihandeln vika för protektionism (hårdare tullpolitik).

LÄS MER: Skråväsendet

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Industriella revolutionen

LÄS MER: Politiska ideologier

Användbara begrepp

Avreglering: När lagar och bestämmelser för en eller flera branscher inom ekonomins reglerade områden luckras upp och omregleras - marknaden (inkl. konkurrens) blir friare. Avreglering är motsatsen till reglering.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Inrikeshandel: Handel som äger rum inom ett lands gränser.

Internationell: Ett adjektiv som ofta beskriver samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter, maskiner och skepp.

Kapitalism: Ett ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig i privat ägo och där produktionen styrs av marknadskrafterna.

Kartell: En formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel. Medlemmarna i kartellen godkänner att samordna sina priser och sin produktion med varandra. De flesta konkurrenslagar förbjuder karteller.

Koloni: En administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel.

Kolonialism: Staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man ska kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans. Läs mer >

Kommersiell verksamhet är en sysselsättning som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (vinst).

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Konsumtionsvanor: Var man handlar och vilka varor man köper.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara summan av många aktörers agerande, t.ex. inom en viss bransch eller inom internationell handel.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Naturahushållning: Ekonomiskt system där man inte använder pengar utan istället byter varor med varandra.

Näringsliv: Samlingsnamn för de olika näringar (företag och andra vinstdrivande verksamheter) som finns inom ett geografiskt område.

Protektionism: Att på olika sätt skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder. För att skydda sig kan landet använda en hel rad åtgärder, så kallade handelshinder, som tullar, registreringsavgifter, importkvoter med mera. Motsatsen till protektionism är frihandel.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Skråväsen: Ett medeltida organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Tull är en avgift som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.

Utrikeshandel: Handel med länder utanför det egna landets gränser.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur förändrades folks sätt att handla varor under 1800-talet?
   
 2. Varför var skråväsendet ett hinder för handelns utveckling?
   
 3. Varför var merkantilismen ett hinder för världshandeln?
   
 4. Nämn några orsaker till att världshandeln ökade under större delen av 1800-talet.
   
 5. Under 1800-talet spreds och förankrades kapitalismen i västvärlden. Varför tror du?
   
 6. Försök ge en förklaring till att vissa länder införde en protektionistisk handelspolitik i slutet av 1800-talet?

Ta reda på:

 1. Använd prisomräknare och jämför med dagens penningvärde hur mycket 1 krona var värd:  a) 1800   b) 1860   c) 1910

Diskutera:

 1. Jämför världshandeln under 1800-talet med den  idag. nämn några likheter och skillnader.
Sidan uppdaterad: 7 september 2020
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ekonomi och handel 1776-1914

Sparbanksrörelsens historia

av: Centrum för Näringslivshistoria
Högstadiet, Gymnasiet

För 200 år sedan startade den första sparbanken i Sverige, ursprunget till dagens Swedbank. Det underutvecklade bondesamhälle där sparbanksidén föddes är sedan länge ersatt av ett av världens modernaste länder. Genom hela den resan har banken funnits med i såväl samhällets som enskilda människors utveckling.

+ Läs mer

Artiklar om Ekonomi och handel 1776-1914

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

av: Magnus Västerbro
2021-09-20

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut på att få det tillslutna och teknologiskt efterblivna Japan att öppna sina gränser för USA och skriva på ett handelsavtal. Hela operationen blev en amerikansk framgång. Men ingen hade kunnat ana vilken avgörande betydelse händelsen skulle få i Japans historia och i världshistorien...

+ Läs mer

M

Nordostpassagen och döden i Arktis

av: Kaj Hildingson
2021-07-20

År 1871 upptäckte den norske säljägaren Elling Carlsen en hydda på ögruppen Novaja Zemlja norr om Ryssland. En gryta hängde fortfarande över den öppna eldstaden, och en klocka stod lutad mot en vägg. Böcker, vapen och hushållsföremål låg strödda här och där. Ingen var hemma, men det var inte så konstigt. Hyddan hade stått övergiven i 274 år. Carlsen hade upptäckt den plats där holländaren Willem Barents tvingats övervintra med sin besättning i slutet av 1500-talet. Barents hade letat efter Nordostpassagen - sjövägen från Europa till Kina norr om Ryssland. Liksom många andra kom Barents aldrig tillbaka...

+ Läs mer

L

Bomull - slaveriet och textilindustrins framväxt

av: Göran Tivenius
2020-10-02

Den är inte mer än en meter hög. En liten kortvuxen växt som spelat en i det närmaste osannolikt stor roll i världshistorien. Det handlar om bomullsplantan. De tunna och fina bomullshåren kring växtens frön är råmaterialet till världens viktigaste textil - bomullstyget. Men bakom vår bild av bomullen som en mycket viktig nyttoväxt döljer sig en historia fylld av mänskligt lidande och hårt arbete, men också entreprenörskap och framtidstro...

+ Läs mer

S

Nobels historia i S:t Petersburg och Ryssland

av: Torbjörn Nilsson
2019-12-08

Svenska exportföretag som grundats under 1890-talets industriella genombrott lockades av den ryska marknaden. I S:t Petersburg fanns AB Separator, Asea, SKF, Alfa-Laval, AGA, Bolinders och L M Ericsson. Mest imponerande var dock Nobels fabriksområde och residens vid Samsonkajen i norra delen av S:t Petersburg. Nobels ryska historia speglar inte bara den svenska uppfinnartraditionen och industriella offensiven under 1800-talets senare del utan också Rysslands omvälvande historia decennierna kring sekelskiftet 1900 med industrialisering, världskrig och efterföljande revolution 1917...

+ Läs mer

M

Matindustrins utveckling - ett samspel mellan militära och civila behov

av: Folke Schimanski
2019-04-03

Under loppet av 1800-talet började mat konserveras i industriell skala. Det drevs fram i ett samspel mellan militära och civila intressen. Under slutet av 1800-talet löstes också problemet hur man skulle kunna bevara livsmedel genom kylteknik...

+ Läs mer

Podcast om Ekonomi och handel 1776-1914

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Läs mer

Länkar om Ekonomi och handel 1776-1914

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Skatter och skatteväsen

Här kan du läsa om de svenska skatteväsendets historia fram till den tidpunkt då vi fick det...

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara...

Betalningsmedel

Betalningsmedel eller pengar har funnits länge. Det krävde inga tekniska genombrott, utan var en...

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Skiftesreformer

Skiftesreformerna var några svenska jordbruksreformer som genomfördes i omgångar - enskiftet,...

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. En...

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt...

Riksbankens historia

Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När...

Rutger Macklean

Rutger Macklean (1742-1816) var ämbetsman, militär och pionjär inom skiftesrörelsen på godset...