L

Inom kristendomen fungerar bönen som ett samtal mellan den troende och Gud.

Kristendomens grunder

Den kristna läran

De kristna kyrkorna skiljer sig åt på många sätt (se tidigare avsnitt) när det gäller organisationen, gudstjänstformen, rituella detaljer, utsmyckningar, regler och så vidare. Däremot är själva läran och tron på Jesus i stort sett densamma inom alla de kristna riktningarna.

Gemensamt i den kristna tron är bland annat trosbekännelsen som är en sammanfattning av vad Bibeln säger. Trosbekännelsen läses varje söndag av präster i tusentals kyrkor runt om i världen.

Kristna tror på en treenig Gud. Med det menas att det bara finns en Gud, men som visar sig i tre olika gestalter eller väsen: Fadern, Sonen och som den heliga Anden.

Den kristna läran

De kristna kyrkorna skiljer sig åt på många sätt (se tidigare avsnitt) när det gäller organisationen, gudstjänstformen, rituella detaljer, utsmyckningar, regler och så vidare. Däremot är själva läran och tron på Jesus i stort sett densamma inom alla de kristna riktningarna.

Gemensamt i den kristna tron är bland annat trosbekännelsen som är en sammanfattning av vad Bibeln säger. Trosbekännelsen läses varje söndag av präster i tusentals kyrkor runt om i världen.

Kristna tror på en treenig Gud. Med det menas att det bara finns en Gud, men som visar sig i tre olika gestalter eller väsen: Fadern, Sonen och som den heliga Anden.

ANNONS

ANNONS

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.

Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre. vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Gud Fader: Den första delen av trosbekännelsen säger att vi tror på Gud som har skapat världen. Även om ingen vet hur Gud ser ut så finns Guds kraft överallt. Gud har en speciell mening med människorna och bryr sig om varje människa. Människorna är de viktigaste i Guds skapelse. Hon är Guds avbild.

Jesus Sonen Frälsaren: Andra delen av trosbekännelsen handlar om gudamänniskan Jesus Kristus som i Bibeln kallas för Guds son. Jesus dog på ett kors för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder. Genom sin död på korset tog Jesus på sig människornas alla synder och frälste (räddade/renade) oss alla från synd och evigt straff. Enligt kristendomen existerar ett liv efter döden. En dag ska han komma tillbaka, och då ska alla döda uppstå. Livet fortsätter därefter i Guds rike där alla får evigt liv.

Heliga Anden: Den tredje delen av trosbekännelsen berättar om den heliga Anden. Genom den heliga Anden är Gud närvarande överallt och hjälper oss människor. Den heliga Anden kan liknas vid luften - den syns inte men finns.

Bibeln är kristendomens heliga skrift

Att Bibeln är den viktigaste kristna boken är alla kristna eniga om. Bibeln består av Gamla testamentet och Nya testamentet.

Gamla testamentets texter fanns redan på Jesus tid. Det är egentligen judendomens Bibel. När Jesus talade om skrifterna menade han den judiska Bibeln som han lärde sig läsa och älska. Gamla testamentet beskriver Bland annat de förbund (avtal) som judarna slöt med Gud i forntiden. Gamla testamentets 39 böcker handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker judendomens heliga skrifter.

Bibeln är översatt till 469 språk (2012). Bibeln består av ca 1500 sidor, ca 3 miljoner bokstäver, ca 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel.

Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesus liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift. Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har Gud gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden. I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias ("den utvalde") som Gamla testamentet talar om.

Inom kristen tradition anses i regel att Bibeln är Guds ord. En del tror att allt som står i Bibeln är sant, till exempel att världen skapades på sex dagar och att Gud vilade på den sjunde. Människor som tror på detta sätt brukar kallas för bokstavstroende eller fundamentalister. De flesta kristna tror inte att varje händelse nödvändigtvis är helt sann. I stället försöker de tolka det budskap som texten har.

ANNONS

ANNONS

Dopet utgör en "övergångsrit" där den döpta upptas i den kristna kyrkans gemenskap.

Syndernas förlåtelse och frälsning

Dopet: Bruket att döpa går tillbaka till Jesus tid och de första kristna. Dopet är en symbol för död (från det gamla livet) och uppståndelse (till livet med Kristus). Man brukar säga att den som döps blir upptagen i den kristna församlingen. Enligt kristen tro blir människan renad från synd genom dopet. Före dopet är barnet i det ondas våld. Genom dopet befrias barnet och kommer in under Guds beskydd.

Nattvarden: De flesta samfund firar den heliga nattvarden. I nattvarden får den troende bröd och vin av prästen. I vissa samfund får man endast bröd. Nattvarden kan tolkas på olika sätt. En del kristna menar att brödet och vinet förvandlas under mässan och blir Kristi kropp och blod. Andra ser det inte så, utan menar istället att att nattvarden hjälper den troende att minnas berättelsen om hur Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar vid påskmåltiden.

Frälsning: Ordet frälsning betyder räddning. En kristen person anser att Jesus är frälsaren som Gud sände till världen. Enligt kristen tro finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus. I Bibeln säger Jesus om sig själv: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Bibeln

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Vem var Jesus?

LÄS MER: Kristendomens riter

LÄS MER: Den kristna läran

LÄS MER: Den kristna läran - treenigheten

LÄS MER: Treenigheten

PODCAST: De tre stora inriktningarna inom kristendomen

PODCAST: Att jämföra religioner

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Dopet: Kristendomens viktigaste ritual. Genom att döpas renas man från synd och upptas i den kristna församlingen under Guds beskydd.

Frälsning: Ordet frälsning betyder räddning. Inom kristendomen går vägen till frälsning genom tron på Jesus.

Fundamentalism: Ett slags återgående till en religions eller ideologis grundläggande och äldsta lära. En fundamentalist tar avstånd från alla idéer och företeelser som uppfattas som ett hot mot den ursprungliga läran. Man vill därför inte ha något att göra med kompromisser som riskerar att förändra/reformera den ursprungliga läran, t.ex. kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Läs mer om fundamentalism >

Samfund/trossamfund: En organiserad sammanslutning av personer med gemensam världsuppfattning och tro.

Treenigheten: Gud visar sig på tre olika sätt - som Skaparen (Fadern), Sonen och den heliga Anden. Fadern skapar världen. Jesus är Guds son som förenar människorna med Gud. Anden är den kraft som Gud sänder för att hjälpa människor.

Trosbekännelse: En trosbekännelse är en kort sammanfattning av en religions lära och tro. Den innehåller i regel också ett löfte där bekännaren lovar att leva enligt denna tro. Många religioner har en trosbekännelse. Genom att godkänna och avlägga trosbekännelsen bekänner den troende sin tro offentligt.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad handlar den första delen om trosbekännelsen om?
   
 2. Nämn några fakta om den heliga Anden.
   
 3. Vad handlar Gamla testamentet om?
   
 4. Vad handlar Nya testamentet om?
   
 5. Hur kan man tolka Bibeln på olika sätt?
   
 6. Vad är dopet en symbol för?
   
 7. Hur kan man tolka nattvarden på olika sätt?
   
 8. Vad innebär begreppet "frälsning"?

Fundera på:

 1. Vad tilltalar dig mest inom kristendomen? Du måste nämna minst en grej. Motivera varför.

Obs! I introduktionstexten om kristendomen finns mer fakta och frågor. Och i menyn uppe till vänster hittar du andra avsnitt som belyser kristendomen ur olika perspektiv.

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998
 

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

 

Sidan uppdaterad: 19 oktober 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kristendomens grunder

Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Kristendomens grunder

M

Vem var Jesus?

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-04

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya testamentet var Jesus inte någon vanlig människa. Han var Guds son, som kommit för att rädda världen. Men hur vet vi något om Jesus? Vem var han och hur såg Jesus på sig själv?

+ Läs mer

S

Treenigheten

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-02

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda, men i tre gestalter. Treenigheten utgörs av: Skaparen, Sonen och Anden.
- Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
- Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
- Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller ateism. En agnostiker (agnosticism = "icke vetande") är en person som anser att man inte kan veta något om Guds existens. En ateist (ateism = icke gudstroende, gudsförnekare) menar att det inte finns några skäl att tro på Guds existens. Båda dessa synsätt grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att tro på existensen av en gud, eftersom det inte har påträffats några objektivt konstaterbara spår av en gud i vårt universum...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till den mänskliga erfarenheten av upplevelser utanför tid och rum. Mest kända av dessa s.k. "logiska bevis" är kanske den medeltida teologen Thomas av Aquinos "fem vägar till Gud". Vi kan bland "vägarna" urskilja två olika resonemang som ofta anförs av troende människor än idag. Vi kallar dem planeringsargumentet och det kosmologiska argumentet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Finns Gud?

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Få ord i vårt språk har så många betydelser som ordet "Gud". Frågan om man kan tro på Gud är därför beroende av följdfrågan: Vilken Gud? Det är inte ovanligt att två personer som båda säger sig tro på Gud i själva verket är djupt oeniga om vad de tror på. Eller att en person som säger sig förneka Guds existens vid en närmare granskning visar sig ha en gudstro, men i en annan mening än den person hon talar med. Detta kan verka konstigt, antingen så tror man väl på Gud eller så gör man det inte...

+ Läs mer

Podcast om Kristendomens grunder

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

Länkar om Kristendomens grunder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra...

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Pacifism

Pacifism (ickevåld) är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel...

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Änglar

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som...

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...