M
Kategori

Folksamling på Wall Street i New York efter börskraschen i oktober 1929. Efter börskraschen följde en långvarig ekonomisk depression som spred sig till Europa.

Mellan två världskrig 1918-1939

Perioden mellan första världskrigets slut 1918 och andra världskrigets början 1939 brukar kallas för mellankrigstiden. Det var en tid då masskulturen uppstod i USA och började spridas över världen. Men mest kännetecknande var den ekonomiska nedgången som drabbade västvärlden och banade väg för fascismen och nazismen i Europa.

Spanska sjukan drabbar världen

Perioden inleddes lika illa som den slutade, 1918-1919 drabbades nämligen Europa och världen av den s.k. spanska sjukan. Farsoten som var en ovanligt dödlig form av influensa, är en av de värsta pandemier som drabbat mänskligheten och krävde mer än 20 miljoner dödsoffer.

Perioden mellan första världskrigets slut 1918 och andra världskrigets början 1939 brukar kallas för mellankrigstiden. Det var en tid då masskulturen uppstod i USA och började spridas över världen. Men mest kännetecknande var den ekonomiska nedgången som drabbade västvärlden och banade väg för fascismen och nazismen i Europa.

Spanska sjukan drabbar världen

Perioden inleddes lika illa som den slutade, 1918-1919 drabbades nämligen Europa och världen av den s.k. spanska sjukan. Farsoten som var en ovanligt dödlig form av influensa, är en av de värsta pandemier som drabbat mänskligheten och krävde mer än 20 miljoner dödsoffer.

ANNONS

ANNONS

Det glada 1920-talet

Men under 1920-talet blev det bättre. Det var ett årtionde då mycket förändrades. Efter de hemska krigsåren under första världskriget ville folk ha det trivsammare.

I USA uppstod en ny sorts musik, jazzen. Till den kunde man dansa foxtrot, charleston och andra moderna danser. Många äldre blev förfärade av det de såg och hörde. Även de nya frisyrerna och det nya klädmodet upprörde många. Kvinnor lät klippa sitt hår till den tidstypiska korta "shingelfrisyren".

Under perioden spreds tidens klädmode bland folket på ett mer omfattande sätt än tidigare. Influenser kom bland annat från Hollywood efter att biografer blivit allmänt förekommande i städerna.

På 1920-talet blev det också vanligt att lyssna på radio. Samtidigt ökade filmintresset. I början var det stumfilm, men i slutet av 1920-talet slog ljudfilmen igenom.

Tyskland drabbades av hyperinflation 1923. Bilden visar en tysk medborgare som tapetserar en vägg med värdelösa sedlar.

Folk hade fått mer tid över för nöjen. Från USA spreds den nya masskulturen ut i världen. Det var i samband med det, som begreppet ”det glada 20-talet” myntades.

Tyskland drabbas av hyperinflation

Den tyska Weimarrepubliken fick svårt att haka på det glada tjugotalet. 1923 drabbades landet av en djupgående inflationskris. Orsaken var i första hand det betungande krigsskadeståndet som Tyskland blivit påtvingat i samband med Versaillesfreden efter första världskriget.

I början av 1920-talet fick Tyskland problem att betala. För att pressa fram pengar av den tyska staten, lät Frankrike ockupera Ruhrområdet som var Tysklands industriella hjärta. Strejk utbröt då bland de tyska arbetarna, vilket snart ledde till brist på varor och högre priser i samhället.

ANNONS

Många tyska industrier gick under på grund av strejken. Följden blev att arbetslösheten ökade. Den tyska regeringen var nu tvungen att ordna fram pengar både till de arbetslösa och till det enorma krigsskadeståndet. Det enklaste sättet att lösa problemet var att trycka upp mer pengar. Det dröjde därefter inte länge förrän den ökade penningmängden orsakade en kraftig och svårstoppad inflation. De tyska pengarna blev till slut värdelösa. Händelsen ledde till att otaliga banker gick i konkurs och att många tyska medborgare blev ruinerade.

ANNONS

Tyskland fick svårt att haka på det glada tjugotalet. Bilden visar Adolf Hitler på propagandaturné i Bayern 1923.

Den ekonomiska krisen öppnade vägen för nazisterna

Den ekonomiska krisen gjorde att medelklassen tappade förtroendet för regeringen som inte kunde skydda deras besparingar. Detta underlättade senare för nazisternas maktövertagande eftersom folket blev mer tolerant för diktatoriska lösningar på problem. Redan 1923 hade nazisterna skapat en maktbas i Tyskland.

USA blev en ekonomisk stormakt

I övriga Europa och USA fortsatte det glada tjugotalet. Samhället blev alltmer ett konsumtionssamhälle. Industrin gick bra. Men bäst gick det för USA som vid den här tiden blev en ekonomisk stormakt. Landet hade fått en enorm industriell kapacitet och producerade fler varor än något annat land i världen.

En stor del av det ekonomiska överskottet i USA investerades i aktier. Under 1920-talet steg därför aktiernas värde konstant på den amerikanska börsen. Värdet på aktierna mångdubblades under perioden.

Börskraschen 1929

Det ökade intresset för aktiespekulationer ledde så småningom till att aktierna blev kraftigt övervärderade. När folk upptäckte svagheterna inom systemet, slutade de omedelbart att köpa aktier och började istället att sälja. I slutet av oktober 1929 sprack aktiebubblan efter att det uppstått panik på aktiebörsen i New York.

Grunden till börskraschen var att aktierna hade fortsatt att stiga i värde även efter att det gått sämre för industrin. Aktievärdet gick då inte längre att förena med aktiebolagens verkliga värde. Det hela slutade med att aktierna sjönk i sådan omfattning att de i stort sett blev värdelösa. Ekonomin vände genast nedåt. Det glada tjugotalet var över.

ANNONS

ANNONS

Börskraschen bidrog till att skapa en världsomfattande ekonomisk kris

I samband med börskraschen fick bankerna som lånat ut stora summor till aktieköparna, svårigheter med att kräva tillbaks lånen. Samtidigt passade många människor på att ta ut sina besparingar från bankerna eftersom de inte längre litade på dem. Följden blev att många banker tvingades att stänga. Världsekonomin var vid det här laget så sammanlänkad att det som hände i USA fick följder även på annat håll. Det dröjde därför inte länge förrän börskrisen hade spridit sig till Europa.

Depressionen USA
Utblottade ärtplockare i Kalifornien 1936. I mitten ses den trettiotvååriga sjubarnsmamman Florence Owens Thompson.

1930-talets stora ekonomiska kris

En annan orsak till den ekonomiska krisen som uppstod under 1930-talet var att de tekniska framstegen inom industrin hade lett till ökad arbetslöshet. Arbetsprocessen hade gjorts effektivare. Det innebar att färre arbetare kunde utföra samma arbete som flera hade gjort innan. Industrin producerade också mer varor än tidigare. Men för att industrin skulle kunna fortsätta tillverka varor i samma omfattning, måste folk köpa dem.

I samband med att arbetslösheten ökade, minskade köpkraften hos folket. Detta slog tillbaka mot industrin som fick svårare att sälja sina produkter. Följden blev att många industrier var tvungna att avskeda arbetare medan andra lades ned. I och med det ökades arbetslösheten på vilket i sin tur minskade köpkraften ytterligare.

Kursfallet i USA ledde också till kapitalbrist i Europa med ökade räntor som följd. Därmed blev det ännu svårare för industrin. Arbetslösheten fortsatte att växa. Den ekonomiska utvecklingen var satt i en nedgående spiral. I USA och Europa kom därför 1930-talet att präglas av en omfattande lågkonjunktur och ekonomisk depression med massarbetslöshet som följd.

Adolf Hitler och nazisterna tar makten i Tyskland

Av Europas länder drabbades Tyskland extra hårt av börskraschen i USA 1929 och den ekonomiska krisen. Den tyska Weimarrepubliken hade ända sedan Versaillesfreden 1919 varit beroende av amerikanska lån. Efter börskraschen upphörde dessa lånen samtidigt som de amerikanska bankerna krävde tillbaka pengarna. 1931 hade den tyska ekonomin kollapsat. Banker tvingades stänga och arbetslösheten rusade i höjden. 1932 var omkring en tredjedel av alla arbetsföra tyskar arbetslösa.

ANNONS

ANNONS

Adolf Hitler (1889-1945) hälsar på sina stormtrupper (SA) 1930.

Det tyska nazistpartiet och  Adolf Hitler kunde utnyttja lågkonjunkturen till att stärka sin makt. Hitler vände sig till de ekonomiskt utsatta grupperna i samhället och lade skulden på syndabockar istället för att peka på lågkonjunkturen. Han lyckades ändå till stor del reda ut den ekonomiska krisen i Tyskland. Samtidigt knöt han till sig de arbetslösa och ekonomiskt drabbade samhällsgrupperna genom att anspela på en slags socialism.

I den nazistiska valpropagandan utnyttjades också den utbredda kommunistskräcken. Adolf Hitler framställdes som räddaren och det enda alternativet framför kommunisterna.

1932 blev det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) det största partiet i den tyska riksdagen. I början av 1933 valdes sedan Hitler till rikskansler. Andra politiska partier förbjöds. Hitler satte genast igång en väldig upprustning, trots Versaillesfördragets förbud mot en stark tysk krigsmakt. Samtidigt inledde nazistregimen förföljandet av judar och andra som inte motsvarade deras snedvridna människoideal.

Förspelet till andra världskriget - "Ett folk, ett rike, en ledare"

I mitten av 1930-talet började Hitler göra anspråk på ökat livsrum för det tyska folket. 1936 besattes Rhenlandet av tyska trupper. Aktionen var ett brott mot Versaillesfördraget enligt vilket Rhenlandet skulle utgöra en demilitariserad buffertzon mellan Frankrike och Tyskland. Därefter annekterades Österrike som därmed anslöts till det.s.k. Stortyskland.

Europa satt på åskådarbänken. Skälet var att man ville undvika ett nytt storkrig. Men när tyska trupper marscherade in i Sudetområdena i Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien) 1938, beslutade sig de allierade för att det skulle få bli Hitlers sista territoriella anspråk. De allierade hade vaknat upp och insett att eftergiftspolitiken inte längre var hållbar. Man lovade nu Polen hjälp om landet skulle bli angripet. När Tyskland därefter anföll Polen, i september 1939, sattes alliansen i spel. Mellankrigstiden övergick därmed i andra världskriget

LÄS MER: Weimarrepublikens uppgång och fall (artikelserie)

LÄS MER: Hitlers väg till makten (artikelserie)

LÄS MER: Andra världskrigets orsaker

LÄS MER: Andra världskriget

PODCAST: Hitlers och nazisternas väg till makten

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Aktie: Andel i ett aktiebolag som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar.

Aktiebolag (AB): En bolagsform som bl.a. utmärks av att antalet delägare är obegränsat och att det krävs ett insatskapital, så kallat aktiekapital, för att bli delägare.

Aktiebörs: En marknad där man köper och säljer aktier till marknadspris.

Aktiekurs: Visar aktiens värde.

Allierad: Stat som knyts till en annan stat genom avtal. Vanligtvis medför detta att staterna lovar att hjälpa varandra i krig.

Ekonomisk depression: Extrem och långvarig lågkonjunktur. Enkelt sammanfattat innebär det en period med ekonomisk tillbakagång med minskade investeringar, hög arbetslöshet och låg produktion.

Hyperinflation: Extrem inflation.

Inflation: När penningvärdet försämras - prisnivån ökar och köpkraften minskar.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter och maskiner.

Lågkonjunktur: En period när det råder låg ekonomisk aktivitet och den totala efterfrågan på varor och tjänster blir mindre än vad som skulle kunna produceras. När beställningarna inte kommer in får företagen svårt att behålla sina anställda, samt mindre resurser att investera i ny teknik. Arbetslösheten ökar vilket i sin tur minskar köpkraften hos folket.

Versaillesfreden: Ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier.

Weimarrepubliken: Det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Statsskicket präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök. I samband med börskraschen i New York 1929 och den efterföljande ekonomiska depressionen som drabbade Tyskland särskilt hårt, blev den ekonomiska och politiska situationen i Tyskland ohållbar. Krisen utnyttjades av nazisterna som kunde ta över makten 1933. Läs mer om Weimarrepubliken >
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Efter ett misslyckat kuppförsök i München 1923, dömdes Hitler till fem års fängelse. Hitler behövde bara sitta nio månader av sitt straff.
   
 • En stor svältkatastrof krävde miljontals liv i Sovjetunionen från hösten 1932 till sommaren 1933. Värst drabbades Ukrainska socialistiska republiken, som kallades Sovjetunionens kornbod och vars jordbruksmarker var kända som särskilt bördiga. Naturliga faktorer, som missväxt, spelade en viss roll i svälten. Men det var de sovjetiska myndigheternas agerande, under ledning av Josef Stalin, som ledde till att svältkatastrofen blev så omfattande. I Ukraina dog omkring 3 miljoner människor av svält; där ses katastrofen idag som ett folkmord. Svälten 1932-1933 är i Ukraina känd som Holodomor.
   
 • I fängelset skrev Hitler boken Mein Kampf (Min kamp). Boken avslöjar hans framtidsplaner om en värld styrd av Tyskland. I boken skyller han allt negativt i världen på ”den internationella judendomen”. Efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 blev boken en storsäljare. Hitlers vapenbroder Mussolini var dock inte imponerad av den. Han lär ha avfärdat den som ”den där tråkiga boken som jag aldrig orkat läsa”. Mein Kampf är förbjuden i många länder, men i Turkiet var den 2005 års bästsäljare. Sedan krigsslutet är det den bayerska staten som äger rättigheterna till boken men de vill inte ha royaltypengarna. Ingen av Hitlers släktingar har heller gjort anspråk på dem.
   
 • När den brittiske premiärministern Chamberlain i september 1938 kom tillbaka efter ett möte med Hitler i München sa han: ”Jag fick intrycket att han är en man som man kan lita på. Jag tror att det här betyder fred i vår tid.”
   
 • Stalin var, precis som Hitler, antisemit. Omkring 200 000 judar sköts eller sattes i läger i Sovjet före andra världskriget, långt innan Hitlers massmord på Europas judar hade börjat. Efter utrensningarna i slutet av 1930-talet fanns det nästan inga judar kvar på höga poster i kommunistpartiet.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas perioden 1918-1939 för mellankrigstiden?
   
 2. Vad var spanska sjukan?
   
 3. Varför kallas ibland 1920-talet för "det glada tjugotalet"?
   
 4. Vad är en hyperinflation och varför drabbades Tyskland av detta?
   
 5. Vad var det som gjorde att det blev en börskrasch i USA 1929?
   
 6. Varför blev det en ekonomisk kris i USA och Europa under 1930-talet?
   
 7. Hur kunde Adolf Hitler ta makten i Tyskland?
   
 8. Hitler startade andra världskriget, men hur gick det till?

Ta reda på:

 1. Förklara kortfattat följande begrepp:

       a) Dolkstötslegenden

       b) The New deal

       c) Kristallnatten (Novemberpogromen)

       d) Nürnberglagarna

       e) Spanska inbördeskriget
   
 2. Efter ryska revolutionen 1917 bildades Sovjetunionen. Hur styrdes Sovjetunionen och vilka var de två första ledarna?

Diskutera:

 1. Texten tar bland annat upp "det glada tjugotalet" som var ett årtionde då bl.a. många nya nöjen och moden slog igenom. Försök att komma på vad som utmärker vår egen tid. Vad skulle du vilja kalla den tid, eller det årtionde vi lever i nu? Diskutera med en kompis.
   
 2. Mellankrigstiden präglades också av ekonomisk kris och politisk instabilitet som ledde till att diktatur infördes i flera europeiska länder. Skulle något liknande kunna hända igen i vår tid tror du? Motivera varför eller varför inte och diskutera med en kompis.
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008
Piers Brendon, Den mörka dalen – Panorama över 1930-talet, Norstedts Förlag, 2002
Richard Overy, 1939 : nedräkningen till andra världskriget, Historiska Media, 2009
Henning Poulsen, Bra Böckers Världshistoria 13: Från krig till krig - 1914-1945, Bra Böcker, 1982
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mellankrigstiden

Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Skrift som belyser antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv.

+ Läs mer

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett flerspråkigt digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen. Framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning.

+ Läs mer

Poddserien: P3 Dokumentär om Förintelsen

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet, Gymnasiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Brottsplats Moskva

av: Forum för levande historia
Högstadiet

Ett material för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

+ Läs mer

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Artiklar om Mellankrigstiden

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

av: Riksdagsförvaltningen
2024-05-02

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan demokratins genombrott. Kvinnor, fattiga och tidigare förtryckta folkgrupper har tagit plats i folkvalda parlament över världen. Men jublet har upprepade gånger tystats av stöveltramp, kupper och våldsamma bakslag...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

av: Lars Hildingson
2024-04-03

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att Grekland införlivats i romarriket förvaltades traditionen vidare under romerskt styre. När sedan kristendomen infördes i romarriket i slutet av 300-talet förbjöds de olympiska spelen. Tävlingarna föll därefter mer eller mindre i glömska under 1 500 år, till slutet av 1800-talet då de återupptäcktes och återinfördes. De första olympiska spelen i modern tid hölls 1896 i Aten, och har därefter ägt rum vart fjärde år (med vissa undantag) på olika platser runt om i världen. De olympiska tävlingarna förenar numera idrottare över hela världen, men OS speglar också världshistoriens politiska och ekonomiska förändringar. I den här artikeln berättas framför allt om de olympiska spelens historia och utveckling i modern tid - från OS i Aten 1896, till OS i Berlin 1936...

+ Läs mer

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

av: Lars Hammarén
2023-05-10

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och politiskt kaos. I den här artikeln ska vi kika lite närmare på bakgrunden till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland och några viktiga händelser som sticker ut under perioden...

+ Läs mer

S

Judarna och omvärlden under Förintelsen

av: Jan-Olof Fallström
2022-11-08

Den amerikanske pansargeneralen Patton var en av de mest hårdföra generalerna under andra världskriget. Han var absolut orädd och ibland rent av brutal. Men ett filmreportage från 1945 visar honom med tårarna strömmande längs kinderna. Hans trupper hade just befriat ett nazistiskt koncentrationsläger, och synerna där fick den krigsvana veteranen att gråta. Ja, han inte bara grät. General Eisenhowers nära medarbetare Omar Bradley skriver i sina memoarer att Patton gick bakom ett skjul och kräktes. Han som hade varit med i båda världskrigen...

+ Läs mer

M

Granne med Hitler

av: Kaj Hildingson
2022-10-08

"Jag såg ofta Hitler när jag gick på promenad med min barnsköterska i München. Vi bodde mittemot Hitler, som hade sin lägenhet på andra våningen på Prinzregentplatz 16." Det berättar Edgar Feuchtwanger, som var av judisk familj och nio år i början av 1930-talet. Vid denna tid hade Hitler just börjat ta sina första steg mot den absoluta makten i Tyskland...

+ Läs mer

M

I nazisternas dödsläger

av: Kaj Hildingson
2022-09-27

- Vi befann oss i en stor hall där det var varmt. Jag hade frusit i så många månader att jag knappt kunde minnas hur värme kändes. Jag kunde se varifrån värmen kom. Längst bort i hallen stod några enorma smältugnar. Mellan mig och ugnarna stod en likgiltig grupp utsvultna fångar. [...] Jag kunde se de kriminella fångarna som stod vid smältugnarnas öppningar och kastade fångarna i elden. De var praktiskt taget döda, de kunde inte kämpa emot det minsta. Nazisterna brydde sig inte om att skicka dem till gaskamrarna innan de kremerades. De lät kasta in dem i ugnarna levande, och fångarna dog genast i den intensiva hettan där...

+ Läs mer

Podcast om Mellankrigstiden

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Läs mer

Länkar om Mellankrigstiden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Segerparad

Finska inbördeskriget

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i samband med det finska kriget 1808-1809, blev...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Porträtt

Josef Stalin

Josef Stalin (1878-1953) tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins...

Hi
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Hi
Porträtt

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880-1932) var en civilingenjör och finansman som under 1920-talet byggde upp en...

Hi
Sjukhussängar

Spanska sjukan

Spanska sjukan var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Fattig familj

Den stora depressionen

Den stora depressionen är en benämning för den ekonomiska kris som drabbade USA efter börskraschen...

Hi
Neonskyltar i 1920-talets Los Angeles.

Det glada tjugotalet

Det glada tjugotalet (eller 20-talet) är en benämning på den högkonjunktur och kulturella...

Hi
Rashygien

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Hi
karta

Weimarrepubliken

Weimarrepubliken var det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid...

Hi
Al Capone

Al Capone

Al Capone (1899-1947) var en amerikansk gangster i Chicago under förbudstiden i USA på 1920-talet...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
Konferens

Versaillesfreden

Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien...

Hi
Fångar

Spanska inbördeskriget

Det spanska inbördeskriget var en väpnad konflikt i Spanien 1936-1939 mellan den demokratiskt valda...

Hi
Karta

Gulag

Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen - Glavnoe Upravlenie Lagerej (...

Hi
Träningsläger

Hitlerjugend

Hitlerjugend (Hitlerungdomen) var en nationalsocialistisk ungdomsorganisation i Nazityskland mellan...

Hi
porträtt

Franklin D Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) var USA:s 32:e president (1933-1945) och är en av landets...

Hi
Flygfoto med Hindenburg.

Luftskeppet Hindenburg

Luftskeppet Hindenburg, uppkallat efter rikskansler Paul von Hindenburg, var en stor tysk...

Hi
Propagandaaffisch

Dolkstötslegenden

I november 1918 var den tyska krigsmakten nära ett sammanbrott och generalerna hade insett att det...

Hi
krossade skyltfönster

Kristallnatten

Kristallnatten, eller novemberpogromen som den numera även kallas, var natten mellan 9 november och...

Hi
emblem

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades...

Hi
Porträtt

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi var Indiens store icke-våldsledare. Han mördades 1948 av en hinduisk fanatiker....

Hi
Soldat vid ett kors.

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...

Hi
lenin

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående...

Sh
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Hi
Antisemitism

Antisemitism

Med antisemitism menar man vanligen en antijudisk inställning. Det språk judarna under hela sin...

Hi
Koncentrationsläger

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra...

Hi
Blodiga kommunistsymboler

Kommunistiska brott mot mänskligheten

Begreppet ”kommunistiska brott mot mänskligheten” brukar beteckna en samling av liknande handlingar...

Hi
Konfiskering av mat

Holodomor

Holodomor (ukrainskt ord, ”att döda genom svält”) är benämningen av den medvetet frammanade svälten...

Hi
Stalin

Stalins utrensningar

Stalins utrensningar som även har kallats ”stora utrensningen” eller ”stora terrorn” var massiva...

Hi
Hitler ger direktiv.

Andra världskrigets orsaker

Andra världskriget (1939-1945) är det största och mest omfattande krig som någonsin utkämpats på...

Hi
Chamberlain

Eftergiftspolitiken

Efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 inleddes militariseringen av landet, först i...

Hi
Aktion T4

Aktion T4 - Nazitysklands eutanasiprogram

Aktion T4, som var Nazitysklands eutanasiprogram (eutanasi betyder ungefär "dödshjälp"), ...

Hi
Nazister i riksdagen

Nürnberglagarna

Nürnberglagarna antogs på den nationalsocialistiska partidagen i den tyska staden Nürnberg 1935....

Hi
Porajmos

Porajmos

Folkmordet på romer under andra världskriget kallas på romani för porajmos (romska för uppslukande...

Hi
Affisch

Förbudsomröstningen

Förbudsomröstningen var den första folkomröstningen i Sverige, genomförd i augusti 1922. Väljarna...