Korstågen var legitimerade av Gud genom påven och riktades mot olika folk som uppfattades som den katolska kyrkans fiender. Korstågen kunde därför ses som både en pilgrimsfärd och ett heligt krig. Målning av Jan van Beers (1852-1927).
M

Korstågen

Korstågen var militära expeditioner som mellan 1096 och slutet av 1200-talet sändes från de västeuropeiska staterna till Mellanöstern med avsikt att "befria” Jerusalem och andra platser som omnämns i Bibeln från muslimerna (men det förekom även korståg på andra håll - i Europa - under senare delen av medeltiden).

Det Heliga landet stängs för kristna

I slutet av 1000-talet blev det svårt för kristna pilgrimer att besöka det Heliga landet. Palestina hade då hamnat under seldjukisk kontroll. Seldjukerna (ett turkiskt folk) var muslimer liksom araberna som tidigare hade härskat över området. Men till skillnad från araberna hindrade seldjukerna de kristna från att besöka landet där Jesus hade levt.

Kyrkan enar Europa i korsets tecken

För att kunna förstå korstågen är det viktigt att tänka på den makt religionen hade över medeltidens människor. Korstågen var ett sätt för kyrkan att befästa sin makt. Genom att ena det splittrade Europa mot en yttre fiende hoppades kyrkan kunna kringgå många av dess egna inre problem. När så påven erbjöd syndernas förlåtelse till alla som deltog i korstågen, flockades stora skaror av anhängare under de kyrkliga fanorna. Europa enades i korsets tecken. Det Heliga landet skulle befrias och återigen göras tillgängligt för kristna pilgrimer.

Bild:
Ett korståg sågs både som pilgrimsfärd (resa till en helig ort) och som heligt krig beordrat av Gud via påven. Kyrkans propaganda riktade sig i första hand till adeln.

Relevanta begrepp

Korståg: Ett "heligt" krig organiserat av kyrkan, i Guds namn.

Heliga landet: En kristen beteckning på det bibliska Palestina där Jesus hade levt.

Pilgrim: En person som genomför en resa till en helig ort, t.ex. Jerusalem.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

Ytterligare orsaker bakom korstågen

Men även andra orsaker låg bakom korstågen. Folkmängden hade ökat markant i Europa och under en lång period hade det varit förhållandevis få krig. En stor del av överklassens och riddarståndets medlemmar välkomnade därför nya äventyr.

Västeuropa hade också fått ett nytt vapen i form av pansarrytteriet som vid den här tiden hade utvecklats till ett kraftfullt taktiskt redskap som kunde användas med framgång på slagfälten.

Erövringskrig i Guds namn

Jerusalem erövrades redan under det första korståget 1099. Staden var därefter i korsfararnas händer i nästan ett sekel.

Det blev många korståg mot det Heliga landet under perioden. Det tredje korståget, som ägde rum i slutet av 1100-talet, är det mest kända. De europeiska korsfararnas arméer leddes då bland annat av Rikard Lejonhjärta, kung av England.

Bild:

I samband med korstågen och de krig som följde i dess fotspår under 1100- och 1200-talen, grundades flera andliga riddarordnar som hade till uppgift att försvara de kristna och den kristna tron. Medlemskapet i de andliga riddarordnarna var exklusivt (endast tillgängligt för några få) och innebar vid sidan av livet som krigare även ett liv som munk. Dessa krigarmunkar fungerade som de kristna arméernas spjutspets i de många krigen i det Heliga landet.

Under korstågen erövrades både Syrien och Palestina. Dessa nya feodala korsfararstater var omgivna av muslimska stater och utsatta för hårt tryck. I slutet av 1100-talet återerövrades Jerusalem av muslimerna och hundra år senare (1291) föll det sista kristna fästet vid hamnstaden Akko i Palestina. Korstågens tid var därmed till ända.

Korstågen var bra för Europas handel och kultur

Men korstågen handlade inte bara om krig och erövringar i religionens namn. Korstågen innebar också, för Europas del, ett berikande handels- och kulturutbyte.

Ökningen av handeln mellan länderna kring östra Medelhavet och Västeuropa ledde till ett ekonomiskt uppsving i stora delar av Europa. Mest gynnade blev hamnstäderna i Norditalien som fungerade som utgångspunkt för korsfarare, handelsmän och pilgrimer som begav sig till det Heliga landet.

I samband med korstågen fick européerna också kännedom om gamla filosofiska verk från antiken, österländsk litteratur, vetenskap och teknik vilket kom att påverka det västerländska samhället.

De nya idéerna och kulturella influenserna som kom till Europa i samband med korstågen skulle senare ligga till grund för den kulturella storhetstid som kallas renässansen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara kort vad korstågen gick ut på.
   
 2. Flera orsaker låg bakom korstågen. Vilka orsaker (bakomliggande drivkrafter) nämns i texten?
   
 3. Skriv en kortfattad sammanfattning av korstågens händelseförlopp - från slutet av 1000-talet till slutet av 1200-talet.
   
 4. På vilka sätt var korstågen bra för Europas handel och kultur?

Ta reda på:

 1. Under det första korståget (1099) belägrades staden Jerusalem av korsfararna. Vad hände med stadens invånare?
   
 2. Vad hände vid Hattin 1187? Vem var Saladin?
   
 3. Nämn några filmer och böcker som handlar om korstågen?

Diskutera:

 1. Hur framställs kristna och muslimer i böcker och filmer om korstågen? Finns där t.ex. någon vänskap eller är det mest fokus på konflikt? Varför?
   
 2. Finns det händelser som kan liknas vid korståg i vår egen tid?
   
 3. Finns det någon motsvarighet till korståg inom andra religioner?
   

Obs! I avsnittet om om riddare och riddarordnar finns mer fakta och frågor om korstågen, korsriddare och riddarordnar.

 

Litteratur:
Bra Böckers Lexikon 2000, del 14, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
Sören Wibeck, Korståg - Västerlandets heliga krig, Historiska media, 2007
Piers Paul Read, Tempelriddarna och korstågen till det heliga landet, Norsteds, 2004
 

Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
 

Läs mer om

Korstågen var militära expeditioner som mellan 1096 och slutet av 1200-talet sändes från de västeuropeiska staterna till Mellanöstern med avsikt att "befria” Jerusalem och andra platser som omnämns i Bibeln från muslimerna (men det förekom även korståg på andra håll - i Europa - under senare delen av medeltiden).

Det Heliga landet stängs för kristna

I slutet av 1000-talet blev det svårt för kristna pilgrimer att besöka det Heliga landet. Palestina hade då hamnat under seldjukisk kontroll. Seldjukerna (ett turkiskt folk) var muslimer liksom araberna som tidigare hade härskat över området. Men till skillnad från araberna hindrade seldjukerna de kristna från att besöka landet där Jesus hade levt.

Uppdaterad: 23 januari 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Korstågen

M
Bo Eriksson
2013-02-24
Kvällen den 18 mars år 1314 fördes tempelherrarnas siste stormästare Jacques av Molay och hans närmste man Godefroid av Charney upp på ett bål som ställts i ordning på en ö i Seine vid Paris....

Länkar om Korstågen

Sortera efter:
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om kvinnliga korsfarare. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att tusentals kvinnor for på korståg, men varför gav de sig av?
Läs även artikeln "Kvinnliga korsfarare"

Spara som favorit
          

Artikel i SFV, Uppslagsverket Finland, där du kan läsa kortfattat om korstågen mot Finland under medeltiden. Enligt traditionen kristnades Finland från Sverige genom korståg. Det omdiskuterade s.k. första korståget leddes av Erik den helige och biskop Henrik till Egentliga Finland och Satakunta...

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den europeiska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Faktatext på sajten Katolik.nu där du kan läsa om korstågen. Korstågen skedde under medeltiden och kom till ur viljan att befria Palestina från turkiska erövrare. Religionen var det centrala motivet och då turkarna ansågs som oheliga var korstågen också ett sätt att bevara geografiska regioner under kristet inflytande...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Rikard Lejonhjärta. Redan som tonåring var Rikard Lejonhjärta berömd över hela Europa som en osedvanligt modig riddare – en man med ett lejons hjärta. År 1189 hoppades det kristna Europa att han skulle erövra Jerusalem från muslimerna. Men det visade sig snart att han hade fler fiender.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:02 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om korstågen (1096-1292).

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap, berättar om bakgrunden till korstågen. Det som ofta utelämnas när man diskuterar korstågen är att muslimska krigs- och erövringståg, eller jihad mot kristna befolkningsområden, påbörjades redan på 600-talet...

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap, berättar om bakgrunden till korstågen. Hur skulle man utifrån kristen synvinkel agera på de månghundraåriga muslimska erövringarna, som aktualiserades när man i det kristna östromerska riket åter var direkt hotad av sunnimuslimsk seldjukisk-turkisk aggression vid 1000-talets slut?

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap, berättar om vår tids syn på korstågen. Korstågen betraktades, som tidigare noterats, under lång tid inte som något större problem inom den muslimska världen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om synen på islam under medeltiden.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:58 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om städerna, korstågen och handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:03 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt berättar om utvalda delar av medeltidens historia: kyrkan, digerdöden, korstågen m.m.

Spara som favorit
          

Presentation (12:55 min) där religionsläraren Björn Westerström reder ut begreppet "korståg" och berättar om korstågen under medeltiden. Här berättas om korstågens orsaker, första korståget, erövringen av Jerusalem, andra korståget, riddarordnar m.m.

Spara som favorit
          

Presentation (12:01 min) där religionsläraren Björn Westerström fortsätter att berätta om korstågen under medeltiden. Här berättas om olika typer av korsfarare, Saladin, tredje korståget och efterföljande korståg, korstågen ur ett muslimskt perspektiv samt om hur korstågsbegreppet används och utnyttjas idag.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Vetenskapsradion Historia (15 min) som handlar om barnkorståget 1212. För 800 år sedan ska tiotusentals barn ha brutit upp från sina hem i Europa för att styra kosan mot Jerusalem och det Heliga landet. Medeltidens berättelse om Barnkorståget 1212 inspirerar alltjämt författare, konstnärer och kompositörer, men Vetenskapsradion Historia tar reda på vad som egentligen hände.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om korstågens orsaker och konsekvenser. År 1095 höll den dåvarande påven Urban II ett tal i den franska staden Clermont. I talet hävdade påven att de kristna som vallfärdade till Jerusalem (pilgrimer) blev attackerade av muslimerna som styrde i Mellanöstern. Därför borde alla goda kristna krigare färdas österut för att bekämpa muslimerna och trygga Jerusalem för de kristna...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tempelriddarna. Tempelriddarna kom till som en konsekvens av av Påve Urban II:s maning till korståg. Deras uppgift var från början att skydda pilgrimer på väg till den heliga graven i Jerusalem…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den berömda Johanniterorden, även kallad Malteserorden, och dess anrika historia. Johanniterorden grundades kring 1099 i Jerusalem. De tidiga medlemmarna av orden arbetade med ett hospital, där de skyddade och hjälpte pilgrimer i Palestina och värnade Korsfararstaterna...

Spara som favorit
          

Artikel på SMB:s webbsida där Alex Svensson berättar om korstågen och tempelriddarnas historia. Tempelherreorden var den mest kända av de medeltida riddarordnarna och dess medlemmar deltog i korstågen till det Heliga landet. "Gud vill det!" Så ljöd ropen genom gränderna i franska Clermont. Året var 1095 och påven Urban II hade samlat till kyrkomöte. Vid den här tiden var de flesta européer kristna...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättas det om danska korsfarare och deras strapatser i samband med det tredje korståget i slutet av 1100-talet. De kristna hade på uppmaning av påve Urban II erövrat Jerusalem år 1099 men staden gick åter förlorad nästan hundra år senare, år 1187. Påve Gregorius VIII uppmanade då till ny kamp...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden, Johanniterorden och Tyska...

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.