M
Kategori

Korstågen var legitimerade av Gud genom påven och riktades mot olika folk som uppfattades som den katolska kyrkans fiender. Korstågen kunde därför ses som både en pilgrimsfärd och ett heligt krig. Målning av Jan van Beers (1852-1927).

Korstågen

Korstågen var militära expeditioner som mellan 1096 och slutet av 1200-talet sändes från de västeuropeiska staterna till Mellanöstern med avsikt att "befria” Jerusalem och andra platser som omnämns i Bibeln från muslimerna (men det förekom även korståg på andra håll - i Europa - under senare delen av medeltiden).

Det Heliga landet stängs för kristna

I slutet av 1000-talet blev det svårt för kristna pilgrimer att besöka det Heliga landet. Palestina hade då hamnat under seldjukisk kontroll. Seldjukerna (ett turkiskt folk) var muslimer liksom araberna som tidigare hade härskat över området. Men till skillnad från araberna hindrade seldjukerna de kristna från att besöka landet där Jesus hade levt.

Korstågen var militära expeditioner som mellan 1096 och slutet av 1200-talet sändes från de västeuropeiska staterna till Mellanöstern med avsikt att "befria” Jerusalem och andra platser som omnämns i Bibeln från muslimerna (men det förekom även korståg på andra håll - i Europa - under senare delen av medeltiden).

Det Heliga landet stängs för kristna

I slutet av 1000-talet blev det svårt för kristna pilgrimer att besöka det Heliga landet. Palestina hade då hamnat under seldjukisk kontroll. Seldjukerna (ett turkiskt folk) var muslimer liksom araberna som tidigare hade härskat över området. Men till skillnad från araberna hindrade seldjukerna de kristna från att besöka landet där Jesus hade levt.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Heliga landet: En kristen beteckning på det bibliska Palestina där Jesus hade levt.

Korståg: Ett "heligt" krig organiserat av kyrkan, i Guds namn.

Pilgrim: En person som genomför en resa till en helig ort, t.ex. Jerusalem.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

Kyrkan enar Europa i korsets tecken

För att kunna förstå korstågen är det viktigt att tänka på den makt religionen hade över medeltidens människor. Korstågen var ett sätt för kyrkan att befästa sin makt. Genom att ena det splittrade Europa mot en yttre fiende hoppades kyrkan kunna kringgå många av dess egna inre problem. När så påven erbjöd syndernas förlåtelse till alla som deltog i korstågen, flockades stora skaror av anhängare under de kyrkliga fanorna. Europa enades i korsets tecken. Det Heliga landet skulle befrias och återigen göras tillgängligt för kristna pilgrimer.

Ytterligare orsaker bakom korstågen

Men även andra orsaker låg bakom korstågen. Folkmängden hade ökat markant i Europa och under en lång period hade det varit förhållandevis få krig. En stor del av överklassens och riddarståndets medlemmar välkomnade därför nya äventyr.

Västeuropa hade också fått ett nytt vapen i form av pansarrytteriet som vid den här tiden hade utvecklats till ett kraftfullt taktiskt redskap som kunde användas med framgång på slagfälten.

Erövringskrig i Guds namn

Jerusalem erövrades redan under det första korståget 1099. Staden var därefter i korsfararnas händer i nästan ett sekel.

Ett korståg sågs både som pilgrimsfärd (resa till en helig ort) och som heligt krig beordrat av Gud via påven. Kyrkans propaganda riktade sig i första hand till adeln.

Det blev många korståg mot det Heliga landet under perioden. Det tredje korståget, som ägde rum i slutet av 1100-talet, är det mest kända. De europeiska korsfararnas arméer leddes då bland annat av Rikard Lejonhjärta, kung av England.

I samband med korstågen och de krig som följde i dess fotspår under 1100- och 1200-talen, grundades flera andliga riddarordnar som hade till uppgift att försvara de kristna och den kristna tron. Medlemskapet i de andliga riddarordnarna var exklusivt (endast tillgängligt för några få) och innebar vid sidan av livet som krigare även ett liv som munk. Dessa krigarmunkar fungerade som de kristna arméernas spjutspets i de många krigen i det Heliga landet.

ANNONS

ANNONS

Under korstågen erövrades både Syrien och Palestina. Dessa nya feodala korsfararstater var omgivna av muslimska stater och utsatta för hårt tryck. I slutet av 1100-talet återerövrades Jerusalem av muslimerna och hundra år senare (1291) föll det sista kristna fästet vid hamnstaden Akko i Palestina. Korstågens tid var därmed till ända.

Korstågen var bra för Europas handel och kultur

Men korstågen handlade inte bara om krig och erövringar i religionens namn. Korstågen innebar också, för Europas del, ett berikande handels- och kulturutbyte.

Ökningen av handeln mellan länderna kring östra Medelhavet och Västeuropa ledde till ett ekonomiskt uppsving i stora delar av Europa. Mest gynnade blev hamnstäderna i Norditalien som fungerade som utgångspunkt för korsfarare, handelsmän och pilgrimer som begav sig till det Heliga landet.

I samband med korstågen fick européerna också kännedom om gamla filosofiska och vetenskapliga verk från antiken, österländsk litteratur, vetenskap och teknik vilket kom att påverka det västerländska samhället.

De nya idéerna och kulturella influenserna som kom till Europa i samband med korstågen skulle senare ligga till grund för den kulturella storhetstid som kallas renässansen.
 

Avgränsare

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara kort vad korstågen gick ut på.
   
 2. Flera orsaker låg bakom korstågen. Vilka orsaker (bakomliggande drivkrafter) nämns i texten?
   
 3. Skriv en kortfattad sammanfattning av korstågens händelseförlopp - från slutet av 1000-talet till slutet av 1200-talet.
   
 4. På vilka sätt var korstågen bra för Europas handel och kultur?

Ta reda på:

 1. Under det första korståget (1099) belägrades staden Jerusalem av korsfararna. Vad hände med stadens invånare?
   
 2. Vad hände vid Hattin 1187? Vem var Saladin?
   
 3. Nämn några filmer och böcker som handlar om korstågen?

Diskutera:

 1. Hur framställs kristna och muslimer i böcker och filmer om korstågen? Finns där t.ex. någon vänskap eller är det mest fokus på konflikt? Varför?
   
 2. Finns det händelser som kan liknas vid korståg i vår egen tid?
   
 3. Finns det någon motsvarighet till korståg inom andra religioner?
   

Obs! I avsnittet om om riddare och riddarordnar finns mer fakta och frågor om korstågen, korsriddare och riddarordnar.
 

 

Litteratur:
Bra Böckers Lexikon 2000, del 14, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
Sören Wibeck, Korståg - Västerlandets heliga krig, Historiska media, 2007
Piers Paul Read, Tempelriddarna och korstågen till det heliga landet, Norsteds, 2004
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Korstågen

S

Kvinnliga korsfarare

av: Stefan Högberg
2023-01-14

Påven hade förmodligen inte tänkt sig att kvinnor skulle fara på korståg, men det gjorde de. Ett stort antal kvinnor följde med till krigszonen i östra medelhavsområdet, och kanske är det därför vi hittar ovanligt många kvinnliga krigare i källorna till korstågens historia...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

av: Lars Hammarén
2023-01-03

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det abbasidiska kalifatets långdragna upplösning som påbörjades redan under 800-talet men avslutades definitivt i samband med mongolernas erövring av Bagdad år 1258. Här berättas även om det fatimidiska kalifatet, korstågen och Saladins grundande av det ayyubidiska riket med huvudstad i Kairo...

+ Läs mer

M

Bakgrunden till det första korståget

av: Magnus Västerbro
2019-11-11

Det var under kyrkomötet i Clermont år 1095 som påven Urban II uppmanade de församlade - flera hundra präster, biskopar och världsliga ledare - att genast, tillsammans, låta organisera ett jättelikt väpnat pilgrimståg mot den muslimska världen för att undsätta den östra kyrkan i deras försvar av kristendomen. Sällan har ett enda tal betytt så mycket. Påvens uppmaning spreds över stora delar av Europa och hörsammades av tiotusentals kristna som var mer än villiga att döda i Guds namn. Därmed inleddes en tvåhundraårig era av korståg med massmord och hat i dess kölvatten...

+ Läs mer

M

Tempelherreordens fall

av: Bo Eriksson
2013-02-24

Kvällen den 18 mars år 1314 fördes tempelherrarnas siste stormästare Jacques av Molay och hans närmste man Godefroid av Charney upp på ett bål som ställts i ordning på en ö i Seine vid Paris. Den franske kungen Filip ”den sköne” hade fått de två riddarna fällda för en rad brott och dömda till döden. Det var ett av de värsta justitiemorden i Europas historia. Men varför ville den franske kungen så gärna bli av med medeltidens mäktigaste riddarorden?

+ Läs mer

Länkar om Korstågen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Hi
Riddare

Riddare och riddarordnar

Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden,...

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Olofsborg

Borgar och fästningar

Människor har i alla tider känt behov av att uppföra olika typer av försvarsanläggningar för att...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Hi
strid

Rikard Lejonhjärta

Rikard I Lejonhjärta (1157-1199) var kung av England från 1189 fram till sin död. Han var också...

Hi
riddare

Johanniterorden

Johanniterorden var en andlig riddarorden som grundades omkring 1080 i Jerusalem där ett...

Hi
Tempelriddare

Tempelherreorden

Tempelherreorden grundades i början av 1100-talet efter det första korståget. Orden är uppkallad...

Hi
riddare

Tyska orden

Tyska orden var en militär organisation som grundades 1198 (läs mer om riddarordnar) i Palestina av...

Hi
Västra muren

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet (se karta). Den utropades...

Hi
skepp

Svenska korståg

Ett korståg var ett krig som utkämpades på den kristna trons vägnar. Kyrkan var negativ till våld...