Bild:
Målning som föreställer Babylons hängande trädgårdar med Babylons torn i bakgrunden.
L

De mesopotamiska kulturerna

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5000 år sedan.

Bra geografiska förutsättningar

Att civilisationens vagga hamnade i Mesopotamien var ingen tillfällighet. I likhet med Nilen som ger liv åt Egyptens öknar och skapar möjligheter till mänsklig odling, så flyter floderna Eufrat och Tigris genom Mesopotamiens öknar och gör marken odlingsbar. Området var därför mycket bördigt och erbjöd de bästa förutsättningarna för jordbruk. Folk kunde dessutom färdas och frakta varor på floderna som omgav landet. Dessa gynnsamma förhållanden bidrog till en stark befolkningstillväxt vilket resulterade i att stora byar växte fram.

De första städerna

När människor började bo tätt tillsammans utvecklades också förmågan att samarbeta och fördela allt arbete. Några brukade jorden, medan andra tillverkade verktyg och lergods. Överskottet (varor man hade mycket av) byttes sedan mot andra varor som hade producerats (tillverkats) i andra byar. De mest framgångsrika byarna utvecklades till de första städerna.

I Mesopotamien rådde livlig handel. Floderna gjorde det enkelt att färdas och frakta varor mellan byar och städer. Städerna var vanligtvis självstyrande stater (s.k. stadsstater) och kunde ha tiotusentals invånare.

Uruk var en av de allra första städerna i världen. Bilden visar slavarbetare som bygger ett tempel i Uruk. Teckning av William Heysham (1851-1898).

I Mesopotamien fanns flera av forntidens största städer. Här låg bland annat Ur och Babylon. Städerna styrdes av kungar som hade hjälp av sina präster.

Olika städer dominerade i området under olika perioder, men alla hade en liknande kultur.

Babylonien och Assyrien

Babylon hette huvudstaden i ett gammalt rike i Mesopotamien. En av kungarna var Hammurabi. Han lät 1782 f.Kr skriva ner de gällande lagarna. Där stod att den som skadade en annan själv skulle lida samma skada. Den som slog ut en tand på någon skulle mista en av sina egna tänder. ”Öga för öga, tand för tand” var regeln.

Lagarna innehåller också regler för köp och försäljning, giftermål och testamenten. Kvinnor och även slavar kunde äga förmögenhet. En slav kunde gifta sig med en fri kvinna och kunde då köpa sig fri.

Även babyloniernas rike gick under efter anfall från andra folk. Senare tog assyrierna, som levde i bergstrakterna i norr, över området. När de erövrade en stad, jämnades den med marken. Befolkningen slaktades obarmhärtigt eller tvångsförflyttades till ett annat område. Assyriernas huvudstad var Ninive vid Tigris. När riket var som störst nådde det från Mesopotamien till Egypten.

Bild:
Babylon var huvudstad i Babylonien och låg vid floden Eufrat. I förgrundens reser sig den mäktiga Ishtarporten.

Många riken och folk

Mesopotamiens kultur var aldrig enhetlig. Många imperier har kontrollerat Mesopotamien under historiens gång: sumerer, akkader, babylonier, assyrier m.fl.

På 500-talet f.Kr införlivades Mesopotamien i det växande persiska riket varefter den persiska kulturen blev den dominerande i området under hundratals år.

En enda av deras segerrika kungar har uträttat något bestående. Han hette Assurbanipal och samlade på något så bräckligt som lertavlor med kilskrift. Rester av hans väldiga bibliotek har hittats av arkeologerna. Därifrån har vi fått det mesta av vad vi vet om människorna vid Eufrat och Tigris, deras gudar och myter.

Det var babylonierna som krossade assyriernas välde. De gjorde på nytt Babylon till huvudstad. Under kung Nebukadnessar II (604-562 f.Kr) var Babylon en rik och blomstrande stad. Den växte till en miljonstad till vilken resande kom för att göra affärer. Den mest imponerande byggnaden var guden Marduks tempel. Till templet hörde en 91 meter hög zikkurat (pyramidliknande torn), troligen det Babels torn som nämns i Bibeln.

Astronomi och kalender

Genom att räkna ut var på himlen solen, månen och de fem planeterna stod när en människa föddes, kunde prästerna förutsäga hennes öde. Man trodde nämligen att planeterna var gudomliga och styrde människornas liv. En sådan tro kallas astrologi. Babylonierna var skickliga matematiker och de utvecklade astrologin till astronomi, vetenskapen om himlakropparna. De kunde de fyra räknesätten. De hade lertavlor med multiplikationstabeller och de kunde lösa svåra matematiska problem.

Bild:
Karta över Babylonien ca 1700 f.Kr på Hammurabis tid. Klicka på länken för större karta.

Kalendern byggde på månens rörelser. 12 månvarv à 30 dygn blev det. Eftersom det årligen fattades fem dygn, lade de in en skottmånad, när det passade. De tänkte sig året som en cirkel med 360 dygn, och därför fick cirkeln 360 grader. Deras talsystem byggde på 60 (vårt på 10) och därför delade de in timmen i 60 minuter. Intressant är ju sambandet mellan cirkelns indelning i 360 grader och årets i ursprungligen lika många dagar.

Babylonierna var forntidens största matematiker och lär t.ex. ha löst ekvationer med tre obekanta. Deras siffersystem var bättre än andra folks.

Det mesopotamiska arvet

Till skillnad mot Egypten så hade man i Mesopotamien nästan ingen tillgång till sten som kunde användas som ett motståndskraftigt byggnadsmaterial. För byggnader och konstverk användes istället lera, som även om den brändes till tegel inte kunde stå emot tidens tand särskilt bra. Därför finns nästan inga materiella lämningar bevarade från de mesopotamiska folken.

Däremot har många av dess idéer och tankesystem överlevt tidens gång. Vi använder till exempel fortfarande deras räknesystem med talet 60 som bas när vi tolkar tid (sekunder, minuter, timmar och månader). Skrivkonsten föddes också i Mesopotamien med kilskriften ca 3200 f.Kr. Den användes för många olika språk i mer än 3000 år. Hjulet och plogen är några andra exempel på betydelsefulla uppfinningar från Mesopotamien.
 

Viktiga begrepp

Mesopotamien: "Tvåflodslandet", dvs landet mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Här uppstod några av de första högkulturerna, t.ex. sumerernas och babyloniernas riken (se nedan).

Sumererna: De skapade den första högkulturen i Mesopotamien omkring 3000 f.Kr. De var de första som byggde städer. Den mest kända staden var Ur. Bland deras uppfinningar märks särskilt skriften (i form av kilskrift). Den sumeriska kulturen blomstrade i tusen år innan andra folk tog över dominansen i området.

Babylonien: Ett av de forntida rikena i Mesopotamien. Kulturellt var Babylonien arvtagare till det äldre sumeriska riket. Babylonierna byggde också torntempel och använde kilskrift. Rikets huvudstad var Babylon, känt för "Babylons torn" (stadens torntempel) och de hängande trädgårdarna - ett slags tak och terrassträdgård som räknas som ett av den antika världens sju  underverk.

Kilskrift: Världens äldsta skriftsystem. Kilskriften bestod från början av tecken i form av bilder. Kilskrift skrevs på lertavlor.

Flodkultur/högkultur: En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina.

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Civilisation: Ett utvecklat och mångskiftande samhälle, ofta med stora städer, organiserad religion och skriftspråk.

Visste du att:

 • Stadsstaterna i Mesopotamien utvecklades gradvis till imperier. Assyrierna och babylonierna skapade stora arméer som erövrade grannländerna och tvingade dess befolkning att betala skatt i form av varor och pengar, som b.la. användes för att finansiera byggandet av städer som Babylon.
 • Redan 6000 f.Kr tillverkades öl i Mesopotamien. Den berusande drycken hade till och med en egen gudinna: Ninkasi.
 • Redan 3 000 år f.Kr byggde babylonierna avloppsledningar som förbättrade den offentliga hygienen i städerna.
 • Babylonierna hade dagtimmar och nattimmar. Dygnets indelning i 12 dagtimmar och 12 nattimmar, som varierade i längd beroende på årstid fanns kvar i den muslimska världen långt in i nyare tid. Ludvig XIV i Frankrike ville ge sultanen i Turkiet ett ur, som året runt visade exakta tiden för dessa timmar. Ingen mekaniker klarade uppgiften, förrän svensken Polhem kom till Paris. Han gjorde det. En sådan precision fanns annars inte alls. Man hade vattenur eller sandur med varierande skalor. Gränsen mellan dag och natt bestämdes genom att jämföra skymning och gryning med ett stycke grått ullgarn. Var skymningen mörk, så att garnet inte kunde urskiljas, var det nattimme etc.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Mesopotamien uppstod mellan floderna Eufrat och Tigris. Varför var floderna viktiga för landets utveckling? Vad användes floderna till? Se även texten om högkulturernas uppkomst.
   
 2. Mesopotamiens kultur var aldrig enhetlig. Varför?
   
 3. Vad är de kända för a) Hammurabi  b) Assurbanipal?
   
 4. I vilka riken var de huvudstäder a) Ninive?  b) Babylon?
   
 5. Varför finns så få byggnader och andra arkeologiska kvarlevor kvar från forntidens  Mesopotamien?
   
 6. Nämn några uppfinningar som gjordes i Mesopotamien.

Ta reda på:

 1. Världens äldsta kända stad började byggas för ca 10 000 år sedan. Vad heter staden och var låg den?
   
 2. Prästerna i Babylonien hade stor makt, bl.a. tack vare kunskaper i astrologi. Vad är astrologi?
   
 3. Varför var marken så bördig kring Eufrat och Tigris?
   
 4. Vad betyder talesättet ”Öga för öga, tand för tand”?
   
 5. Forska lite kring varför Babels torn har blivit så känt och omtalat.

Diskutera:

 1. Man brukar hävda att den första civilisationen uppstod i Mesopotamien. Men en civilisation innebär inte bara positiv utveckling, utan också sådant som vi brukar uppfatta som negativt. Ge exempel på både bra och dålig utveckling i Mesopotamien och andra civilisationer.
   
 2. Skrivkonsten är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Varför?

 

Litteratur:
G. Håland, Bra Böckers världshistoria, del 1 – I begynnelsen, Bokförlaget Bra Böcker, 1983
Bra Böckers Lexikon 2000, del 16, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, University of Chicago Press, 1977

 

Text: Robert de Vries (red.) och Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet

Läs mer om

Kartor

 

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5000 år sedan.

Bra geografiska förutsättningar

Att civilisationens vagga hamnade i Mesopotamien var ingen tillfällighet. I likhet med Nilen som ger liv åt Egyptens öknar och skapar möjligheter till mänsklig odling, så flyter floderna Eufrat och Tigris genom Mesopotamiens öknar och gör marken odlingsbar. Området var därför mycket bördigt och erbjöd de bästa förutsättningarna för jordbruk. Folk kunde dessutom färdas och frakta varor på floderna som omgav landet. Dessa gynnsamma förhållanden bidrog till en stark befolkningstillväxt vilket resulterade i att stora byar växte fram.

Uppdaterad: 04 december 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om De mesopotamiska kulturerna

M
Magnus Västerbro
2017-09-09
Under kung Hammurabis styre (1792-1750 f.Kr) utvecklades stadsstaten Babylon till ett stort rike, Babylonien. För att kunna härska över sitt nyvunna stora rike lät Hammurabi stifta en lag...
M
Leif Löwegren
2016-04-25
Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna som rådde i det forntida Sumer, Assyrien och Babylonien. Mesopotamisk mytologi har stora likheter med grekisk mytologi, men även...
M
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien. Sedan 150 år kan vi tyda skriften. I den här artikeln kan du läsa om hur kilskriften uppstod och utvecklades...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
I två korta texter får du här stifta bekantskap med sumerernas skapelsemyt och berättelse om syndafloden som också ligger som grund för Bibelns syndaflodsberättelse.

Länkar om De mesopotamiska kulturerna

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om riket Assyrien som uppstod vid floden Tigris i dagens Irak. Assyrien växte till en mäktig krigsmaskin som under sin storhetstid kontrollerade hela Mellanöstern. Under 1 500 år var assyrierna en makt­faktor som fruktades av alla mindre folk...

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:26 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om högkulturerna och vad som kännetecknar dem.

Spara som favorit
          

Genomgång (4:17 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar kortfattat om antikens sju underverk.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:56 min), del 2 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om de första högkulturerna. Här med fokus på informationslagring (skriftens utveckling), riken och imperier, Mesopotamien, forntidens Egypten, brons och status, brons och järn.

Spara som favorit
          

En kortfattad introduktion (9:15 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om jordbrukets framväxt och de första högkulturerna. För kursen Historia 1a1.

Spara som favorit
          

Genomgång (16:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religion och gudar i forntidens Mesopotamien och Egypten.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:54 min) om flodkulturer, del 1. Här berättas bl.a. om flodens betydelse, samhällsorganisation och några högkulturers framväxt med fokus på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:57 min) om flodkulturer, del 2. Här berättas bl.a. om religion, stadsstater, kungar, skatter och skriftsystemets utveckling. Fokus ligger på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om flodkulturer, del 3. Här berättas bl.a. om skriftens uppkomst och utveckling med fokus på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:53 min) om Bronsålderns övergång i järnålder. här berättas bl.a. om klimatförändringar i slutet av bronsåldern och den mera krigiska järnåldern med några framväxande imperier. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (10:19 min) om samhället som växer fram efter den s.k.jordbruksrevolutionen. Här berättas bl.a. om handel och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (13:45 min) av instuderingsfrågor (inkl svar) gällande arbetsområdet "stenålder och flodkulturer". Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

 1. Hur levde de första människorna?
 2. Vad hade människorna som gav dem "herravälde" över hela jorden?
 3. Varför uppstod jordbruket, och varför "uppfanns" det på olika håll i världen oberoende av varandra?
 4. Hur förändrades människornas liv i och med jordbruket?
 5. Förklara sambandet mellan överskott och urbanisering (man flyttar till byar och städer) och specialisering (uppkomsten av olika yrken).
Spara som favorit
          

Genomgång (14:54 min) av instuderingsfrågor (inkl svar) gällande arbetsområdet "stenålder och flodkulturer". Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

 1. Vilka var de stora flodkulturerna? Varför kallar vi dem flodkulturer?
 2. Varför anses skriften vara en så avgörande och viktig uppfinning?
 3. Hur förändrades maktförhållandena från jägar- och samlarsamhällena, till de första jordbrukarna, till flodkulturerna och till de antika imperierna?
 4. Vad innebär epokindelningarna: stenåldern, bronsåldern, järnåldern och antiken?
Spara som favorit
          

En introduktion till flodkulturerna. Forntiden är den äldsta historiska epoken och den börjar i samband med skrivkonstens genombrott omkring 5000 - 3000 f.v.t. Tack vare skriftliga källor kan historiker säga mer om hur människor levde under forntiden jämfört med tiden innan som kallas för förhistorisk tid. Under forntiden uppstod flodkulturerna och andra avancerade civilisationer... Videoklippet är gjort av David Orkan Cetinkaya - utbildad lärare för högstadiet och gymnasiet med inriktning historia och samhällskunskap. Se även http://www.flippadhistoria.se/

Spara som favorit
          

Genomgång (4:05 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt berättar om högkulturernas (flodkulturernas) framväxt.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om de första högkulturerna. Här med fokus på begreppen "högkultur" och "civilisation", flodkulturer, stadsstater och utveckling av skriften.

Spara som favorit
          

Presentation (9:59 min) där läraren Björn Westerström berättar kortfattat om flodkulturerna och hur de uppstod. Vad är en flodkultur? Högkultur? Vad utmärkte dem?

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (2:54 min) där det berättas om flodkulturernas uppkomst för 5000 år sedan. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:24 min) om högkulturernas framväxt med fokus på Mesopotamien. Vad är en civilisation, högkultur? När börjar de växa fram? Vilka brukar vara de första yrkena? Var låg Mesopotamien och indusdalen? Vad har de högkulturer gemensamt? Sumererna var ett påhittigt folk som lyckades väldigt bra! Vilka saker uppfann de?
 

Spara som favorit
          

Power-point-baserad föreläsning (6:57 min) där det berättas om forntidens Mesopotamien ur olika perspektiv.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade och svårt att hålla ihop.