L
Kategori

På 1000-talet fick kristendomen fäste i Norden och trängde undan den gamla asatron. Bilden visar Borgunds stavkyrka i Norge som byggdes på 1100-talet.

Nordens kristnande

En lång process

Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).

En orsak till att det tog lång tid för kristendomen att få fäste var att det redan fanns en etablerad religion eller folktro i Norden. Denna fornnordiska religion var inte enhetlig och varierade mellan olika områden. Men den fornnordiska religionen innehöll också några gemensamma drag såsom dyrkan av diverse naturgudar, gudinnan Freja och gudarna Tor och Oden. Dessa var alla kopplade till jordbruk, hemmet eller krig.

En lång process

Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).

En orsak till att det tog lång tid för kristendomen att få fäste var att det redan fanns en etablerad religion eller folktro i Norden. Denna fornnordiska religion var inte enhetlig och varierade mellan olika områden. Men den fornnordiska religionen innehöll också några gemensamma drag såsom dyrkan av diverse naturgudar, gudinnan Freja och gudarna Tor och Oden. Dessa var alla kopplade till jordbruk, hemmet eller krig.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan.

Mission: (latin: missio= sändning) Med mission menas oftast verksamhet som bidrar till att sprida en religion i syfte att vinna fler anhängare, t.ex. genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär.

Runsten: En med omsorg utvald sten försedd med runor som är inhuggna av en runristare. Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 och år 1130 och förekommer i Sverige, Norge och Danmark, samt i vissa områden med nordiskt inflytande. Läs mer >

Tidiga kristna samhällen och missioner i Norden

Det var framförallt handeln mellan vikingarna och de kristna delarna av Europa som bidrog till att Norden fick kontakt med kristendomens idéer och kultur. Den nya religionen spreds därför först till samhällen som fungerade som handelscentrum. Hedeby i Slesvig och Birka i Mälaren är två exempel.

Men kristendomen spreds även utanför dessa handelsområden. Många tidiga kristna gravar vittnar om detta. Ett exempel är de gravar och den kyrka som fanns vid Varnhem i Västergötland. Dessutom finns ett stort antal runstenar med kristna motiv bevarade, vilket tyder på att många nordbor accepterade kristendomen vid ett tidigt stadium. Dessa kristna runstenar beställdes ofta av kvinnor, eller så var de själva föremål för bönerna på stenarna. Detta pekar på att det i början främst var kvinnor som konverterade till kristendomen.

Mycket tyder på att det kristna tankesättet med tillhörande ritualer hade accepterats och tagits upp av en stor del av den nordiska befolkningen vid vikingatidens slut. Men vid sidan av de kristna runstenarna och olika gravfynd så har den här processen inte lämnat tydliga spår efter sig.

Enligt de bevarade källorna – t.ex. Ansgars biografi från 870-talet samt Adam av Bremens verk från 1070-talet – var det bl.a. biskoparna i Tyskland (Hamburg-Bremen) som hade ansvaret för den kristna missionsverksamheten i norra Europa. Men de kristna missionärerna kom också från andra håll som t.ex. England.

Kristendomen infördes först i Danmark, därefter i Norge och sist i Sverige.

På väg mot kristna kungariken

Det verkar som att missionärerna i första hand riktade in sig på att konvertera lokala härskare för att få deras stöd. Det fanns många anledningar till detta. Bland annat behövde missionärerna skyddas från olika delar av befolkningen som såg kristendomen som ett hot.

ANNONS

ANNONS

Den första kungakonverteringen som ledde till ett bestående samhälls- och religionsskifte var den av den danska kungen Harald Blåtand (ca 940-986). Harald reste en av de första kristna stenarna i Jelling ca 965, där han förkunnade att han gjorde alla danerna kristna.

I övriga Norden dröjde det ytterligare ett tag innan något egentligt kungarike, och därmed kristna kungar, etablerades. I Norge var det inte förrän omkring år 1000 – i samband med de kristna kungarna Olav Tryggvason och Olav Haraldsson (numera den helige) – som ett kristet kungarike trädde fram.

"Ansgar förkunnar kristendomen", väggmålning (Nationalmuseum) gjord av Gustaf Cederström (1845-1933).

I Sverige nämns Olof Skötkonung som den första kristna kungen i slutet på 900-talet. Men man vet inte riktigt om han var en riktig kung eller endast vasallkung (lydkung) till Olav Tryggvason. Det är inte förrän senare mot slutet av 1000-talet som vi kan se början på ett svenskt kristet kungarike.

Island är sagan om den allmänna övergången till kristendomen förlagd till Tinget. Det sägs att det var år 1000 vid Alltinget (Islands lagstiftande församling) som stormännen diskuterade om de skulle hålla sig till den fornnordiska eller den kristna religionen. Beslutet blev att införa kristendomen som den officiella religionen, men med en liten brasklapp som gick ut på att vissa hedniska riter, såsom att äta hästkött, fortfarande skulle få vara tillåtna så länge de utfördes i hemlighet.

Kristendomen förändrade det nordiska samhället

Den nya religionen var tvungen att ha en stor administration för att fungera i samhället. Det behövdes en organisation som bestod av stift med domkyrkor och biskopar, socknar med präster samt kloster med nunnor och munkar. Denna samhällsförändring skedde först i Danmark med början under 900-talet och pågick i ca 200 år.

ANNONS

ANNONS

Samma långa process började därefter i Norge, och ungefär samtidigt i Sverige, under 1000-talet där den fortsatte fram till mitten av 1200-talet då hela Norden hade fått en kristen samhällsstruktur.

Stockholm började växa fram under 1200-talet eftersom kungamakten behövde en ny mer strategiskt och centralt belägen huvudstad. Bilden visar Storkyrkan, men borgen Tre kronor i bakgrunden.

Detta kristna samhälle speglades av en etablerad organisation för kyrkan med präster och biskopar samt kloster, domkyrkor och socknar.

Kristendomen innebar en ny livsstil

Den nya tron lärde folk hur man skulle leva sitt liv. Kristendomen gav också en ny världsbild, till exempel genom skapelseberättelsen. Dessutom förde den kristna kulturen med sig en annan syn på hur ett samhälle skulle vara uppbyggt och fungera. I detta ingick bland annat en ökad samhällelig administration och ett annat koncept över äganderätt.

Den nya religionen hade också en omfattande kalender med kyrkoåret och dess festdagar. Detta var praktiskt eftersom kalendern organiserade hur man skulle fira olika dagar under året och vilka dagar man skulle avstå från att arbeta.

För Nordens befolkning innebar kristendomen ett mer organiserat sätt att utöva religion på – en fullständig livsstil enligt religiösa ideal. Något som den fornnordiska tron inte verkar ha haft.

Den kristna kulturen länkade samman Europa

Genom kristendomen fick folk ta del av en större gemenskap med starkare band till resten av Europa. Härskare kunde styra med hjälp av den kristna ideologin och administrationen, inklusive en ny typ av skrivkonst som ersatte runor i officiella sammanhang. Samhället blev också någorlunda omorganiserat med idén om olika samhällsklasser som inkluderade ett härskande och ett arbetande skikt (läs mer här). Detta klassamhälle märktes tidigast i Danmark med sina geografiska gränser till det övriga Europa.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför tog det längre tid för kristendomen att få fäste i Norden än i övriga Europa?
   
 2. Vilka spår/källor finns som vittnar (berättar) om den tidiga kristendomen i Norden?
   
 3. Vad är en missionär och varför satsade de i första hand på att få kungarna i Norden till att konvertera till kristendomen?
   
 4. Hur förändrade kristendomen det nordiska samhället?
   
 5. Ge exempel på hur kristendomen innebar en ny livsstil för folk.
   
 6. Vad menas med att "den kristna kulturen länkade samman Europa"?

Diskutera:

 1. Varför var det viktigt för kungarna att kristendomen skulle spridas bland folket?
   

 

Litteratur:
Harald Gustafsson, Nordens historia, Studentlitteratur AB, 2007
Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid, Studentlitteratur AB, 2009
Janken Myrdal och Göran Bäärnhielm, Kvinnor, barn och fester i de medeltida mirakelberättelserna, Skaraborgs länsmuseum, 1994
Bertil Nilsson (red.), Sveriges kyrkohistoria. Missionstid och tidig medeltid, Verbum, 1998
 

FÖRFATTARE

Text: Sara E. Ellis Nilsson, doktorand i historia, Göteborgs universitet

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nordens kristnande

Podden Vikingar

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Nordens kristnande

S

Kristnandet av Sverige

av: Gunnar Åselius
2021-07-27

Kristnandet var en långdragen process som kan sägas vara avslutad i Sverige först på 1100-talet. Kristendomens spridning var en naturlig konsekvens av nordbornas integrering i Europa genom vikingatågen. Under sina färder till Bysans och Västeuropa kom människorna i Norden i kontakt med kristendomen långt innan de själva blev kristna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Medeltidens kyrka och reformationen

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-27

När kristendomen ersatte den förkristna tron tog den upp mycket av dess bruk och föreställningsvärldar. De förkristna riterna levde till stor del vidare i kristnad form. Den medeltida kristendomen var ett fundamentalt inslag i människornas liv, försörjning och kamp för tillvaron. I stort sett alla vardagliga händelser var inneslutna i Guds och kyrkans skydd...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Kristendomens genombrott i Norden

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-26

Det är så mycket i vardagen som kan relateras till förkristet och kristet. Det kan därför vara intressant att diskutera hur förhållandet mellan förkristet och kristet såg ut en gång i tiden, i samband med det stora kultskiftet då kristendomen fick fäste i Norden för omkring tusen år sedan...

+ Läs mer

S

Bildstenar och runstenar

av: Gunnar Åselius
2019-07-18

Bildstenar och runstenar är våra kanske mest kända monument som förknippas med senare delen av järnåldern och vikingatiden. De flesta av dem finns i Sverige, bland annat i Uppland, Västergötland och på Gotland...

+ Läs mer

L

Ansgar och Birka

av: Herman Lindqvist
2018-11-20

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig. Klangen från klockorna i nybyggda kyrkor började höras i byarna...

+ Läs mer

Podcast om Nordens kristnande

SO-rummet podcast icon
L

Vad var vikingatiden?

av: Mattias Axelsson
2022-09-27

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om vikingatiden.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Läs mer

Länkar om Nordens kristnande

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Re

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Re
Ansgar

Ansgar

Ansgar (801-865), ärkebiskop i Hamburg-Bremen, "Nordens apostel". Han blev i unga år benediktinmunk...

Hi
kung

Olof Skötkonung

Olof Skötkonung (död omkring år 1022) var en svensk kung av Ynglingaätten. Olof Skötkonung är den...

Re
Medeltida dokument

Adam av Bremen

Adam av Bremen (dödsår okänt) var en kyrkoman och möjligen lärare i domskolan i Bremens ärkestift...

Hi
Gamla Uppsala högar

Gamla Uppsala

Uppsala var från 200- och 300-talen ett betydande ekonomiskt, religiöst och politiskt centrum i...