Bild:
På 1000-talet fick kristendomen fäste i Norden och trängde undan den gamla asatron. Bilden visar Borgunds stavkyrka i Norge som byggdes på 1100-talet.
L

Nordens kristnande

En lång process

Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).

En orsak till att det tog lång tid för kristendomen att få fäste var att det redan fanns en etablerad religion eller folktro i Norden. Denna fornnordiska religion var inte enhetlig och varierade mellan olika områden. Men den fornnordiska religionen innehöll också några gemensamma drag såsom dyrkan av diverse naturgudar, gudinnan Freja och gudarna Tor och Oden. Dessa var alla kopplade till jordbruk, hemmet eller krig.

Tidiga kristna samhällen och missioner i Norden

Det var framförallt handeln mellan vikingarna och de kristna delarna av Europa som bidrog till att Norden fick kontakt med kristendomens idéer och kultur. Den nya religionen spreds därför först till samhällen som fungerade som handelscentrum. Hedeby i Slesvig och Birka i Mälaren är två exempel.

Men kristendomen spreds även utanför dessa handelsområden. Många tidiga kristna gravar vittnar om detta. Ett exempel är de gravar och den kyrka som fanns vid Varnhem i Västergötland. Dessutom finns ett stort antal runstenar med kristna motiv bevarade, vilket tyder på att många nordbor accepterade kristendomen vid ett tidigt stadium. Dessa kristna runstenar beställdes ofta av kvinnor, eller så var de själva föremål för bönerna på stenarna. Detta pekar på att det i början främst var kvinnor som konverterade till kristendomen.

"Ansgar förkunnar kristendomen", väggmålning (Nationalmuseum) gjord av Gustaf Cederström (1845-1933).

Viktiga begrepp

Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan.

Runsten: En med omsorg utvald sten försedd med runor som är inhuggna av en runristare. Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 och år 1130 och förekommer i Sverige, Norge och Danmark, samt i vissa områden med nordiskt inflytande.

Mission: (latin: missio= sändning) Med mission menas oftast verksamhet som bidrar till att sprida en religion i syfte att vinna fler anhängare, t.ex. genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär.

Mycket tyder på att det kristna tankesättet med tillhörande ritualer hade accepterats och tagits upp av en stor del av den nordiska befolkningen vid vikingatidens slut. Men vid sidan av de kristna runstenarna och olika gravfynd så har den här processen inte lämnat tydliga spår efter sig.

Enligt de bevarade källorna – t.ex. Ansgars biografi från 870-talet samt Adam av Bremens verk från 1070-talet – var det bl.a. biskoparna i Tyskland (Hamburg-Bremen) som hade ansvaret för den kristna missionsverksamheten i norra Europa. Men de kristna missionärerna kom också från andra håll som t.ex. England.

Kristendomen infördes först i Danmark, därefter i Norge och sist i Sverige.

På väg mot kristna kungariken

Det verkar som att missionärerna i första hand riktade in sig på att konvertera lokala härskare för att få deras stöd. Det fanns många anledningar till detta. Bland annat behövde missionärerna skyddas från olika delar av befolkningen som såg kristendomen som ett hot.

Den första kungakonverteringen som ledde till ett bestående samhälls- och religionsskifte var den av den danska kungen Harald Blåtand (ca 940-986). Harald reste en av de första kristna stenarna i Jelling ca 965, där han förkunnade att han gjorde alla danerna kristna.

I övriga Norden dröjde det ytterligare ett tag innan något egentligt kungarike, och därmed kristna kungar, etablerades. I Norge var det inte förrän omkring år 1000 – i samband med de kristna kungarna Olav Tryggvason och Olav Haraldsson (numera den helige) – som ett kristet kungarike trädde fram.

I Sverige nämns Olof Skötkonung som den första kristna kungen i slutet på 900-talet. Men man vet inte riktigt om han var en riktig kung eller endast vasallkung (lydkung) till Olav Tryggvason. Det är inte förrän senare mot slutet av 1000-talet som vi kan se början på ett svenskt kristet kungarike.

Island är sagan om den allmänna övergången till kristendomen förlagd till Tinget. Det sägs att det var år 1000 vid Alltinget (Islands lagstiftande församling) som stormännen diskuterade om de skulle hålla sig till den fornnordiska eller den kristna religionen. Beslutet blev att införa kristendomen som den officiella religionen, men med en liten brasklapp som gick ut på att vissa hedniska riter, såsom att äta hästkött, fortfarande skulle få vara tillåtna så länge de utfördes i hemlighet.

Kristendomen förändrade det nordiska samhället

Den nya religionen var tvungen att ha en stor administration för att fungera i samhället. Det behövdes en organisation som bestod av stift med domkyrkor och biskopar, socknar med präster samt kloster med nunnor och munkar. Denna samhällsförändring skedde först i Danmark med början under 900-talet och pågick i ca 200 år.

Bild:
Stockholm började växa fram under 1200-talet eftersom kungamakten behövde en ny mer strategiskt och centralt belägen huvudstad. Bilden visar Storkyrkan, men borgen Tre kronor i bakgrunden.

Samma långa process började därefter i Norge, och ungefär samtidigt i Sverige, under 1000-talet där den fortsatte fram till mitten av 1200-talet då hela Norden hade fått en kristen samhällsstruktur.

Detta kristna samhälle speglades av en etablerad organisation för kyrkan med präster och biskopar samt kloster, domkyrkor och socknar (läs mer om kyrkan och klostren på medeltiden >).

Kristendomen innebar en ny livsstil

Den nya tron lärde folk hur man skulle leva sitt liv. Kristendomen gav också en ny världsbild, till exempel genom skapelseberättelsen. Dessutom förde den kristna kulturen med sig en annan syn på hur ett samhälle skulle vara uppbyggt och fungera. I detta ingick bland annat en ökad samhällelig administration och ett annat koncept över äganderätt.

Den nya religionen hade också en omfattande kalender med kyrkoåret och dess festdagar. Detta var praktiskt eftersom kalendern organiserade hur man skulle fira olika dagar under året och vilka dagar man skulle avstå från att arbeta.

För Nordens befolkning innebar kristendomen ett mer organiserat sätt att utöva religion på – en fullständig livsstil enligt religiösa ideal. Något som den fornnordiska tron inte verkar ha haft.

Den kristna kulturen länkade samman Europa

Genom kristendomen fick folk ta del av en större gemenskap med starkare band till resten av Europa. Härskare kunde styra med hjälp av den kristna ideologin och administrationen, inklusive en ny typ av skrivkonst som ersatte runor i officiella sammanhang. Samhället blev också någorlunda omorganiserat med idén om olika samhällsklasser som inkluderade ett härskande och ett arbetande skikt (läs mer här). Detta klassamhälle märktes tidigast i Danmark med sina geografiska gränser till det övriga Europa.

Uppgifter och frågor

 1. Varför tog det längre tid för kristendomen att få fäste i Norden än i övriga Europa?
   
 2. Vilka spår/källor finns som vittnar (berättar) om den tidiga kristendomen i Norden?
   
 3. Vad är en missionär och varför satsade de i första hand på att få kungarna i Norden till att konvertera till kristendomen?
   
 4. Hur förändrade kristendomen det nordiska samhället?
   
 5. Ge exempel på hur kristendomen innebar en ny livsstil för folk.
   
 6. Vad menas med att "den kristna kulturen länkade samman Europa"?

 

Litteratur:
Harald Gustafsson, Nordens historia, Studentlitteratur AB, 2007
Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid, Studentlitteratur AB, 2009
Janken Myrdal och Göran Bäärnhielm, Kvinnor, barn och fester i de medeltida mirakelberättelserna, Skaraborgs länsmuseum, 1994
Bertil Nilsson (red.), Sveriges kyrkohistoria. Missionstid och tidig medeltid, Verbum, 1998
 

Text: Sara E. Ellis Nilsson, doktorand i historia, Göteborgs universitet

En lång process

Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).

En orsak till att det tog lång tid för kristendomen att få fäste var att det redan fanns en etablerad religion eller folktro i Norden. Denna fornnordiska religion var inte enhetlig och varierade mellan olika områden. Men den fornnordiska religionen innehöll också några gemensamma drag såsom dyrkan av diverse naturgudar, gudinnan Freja och gudarna Tor och Oden. Dessa var alla kopplade till jordbruk, hemmet eller krig.

Tidiga kristna samhällen och missioner i Norden

Det var framförallt handeln mellan vikingarna och de kristna delarna av Europa som bidrog till att Norden fick kontakt med kristendomens idéer och kultur. Den nya religionen spreds därför först till samhällen som fungerade som handelscentrum. Hedeby i Slesvig och Birka i Mälaren är två exempel.

Uppdaterad: 20 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Nordens kristnande

L
Herman Lindqvist
2018-11-20
Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-21
Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro....

Podcast om Nordens kristnande

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

Länkar om Nordens kristnande

Sortera efter:
          

Genomgång (13:38 min) från Pedagogmolnet där det berättas om kristendomens utveckling i Sverige under 1000 år.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (5:56 min) som handlar om när kristendomen kom till Norden under slutet av vikingatiden. Läraren Pernilla Kans läser ur boken Koll på Vikingatiden. Filmen lämpar sig bra för åk 4.

Spara som favorit
          

Geomgång (11:21 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 4, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om när Sverige kristnades. Hur framgångsrik var den mission som Ansgar ledde i nuvarande Sverige på 800-talet?

Spara som favorit
          

Tredje och sista delen (48:23 min) i en dokumentärserie om Sverige för tusen år sedan. Maja Hagerman berättar och Claes Gabrielsson filmar bland spår av en tid för länge sedan.

Spara som favorit
          

Faktatext på Svenska kyrkans webbsida där du kan läsa om den svenska kyrkans historia i Sverige.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia kan du läsa om när kristendomen kom till Norden och hur det påverkade folket och formade Sverige. När kristen­domen nådde landen norr om Östersjön existerade inte Sverige. Istället fanns här flera regionala småriken som ömsom stödde, ömsom bekämpade varandra. Kristendomens inflytande var i själva verket en förutsättning för uppkomsten av något som liknade en statsbildning...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du bl.a. kan läsa om samband mellan svensk och europeisk kultur, samt om svenskar i Europa och vice versa från medeltiden och framåt.

Spara som favorit
          

Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison resonerar kring kvinnornas ställning i Norden för omkring tusen år sedan. Vilken betydelse fick kristendomens ankomst för kvinnans ställning i Norden? Stämmer det att den senare kraftigt försämrades på grund av prästernas antikvinnliga inställning?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om prästernas verksamhet och skyldigheter i det medeltida samhället i Norden. Prästens gård i byn var reglerad i landskapslagarna. Den tillhörande jorden var skattefri och prästen skulle ingå i byalaget som vilken bonde som helst. Krav fanns på att prästen skulle bebo sin gård. Prästgårdens jord var basen för prästens underhåll men även andra intäktskällor stod till buds. Av tiondet tillföll en viss del prästen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ansgar, Sveriges första missionär. Genom en förnämlig översättning och tolkning av en samtida handskrift är det faktiskt möjligt att nästan i detalj följa denne märklige mans levnadsöde...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser några seder och bruk under järnåldern och vid tiden kring Nordens kristnande. Forskningen kring den äldre nordiska kalendern och högtiderna före och under vikingatiden är snårig. Ännu på 1900-talet fanns rester efter en äldre nordisk kalender kvar i vårt land, trots att den gregorianska och dessförinnan julianska kalendern varit i bruk i nära ett årtusende...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du kan läsa om kyrkans historia, från kristnandet av det romerska riket till våra dagars religionsfrihet i Sverige. En stor del av texten handlar om kristendomens och kyrkans historia i Sverige.

Spara som favorit
          

Pohjola-Norden har producerat och presenterar här en transnationell historiebok som kortfattat beskriver Nordens historia från forntid till nutid. Här får man en snabb överblick över de viktigaste skeendena och processerna i Nordens historia.

Spara som favorit
          

Essä i tidningen Signum där Per Beskow berättar om kristendomens intåg i Sverige. Det är inte längre tal om dramatiska uppgörelser mellan kristna missionärer och hedningar, än mindre om någon kristen svärdsmission. I stället skapas bilden av en mjuk och långvarig övergångstid: först en indirekt påverkan utifrån – till exempel genom handelskontakter – sedan verkliga missionsinsatser och till sist en organisatorisk uppbyggnad av kyrkan...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där Lennart Ödeen berättar om vikingatiden och samtidigt redogör för nya forskningsrön om vikingarna och deras levene. År 793 överfölls klostret Lindisfarne i Northumberland i England av vikingar...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Faktaartikel på Historiska museets webbsida där du kan läsa om kristendomens införande i Norden.

Spara som favorit
          
Bild:

När förvandlas ett foster till ett barn? Frågan orsakar debatt än idag, men redan för 1000 år sedan var frågan brännhet i det svenska samhället. Vetenskapsradion Historia berättar de ljusskygga barnutsättningarnas historia och spårar dagens syn på aborter till den tid då Sverige blev kristet. Synen på när ett foster blev ett barn förändrades i grunden när Sverige förvandlades från ett hedniskt samhälle till ett kristet...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia som handlar om kristendomens införande i Norden. Det blev då inskrivet i lagen, att alla män skulle vara kristna och taga dopet; de som sedan var okristnade skulle bort från landet ...

Kategorier:
Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva...

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en...

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden att få fäste.