M
Kategori

Vladimir Lenin var en av ryska revolutionens huvudpersoner och blev senare Sovjetunionens ledare. Målning av Isaak Brodsky (1884-1939).

Ryska revolutionen

Den ryska revolutionen 1917 var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt. Händelsen har därför också haft stor betydelse för utvecklingen i Europa och övriga världen under "det korta 1900-talet".

Ineffektivt jordbruk

Vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland en outvecklad jordbruksnation med få och ganska outvecklade städer. Industrialiseringen hade ännu inte kommit igång på allvar och bönderna bodde i oskiftade byar som folk hade gjort i Västeuropa på 1700-talet.

Den ryska revolutionen 1917 var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt. Händelsen har därför också haft stor betydelse för utvecklingen i Europa och övriga världen under "det korta 1900-talet".

Ineffektivt jordbruk

Vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland en outvecklad jordbruksnation med få och ganska outvecklade städer. Industrialiseringen hade ännu inte kommit igång på allvar och bönderna bodde i oskiftade byar som folk hade gjort i Västeuropa på 1700-talet.

ANNONS

ANNONS

Den ryska livegenskapen hade dock avskaffats 1861 och de flesta bönderna ägde nu själva jorden. Men de ägde den inte individuellt. Ägandet var istället kollektivt där hela byn, den s.k. miren, samsades om all mark. Ägandeformen var komplicerad och många gånger orättvis. Miren betalade bland annat en gemensam skatt till staten som förhindrade folk från att flytta eftersom de kvarvarande då belastades hårdare. De flesta av mirernas bönder var därför missnöjda över de rådande förhållandena och ville ha förändringar, framförallt i form av en stor jordreform.

Folket ville ha förändringar

När Ryssland blev indraget i första världskriget 1914 förvärrades situationen i landet. Kriget gick mycket dåligt för Ryssland och ledde till hungersnöd och svåra prövningar för folket.

Några soldater som eskorterar en tillfångatagen polis. Tsarens polis hade fungerat som tsarregimens ryggrad. Många poliser arresterades därför i samband med maktskiftet.

Vid tiden för den ryska revolutionen var befolkningen i Ryssland trött på tsarregimens förtryck, krig och de umbäranden (lidande, fattigdom) man påtvingats. Folket ville ha förändringar inom en rad olika områden.

Februarirevolutionen 1917

Ryska revolutionen 1917 bestod egentligen av två revolutioner. Den första ägde rum i februari enligt den dåvarande ryska almanackan, och den andra i oktober. Datumangivelserna är förvirrande eftersom man i Ryssland fram till 1918 använde sig av den julianska kalendern, till skillnad från den gregorianska kalendern som används idag. Februarirevolutionen inträffade därför egentligen i mars och oktoberrevolutionen i november, enligt den nutida kalendern.

Under februarirevolutionen, som inträffade i mars enligt vår tideräkning, förenade sig arbetarna med soldaterna och störtade tsarregimen i S:t Petersburg. Den främsta orsaken var att folk ville få slut på Rysslands deltagande i första världskriget.

ANNONS

ANNONS

Efter maktskiftet tillsattes en provisorisk (tillfällig) regering, samtidigt som en demokratiseringsprocess påbörjades. Regeringen hade emellertid svårt att kontrollera händelseutvecklingen och tvingades till följd därav att fortsätta delta i kriget. Det dröjde därmed inte länge förrän den nyligen tillsatta regeringen hade förlorat folkets stöd.

Bolsjevikerna ville att folket skulle ta makten genom revolution

I Ryssland fanns vid den här tiden även andra maktcentra än den provisoriska regeringen. Runt om i landet hade olika råd, s.k. sovjeter, bildats. Dessa dominerades av socialister och kommunister. Sovjeterna betraktade sig som folkets språkrör och hade dessutom kontroll över stora delar av armén och industrin. Ett av de partier som fanns representerade bland sovjeterna var bolsjevikerna, som var kommunister.

Den mest betydelsefulla av bolsjevikernas ledare var Vladimir Lenin. Han utgick från filosofen Karl Marx idéer om att förtryckta arbetare i ett land måste ta makten genom revolution. Det var därför bolsjevikernas uppgift att leda in de outbildade arbetarna och bönderna på den rätta vägen som innebar ett maktövertagande genom revolution.

Stormningen av tsarens vinterpalats i S:t Petersburg under oktoberrevolutionen 1917. Bilden är från en efterkonstruerad sovjetisk propagandafilm och är ett av många sovjetiska exempel på historieförfalskning. Den riktiga händelsen gick i själva verket ganska lugnt till. Det var få bland folket som stödde bolsjevikernas statskupp.

Oktoberrevolutionen 1917

I samband med den förvirrade situationen som hade uppstått under den provisoriska regeringens ledning, började nu bolsjevikerna att propagera för fred, bröd och jord till bönderna. Det dröjde därefter inte länge förrän de kunde ta makten genom en statskupp. Händelsen kom att kallas för oktoberrevolutionen, men utspelade sig i november enligt vår nuvarande kalender.

Vid oktoberrevolutionen tog de kommunistiska bolsjevikerna över landets styre under Lenins ledning. Lenin förklarade då att proletariatets (arbetarnas) diktatur skulle råda i fortsättningen och att arbetarklassen nu bestämde.

Strax därefter slöts fred med Tyskland. Ryssland var därmed ute ur det stora kriget som rasade i Europa. Lenin lät nu också avskaffa den privata äganderätten av industrier, råvaror och all mark som i fortsättningen skulle tillhöra staten, och därigenom folket. Ryssland var nu kommunistiskt.

Ett blodigt inbördeskrig bryter ut

Förändringarna gillades inte av alla. 1918 utbröt ett inbördeskrig i Ryssland mellan bolsjeviker (de röda) och kontrarevolutionärer (de vita). De senare stöddes av konservativa partier i Ryssland och av flera europeiska länder, däribland Storbritannien och Frankrike, som fruktade att revolutionen skulle sprida sig till deras länder om den inte stoppades i Ryssland.

ANNONS

ANNONS

Striderna pågick i drygt tre år och slutade med att bolsjevikernas röda armé segrade. Konflikten blev oerhört kostsam för det ryska folket. Enligt beräkningar miste upp till 20 miljoner människor livet i inbördeskriget och i de hungersnöder och farsoter (sjukdomar och epidemier) som följde i dess spår.

Sovjetunionen bildas

År 1922, när inbördeskriget var över, utropades Sovjetunionen. Landet skulle fortsättningsvis styras av kommunistpartiet. Lenin blev därmed Sovjetunionens förste ledare.

Sovjetunionen varade ända fram till 1991 då kommunismen i Europa kollapsade.

LÄS MER: Ryska revolutionens orsaker

LÄS MER: Ryska revolutionens följder

PODCAST: Orsaker till den ryska revolutionen

Användbara begrepp

Bolsjeviker: Medlemmar i den ena av de två fraktioner som bildades 1903 efter en splittring av Rysslands socialdemokratiska arbetarparti.  Bolsjevikerna var inspirerade av marxismens idéer och strävade efter att få med sig både arbetarna och bönderna i en revolution. Bolsjevikerna ville i sitt partiprogram införa proletariatets (arbetarnas) diktatur och övergå till en gemensam planerad ekonomi (planekonomi).

Inbördeskrig: Ett krig i vilket de stridande parterna tillhör samma stat.

Kommunism: En uppsättning politiska idéer som förknippas med Karl Marx och som har utvecklats av andra, däribland Lenin. Kommunismen går ut på att skapa ett gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett klasslöst samhälle.

Reform: Att omforma, omgestalta, förbättra. En förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.

Revolution: En snabb eller djupgående förändring, en fullständig omformning av ett lands politiska, ekonomiska och/eller sociala system.

Sovjet:  Begreppet betyder "råd" på ryska och användes inom den ryska socialismen i början av 1900-talet.

Statskupp: Olagligt maktövertagande i en stat utfört av en mindre grupp. En statskupp kan ske med användande av våld, hot om våld eller endast genom politiska medel.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några orsaker till att folket gjorde revolution.
   
 2. Vad hände under februarirevolutionen 1917?
   
 3. Vilka var bolsjevikerna och vad ville de göra?
   
 4. Vad hände under oktoberrevolutionen 1917?
   
 5. Varför utbröt det ryska inbördeskriget och hur slutade det?

Ta reda på:

 1. Vad betyder ordet bolsjevik?
   
 2. Vad betyder ordet sovjet?
   
 3. Varför gjordes Moskva till huvudstad (S:t Petersburg var huvudstad tidigare)?

Diskutera:

 1. Försök hitta så många likheter och skillnader som du kan mellan ryska revolutionen och franska revolutionen. Jämför och diskutera med en kompis.
   

 

Litteratur:
Richard Pipes, Den ryska revolutionen, Natur och Kultur, 2004
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Geoffrey Hosking, Ryssland - Folk och imperium 1552-1917, Historiska Media, 2003
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ryska revolutionen

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Ryska revolutionen

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

av: Lars Hildingson
2024-05-31

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är Sovjetunionen. Gamle majoren med sin dröm om det goda samhället som skapas när de fattiga och förtryckta gör uppror och griper makten är Karl Marx. Manor Farm, som förvandlas till Animal Farm, är Ryssland, där uppror bröt ut 1917. De ryska trupperna led förödmjukande nederlag i det första världskriget. I städerna svalt människor och stod i brödköer också om nätterna. Arbetare och soldater gjorde gemensamt uppror, och tsaren tvingades avgå...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

av: Lars Hildingson
2024-05-31

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva en roman som han vet att många kommer att tycka illa om. "Det är en liten nidskrift, som nog kan komma att roa dig, men den är inte politiskt korrekt, så jag är inte säker på att någon vill ge ut den." Så skrev han till en god vän...

+ Läs mer

S

Lenin och bakgrunden till oktoberrevolutionen 1917

av: Carl-Henrik Larsson
2022-10-23

Vladimir Lenin och bolsjevikerna tog makten i Ryssland genom oktoberrevolutionen 1917, en händelse som egentligen ägde rum i november enligt den nya kalendern. Vad många inte känner till är att Lenin innan revolutionen befann sig i exil i Schweiz, och att det var på Café Odeon i Zürich som Lenin höll sig uppdaterad om världshändelserna genom de dagstidningar som där fanns att läsa...

+ Läs mer

S

Nikolaj II och tsarfamiljen - mördade och helgonförklarade

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-06

Under drygt 300 år styrdes Ryssland av ätten Romanov. Dessa tsarer sågs länge som gudomliga av befolkningen, men den bilden kom att förändras. Den siste tsaren Nikolaj II och hela hans familj avrättades kallblodigt i en källare 1918. Mindre än 100 år senare helgonförklarades emellertid både tsaren och hans familj av den rysk-ortodoxa kyrkan. Cirkeln blev därmed sluten vad gäller religiös tillbedjan och kult...

+ Läs mer

M

Stalin tar hämnd - mordet på Trotskij

av: Kaj Hildingson
2020-07-07

”Revolutionen äter sina barn” säger ett talesätt. Det betyder att olika grupper och personer kan enas om att störta en härskare. Men när härskaren är störtad börjar upprorsmakarna strida med varandra om vem som nu ska ta makten. De maktkamperna kan bli mycket blodiga. En av de allra blodigaste var efterspelet till den ryska revolutionen 1917. Ett av de mest kända offren i den maktkampen är Lev Trotskij som mördades i Mexiko 1940. Mordvapnet - en ishacka - är också ett av de mest kända i alla de politiska mord som skett genom århundradena. En ishacka används av bergsklättrare för att ta sig upp för isiga branter. Varför valde mördaren ett så ovanligt mordvapen istället för en kniv eller en revolver?

+ Läs mer

M

Den ryska revolutionen innebar slutet för tsaren och hans familj

av: Magnus Västerbro
2018-02-03

Den 17 juli 1918 blev tsarfamiljens sista dag. I landet rasade sedan ett halvår tillbaka ett blodigt inbördeskrig och nu närmade sig kommunisternas motståndare huvudstaden. Rysslands tidigare härskarfamilj utgjorde fortfarande ett hot mot de nya makthavarna och fick under inga omständigheter falla i fiendens händer...

+ Läs mer

Podcast om Ryska revolutionen

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Läs mer

Länkar om Ryska revolutionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Sh

Socialism

Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr...

Relaterade taggar

Sh
Symbol

Kommunism

Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
stadsbild

S:t Petersburgs historia

Den ryska staden Sankt (S:t) Petersburg grundades 1703 av tsar Peter den store och fungerade från...

Hi
Napoleon

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med...

Hi
Segerparad

Finska inbördeskriget

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i samband med det finska kriget 1808-1809, blev...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Porträtt

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin (1870-1924) var en kommunistisk teoretiker och politiker som ledde de revolutionära...

Hi
Soldat vid ett kors.

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...

Hi
Massaker

Ryska revolutionens orsaker

Den ryska revolutionen 1917 bestod egentligen av två större händelser som skedde i Ryssland samma...

Hi
lenin

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående...

Hi
Porträtt

Rasputin

Grigorij Rasputin levde åren mellan 1869-1916. Han kom från ett enkelt hem på landet men lyckades...