M
Kategori

På detta sigill från förarisk tid har forskarna tyckt sig känna igen guden Shiva i yogaställning.

Hinduismens historia

Hinduismen brukar kallas världens äldsta religion. Den är inte någon enhetlig religion och det är stor spännvidd mellan folklig gudsdyrkan och de lärdes filosofiska tankar.

Hindu är egentligen ett geografiskt begrepp som syftar på befolkningen kring floden Indus, men så småningom har hinduism blivit en samlande benamning på de religiösa föreställningar som finns bland merparten av befolkningen i Indien.

Kulturella influenser från olika erövrare

För att förstå mångfalden inom indisk religion måste man gå tillbaka i historien. Hinduismen har inte någon stiftare som Jesus eller Muhammed. Den har växt fram ur en mängd traditioner, som levt sida vid sida och som har sina rötter i förhistorisk tid.

Hinduismen brukar kallas världens äldsta religion. Den är inte någon enhetlig religion och det är stor spännvidd mellan folklig gudsdyrkan och de lärdes filosofiska tankar.

Hindu är egentligen ett geografiskt begrepp som syftar på befolkningen kring floden Indus, men så småningom har hinduism blivit en samlande benamning på de religiösa föreställningar som finns bland merparten av befolkningen i Indien.

Kulturella influenser från olika erövrare

För att förstå mångfalden inom indisk religion måste man gå tillbaka i historien. Hinduismen har inte någon stiftare som Jesus eller Muhammed. Den har växt fram ur en mängd traditioner, som levt sida vid sida och som har sina rötter i förhistorisk tid.

ANNONS

ANNONS

Dravider, arier, perser, greker, hunner, mongoler och britter är några av de folk som har erövrat Indiska halvön. Vart och ett av dessa folk förde med sig sin kultur och sina religiösa föreställningar.

5 000 år gammal kultur

Arkeologiska utgrävningar i bland annat Mohenjo-daro i Indusbäckenet har visat att det redan på 3000-talet f.Kr fanns en blomstrande kultur i Indusområdet.

Man har funnit en utvecklad byggnadskonst, konstrika verktyg och vackra skulpturer. Djur och växter tycks ha varit kultföremål. Svastikan eller hakkorset (en gammal solsymbol) förekommer också bland fynden. Tyvärr har man ännu inte lyckats tyda de skrifter som hittats.

Arierna kommer

Omkring år 1500 f.Kr började den ariska erövringen av Indiska halvön. Arierna eller indoeuropéerna var ett herde- och krigarfolk som kom norrifrån. De förde med sig sin religion och sin diktning. Arierna talade sanskrit, ett språk som är besläktat med vårt och som hinduismens heliga skrifter är skrivna på.

Den ariska kulturen var betydligt enklare än den i Indusdalen. Vi känner till den ariska kulturen genom offerhymner som finns bevarade i de äldsta delarna av Vedalitteraturen. Där omnämns himmel, sol, måne, eld och andra naturfenomen som föremål för dyrkan. Dessa företeelser gavs efter hand mänskliga drag och egenskaper och ansågs vara ansvariga för vissa funktioner.

Gudarna kunde påverkas med hjälp av riter som måste utföras på ett speciellt sätt. För detta ändamål utvecklades ett prästerskap, brahmanerna, som under den vediska tiden (ca 1500-1000 f.Kr) fick en mycket stark ställning bland folket. Man trodde att prästerna genom sina offer och andra kulthandlingar kunde behärska naturens krafter.

Men ariernas kultur utsattes för påverkan från de traditioner den mötte under sin fortsatta utbredning. Gudarna Vishnu och Shiva blev till exempel alltmer framträdande.

Mångfalden ökar

Två huvudtankar, den rituella offerkulten och den personliga fromheten, finns från denna tid sida vid sida. De bearbetas och utvecklas och så småningom uppstod det vi idag kallar hinduism.

ANNONS

ANNONS

Under 500-talet f.Kr uppstod buddhism och jainism och levde vidare som självständiga religioner. Inflytande från islam gav ca 1500 e.Kr upphov till sikhism.

Det engelska herraväldet under 1800- och 1900-talen innebar att kristendomen blev känd i Indien. För de flesta hinduer innebar dock kristendomen endast ännu en uppenbarelse av det gudomliga. Jesus betraktas av många som en av Vishnus avatarer (uppenbarelseformer).

LÄS MER: Hinduismen

LÄS MER: Hinduismens grunder

LÄS MER: Vardagsliv och samhället inom hinduismen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Den indiska halvön har genom historiens gång erövrats av många folk. Hur har detta påverkat den indiska religionens utformning?
   
 2. Berätta kortfattat om kulturen som fanns i Indusområdet innan arierna erövrade regionen.
   
 3. Varför använde sig arierna av brahmaner (präster)?
   
 4. Nämn några religioner som har sina rötter i hinduismen.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop) och Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Sidan uppdaterad: 25 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hinduismens historia

L

Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

av: Hans Thorbjörnsson
2014-02-02

Länge har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger. Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden av en högkultur uppdelad i fem perioder...

+ Läs mer

Länkar om Hinduismens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Re

Hinduismens grunder

Hinduismens lära i stora drag. Här berättas om skaparguden Brahma, hinduisk tidsuppfattning, världssjälen (brahman),...

Re

Vardagsliv och samhället inom hinduismen

Vardagsliv och religion i det indiska samhället. Här kan du läsa om kulten i hemmet, tempelbesök, olika regler i...

Relaterade taggar

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...

Hi
Fiskare på Indus.

Induskulturen

Induskulturen var den till ytan största av flodkulturerna och låg till största delen i nuvarande...