L
Kategori

Målning som föreställer Babylons hängande trädgårdar med Babylons torn i bakgrunden.

De mesopotamiska kulturerna

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5 000 år sedan.

Bra geografiska förutsättningar

Att civilisationens vagga hamnade i Mesopotamien var ingen tillfällighet. I likhet med Nilen som ger liv åt Egyptens öknar och skapar möjligheter till mänsklig odling, så flyter floderna Eufrat och Tigris genom Mesopotamiens öknar och gör marken odlingsbar. Området var därför mycket bördigt och erbjöd de bästa förutsättningarna för jordbruk. Folk kunde dessutom färdas och frakta varor på floderna som omgav landet. Dessa gynnsamma förhållanden bidrog till en stark befolkningstillväxt vilket resulterade i att stora byar växte fram.

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5 000 år sedan.

Bra geografiska förutsättningar

Att civilisationens vagga hamnade i Mesopotamien var ingen tillfällighet. I likhet med Nilen som ger liv åt Egyptens öknar och skapar möjligheter till mänsklig odling, så flyter floderna Eufrat och Tigris genom Mesopotamiens öknar och gör marken odlingsbar. Området var därför mycket bördigt och erbjöd de bästa förutsättningarna för jordbruk. Folk kunde dessutom färdas och frakta varor på floderna som omgav landet. Dessa gynnsamma förhållanden bidrog till en stark befolkningstillväxt vilket resulterade i att stora byar växte fram.

ANNONS

ANNONS

Många riken och folk

Mesopotamiens kultur var aldrig enhetlig. Många imperier har kontrollerat Mesopotamien under historiens gång: sumerer, akkader, babylonier, assyrier m.fl.

På 500-talet f.Kr införlivades Mesopotamien i det växande persiska riket varefter den persiska kulturen blev den dominerande i området under hundratals år.

De första städerna

När människor började bo tätt tillsammans utvecklades också förmågan att samarbeta och fördela allt arbete. Några brukade jorden, medan andra tillverkade verktyg och lergods. Överskottet (varor man hade mycket av) byttes sedan mot andra varor som hade producerats (tillverkats) i andra byar. De mest framgångsrika byarna utvecklades till de första städerna.

I Mesopotamien rådde livlig handel. Floderna gjorde det enkelt att färdas och frakta varor mellan byar och städer. Städerna var vanligtvis självstyrande stater (s.k. stadsstater) och kunde ha tiotusentals invånare.

I Mesopotamien fanns flera av forntidens största städer. Här låg bland annat Ur och Babylon. Städerna styrdes av kungar som hade hjälp av sina präster.

Olika städer dominerade i området under olika perioder, men alla hade en liknande kultur.

Babylonien och Assyrien

Slaveri
Bild: New York Public Library
Uruk var en av de allra första städerna i världen. Bilden visar slavarbetare som bygger ett tempel i Uruk. Teckning av William Heysham (1851-1898).

Babylon hette huvudstaden i ett gammalt rike i Mesopotamien. En av kungarna var Hammurabi. Han lät 1782 f.Kr skriva ner de gällande lagarna. Där stod att den som skadade en annan själv skulle lida samma skada. Den som slog ut en tand på någon skulle mista en av sina egna tänder. ”Öga för öga, tand för tand” var regeln.

Lagarna innehåller också regler för köp och försäljning, giftermål och testamenten. Kvinnor och även slavar kunde äga förmögenhet. En slav kunde gifta sig med en fri kvinna och kunde då köpa sig fri.

Även babyloniernas rike gick under efter anfall från andra folk. Senare tog assyrierna, som levde i bergstrakterna i norr, över området. När de erövrade en stad, jämnades den med marken. Befolkningen slaktades obarmhärtigt eller tvångsförflyttades till ett annat område. Assyriernas huvudstad var Ninive vid Tigris. När riket var som störst nådde det från Mesopotamien till Egypten.

En enda av deras segerrika kungar har uträttat något bestående. Han hette Assurbanipal och samlade på något så bräckligt som lertavlor med kilskrift. Rester av hans väldiga bibliotek har hittats av arkeologerna. Därifrån har vi fått det mesta av vad vi vet om människorna vid Eufrat och Tigris, deras gudar och myter.

Det var babylonierna som krossade assyriernas välde. De gjorde på nytt Babylon till huvudstad. Under kung Nebukadnessar II (604-562 f.Kr) var Babylon en rik och blomstrande stad. Den växte till en miljonstad till vilken resande kom för att göra affärer. Den mest imponerande byggnaden var guden Marduks tempel. Till templet hörde en 91 meter hög zikkurat (pyramidliknande torn), troligen det Babels torn som nämns i Bibeln.

ANNONS

ANNONS

Astronomi och kalender

Genom att räkna ut var på himlen solen, månen och de fem planeterna stod när en människa föddes, kunde prästerna förutsäga hennes öde. Man trodde nämligen att planeterna var gudomliga och styrde människornas liv. En sådan tro kallas astrologi. Babylonierna var skickliga matematiker och de utvecklade astrologin till astronomi, vetenskapen om himlakropparna. De kunde de fyra räknesätten. De hade lertavlor med multiplikationstabeller och de kunde lösa svåra matematiska problem.

Kalendern byggde på månens rörelser. 12 månvarv à 30 dygn blev det. Eftersom det årligen fattades fem dygn, lade de in en skottmånad, när det passade. De tänkte sig året som en cirkel med 360 dygn, och därför fick cirkeln 360 grader. Deras talsystem byggde på 60 (vårt på 10) och därför delade de in timmen i 60 minuter. Intressant är ju sambandet mellan cirkelns indelning i 360 grader och årets i ursprungligen lika många dagar.

Babylonierna var forntidens största matematiker och lär t.ex. ha löst ekvationer med tre obekanta. Deras siffersystem var bättre än andra folks.

Karta över Babylonien.
Bild: MapMaster
Karta över Babylonien ca 1700 f.Kr på Hammurabis tid. 

Det mesopotamiska arvet

Till skillnad mot Egypten så hade man i Mesopotamien nästan ingen tillgång till sten som kunde användas som ett motståndskraftigt byggnadsmaterial. För byggnader och konstverk användes istället lera, som även om den brändes till tegel inte kunde stå emot tidens tand särskilt bra. Därför finns nästan inga materiella lämningar bevarade från de mesopotamiska folken.

Däremot har många av dess idéer och tankesystem överlevt tidens gång. Vi använder till exempel fortfarande deras räknesystem med talet 60 som bas när vi tolkar tid (sekunder, minuter, timmar och månader). Skrivkonsten föddes också i Mesopotamien med kilskriften ca 3200 f.Kr. Den användes för många olika språk i mer än 3 000 år. Hjulet och plogen är några andra exempel på betydelsefulla uppfinningar från Mesopotamien.

LÄS MER: Sumererna

LÄS MER: Babylonien

LÄS MER: Assyrien

LÄS MER: Mesopotamisk mytologi

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Forntidens och antikens huvudlinjer

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Babylonien: Ett av de forntida rikena i Mesopotamien. Kulturellt var Babylonien arvtagare till det äldre sumeriska riket. Babylonierna byggde också torntempel och använde kilskrift. Rikets huvudstad var Babylon, känt för "Babylons torn" (stadens torntempel) och de hängande trädgårdarna - ett slags tak och terrassträdgård som räknas som ett av den antika världens sju  underverk.

Civilisation: Ett utvecklat och mångskiftande samhälle, ofta med stora städer, organiserad religion och skriftspråk.

Flodkultur/högkultur: En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina.

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5 000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Kilskrift: Världens äldsta skriftsystem. Kilskriften bestod från början av tecken i form av bilder. Kilskrift skrevs på lertavlor.

Mesopotamien: "Tvåflodslandet", dvs landet mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Här uppstod några av de första högkulturerna, t.ex. sumerernas och babyloniernas riken (se nedan).

Sumererna: De skapade den första högkulturen i Mesopotamien omkring 3000 f.Kr. De var de första som byggde städer. Den mest kända staden var Ur. Bland deras uppfinningar märks särskilt skriften (i form av kilskrift). Den sumeriska kulturen blomstrade i tusen år innan andra folk tog över dominansen i området.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Stadsstaterna i Mesopotamien utvecklades gradvis till imperier. Assyrierna och babylonierna skapade stora arméer som erövrade grannländerna och tvingade dess befolkning att betala skatt i form av varor och pengar, som b.la. användes för att finansiera byggandet av städer som Babylon.
   
 • Redan 6 000 f.Kr tillverkades öl i Mesopotamien. Den berusande drycken hade till och med en egen gudinna: Ninkasi.
   
 • Redan 3 000 år f.Kr byggde babylonierna avloppsledningar som förbättrade den offentliga hygienen i städerna.
   
 • Babylonierna hade dagtimmar och nattimmar. Dygnets indelning i 12 dagtimmar och 12 nattimmar, som varierade i längd beroende på årstid fanns kvar i den muslimska världen långt in i nyare tid. Ludvig XIV i Frankrike ville ge sultanen i Turkiet ett ur, som året runt visade exakta tiden för dessa timmar. Ingen mekaniker klarade uppgiften, förrän svensken Polhem kom till Paris. Han gjorde det. En sådan precision fanns annars inte alls. Man hade vattenur eller sandur med varierande skalor. Gränsen mellan dag och natt bestämdes genom att jämföra skymning och gryning med ett stycke grått ullgarn. Var skymningen mörk, så att garnet inte kunde urskiljas, var det nattimme etc.
   

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Mesopotamien uppstod mellan floderna Eufrat och Tigris. Varför var floderna viktiga för landets utveckling? Vad användes floderna till? Se även texten om högkulturernas uppkomst.
   
 2. Mesopotamiens kultur var aldrig enhetlig. Varför?
   
 3. Vad är de kända för a) Hammurabi  b) Assurbanipal?
   
 4. I vilka riken var de huvudstäder a) Ninive?  b) Babylon?
   
 5. Varför finns så få byggnader och andra arkeologiska kvarlevor kvar från forntidens  Mesopotamien?
   
 6. Nämn några uppfinningar som gjordes i Mesopotamien.

Ta reda på:

 1. Världens äldsta kända stad började byggas för ca 10 000 år sedan. Vad heter staden och var låg den?
   
 2. Prästerna i Babylonien hade stor makt, bl.a. tack vare kunskaper i astrologi. Vad är astrologi?
   
 3. Varför var marken så bördig kring Eufrat och Tigris?
   
 4. Vad betyder talesättet ”Öga för öga, tand för tand”?
   
 5. Forska lite kring varför Babels torn har blivit så känt och omtalat.

Diskutera:

 1. Man brukar hävda att den första civilisationen uppstod i Mesopotamien. Men en civilisation innebär inte bara positiv utveckling, utan också sådant som vi brukar uppfatta som negativt. Ge exempel på både bra och dålig utveckling i Mesopotamien och andra civilisationer.
   
 2. Skrivkonsten är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Varför?
   

 

Litteratur:
G. Håland, Bra Böckers världshistoria, del 1 – I begynnelsen, Bokförlaget Bra Böcker, 1983
Bra Böckers Lexikon 2000, del 16, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, University of Chicago Press, 1977
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet

 

Läs mer om

Kartor

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om De mesopotamiska kulturerna

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

av: Lars Hildingson
2023-07-04

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Till en början användes skriftspråket för bokföring inom handel och jordbruk. Det bestod ursprungligen av teckningar och var en slags bildskrift. När alfabetet uppfanns blev skriftspråket enklare. Det var ett stort genombrott i skriftens historia eftersom tecknen nu istället motsvarades av olika ljud. Med ett alfabet kunde man använda en bokstav för ett ljud och slapp på så vis ha ett tecken för varje ord...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

av: Kaj Hildingson
2023-02-15

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien, i Nildalen i Egypten, runt Indusdalen i Indien och Pakistan och vid Gula floden i Kina började riken växa fram för 5 000 år sedan. Gemensamt för dessa riken var att människorna där lärde sig att leda flodvatten ut över den torra åkerjorden och att använda floderna för transporter. Därmed skapades de första stora civilisationerna. Det var sumererna vid Eufrat och Tigris som var först...

+ Läs mer

L

De första städerna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-12-05

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens Israel. I denna del av floden Jordans dalgång forsade tusentals liter friskt källvatten per dygn fram ur jorden. I området fanns det gott om vilda djur och vilt vete. Kort sagt, en perfekt plats att bo på. Där byggdes Jeriko, en av jordens äldsta städer. Kanske bodde så många som 1 000 människor där för 10 000 år sedan. Då fanns där hus, en mur runt staden och ett vakttorn...

+ Läs mer

M

Alfabetets uppkomst

av: Jan-Olof Fallström
2021-10-24

Skriften är en av människans viktigaste uppfinningar. Stora delar av all kunskap som når oss varje dag kommer från skrift. Och hur mycket av allt vi lär oss skulle vi ens komma ihåg om vi inte kunde läsa och skriva? Med skriftens hjälp kan man så att säga fotografera det talade språket. Vad folk tänkt och lärt sig kan tack vare skriften nå oss genom tid och rum och binda samman generationers kunskap.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 1: Elden låter människan erövra världen

av: Kaj Hildingson
2021-02-16

Det krävdes flera värdefulla framsteg och uppfinningar innan människan kunde göra sig till härskare över jorden. En avgörande händelse var att människan lärde sig tämja elden, att mata den. Att värma sig vid eld förstår djuren - se på katten! Men inget djur kan hantera eld – inte tända den eller ta in den i sina grottor. Elden gav människan skydd mot de stora rovdjuren. Elden gav värme och möjlighet att laga varm mat...

+ Läs mer

Länkar om De mesopotamiska kulturerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi
Karta

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi

Antikens Persien

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Tempel i Babylon

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det...

Hi
Assyriska krigare

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från...

Hi
Hettiter

Hettiter

Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i landet Hatti, i det inre av Anatolien i...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Sjjärnkikare

Astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Ämnet astronomi är enormt stort och...

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
stad

Städernas historia

2024 hade Saudiarabien börjat bygga en ny stad. Den skulle bli 17 mil lång och tvåhundra meter bred...