M
Kategori

Sverige idag

Antal invånare: 10 445 000 (2022)
Huvudstad: Stockholm

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige idag till de tio högst rankade länderna i världen.

Antal invånare: 10 445 000 (2022)
Huvudstad: Stockholm

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige idag till de tio högst rankade länderna i världen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Sverige är glest befolkat. Andelen äldre i befolkningen är hög vilket beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Födelsetalen ligger dock över genomsnittet i Europa, vilket i kombination med stor invandring gör att folkökningstakten numera är förhållandevis hög. Var femte invånare är född utomlands.

Ungefär 85 procent av befolkningen bor i den södra tredjedelen av Sverige. En stor majoritet bor i tätorter, vilket definieras som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Sveriges flagga.

Religion

Svenska kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. Samtidigt räknas Sverige som ett av världens mest icke-religiösa länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

De första kristna missionärerna kom till Sverige på 800-talet. Successivt trängde kristendomen undan den fornnordiska asatron. När landet fick sin första ärkebiskop i Uppsala 1164 hade den nya religionen vunnit slutgiltigt insteg. Han var dock underställd ärkebiskopen över Norden med säte i Lund, som då tillhörde Danmark.

När reformationen – den protestantiska motrörelsen mot katolicismen – nådde Sverige bröt kung Gustav Vasa med den katolska kyrkan, bland annat för att komma åt kyrkans rikedomar. Efter Västerås riksdag 1527 blev kungen kyrkans överhuvud i stället för påven. Reformationen tog tid och avslutades officiellt först vid Uppsala möte 1593. Den nya svenska kyrkan styrdes av staten och skaffade sig efter hand en monopolställning.

Under 1800-talet började väckelserörelsen att växa sig stark, och 1860 blev det tillåtet att lämna statskyrkan på villkor att man gick in i ett kristet samfund som erkändes av staten. Först i och med religionsfrihetslagen 1951 togs detta krav bort. Staten och kyrkan skildes till sist helt år 2000.

Kvinnor vigdes till präster för första gången 1960 och 1997 fick Svenska kyrkan sin första kvinnliga biskop, Christina Odenberg. Den första kvinnliga ärkebiskopen, Antje Jackelén, tillträdde sätet i Uppsala 2014 (hon efterträddes 2022 av Martin Modéus). År 2020 var för första gången fler kvinnor än män präster i Svenska kyrkan.

Andelen invånare som är medlemmar i Svenska kyrkan har minskat stadigt, från 95 procent i mitten av 1970-talet till 54 procent år 2021. Andelen nyfödda som döps i kyrkan är under hälften sedan 2013. Dopet är sedan 1996 ett krav för medlemskap i Svenska kyrkan.

ANNONS

ANNONS

De senaste årtiondenas invandring har bidragit till att antalet muslimer och katoliker har ökat kraftigt i Sverige. Siffrorna är osäkra eftersom ingen statistik förs över religionstillhörighet. Över 800 000 människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav runt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. Antalet utövande katoliker beräknas till omkring 150 000, varav en stor majoritet är första eller andra generationens invandrare.

Störst bland de traditionella frikyrkosamfunden är Pingströrelsen (cirka 81 700 medlemmar 2017) och Equmeniakyrkan (cirka 61 500 medlemmar 2018). Equmeniakyrkan bildades 2011 vid en sammanslagning av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Politiskt system

Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform. Då begränsades monarkens uppgift till att representera landet.
Se även Landguiden om aktuell svensk politik

Demokrati och rättigheter

I internationella jämförelser hamnar Sverige genomgående bland de främsta länderna i fråga om demokratiska institutioner, rättsstatens funktioner, politiska och medborgerliga rättigheter samt press- och yttrandefrihet.

Utrikespolitik och försvar

Neutralitet och alliansfrihet var länge ledstjärnor i svensk utrikespolitik. Sverige stod utanför 1900-talets båda världskrig och intog därefter en aktiv, internationalistisk hållning. Efter kalla krigets slut och EU-inträdet 1995 blev EU den viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arenan. Sverige blev 2014 första land i världen att officiellt föra feministisk utrikespolitik. Rysslands invasion av Ukraina 2022 ledde till att Sverige ansökte om medlemskap i Nato.

Ekonomi

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sveriges geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Sverige som har en liten hemmamarknad är extremt beroende av handel med omvärlden. Exporten är normalt betydligt större än importen. Traditionella exportvaror som trä, pappersmassa, järn och stål har numera sällskap av bland annat elektronik och telekomutrustning.

Sociala förhållanden

Den generella välfärden i Sverige innebär att alla har rätt till pension och en rad ersättningar inom socialförsäkringen, oavsett ekonomisk ställning. Den finansieras av skatter, arbetsgivaravgifter och i viss mån anställdas egna avgifter.

Besök Landguiden och läs mer om Sverige.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 


Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Sverige

Riksdagen i samhället

av: Sveriges riksdag
Högstadiet, Gymnasiet

Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.

+ Läs mer

Riksdagen - en kort vägledning

av: Sveriges riksdag
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Nyanlända

Kunskap är makt. I denna broschyr presenteras riksdagens arbete på ett övergripande och lättförståeligt vis.

+ Läs mer

Materialet Arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.

+ Läs mer

Fördjupning i arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

+ Läs mer

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen.

+ Läs mer

Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

+ Läs mer

Artiklar om Fakta om Sverige

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

av: Bengt Fredrikson
2024-02-01

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och Sverige blev medlem i EU 1995. Nu påverkar EU många delar av vardagen, som vad som säljs i butiker och regler för resor och utbildning. Sverige betalar massor med pengar i medlemsavgift, men får också mycket tillbaka från EU...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och rätt att leva som hen själv väljer. Svensk militär är med och bidrar till att skapa fred och säkerhet på andra platser i världen. Försvarsmakten är uppdelad i olika grenar som till exempel armén, flygvapnet, marinen, cyberförsvar och hemvärnet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller land nära oss kan det leda till att det också kan bli krig i Sverige. All förberedelse inför ett eventuellt krig kallas för totalförsvar. Totalförsvaret är inte en myndighet eller organisation utan består av en militär del och en civil del som samverkar. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har en plikt att ingå i totalförsvaret...

+ Läs mer

S

Hur bildas en regering?

av: Sveriges riksdag
2022-05-23

En ny regering behöver bildas när en tidigare regering har avgått. Det vanligaste är att det sker efter ett riksdagsval. Men det kan också behöva bildas en ny regering om den tidigare regeringen har avgått på grund av att riksdagen riktat en misstroendeförklaring mot statsministern eller om en statsminister har valt att avgå av andra skäl...

+ Läs mer

S

Svensk ekonomi och handel från 1800-talet fram till idag

av: Ekonomifakta
2017-03-21

Från 1800-talets jordbruksdominerade samhälle till dagens avancerade ekonomi har Sverige genomgått enorma förändringar. Både människors livslängd och ekonomin har förbättrats avsevärt genom förändringar inom hälsa, teknologi och politik. Spannmålet vi äter, jobben vi gör, och till och med hur länge vi lever - allt har ändrats. Här dyker vi djupare in i denna fascinerande resa och tittar lite närmare på hur Sverige har omvandlats över åren...

+ Läs mer

M

Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

av: Per Höjeberg
2015-09-02

Att det finns en nationell identitet är självklart i dagens värld, men har det alltid varit så och kan man skapa identitet på annat sätt? Kan religion, klass eller ståndstillhörighet, yrke, ålder eller kön skapa den identitet människan behöver för att känna sig trygg och bekräftad? Är den överdrivna och aggressiva nationalismen idag ett tecken på svårigheter att hantera sin identitet?

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Sverige

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Kommuner

av: Mattias Axelsson
2020-12-16

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Sveriges kommuner - vad de gör och hur de styrs. Avsnittet ingår i en programserie (del 3 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Regioner

av: Mattias Axelsson
2020-12-09

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om regionerna i Sverige och deras ansvar. Avsnittet ingår i en programserie (del 2 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Sverige

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sveriges politiska system

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

Politiska partier i Sveriges riksdag

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och...

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Svenska välfärdssamhället och välfärdsstrukturer

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här...

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Fakta om kommuner

Sverige är indelat i 290 kommuner (2024, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Sveriges grundlagar

En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar:Regeringsformen ...

Samer

Samerna är ett av Europas urfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta...

Allmänna val och valrörelser

I den här texten får du veta vad det svenska valsystemet består av och vilka olika politiska val...

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Värnplikt

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten...