M

Islands historia

År 874 blev en norrman första nordbo att bosätta sig på Island. Han följdes av fler och 930 började alltinget hålla årliga möten. 1262 anslöts Island till Norge, och 1380 knöts Norge och Island till Danmark. Island blev närmast en dansk koloni. 1918 erkändes Island som självständig stat i personalunion med Danmark.

På 800-talet levde ett fåtal kristna män, som antas ha varit irländska munkar, som eremiter på Island. De ska dock ha gett sig av då asatroende skandinaver började invandra.

874 blev norrmannen Ingólfur Arnarson förste nordbo att bosätta sig på Island. Han byggde en gård vid Reykjavík (Rökviken). Därmed inleddes den så kallade landnamstiden, då landet togs i besittning av norrmän. Eftersom Norge vid den här tiden förenades till ett rike under Harald Hårfagre valde många norska stormän att utvandra till Island. Se även avsnittet om vikingatiden >

Island ansluts till Norge

Landnamstiden räknas fram till 930, då islänningarna antog en gemensam lag efter norsk förebild. Från och med detta år hölls ett gemensamt ting, alltinget, varje sommar vid Thingvellir öster om Reykjavík. Alltinget var lagstiftande och dömande, medan den verkställande makten låg hos de lokala hövdingarna, godarna.

År 1000 beslöt alltinget att islänningarna skulle anta kristendomen som officiell religion, även om de tilläts utöva sin gamla asatro i det tysta. Därmed lyckades man förhindra att nydöpta kungar i det övriga Norden startade korståg mot Island för att frälsa själar och driva in skatter.

Island var en fristat fram till 1262, då alltinget beslöt sig för att ansluta landet till Norge. Ön hade då genomgått inbördeskrig mellan de mäktigaste stormännen, landet var drabbat av epidemier och missväxt, och jordarna överbetades. Fisket ersatte jordbruket som viktigaste näring, men islänningarna var beroende av norska fartyg för fiskexport och annan handel.

Island behöll ett stort mått av självstyre under unionen med Norge. Kyrkan fick under denna tid en stark maktposition.

Personalunion med Danmark

År 1380 knöts Norge och därmed också Island till Danmark i en personalunion, den blivande Kalmarunionen som senare också kom att innefatta Sverige. När unionen slutgiltigt upplöstes blev Island och Norge från 1536 danska lydriken.

Då danskarna började genomdriva reformationen på Island stötte de på hårt motstånd. Katolicismen besegrades först sedan den danske kungen Kristian III år 1550 låtit avrätta den mäktige biskopen i Hólar, Jón Arason och två av dennes söner. Stora jordegendomar som tillhört kyrkan lades under den danska kronan.

Efter reformationen blev Island i det närmaste en koloni till Danmark. Alltinget reducerades efter hand till en illa fungerande domstol. 1602 förbjöd kung Kristian IV all handel med Island med undantag för vissa köpmän som betalade för licenser från danska kronan. Monopolet blev förödande för den isländska ekonomin med dess starka beroende av fiskexporten. Till detta kom en klimatförsämring, ”lilla istiden”. Under 1700-talet minskade befolkningen till följd av nödår och epidemier. Handelsmonopolet upphävdes först 1854.

Island går mot självständighet

1800-talet växte en nationalistisk rörelse fram bland intellektuella islänningar som levde i Danmark. En ledande gestalt bland dessa var Jón Sigurdsson. 1843 lyckades nationalisterna få alltinget återupprättat som rådgivande organ (det hade varit nedlagt sedan 1799).

Efter hårda förhandlingar under Jón Sigurdssons ledning fick islänningarna på 1870-talet en egen grundlag, och alltinget fick lagstiftande befogenheter. 1915 infördes allmän rösträtt för både män och kvinnor (fem år senare valdes en kvinna in i alltinget). 1916 bildades de första politiska partierna, Socialdemokratiska partiet och Framstegspartiet.

År 1918 blev Island erkänt som en självständig stat i personalunion med Danmark. Den danske kungen kvarstod som isländskt statsöverhuvud, och det ålåg också Danmark att försvara Island mot angrepp utifrån. Nya förhandlingar om unionens framtid skulle ha hållits 1940, men de kom inte till stånd på grund av andra världskriget.

Läs i Landguiden om Islands historia - tiden efter andra världskriget.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

År 874 blev en norrman första nordbo att bosätta sig på Island. Han följdes av fler och 930 började alltinget hålla årliga möten. 1262 anslöts Island till Norge, och 1380 knöts Norge och Island till Danmark. Island blev närmast en dansk koloni. 1918 erkändes Island som självständig stat i personalunion med Danmark.

På 800-talet levde ett fåtal kristna män, som antas ha varit irländska munkar, som eremiter på Island. De ska dock ha gett sig av då asatroende skandinaver började invandra.

874 blev norrmannen Ingólfur Arnarson förste nordbo att bosätta sig på Island. Han byggde en gård vid Reykjavík (Rökviken). Därmed inleddes den så kallade landnamstiden, då landet togs i besittning av norrmän. Eftersom Norge vid den här tiden förenades till ett rike under Harald Hårfagre valde många norska stormän att utvandra till Island. Se även avsnittet om vikingatiden >

Island ansluts till Norge

Landnamstiden räknas fram till 930, då islänningarna antog en gemensam lag efter norsk förebild. Från och med detta år hölls ett gemensamt ting, alltinget, varje sommar vid Thingvellir öster om Reykjavík. Alltinget var lagstiftande och dömande, medan den verkställande makten låg hos de lokala hövdingarna, godarna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Podcast om Islands historia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

Länkar om Islands historia

Sortera efter:
          

Historiepolisen (program från UR, 8:55 min) har anhållit en person som utger sig för att vara vikingen Leif Eriksson. Det finns starka misstankar om att den anhållne helt enkelt har stulit Leif Erikssons identitet. I förhöret berättar han bland annat om sitt liv och sin spännande upptäcktsresa till Nordamerika. Han tvingas också berätta allt han vet om vikingatiden och runstenar. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning?

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Island. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om den nordiske sjöfararen Leif Eriksson (ca 970-1020). Leif Eriksson var sannolikt den förste europé som landsteg i Nordamerika. Det ska ha skett omkring år 1000. Resan till Nordamerika skildras i Erik Rödes saga och i Grönlänningasagan...

Spara som favorit
          

Pohjola-Norden har producerat och presenterar här en transnationell historiebok som kortfattat beskriver Nordens historia från forntid till nutid. Här får man en snabb överblick över de viktigaste skeendena och processerna i Nordens historia.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se en kortfattad pedagogisk film (2:41 min) för barn i de yngre åldrarna som handlar om Nordens gemensamma historia och de nordiska ländernas väg till självständighet. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Island ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om Islands statsskick under vikingatiden och tidig medeltid. Det tidiga Island var en samhällsbildning där kolonisatörerna medvetet lagstiftade mot kungamakt. Man valde en mer jämlik organisation än den i moderlandet Norge...

Spara som favorit
          

Norden.org är en faktasida om Norden där du kan läsa om utvecklingen i de nordiska länderna från vikingatiden fram till idag. Fokus ligger på Norden som helhet. Webbsidan drivs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Spara som favorit
          

Norden.org är en faktasida om Norden där du bland annat hittar en enkel sammanfattning av de stora politiska och ekonomiska dragen i Norden från 1920-talet fram tills idag. Webbsidan drivs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Islands historia från det att ön koloniserades på 800-talet och fram till och med 1900-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kolonialism, kolonisation och olika kolonialmakter. Kolonialism är staters erövring och behärskande av främmande territorier. Kolonier är i regel inte geografiskt sammanhängande med moderlandet och inte heller helt införlivade med det…

Läs på SO-rummet om kolonialism >

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om vikingarnas upptäckt av Amerika. Berättelserna om vikingar som redan på 1000-talet for till Vinland finns nedtecknade redan i isländska sagor. Men först på senare år har det kommit handfasta bevis för en nordisk bosättning på den nordamerikanska kusten…

Spara som favorit
          

Tacitus faktasida om de fornnordiska sagorna. På webbplatsen finns ett arkiv som innehåller de flesta nordiska sagorna på svenska.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva...

Geografi med fokus på Island. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Islands geografi ur olika perspektiv.

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en...

Aktuell samhällsfakta om Island. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen fäste och började tränga undan...