L
Kategori

Påven är katolicismens överhuvud. På bilden hälsar Benedikt XVI på folket vid torget Piazza San Pietro i Vatikanen.

Katolicism

Den största och äldsta grenen av kristendomen

Katolicismen är den största och den äldsta och ursprungliga "grenen" inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.

Ordet katolsk betyder allomfattande. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan eftersom den har en romersk gudstjänstordning och styrs från Rom.

Den största och äldsta grenen av kristendomen

Katolicismen är den största och den äldsta och ursprungliga "grenen" inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.

Ordet katolsk betyder allomfattande. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan eftersom den har en romersk gudstjänstordning och styrs från Rom.

ANNONS

ANNONS

Det finns drygt 1,3 miljarder katoliker runt om i världen. Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Mindre än en tredjedel finns i Europa. I Sverige finns det ca 150 000 katoliker.

År 1054 inträffade den stora brytningen mellan de kristna i västra och östra medelhavsområdet (se podcast). Från och med då fanns två stora riktningar inom kristendomen, den katolska kyrkan i väst och de ortodoxa kyrkorna i öst.

Under 1500-talet kom den andra stora splittringen då reformationen inleddes varefter flera länder i norra Europa valde att bryta med påven och katolicismen och istället ansluta sig till Martin Luthers protestantiska lära.

Den katolska kyrkan leds av påven i Rom

Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus, som Jesus utsåg till de första kristnas ledare. Påven är Jesus ställföreträdare på jorden. Franciskus är den 266:e påven.

Vid en stor biskopskonferens år 1870 beslöts att påven skulle betraktas som ofelbar när han uttalade sig i lärofrågor.

Påven bor i Vatikanstaten som är världens minsta självständiga stat. Den ligger mitt inne i staden Rom. Vatikanstaten har egna frimärken, egen armé, egen diplomatkår, egen bank och egen flagga.

Schweizergardet är påvens egen lilla armé. Den omfattar 100 personer. De som vaktar påven ska vara romersk-katolska schweiziska medborgare.

Sakramenten

Liksom alla kristna samfund talar katolikerna om en treenig Gud (se Kristendomens grunder). När de talar om Gud tänker de på att han uppenbarat sig som fadern, sonen och den heliga anden.

Enligt katolsk tro renas människan från synder efter döden för att fulländas innan hon förenas med Gud. Denna rening kallas för skärselden.

Ordet sakrament betyder helig handling. Människan behöver enligt katolsk tro verkliga föremål och händelser för att kunna ta emot Gud. Genom de sju sakramenten möter de Gud.

Genom dopet blir barnet upptagen i kyrkan. Prästen öser vatten över barnets panna tre gånger i form av ett kors.

ANNONS

ANNONS

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Biskopen tecknar då ett kors med helig olja på konfirmandens panna. Konfirmationsåldern är olika i många katolska länder, alltifrån sju år och uppåt.

Nattvarden är mässans höjdpunkt och den firas varje dag i kyrkan.

Bikten innebär att man går till prästen och bekänner sina synder. Prästen kan också uppmana den som biktar sig att göra bot, alltså att rätta till eller på annat sätt sona det fel som personen har gjort.

Äktenskapet är instiftat av Gud och kan därför inte upplösas.

Prästvigningen är också ett sakrament. Invigningen sker i samband med en mässa. En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. Prästerna får inte bilda familj utan ska leva i celibat (inte ha några kärleksförhållanden eller sexuella kontakter). Den katolska kyrkan tillåter fortfarande inte prästvigning av kvinnor.

De sjukas smörjelse, även kallad sista smörjelsen, innebär att en präst tillkallas till någon svårt sjuk eller döende person. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke för att på så vis förmedla syndernas förlåtelse och hopp om att den sjuke eller döende ska orka med sitt lidande och tillfriskna.

LÄS MER: Katolska kyrkans sakrament
 

Karta katolicism i världen
Bild: Wikimedia Commons
Karta som visar katolicismens utbredning i världen baserat på antalet katoliker i varje land.

Kloster, munkar och nunnor

Omkring 1,5 miljoner katoliker har avgett de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad. Kvinnor som går i kloster kallas nunnor och män för munkar.

Ordet kloster betyder avstängd plats. Men numera lever de flesta munkar och nunnor inte isolerade som på medeltiden utan arbetar ute i samhället med bland annat sjukvård och utbildning.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Peterskyrkan: Den katolska kyrkans huvudkyrka. Peterskyrkan ligger i Vatikanstaten (Rom) och är världens största kyrka. Enligt traditionen är Peterskyrkan byggd över aposteln Petrus grav. Petrus var en av Jesus tolv lärjungar.

Påve: Katolska kyrkans överhuvud och Guds ställföreträdare på jorden. Påven har sitt säte i Vatikanstaten som ligger i staden Rom, Italien.

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den katolska kyrkan har sju sakrament och dessa är: dopet, konfirmationen, boten (även kallad bikten), äktenskapet, de sjukas smörjelse (sista smörjelsen), prästvigningen och nattvarden.

Skärselden:  Ett slags väntrum till paradiset där människan renas från synder efter döden för att fulländas innan hon förenas med Gud. Denna rening kallas för skärseld. Under medeltiden lärde kyrkan ut att alla som inte hade skött sig istället hamnade i helvetet.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara ordet katolsk.
   
 2. Hur många katoliker finns det i Sverige och i världen? Varför tror du de flesta finns i Latinamerika?
   
 3. Nämn några fakta om påven.
   
 4. Nämn fakta om Vatikanstaten.
   
 5. Vad betyder ordet sakrament och vilka är de sju sakramenten inom katolicismen?
   
 6. Jämför dagens klosterliv med hur det var på medeltiden.

Ta reda på:

 1. Hur många påvar har det funnits?
   
 2. Hur många påvar har blivit mördade?
   
 3. När bildades Vatikanstaten?

Diskutera:

 1. Varför är katolicismen vanligare i södra och centrala Europa än i norra Europa?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Katolicismen

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-27

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den protestantiska kyrkan. Reformationen ledde till att den västliga kristna kyrkan splittrades. För individens del innebar den en frigörelse från religiösa auktoriteter. Politiskt innebar den i de flesta europeiska länder en upplösning av det medeltida sakrala samhället. Utvecklingen efter reformationen präglades av en strävan mot religiös och politisk enhet. För furstarna, som ofta var både statens och kyrkans överhuvud, var det av primärt intresse att återställa enheten i respektive land. Motiven var därför både religiösa och politiska...

+ Läs mer

M

Medeltidens helgonkult

av: Gunnar Åselius
2021-07-28

Med helgonkult menas dyrkan av heliga män och kvinnor som genom sina liv och gärningar visat sig stå i särskild relation till Gud. De vördades som föredömen, men också som medlare för människor inför Gud. Helgonkulten hade rötter i kristendomens första tid och var mycket populär då den gjorde den kristna religionen lättförståelig och konkret för vanligt folk...

+ Läs mer

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Peterskyrkan

av: Carsten Ryytty
2017-04-18

Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle, dominerar Vatikanen och fungerar som en trons fyr för miljoner pilgrimer varje år...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Jungfru Maria - Jesus mamma

av: Carsten Ryytty
2017-02-27

Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats...

+ Läs mer

M

Franciskus av Assisi och Franciskanorden

av: Carsten Ryytty
2016-10-08

Franciscus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan...

+ Läs mer

Podcast om Katolicismen

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Läs mer

Länkar om Katolicismen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra...

Re

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Hi
Karta

Vatikanstatens historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

Re

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Re
kloster

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs...

Hi
Inkvisitionen

Inkvisitionen

Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma...

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Fisksymbol

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus...

Re
Konfirmander i kyrkan.

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Re
Krucifix

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
Bannlysning

Bannlysning

Bannlysning innebar uteslutning ur kyrkans gemenskap. I medeltida kyrkorätt skilde man mellan två...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Henrik VIII

Anglikanska kyrkan

Den anglikanska kyrkan kallas också episkopalkyrkan och är statskyrka i Storbritannien. Anglikanska...

Re
Präst

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...