M
Kategori

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Varje land utser själv sina nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sveriges nationella minoriteter

Här kan du läsa om Sveriges nationella minoriteter och samernas ställning som urfolk samt vad deras särställning och rättigheter innebär. Vi ska även titta på begreppen etnicitet, identitet och kultur.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är en nationell minoritet?

En vanlig definition av begreppet nationell minoritet brukar se ut ungefär så här: "en etnisk minoritet som under lång tid, vanligtvis över hundra år, har levt inom ett lands gränser och har en långvarig språk- och kulturgemenskap".

Här kan du läsa om Sveriges nationella minoriteter och samernas ställning som urfolk samt vad deras särställning och rättigheter innebär. Vi ska även titta på begreppen etnicitet, identitet och kultur.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är en nationell minoritet?

En vanlig definition av begreppet nationell minoritet brukar se ut ungefär så här: "en etnisk minoritet som under lång tid, vanligtvis över hundra år, har levt inom ett lands gränser och har en långvarig språk- och kulturgemenskap".

ANNONS

ANNONS

Med det menas att:

 • Gruppen har en tydlig samhörighet som går att urskilja från den övriga befolkningen.
   
 • Gruppen har en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra i landet.
   
 • Gruppen strävar efter att behålla sin identitet.
   
 • Gruppen har en lång historia i landet de bor i.

I nästan alla länder finns mindre folkgrupper som har ett eget språk och en egen kultur som skiljer sig från landets majoritetsbefolkning.

För att ge skydd åt alla nationella minoriteter i världen har FN och Europarådet sammanställt några konventioner och deklarationer (överenskommelser) som de länder som vill har fått skriva på.

De svenska nationella minoriteterna

Det var i samband med att Sverige år 2000 undertecknade Europarådets konvention till skydd av nationella minoriteter, som samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar fick status som nationella minoriteter i Sverige. Enligt FN:s definition är samerna dessutom ett urfolk (se nedan).

De historiska minoritetsspråken i Sverige är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Enligt svensk lag har man rätt att få undervisning på dessa språk. Det finns till exempel skolor där det mesta av undervisningen sker på samiska.

Gemensamt för de fem minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Den svenska minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.
 

Etnisk minoritet

Begreppet" etnisk minoritet" är ett bredare begrepp än "nationell minoritet" som vi har definierat i texten här ovan.

Med etnisk identitet menas i regel en mindre folkgrupp som hamnat inom ett lands gränser eller som bott där sedan lång tid tillbaka men inte fått bilda en egen stat (t.ex. kurder). Men det kan också röra sig om en befolkningsgrupp som bebott landet långt innan "majoritetsbefolkningen" kom dit. Samerna är exempel på detta.

I faktarutan längst ner kan du läsa mer om begreppen etnicitet, identitet och kultur.
 

ANNONS

ANNONS

Samerna har speciella rättigheter

Bland Sveriges fem nationella minoriteter har samerna en särställning då de även räknas som ett urfolk och lyder under FN:s deklaration om urfolkens rättigheter. Samerna har därmed kollektiva rättigheter.

I världen finns det ungefär 5000 olika urfolk och lika många språk. Alla dessa folk lever under varierande villkor och kan vara både rika och fattiga. Många urfolk har blivit uppsplittrade av de nationsgränser som upprättats i samband med nationalstaternas uppkomst eller genom kolonisering. Samerna, som finns både i Skandinavien och på Kolahalvön i Ryssland är ett exempel på detta.

FN:s deklaration om urfolkens rättigheter antogs 2007 och syftar till att stärka skyddet av urfolken och de mänskliga rättigheterna. Deklarationen förbjuder fortsatt diskriminering av urfolk och betonar urfolkens rätt att behålla och stärka sina egna kulturer, traditioner, seder och bruk. Den stödjer bland annat också deras rätt att bevara sin identitet.

Fem nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Samer

Samernas område kallas ofta Sápmi och sträcker sig från ryska Kolahalvaön i öster till det svenska landskapet Dalarna i söder. Sápmi innefattar därmed landområden i Ryssland, Finland, Norge och Sverige [se karta].

Samerna har levt i Sápmi i omkring 12 000 år och fanns långt innan Sverige bildades. De har en egen kultur och eget språk. I Sverige bor det mellan 20 000 - 35 000 samer.

Judar

Den första judiska församlingen bildades i Stockholm på 1770-talet efter att ha fått tillstånd av Gustav III. Det fanns dock judar i Sverige långt innan dess, men de var inte många. En del uppehöll sig här tillfälligt. Andra lät döpa sig för att stanna i landet.

Judar har ett egen kultur och en egen religion. Judendomen handlar egentligen mer om en gemensam judisk kultur än om religion.

Idag finns det omkring 20 000 judar i Sverige. De flesta av dem bor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

ANNONS

ANNONS

Romer

Romer, inklusive resandefolk, härstammar från Indien varifrån de utvandrade i vågor mellan år 240 och år 1000. Till Sverige kom de första romerna på 1500-talet. Vart de än har kommit har romerna förbjudits att slå sig ner. I Sverige har man dessutom ända fram till början av 1970-talet tvångssteriliserat romer och tvingat romska kvinnor att göra abort – statliga brott mot mänskliga rättigheter som hade påbörjats 1934 av ”rashygieniska” skäl.

Enligt en svensk lag som gällde ända till mitten av 1950-talet fick romer inte vistas i Sverige. De kunde därför inte folkbokföras och var i praktiken statslösa. Det var inte förrän 1952 som Sveriges romer fick samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som andra svenskar.

Idag finns det cirka 10 miljoner romer i världen, de flesta lever i Europa. I Sverige räknar man med att det finns ungefär 50 000 - 60 000 romer.

Sverigefinnar

Finland har varit en del av Sverige från tidig medeltid fram till 1809 då Sverige efter ett misslyckat krig förlorade Finland till Ryssland.

Under den långa perioden då Sverige och Finland var ett gemensamt rike bosatte sig många finländare i Sverige, liksom många svenskar i Finland. Men de flesta sverigefinnar flyttade hit under 1900-talet. Många kom till Sverige som flyktingar under andra världskriget, medan andra flyttade hit senare, särskilt under 1970-talet. Idag finns mellan 450 000 - 600 000 sverigefinnar i Sverige varav mer än hälften pratar finska dagligen.

Tornedalingar

Under medeltiden var Tornedalen ett viktigt handelscentrum med en stor finsktalande befolkning. Dessa kom senare att utveckla ett eget språk, meänkieli. Efter finska kriget 1809 då Sverige (inkl Finland) förlorade Finland till Ryssland, delades området kring Torneälven, Muonio- och Könkämäälvar upp i två delar. Den västra sidan blev en del av det nya Sverige (som då fick sina nuvarande gränser), medan området i öster blev finskt, eller rättare sagt ryskt eftersom Finland tillhörde Ryssland från och med då (fram till 1917).

Begreppet tornedaling används för ett beteckna både en regional och en kulturell identitet, och man behöver inte kunna språket för att vara tornedaling.

Idag finns det omkring 50 000 tornedalingar i Sverige. De flesta bor i några av landets nordligaste kommuner: Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. Allra flest bor det i Pajala där också kulturlivet är mest aktivt.

ANNONS

ANNONS

Etnicitet, identitet och kultur

Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper. Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter.

Etnicitet, identitet och kultur kan definieras på många olika sätt, vilket också har skett i olika tider och olika sammanhang.

Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst.

Kultur kan stå för en livsstil med särskilda symboler, seder och bruk, vissa normer, ideal och värderingar men också världsbilder och verklighetsuppfattningar.

Etnisk identitet betyder att en person menar sig tillhöra en folkgrupp och i större eller mindre utsträckning sympatiserar med dess kulturella normer och uttryck. Men den etniska tillhörigheten är sällan en persons enda identitet, lika lite som en språklig eller religiös. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort.

Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt.

Att tala om etniska, språkliga, kulturella, religiösa minoriteter handlar därför inte bara om ett positivt identitetsskapande. Bakgrunden till dagens minoritetspolitik är raka motsatsen. Det finns människor och grupper som varit nedvärderade och utsatta för övergrepp, bland annat i form av rasbiologisk forskning, tvångsförflyttningar och tvångssteriliseringar. Barn har skilts från sina föräldrar och förbjudits att tala sitt modersmål. Än idag kan personer på grund av sin etniska tillhörighet möta både diskriminering samt stereotypa och fördomsfulla uppfattningar.
 

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Individers och gruppers identitet och relationer

LÄS MER: Sveriges befolkning, migration och integration

LÄS MER: Romernas historia

LÄS MER: Judisk invandring till Sverige i ett historiskt perspektiv

LÄS MER: Judiska riktningar i Sverige

LÄS MER: Samer

PODCAST: Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Romer - en av Sveriges nationella minoriteter

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka är de fyra kriterierna för att en folkgrupp ska räknas som en nationell minoritet?
   
 2. Vilka är Sveriges fem nationella minoriteter och vilket minoritetsspråk talas inom respektive grupp?
   
 3. Samerna har speciella rättigheter eftersom de också räknas som ett urfolk. Vad menas med ett urfolk?
   
 4. Hur stor del av Sveriges befolkning beräknas tillhöra de nationella minoriteterna? Hur många räknas till varje folkgrupp?

Ta reda på:

 1. Nämn några av de nationella minoriteter (national minorities) som finns i följande länder:

      a) Tyskland

      b) Australien

      c) Mexiko

      d) USA

Diskutera:

 1. Varför blir det ofta "vi" och "dom" när man talar om andra grupper?
   
 2. Hur skapas personlig identitet? Vad formar vår bild av oss själva som individer?
   
 3. Varför är språket viktigt för en grupps kultur och historia?
   

 

Litteratur:
Erik Olsson (red.), Etnicitetens gränser och mångfald, Carlssons, 2000
Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter. Identitet i en ombytlig tid. Nya Doxa, 2004
Regeringens proposition 1998/99:143 : nationella minoriteter i Sverige, Sveriges riksdag, 1999
Nationella minoriteter och minoritetsspråk, Sveriges riksdag, 2005
Regeringens proposition 2008/09:158 : från erkännande till egenmakt : regeringens strategi för de nationella minoriteterna,Sveriges riksdag, 2009
Lars Elenius och Leif Ericsson (red.), Är vi inte alla minoriteter i världen? Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare. En antologi från MR-dagarna 2008, Luleå tekniska universitet/Ordfront, 2009

 

FÖRFATTARE

Text: Malin Andersson Junkka (Sametinget), Robert de Vries (red.) samt Nordiska museet

Webbplatser: Minoritet.se - Webbplatsen för de nationella minoriteterna | Nordiska museets webbplats om Nationella minoriteter


 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplaner för Samhällskunskap åk 4-6 och Samhällskunskap åk 7-9, samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b.

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 16 augusti 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sveriges nationella minoriteter

Antiziganism i historien och idag

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning som ger kunskap om romers historia och förståelse för var fördomar om romer kommer ifrån.

+ Läs mer

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Sápmi i skolan: åk 7-9

av: Samiskt informationscentrum
Högstadiet

Här hittar du lektionsunderlag som riktar sig till dig som pedagog på högstadiet som behöver stöd eller tips på lektioner om samer.

+ Läs mer

Sápmi i skolan: åk 4-6

av: Samiskt informationscentrum
Mellanstadiet

Här hittar du lektionsunderlag som riktar sig till dig som pedagog på mellanstadiet som behöver stöd eller tips på lektioner om samer.

+ Läs mer

HBTQ, NORMER & MAKT

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Materialet består av texter, filmer, diskussions- och värderingsövningar som vill få elever och lärare att se hur normer och rättigheter formas, ifrågasätts och förändras. Utgångspunkten är historiska och nutida personberättelser och skeenden.

+ Läs mer

Seriealbumet: Sofia Z-4515

av: Forum för levande historia
Mellanstadiet, Högstadiet

Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.

+ Läs mer

Artiklar om Sveriges nationella minoriteter

L

Lätta fakta om samerna

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-29

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där renskötande samer bor heter Sápmi (Sameland). Det finns cirka 70 000 samer idag. Ungefär 20 000 är svenskar. Alla samefamiljer som försörjer sig på renskötsel tillhör en sameby. Det är ingen vanlig by utan ett stort område där samerna har rätt att låta sina renar beta. Det finns 51 samebyar i Sverige och tillsammans täcker de nästan en tredjedel av Sveriges yta...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judiska riktningar i Sverige

av: Görel Byström Janarv
2021-11-19

Varför får en religiös jude inte tända lamporna hemma på lördagen? Varför har man två uppsättningar porslin och bestick? Varför äter man inte griskött? Frågorna finns där, och det finns skäl att ställa dem och utifrån ett judiskt perspektiv försöka se dem inifrån, som den troende juden själv ser dem. Den moderna judendomen har idag tre skilda grupperingar där det judiska livet och arvet ter sig rätt olika. Dessa finns också representerade i Sverige och det finns skäl att beskriva dem eftersom det judiska inslaget i vardagslivet i så hög grad beror på vilken av dessa grupper man tillhör...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

M

Judisk invandring till Sverige i ett historiskt perspektiv

av: Görel Byström Janarv
2020-04-28

Den 22 juni 1774 anlände Aaron Isaac till Stockholm. Till yrket var han sigillgravör och köpman från Mecklenburg. Genom handelsförbindelser hade han fått höra att det inte fanns några gravörer i Sverige. Det skulle med andra ord finnas gott om arbeten för en skicklig gravör som Aaron Isaac, och var inte svenskarna i grunden ett vänligt folk som visste att uppskatta ett gott hantverk? Det fanns bara ett aber, Aaron Isaac var jude. Spelade det någon roll? Ja, dessvärre...

+ Läs mer

M

När samer fick rösträtt i Sverige

av: Jenny Björkman
2020-04-08

Som svenska medborgare fick samer allmän rösträtt 1918/21. Men precis som för andra nationella minoritetsgrupper är frågan komplicerad. Historien om samernas rösträtt har dessutom anor från 1600-talet...

+ Läs mer

M

När romer fick rösträtt i Sverige

av: Jenny Björkman
2020-04-08

I takt med att vi intresserar oss för historiens skuggsidor så blir intresset för utsatta grupper större. Romer har varit en mycket utsatt grupp. Historien om deras rösträtt är komplicerad. Det beror på begreppet ”romer”...

+ Läs mer

Podcast om Sveriges nationella minoriteter

SO-rummet podcast icon
M

Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2022-11-02

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om tornedalingar. Avsnittet (del 4 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

Länkar om Sveriges nationella minoriteter

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Urfolk och minoriteter

Historia om urfolk (eller ursprungsfolk) och nationella minoriteter. Gemensamt för urfolk eller ursprungs­­folk är att...

Hi

Samernas historia

Samerna är ett urfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Hi

Romernas historia

Romerna är en folkgrupp som utvandrade från Asien till Europa under medeltiden. Romernas historia är delvis kantad av...

Re

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh
Karta

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Sh

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Sh
Folkmassa

Individers och gruppers identitet och relationer

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration,...

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Sh
flagga

Samer

Samerna är ett av Europas urfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta...