Folksamling på Wall Street i New York efter börskraschen i oktober 1929. Efter börskraschen följde en långvarig ekonomisk depression som spred sig till Europa.
M

Mellankrigstiden

Perioden mellan första världskrigets slut 1918 och andra världskrigets början 1939 brukar kallas för mellankrigstiden. Det var en tid då masskulturen uppstod i USA och började spridas över världen. Men mest kännetecknande var den ekonomiska nedgången som drabbade västvärlden och banade väg för fascismen och nazismen i Europa.

Spanska sjukan drabbar världen

Perioden inleddes lika illa som den slutade, 1918-1919 drabbades nämligen Europa och världen av den s.k. spanska sjukan. Farsoten som var en ovanligt dödlig form av influensa, är en av de värsta pandemier som drabbat mänskligheten och krävde mer än 20 miljoner dödsoffer.


Det glada 1920-talet

Men under 1920-talet blev det bättre. Det var ett årtionde då mycket förändrades. Efter de hemska krigsåren under första världskriget ville folk ha det trivsammare.

I USA uppstod en ny sorts musik, jazzen. Till den kunde man dansa foxtrot, charleston och andra moderna danser. Många äldre blev förfärade av det de såg och hörde. Även de nya frisyrerna och det nya klädmodet upprörde många. Kvinnor lät klippa sitt hår till den tidstypiska korta "shingelfrisyren".

Under perioden spreds tidens klädmode bland folket på ett mer omfattande sätt än tidigare. Influenser kom bland annat från Hollywood efter att biografer blivit allmänt förekommande i städerna.

På 1920-talet blev det också vanligt att lyssna på radio. Samtidigt ökade filmintresset. I början var det stumfilm, men i slutet av 1920-talet slog ljudfilmen igenom.

Folk hade fått mer tid över för nöjen. Från USA spreds den nya masskulturen ut i världen. Det var i samband med det, som begreppet ”det glada 20-talet” myntades.

Tyskland drabbades av hyperinflation 1923. Bilden visar en tysk medborgare som tapetserar en vägg med värdelösa sedlar.

Tyskland drabbas av hyperinflation

Tyskland fick svårt att haka på det glada tjugotalet. 1923 drabbades landet av en djupgående inflationskris. Orsaken var i första hand det betungande krigsskadeståndet som Tyskland blivit påtvingat i samband med Versaillesfreden efter första världskriget.

I början av 1920-talet fick Tyskland problem att betala. För att pressa fram pengar av den tyska staten, lät Frankrike ockupera Ruhrområdet som var Tysklands industriella hjärta. Strejk utbröt då bland de tyska arbetarna, vilket snart ledde till brist på varor och högre priser i samhället.

Många tyska industrier gick under på grund av strejken. Följden blev att arbetslösheten ökade. Den tyska regeringen var nu tvungen att ordna fram pengar både till de arbetslösa och till det enorma krigsskadeståndet. Det enklaste sättet att lösa problemet var att trycka upp mer pengar. Det dröjde därefter inte länge förrän den ökade penningmängden orsakade en kraftig och svårstoppad inflation. De tyska pengarna blev till slut värdelösa. Händelsen ledde till att otaliga banker gick i konkurs och att många tyska medborgare blev ruinerade.

Den ekonomiska krisen öppnade vägen för nazisterna

Den ekonomiska krisen gjorde att medelklassen tappade förtroendet för regeringen som inte kunde skydda deras besparingar. Detta underlättade senare för nazisternas maktövertagande eftersom folket blev mer tolerant för diktatoriska lösningar på problem. Redan 1923 hade nazisterna skapat en maktbas i Tyskland.

Tyskland fick svårt att haka på det glada tjugotalet. Bilden visar Adolf Hitler på propagandaturné i Bayern 1923.

USA blev en ekonomisk stormakt

I övriga Europa och USA fortsatte det glada tjugotalet. Samhället blev alltmer ett konsumtionssamhälle. Industrin gick bra. Men bäst gick det för USA som vid den här tiden blev en ekonomisk stormakt. Landet hade fått en enorm industriell kapacitet och producerade fler varor än något annat land i världen.

En stor del av det ekonomiska överskottet i USA investerades i aktier. Under 1920-talet steg därför aktiernas värde konstant på den amerikanska börsen. Värdet på aktierna mångdubblades under perioden.

Börskraschen 1929

Det ökade intresset för aktiespekulationer ledde så småningom till att aktierna blev kraftigt övervärderade. När folk upptäckte svagheterna inom systemet, slutade de omedelbart att köpa aktier och började istället att sälja. I slutet av oktober 1929 sprack aktiebubblan efter att det uppstått panik på aktiebörsen i New York.

Grunden till börskraschen var att aktierna hade fortsatt att stiga i värde även efter att det gått sämre för industrin. Aktievärdet gick då inte längre att förena med aktiebolagens verkliga värde. Det hela slutade med att aktierna sjönk i sådan omfattning att de i stort sett blev värdelösa. Ekonomin vände genast nedåt. Det glada tjugotalet var över.

Börskraschen bidrog till att skapa en världsomfattande ekonomisk kris

I samband med börskraschen fick bankerna som lånat ut stora summor till aktieköparna, svårigheter med att kräva tillbaks lånen. Samtidigt passade många människor på att ta ut sina besparingar från bankerna eftersom de inte längre litade på dem. Följden blev att många banker tvingades att stänga. Världsekonomin var vid det här laget så sammanlänkad att det som hände i USA fick följder även på annat håll. Det dröjde därför inte länge förrän börskrisen hade spridit sig till Europa.

1930-talets stora ekonomiska kris

En annan orsak till den ekonomiska krisen som uppstod under 1930-talet var att de tekniska framstegen inom industrin hade lett till ökad arbetslöshet. Arbetsprocessen hade gjorts effektivare. Det innebar att färre arbetare kunde utföra samma arbete som flera hade gjort innan. Industrin producerade också mer varor än tidigare. Men för att industrin skulle kunna fortsätta tillverka varor i samma omfattning, måste folk köpa dem.

I samband med att arbetslösheten ökade, minskade köpkraften hos folket. Detta slog tillbaka mot industrin som fick svårare att sälja sina produkter. Följden blev att många industrier var tvungna att avskeda arbetare medan andra lades ned. I och med det ökades arbetslösheten på vilket i sin tur minskade köpkraften ytterligare.

Kursfallet i USA ledde också till kapitalbrist i Europa med ökade räntor som följd. Därmed blev det ännu svårare för industrin. Arbetslösheten fortsatte att växa. Den ekonomiska utvecklingen var satt i en nedgående spiral. I USA och Europa kom därför 1930-talet att präglas av en omfattande lågkonjunktur och ekonomisk depression med massarbetslöshet som följd.

Adolf Hitler och nazisterna tar makten i Tyskland

Adolf Hitler (1889-1945) hälsar på sina stormtrupper (SA) 1930.

I Tyskland kunde Adolf Hitler utnyttja lågkonjunkturen till att stärka sin makt. Han vände sig till de ekonomiskt utsatta grupperna i samhället och lade skulden på syndabockar istället för att peka på lågkonjunkturen. Hitler lyckades ändå till stor del reda ut den ekonomiska krisen i Tyskland. Samtidigt knöt han till sig de arbetslösa och ekonomiskt drabbade samhällsgrupperna genom att anspela på en slags socialism.

I den nazistiska valpropagandan utnyttjades också den utbredda kommunistskräcken. Adolf Hitler framställdes som räddaren och det enda alternativet framför kommunisterna.

1932 blev det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) det största partiet i den tyska riksdagen. I början av 1933 valdes sedan Hitler till rikskansler. Andra politiska partier förbjöds. Hitler satte genast igång en väldig upprustning, trots Versaillesfördragets förbud mot en stark tysk krigsmakt. Samtidigt inledde nazistregimen förföljandet av judar och andra som inte motsvarade deras snedvridna människoideal.

Förspelet till andra världskriget - "Ett folk, ett rike, en ledare"

I mitten av 1930-talet började Hitler göra anspråk på ökat livsrum för det tyska folket. 1936 besattes Rhenlandet av tyska trupper. Aktionen var ett brott mot Versaillesfördraget enligt vilket Rhenlandet skulle utgöra en demilitariserad buffertzon mellan Frankrike och Tyskland. Därefter annekterades Österrike som därmed anslöts till det.s.k. Stortyskland.

Europa satt på åskådarbänken. Skälet var att man ville undvika ett nytt storkrig. Men när tyska trupper marscherade in i Sudetområdena i Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien) 1938, beslutade sig de allierade för att det skulle få bli Hitlers sista territoriella anspråk. De allierade hade vaknat upp och insett att eftergiftspolitiken inte längre var hållbar. Man lovade nu Polen hjälp om landet skulle bli angripet. När Tyskland därefter anföll Polen, i september 1939, sattes alliansen i spel. Mellankrigstiden övergick därmed i andra världskriget.
 

Användbara begrepp

Versaillesfreden: Ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier.

Weimarrepubliken: Det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Statsskicket präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök. I samband med börskraschen i New York 1929 och den efterföljande ekonomiska depressionen som drabbade Tyskland särskilt hårt, blev den ekonomiska och politiska situationen i Tyskland ohållbar. Krisen utnyttjades av nazisterna som kunde ta över makten 1933. Läs mer om Weimarrepubliken >

Inflation: När penningvärdet försämras - prisnivån ökar och köpkraften minskar.

Hyperinflation: Extrem inflation.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter och maskiner.

Aktie: Andel i ett aktiebolag som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar.

Aktiebolag (AB): En bolagsform som bl.a. utmärks av att antalet delägare är obegränsat och att det krävs ett insatskapital, så kallat aktiekapital, för att bli delägare.

Aktiebörs: En marknad där man köper och säljer aktier till marknadspris.

Aktiekurs: Visar aktiens värde.

Lågkonjunktur: En period när det råder låg ekonomisk aktivitet och den totala efterfrågan på varor och tjänster blir mindre än vad som skulle kunna produceras. När beställningarna inte kommer in får företagen svårt att behålla sina anställda, samt mindre resurser att investera i ny teknik. Arbetslösheten ökar vilket i sin tur minskar köpkraften hos folket.

Ekonomisk depression: Extrem och långvarig lågkonjunktur. Enkelt sammanfattat innebär det en period med ekonomisk tillbakagång med minskade investeringar, hög arbetslöshet och låg produktion.

Allierad: Stat som knyts till en annan stat genom avtal. Vanligtvis medför detta att staterna lovar att hjälpa varandra i krig.

Visste du att:

 • Efter ett misslyckat kuppförsök i München 1923, dömdes Hitler till fem års fängelse. Hitler behövde bara sitta nio månader av sitt straff.
 • En stor svältkatastrof krävde miljontals liv i Sovjetunionen från hösten 1932 till sommaren 1933. Värst drabbades Ukrainska socialistiska republiken, som kallades Sovjetunionens kornbod och vars jordbruksmarker var kända som särskilt bördiga. Naturliga faktorer, som missväxt, spelade en viss roll i svälten. Men det var de sovjetiska myndigheternas agerande, under ledning av Josef Stalin, som ledde till att svältkatastrofen blev så omfattande. I Ukraina dog omkring 3 miljoner människor av svält; där ses katastrofen idag som ett folkmord. Svälten 1932-1933 är i Ukraina känd som Holodomor. Läs mer om Stalins terror och Holodomor
 • I fängelset skrev Hitler boken Mein Kampf (Min kamp). Boken avslöjar hans framtidsplaner om en värld styrd av Tyskland. I boken skyller han allt negativt i världen på ”den internationella judendomen”. Efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 blev boken en storsäljare. Hitlers vapenbroder Mussolini var dock inte imponerad av den. Han lär ha avfärdat den som ”den där tråkiga boken som jag aldrig orkat läsa”. Mein Kampf är förbjuden i många länder, men i Turkiet var den 2005 års bästsäljare. Sedan krigsslutet är det den bayerska staten som äger rättigheterna till boken men de vill inte ha royaltypengarna. Ingen av Hitlers släktingar har heller gjort anspråk på dem.
 • När den brittiske premiärministern Chamberlain i september 1938 kom tillbaka efter ett möte med Hitler i München sade han: ”Jag fick intrycket att han är en man som man kan lita på. Jag tror att det här betyder fred i vår tid.”
 • Stalin var, precis som Hitler, antisemit. Omkring 200 000 judar sköts eller sattes i läger i Sovjet före andra världskriget, långt innan Hitlers massmord på Europas judar hade börjat. Efter utrensningarna i slutet av 1930-talet fanns det nästan inga judar kvar på höga poster i kommunistpartiet.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas perioden 1918-1939 för mellankrigstiden?
   
 2. Vad var spanska sjukan?
   
 3. Varför kallas ibland 1920-talet för "det glada tjugotalet"?
   
 4. Vad är en hyperinflation och varför drabbades Tyskland av detta?
   
 5. Vad var det som gjorde att det blev en börskrasch i USA 1929?
   
 6. Varför blev det en ekonomisk kris i USA och Europa under 1930-talet?
   
 7. Hur kunde Adolf Hitler ta makten i Tyskland?
   
 8. Hitler startade andra världskriget, men hur gick det till?

Ta reda på:

 1. Förklara kortfattat följande begrepp:

  a) Dolkstötslegenden

  b) The New deal

  c) Kristallnatten (Novemberpogromen)

  d) Nürnberglagarna

  e) Spanska inbördeskriget
   
 2. Efter ryska revolutionen 1917 bildades Sovjetunionen. Hur styrdes Sovjetunionen och vilka var de två första ledarna?

Diskutera:

 1. Texten tar bland annat upp "det glada tjugotalet" som var ett årtionde då bl.a. många nya nöjen och moden slog igenom. Försök att komma på vad som utmärker vår egen tid. Vad skulle du vilja kalla den tid, eller det årtionde vi lever i nu? Diskutera med en kompis.
   
 2. Mellankrigstiden präglades också av ekonomisk kris och politisk instabilitet som ledde till att diktatur infördes i flera europeiska länder. Skulle något liknande kunna hända igen i vår tid tror du? Motivera varför eller varför inte och diskutera med en kompis.

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008
Piers Brendon, Den mörka dalen – Panorama över 1930-talet, Norstedts Förlag, 200
2
Richard Overy, 1939 : nedräkningen till andra världskriget, Historiska Media, 2009
 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Perioden mellan första världskrigets slut 1918 och andra världskrigets början 1939 brukar kallas för mellankrigstiden. Det var en tid då masskulturen uppstod i USA och började spridas över världen. Men mest kännetecknande var den ekonomiska nedgången som drabbade västvärlden och banade väg för fascismen och nazismen i Europa.

Spanska sjukan drabbar världen

Perioden inleddes lika illa som den slutade, 1918-1919 drabbades nämligen Europa och världen av den s.k. spanska sjukan. Farsoten som var en ovanligt dödlig form av influensa, är en av de värsta pandemier som drabbat mänskligheten och krävde mer än 20 miljoner dödsoffer.

Uppdaterad: 23 oktober 2017
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Mellankrigstiden

av:
SKMA
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och främlingsfientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Materialet kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Materialet är främst anpassat för undervisning i SO-ämnen och historia på gymnasiet men kan även användas ämnesövergripande.

Podcast om Mellankrigstiden

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

Artiklar om Mellankrigstiden

L
Carsten Ryytty
2017-08-08
Albert Einstein föddes 1879 i staden Ulm i Tyskland. Han är 1900-talets störste vetenskapsman och är mest känd som skaparen av relativitetsteorin som bland annat låg bakom utvecklingen av...
M
Studentlitteratur
2017-06-20
Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-15
Efter första världskriget var Österrike förblött och förlamat. Nöden var oerhörd. En stor del av landets befolkning, särskilt i huvudstaden Wien, levde under senare delen av 1919 på smulor av...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04
Nazisterna talade om det traditionella tyska livsrummet (lebensraum) i öster. De såg Tysklands framtid ligga i erövringen av Östeuropa. Folken i Östeuropa skulle antingen - om de uppfyllde...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02
Gång på gång slog Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Ostern - kom denna...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-10-07
Washington den 20 januari 1941. Omkring en miljon människor befinner sig vid Capitolium och längs Pennsylvania Avenue. Franklin Roosevelt ska för tredje gången avlägga eden såsom USA:s president...
M
Kommissionen mot antiziganism
2016-03-07
År 1914 infördes en lag i Sverige som innebar att romer förbjöds att resa in i landet. Romer som flydde från förföljelser i andra europeiska länder eller var överlevande från Förintelsen fick...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27
Del 10 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om de tyska arbetarna under nazisternas styre. Till en början var Hitlerregimens politik framgångsrik. Även de som inte...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27
Del 9 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om slavarbetarna i Nazityskland. Det var slavarbetarna som gjorde att Nazityskland kunde hålla ut ända till 1945. Den...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27
Del 8 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om antisemitismen i Nazityskland som till en början kom till uttryck i Nürnberglagarna, judeförföljelser och...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27
Del 7 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om ungdomen, skolan och ungdomsrörelserna i Nazityskland. "Framtidens tyska ungdom" förklarade Hitler, "...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-08
Del 6 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om flickorna och deras uppfostran i Nazityskland. Flickorna skulle tränas att lyda och lära sig kroppsbehärskning....
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-07
Del 5 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas syn på familjen och kvinnans roll. I Nazityskland reducerades kvinnorna till kroppar. Först och främst...
M
Mattias Axelsson
2016-01-28
På SVT gör serien London Spy succé och i Storbritannien anklagar en utredning president Vladimir Putin för att ligga bakom mordet på den avhoppade agenten Aleksandr Litvinenko. Under kalla...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-01-22
Del 4 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas effektiva propagandaapparat vars viktigaste delar utgjordes av tidningar, radio, film, musik och konst...

Sidor

Länkar om Mellankrigstiden

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (5:24 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om vad som är grejen med nazismens historiesyn, historiebruk och lite annat.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:28 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om Versaillesfreden. Här berörs bl.a. slutet av första världskriget, skadestånd och hyperinflation.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:04 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat vad som är grejen med hyperinflationen i Tyskland 1923. Bakgrund, orsaker och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om skillnader mellan nazismen och fascismen. Sedan de fascistiska massrörelserna, både i Italien och Tyskland, besegrat sina inhemska arbetarpartier och fackföreningar och erövrat statsmakten ville både Mussolini och Hitler sätta sin prägel på det samhället man ansåg sig ha räddat...

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om Hitlers väg till makten. Efter nystarten för NSDAP, under andra halvan av 20-talet, etablerade sig partiet i den tyska politiken – fast som ett litet parti. Men i samband med börskraschen 1929 formligen exploderade stödet för Hitlers rörelse...
Läs även liknande artiklar kring samma tema:
Enpartistaten fullbordas (om NSDAP)
Maktampen inom NSDAP
Slutet på massrörelsens epok
Statsmakten omvandlar nazistpartiets diktatur till Hitlers diktatur
Nazistpartiet smälter samman med statsapparaten

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om fascismen under mellankrigstiden. Fascismen var en ideologi som i en eller annan form (små partier eller väldiga massrörelser) uppstod i en rad europeiska länder under perioden mellan de två världskrigen (1918-1939). I länder som Italien och senare Tyskland antog dessa rörelser masskaraktär och blev så starka att de kunde gripa statsmakten...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där Sara Griberg berättar om det glada 1920-talets glättiga klädstil. Efter första världskriget var världen förändrad. Många kvinnor hade fått rösträtt och de traditionella könsrollerna var inte lika givna som förut. Något som märktes allra tydligast inom den växande modeindustrin.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Hitlerjugend som grundades 1926 för att fostra tyska pojkar och flickor i den nazistiska ideologin. Pojkarna fick också träning för att bli soldater och i slutet av andra världskriget sattes även pojkar i nedre tonåren in i strid. Praktiskt taget samtliga tyska män födda mellan 1922 och 1935 var medlemmar i rörelsen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Expressen om Hitlers väg till makten. Adolf Hitler hade andra drömmar då han var ung och ­luspank och levde bohemliv på ungkarlshärbärgen i Wien. Han ville bli berömd konstnär. Kriget blev hans värld i stället. Och hatet. Och förtrycket. För nazisterna var han en övermänniska som de följde i döden. För eftervärlden är han ett ondskefullt monster...

Spara som favorit
          

Genomgång (5:45 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Kristallnatten, även kallad Novemberpogromen.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:02 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Indiens frigörelse och Mahatma Gandhi.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:11 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt och förenklat sätt om Josef Stalin.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:11 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt och förenklat sätt om Adolf Hitler.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:37 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om Förintelsen. Här omnämns orsaker, konsekvenser och olika skeenden under Förintelsen. Olika typer av begrepp som t.ex. ghetto, förintelseläger, Nürnbergprocessen och koncentrationsläger behandlas.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:25 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om nazismen i Tyskland under 1920- och 1930-talet. Tar bland annat upp kristallnatten, Nürnberglagarna , ölkällarkuppen och rasbiologi.

Spara som favorit
          

Genomgång (19:13 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om slutet av första världskriget och orsaker till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland. Fokus ligger på Versaillesfreden, kommunistskräcken, inflationen 1923, arbetslösheten 1929, propagandan, antisemitismen m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (26:34 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om Hitlers väg till makten. Fokus ligger på Tysklands framväxt som stormakt på 1800-talet, Tyskland under första världskriget, Versaillesfreden, statskuppsförsöket 1923, nazismens ideolgi samt tysk politik under1920-talet.

Spara som favorit
          

Genomgång (16:52 min) av läraren Tobias Kjellström som fortsätter berätta om Hitlers väg till makten. Hur gick det till?

Spara som favorit
          

Genomgång (12:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om konsekvenserna (följderna) av första världskriget.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:53 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om hur nazisterna tog över maken i Tyskland 1933.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade fler än 10 miljoner människor livet...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt...

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.