M

Sverige idag

Antal invånare: 10 200 000 (2018)
Huvudstad: Stockholm

Befolkning

Sverige är glest befolkat. Det gäller särskilt de norra delarna; ungefär 85 procent av befolkningen bor i den södra tredjedelen. Närmare en fjärdedel av invånarna är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land. Andelen äldre i befolkningen är hög. Det beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Födelsetalen ligger dock över genomsnittet i Europa, vilket i kombination med stor invandring gör att folkökningstakten numera är förhållandevis hög.

Antal invånare: 10 200 000 (2018)
Huvudstad: Stockholm

Befolkning

Sverige är glest befolkat. Det gäller särskilt de norra delarna; ungefär 85 procent av befolkningen bor i den södra tredjedelen. Närmare en fjärdedel av invånarna är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land. Andelen äldre i befolkningen är hög. Det beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Födelsetalen ligger dock över genomsnittet i Europa, vilket i kombination med stor invandring gör att folkökningstakten numera är förhållandevis hög.

ANNONS

ANNONS

Religion

Svenska kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. Samtidigt räknas Sverige idag som ett av världens mest sekulära (icke-religiösa) länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

De första kristna missionärerna kom till Sverige på 800-talet. Successivt trängde kristendomen undan den fornnordiska asatron. När landet fick sin första ärkebiskop i Uppsala 1164 hade den nya religionen vunnit slutgiltigt insteg. Han var dock underställd ärkebiskopen över Norden som hade sitt säte i Lund, vilket då tillhörde Danmark.

När reformationen – den protestantiska motrörelsen mot katolicismen – nådde Sverige bröt kung Gustav Vasa med den katolska kyrkan, bland annat för att komma åt kyrkans rikedomar. Efter Västerås riksdag 1527 blev kungen kyrkans överhuvud istället för påven. Reformationen tog tid och avslutades officiellt först vid Uppsala möte 1593. Den nya svenska kyrkan styrdes av staten och skaffade sig efter hand en monopolställning.

Under 1800-talet började väckelserörelsen att växa sig stark, och 1860 blev det tillåtet att lämna statskyrkan på villkor att man gick in i ett kristet samfund som erkändes av staten. Först i och med religionsfrihetslagen 1951 togs detta krav bort. Staten och kyrkan skildes till sist helt år 2000.

  Sveriges flagga.

  Kvinnor vigdes till präster för första gången 1960, och 1997 fick Svenska kyrkan sin första kvinnliga biskop. I oktober 2013 valde Svenska kyrkan sin första kvinnliga ärkebiskop, Antje Jackelén. Hon tillträdde sätet i Uppsala i juni 2014.

  Andelen invånare som är medlemmar i Svenska kyrkan har minskat stadigt, från 95 procent i mitten av 1970-talet till 59 procent år 2017. Andelen nyfödda som döps i kyrkan föll 2013 för första gången under hälften. Dopet är sedan 1996 ett krav för medlemskap i Svenska kyrkan.

  De senaste årtiondenas invandring har bidragit till att antalet muslimer och katoliker har ökat kraftigt i Sverige. Siffrorna är osäkra eftersom ingen statistik förs över religionstillhörighet. Runt en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. Antalet utövande katoliker beräknas till omkring 150 000, varav en stor majoritet är första eller andra generationens invandrare.

  Störst bland de traditionella frikyrkosamfunden är Pingströrelsen (knappt 85 000 medlemmar 2015) och Equmeniakyrkan (cirka 63 000 medlemmar). Equmeniakyrkan bildades 2011 vid en sammanslagning av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

  Politiskt system

  Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform. Då begränsades monarkens uppgift till att representera landet.
  Läs mer om hur Sverige styrs >
  Se även Landguiden om aktuell svensk politik

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Utrikespolitik och försvar

   Sverige har levt i fred i två århundraden; det senaste kriget tog slut 1814. I två världskrig har landet förklarat sig neutralt.

   Sedan 1945 har Sverige officiellt fört en alliansfri politik med möjlighet att ställa sig neutralt i händelse av krig.

   Ekonomi

   Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga.

   Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.

   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sveriges geografi >

   Utrikeshandel

   Sverige som har en liten hemmamarknad är extremt beroende av handel med omvärlden. Exporten är normalt betydligt större än importen. Traditionella exportvaror som trä, pappersmassa, järn och stål har numera sällskap av bland annat elektronik och telekomutrustning.

   Sociala förhållanden

   Den generella välfärden i Sverige innebär att alla har rätt till pension och en rad ersättningar inom socialförsäkringen, oavsett ekonomisk ställning. Den finansieras av skatter, arbetsgivaravgifter och i viss mån anställdas egna avgifter.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Sverige.
    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Sverige

   Skolmaterial om migration

   av: Migrationsverket
   Högstadiet, Gymnasiet

   Migrationsverkets material om migration är i första hand framtaget som ett hjälpmedel för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. I den webbaserade lärarguiden hittar du relevant och aktuellt webbmaterial inom migrationsområdet, både Migrationsverkets egna och andras.

   + Läs mer

   Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

   av: Arena Skolinformation
   Gymnasiet

   Ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

   + Läs mer

   Materialet Arbetslivet

   av: Arena Skolinformation
   Gymnasiet

   Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick.

   + Läs mer

   Artiklar om Fakta om Sverige

   S

   Svensk ekonomi och handel från 1800-talet fram till idag

   av: Ekonomifakta
   2017-03-21

   Låt oss för en kort stund resa bakåt i tiden till det sena 1860-talets Sverige. Ungefär tre av fyra jobb fanns inom jordbruket. Den svenska ekonomin var nästan helt beroende av vädrets makter, vilket också visade sig under den svåra ekonomiska krisen 1867-1868 då dåliga väderförhållanden ledde till uteblivna skördar och massvält...

   + Läs mer

   M

   Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

   av: Per Höjeberg
   2015-09-02

   Att det finns en nationell identitet är självklart i dagens värld, men har det alltid varit så och kan man skapa identitet på annat sätt? Kan religion, klass eller ståndstillhörighet, yrke, ålder eller kön skapa den identitet människan behöver för att känna sig trygg och bekräftad? Är den överdrivna och aggressiva nationalismen idag ett tecken på svårigheter att hantera sin identitet?

   + Läs mer

   S

   Svensk säkerhetspolitik

   av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
   2014-03-02

   Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Sannolikheten att Sverige ska drabbas av en militär invasion är idag mycket liten. Men samtidigt som det militära hotet har minskat i styrka, har andra ökat...

   + Läs mer

   S

   Så styrs Sveriges kommuner

   av: Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
   2014-03-01

   Här kan du lära dig en del om hur en kommun arbetar. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige...

   + Läs mer

   Podcast om Fakta om Sverige

   SO-rummet podcast icon
   L

   Sveriges politik

   av: Julia och Kristoffer
   2019-06-04

   Kristoffer och Julia fortsätter Nordenspecialen och pratar om Sveriges politik.

   + Läs mer

   SO-rummet podcast icon
   M

   Nordens geografi och politik

   av: Julia, Mattias och Kristoffer
   2018-09-18

   Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

   + Läs mer

   SO-rummet podcast icon
   M

   Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar

   av: Mattias, Julia och Kristoffer
   2017-10-17

   Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur den svenska välfärden (ex. sjukvård och pension) fungerar.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Sverige

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Sverige under 1900-talet

   Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

   Samhällsekonomi

   Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

   Demokrati

   Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara...

   Sveriges politiska system

   Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

   Politiska partier i Sveriges riksdag

   I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och...

   Sveriges geografi

   Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

   Sveriges historia

   Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

   Sveriges nationella minoriteter

   Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

   Svenska välfärdssamhället och välfärdsstrukturer

   Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här...

   Relaterade taggar

   Fakta om kommuner

   Sverige är indelat i 290 kommuner (2019, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre...

   EU

   Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

   Sveriges grundlagar

   En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar: 1. Regeringsformen 2....

   SO-rummet tag typ

   Svensk ekonomi och handel

   Här hittar du material som handlar om svensk samhällsekonomi och handel.

   Samer

   Samerna är Europas enda ursprungsfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De...