M
Kategori

Nuförtiden står många kyrkor tomma. I dagens Sverige har mycket annat ersatt religionen. Samtidigt upplever många människor en rotlöshet i tillvaron.

Sekularisering

Vad menas med sekularisering?

Begreppet sekulariserad är svårtolkat eftersom det betyder att människan inte längre är religiös. Tolkningen av begreppet beror därför på vilken religionsdefinition som används. På senare tid har sekulariseringsbegreppet mest använts för att belysa avståndstagande från etablerade offentliga religioner. För oss i Norden handlar det i första hand om frigörelse från kristendomen.

Vår absoluta tro på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har hela tiden betraktats som ett intellektuellt framsteg. För den sekulariserade människan är den vetenskapliga tolkningen av tillvaron lika verklig och påtaglig som religionens tolkning av verkligheten var för människor förr. Religionen genomsyrade då individens verklighetsuppfattning på ett mera allomfattande plan som inkluderar både psykologiska och kulturella sidor.

Vad menas med sekularisering?

Begreppet sekulariserad är svårtolkat eftersom det betyder att människan inte längre är religiös. Tolkningen av begreppet beror därför på vilken religionsdefinition som används. På senare tid har sekulariseringsbegreppet mest använts för att belysa avståndstagande från etablerade offentliga religioner. För oss i Norden handlar det i första hand om frigörelse från kristendomen.

Vår absoluta tro på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har hela tiden betraktats som ett intellektuellt framsteg. För den sekulariserade människan är den vetenskapliga tolkningen av tillvaron lika verklig och påtaglig som religionens tolkning av verkligheten var för människor förr. Religionen genomsyrade då individens verklighetsuppfattning på ett mera allomfattande plan som inkluderar både psykologiska och kulturella sidor.

ANNONS

ANNONS

I det tomrum som uppstått efter att kristendomen tappat sin dragningskraft har vi idag blivit allt mera medvetna om vetenskapens otillräcklighet när det gäller andligt välbefinnande och livsfrågor. Vår religiositet finns kvar, men i förändrad form. Aktuell forskning har visat att tron istället har tagit sig många nya vägar i det svenska samhället. Vårt samhälle bör därför inte betraktas som helt sekulariserat.

Historiska orsaker till vår tids sekularisering

En teori som skulle kunna förklara vår tids sekularisering är vetenskapens frigörelse från religionen som började redan under upplysningstiden. Ett led i denna frigörelse var de naturvetenskapliga forskningsresultaten som förändrade dåtidens världsbild och ledde till att samhället började avmystifieras. När sedan läskunnigheten bland folket ökade vann den vetenskapliga världsbilden fler anhängare bland befolkningen. Sekulariseringen av samhället påbörjades därför redan för flera hundra år sedan.

Andra avgörande faktorer som har bidragit till att minska det religiösa engagemanget bland befolkningen är urbaniseringen och den geografiska rörligheten som uppstod i samband med industrialiseringen under 1800-talet och början av 1900-talet. Även specialisering och uppdelning inom staten och samhället har legat bakom sekulariseringen. Kyrkan har med tiden frånskilts från statliga sysslor och fått lämna ifrån sig nästan alla av de samhälleliga och mera världsliga uppgifterna som de tidigare ansvarade för. Idag ansvarar Svenska kyrkan endast för begravningar.

En annan teori är att den protestantiska kristendomen själv har burit fröet till samhällets avmystifiering och sekularisering då denna gjorde sig kvitt så mycket som möjligt av de tre äldsta och mest betydelsefulla kännetecknen hos det heliga - mysteriet, miraklet och magin. Att den här teorin stämmer för Sveriges del kan ses mot den bakgrunden att den protestantiska kyrkan redan före stormaktstiden lät avmystifiera religionen. Det har ända sedan dessa dagar funnits en tilltro till dogmatism och rätt lära inom den svenska kyrkan. Det rationella har framhävts på mystikens bekostnad vilket har lett till att mystiken har försvunnit. Detta fenomen skulle kunna vara en av förklaringarna till varför vi i Sverige är så sekulariserade.

En annan infallsvinkel inom samma resonemang är att sekulariseringen som har skett i slutet av 1900-talet i Sverige delvis kan ses som en protest mot religiösa representanters uttalanden och krav på underkastelse. Sekulariseringen kan troligtvis även relateras till demokratiseringsprocessen som har pågått i det svenska samhället under hela efterkrigstiden.

ANNONS

ANNONS

Den sekulariserade svensken

Sverige uppfattas ibland ur ett internationellt religionssociologiskt perspektiv som ett socialt laboratorium. Sverige avkristnas i snabb takt och anses vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Även villigheten att underkasta sig kollektiva normer har minskat. Man intresserar sig inte längre i lika stor utsträckning som tidigare för samhällets normer. En orsak till det är att kyrkan inte längre fungerar som vägledare i etiska frågor. Kyrkan ger heller inte längre svar på de flesta av våra livsfrågor. Vi har slutat vallfärda till kyrkportarna varje söndag. Endast på någon större mässa vid stora helgdagar eller vid mera världsliga tillställningar som skolavslutningar, är det numera fullt i kyrkan och då har det stora flertalet anlänt i andra intressen än rent religiösa.

Tända ljus för avlidna nära och kära. Ett rofyllt kyrkobesök ger möjlighet till en stunds avkoppling under en stressig vardag.

En orsak till att många svenskar inte anser sig vara troende kan vara att de förknippar religion med institutionaliserad religion (traditionella religioner) och tron på Gud eller gudar. I Sverige har tron på Guds existens minskat kraftigt sedan andra världskrigets slut.

Sekularisering och privatreligiositet

Till skillnad mot människor som levde för omkring hundra år sedan så har vi idag möjlighet att själva välja vad vi ska tro på. Tron och därmed även åsikten om vad som anses vara heligt har blivit en privat angelägenhet. Den privatiserade religionen är således uppbyggd på individens egna initiativ och medverkan.

Sekulariseringsbegreppet bör endast användas i samband med att etablerade officiella religioner diskuteras. Annars skulle all religiös verksamhet i samhället reduceras till tron på Gud eller andra himmelska makter och kyrkligt engagemang. Men i Sverige finns även en utbredd privatreligiositet som inte har mycket med kristendomen att göra. Det är en privatreligiositet som saknar yttre ritualer och som ofta bara är medveten för individen själv. Det är fördenskull inte självklart att individen själv betraktar sig som religiös.

I Sverige finns följaktligen en slags religiositet utanför kyrkan som inte har mycket med den traditionella religionen att göra. Svensken är därmed sekulariserad i den meningen att den traditionella religionen har obetydlig betydelse och inflytande.

ANNONS

ANNONS

Sekulariseringen har inte inneburit att vi har förlorat vårt religiösa intresse eller att vi inte skulle vara religiösa. Vissa religionsvetare kallar det för privatreligiositet eller folkreligion medan andra benämner det osynlig religion. Gemensamt är att det fortfarande finns kvar en religiös övertygelse som inte uttrycks i officiella, organiserade former, men ändå existerar.Religionspsykologer menar att en förklaring till den allmänt utbredda privatreligiositeten är att vi lever i ett mångkulturellt informationssamhälle där vi hela tiden tvingas ifrågasätta vårt eget sätt att uppfatta den andliga världen. Den sociala rörligheten i samhället är stor och hela tiden möter vi alternativa andliga verkligheter - både i skolan och på fritiden. Den förut så ensidiga kyrkliga verkligheten har idag ersatts av ett religiöst smörgåsbord.

LÄS MER: Sekularisering

LÄS MER: Religionskritik

LÄS MER: Privatreligiositet

LÄS MER: Ateism och agnosticism

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

LÄS MER: Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med sekularisering?
   
 2. Ange några historiska orsaker till vår tids sekularisering.
   
 3. Ur ett internationellt religionssociologiskt perspektiv uppfattas Sverige ibland som ett socialt laboratorium. Varför?
   
 4. Förklara sambandet mellan sekularisering och privatreligiositet.

Ta reda på:

 1. Hur många medlemmar har Svenska kyrkan idag?

Fundera på:

 1. Brukar du ibland besöka en kyrka/moské/synagoga/tempel? Varför?

Diskutera:

 1. Finns det en gud eller en slags andlig energi/intelligens som ligger bakom och kanske påverkar vår tillvaro? Motivera.
   
 2. Är det viktigt att ha kvar våra svenska kyrkor (byggnaderna)? Motivera.
   
 3. Anser du att kyrkobyggnaderna borde användas till annat än religionsutövning? Motivera.
   

 

Litteratur:
Göran Gustafsson, Tro samfund och samhälle - Sociologiska perspektiv, Libris förlag, 2000
Owe Wikström, Om heligheten - Religionspsykologiska perspektiv, Natur och kultur, 1997
Peder Thalén, ”Perspektiv på sekulariseringen” i Postsekulariserat interregnum?, Delsbo Åsak, 1990
Susan Budd, Sociologists and Religion, Collier-Macmillan, 1973
Peter L. Berger, The Sacred Canopy; Elements of a Sociological Theory of Religion, Anchor, 1990
Åke Daun, Svensk mentalitet, Norstedts Akademiska Förlag, 1998
Mircea Eliade, Heligt och profant, Verbum, 1968
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sekularisering

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-28

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika auktoriteter. Allt fler började ifrågasätta kyrkans lära. Istället för Gud och kyrkan kom människan alltmer i centrum för intresset. Det var framförallt två strömningar som bidrog till sekulariseringen, upplysningen och pietismen...

+ Läs mer

S

Kristendomens tillbakagång i Sverige började med industrialiseringen

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-28

I Sverige har kristen tro nästan alltid varit en landsbygdsreligion. Gudstjänst, trosföreställningar, riter, bildspråk, traditioner - praktiskt taget allt har formats i lantlig miljö. När industrialiseringen av Sverige påbörjades flyttade de flesta människorna från landsbygden till tätorterna. Det var i samband med urbaniseringen som den kristna tron upphörde att vara samhällets och människornas sammanhållande band...

+ Läs mer

Podcast om Sekularisering

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Läs mer

Länkar om Sekularisering

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde...

Re

Sekularisering och religionskritik

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

Re

Religionskritik

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...