Åsikterna om vilka djur vi bör visa hänsyn och vilka rättigheter andra djur har varierar och diskussionen om eller när det kan vara försvarbart att använda djur för forskning pågår fortfarande inom djuretiken.
M

Djuretik

Hur mycket är ett djur värt i förhållande till en människa? Är alla djur lika mycket värda?

Vilken hänsyn bör vi egentligen visa andra djur?

Den 6 september 1989 lastades en container med 100 beaglehundar från en djuruppfödare i England på ett fartyg. De skulle transporteras till ett läkemedelsföretag i Sverige och användas i djurförsök. När containern öppnades i Göteborg var 79 av hundarna döda p.g.a. dålig lufttillförsel. Olyckan väckte starka reaktioner och många ansåg att de överlevande 21 hundarna inte skulle användas i djurförsök utan få bli sällskapsdjur.

De allra flesta människor blir illa berörda när de ser ett nyhetsinslag om djur som lider. Djur i för trånga burar, djur som far illa av långa transporter, djur som misshandlas på slakteriet o.s.v.. Sådana inslag följs ofta av en våg av debattprogram och upprörda insändare. Det ställs krav på ökad kontroll och strängare regler. Men väldigt få ifrågasätter själva användningen av djur överhuvudtaget.

Vi utsätter djur för saker som vi idag inte skulle drömma om att utsätta människor för. Vi använder dem i plågsamma experiment. Vi föder upp dem till mat och kläder under onaturliga förhållanden i stora djurfabriker. Kan det vara försvarbart eller borde allt djurutnyttjande upphöra? Vilken hänsyn bör vi egentligen visa andra djur?

Sådana frågor diskuteras inom djuretiken som handlar om hur man i praktiken kan tillämpa olika etiska uppfattningar på frågor om djurs värde och hur vi bör behandla andra djur.

"Människan är ett djur bland alla andra"

Att inte visa hänsyn till andra djur enbart för att de tillhör en annan art är för djuretiker en slags artdiskriminering efter engelskans speciesism och kan likställas med andra former av förtryck, som rasism och könsdiskriminering. Finns det någon egenskap som skiljer människan från djuren på ett avgörande sätt och som kan försvara att människan använder andra djur för mat, kläder och underhållning?

Evolutionslärans skapare Charles Darwin (1809–1882), fastslog i sin bok ”Om arternas uppkomst” (1859) att människor lyder under samma utvecklingsprinciper som allt annat liv. Darwin visade att skillnaderna mellan människor och djur inte var så stora som man tidigare antagit. Även intellektuella och moraliska egenskaper som man tidigare hade betraktat som speciella för människan är ett resultat av evolutionen. Gränsen mellan människan och den övriga naturen försvann och människan blev ett djur bland alla andra.

Enligt evolutionsläran finns det alltså inte några egenskaper som alla människor har, men som inga andra individer inom andra arter har. Skulle man trots allt upptäcka en sådan egenskap eller förmåga har det ingen betydelse, säger djuretiker. Det är inte etiskt relevant, för om t.ex. intelligens var relevant för hänsyn skulle intelligenta människors behov och intressen vara viktigare än andras. Vilket vore oacceptabelt, menar den australiske djuretikern Peter Singer. Vad skulle då hända med spädbarn, gravt mentalt handikappade och ålderssenila? Skulle de också kunna användas till mat och kläder eller tvingas uppträda på cirkus?

”Alla djur är jämlika ...”

Singer hävdar att alla djur är jämlika i sin uppmärksammade bok ”Djurens frigörelse” från 1975. Jämlikhet är en moralisk princip som går ut på att visa samma hänsyn till alla individers behov och intressen, säger Singer.

Om en varelse kan uppleva smärta och välmående så har den också behov och intressen och eftersom människor inte är ensamma om att uppleva smärta och välmående så är människor och andra djur i grunden jämlika. Att tillfoga ett djur smärta innebär att man går emot denna önskan, och det är oetiskt enligt Singer. Vi bör visa en jämlik hänsyn till alla djur som har önskningar och intressen, anser Singer. Vilka djur det rör i praktiken är osäkert. Men det gäller åtminstone för samtliga ryggradsdjur som modern forskning visat kan uppleva smärta.

Singers slutsats blir att vi bör avstå från många slags djurförsök och djurhållning för matproduktion och päls bör upphöra helt. Det går ju enkelt att ersätta pälskläder med annat material och animalisk föda som kött, ägg och mjölk med djurfria, veganska alternativ. De positiva konsekvenserna för djuren är mycket större än de eventuella negativa konsekvenserna för oss människor.

Djur har rättigheter

Den amerikanske djuretikern Tom Regan (född 1938) vill gå längre än Singer och har en annan uppfattning där man fokuserar på rättigheter. I boken ”Djurens rättigheter” (1983) tillskriver Regan alla djur som är ”livssubjekt” – dvs. medvetna varelser, med upplevelser och en individuell välfärd – ett egenvärde.

En individ med ett egenvärde har enligt Regan rätt att bli behandlad med respekt, oavsett hur viktig eller användbar denna individ är för andra. De som inte respekterar andras egenvärde handlar oetiskt och kränker deras rättigheter. Detta innebär att man inte kan offra en individ för att andra ska få det bättre, vilket Singers uppfattning kan ge utrymme för.

Enligt Regan är alltså all användning och förtryck av djur mot deras vilja oetiskt och förkastligt. Vi bör upphöra med all sorts djuranvändning, d.v.s. avskaffa alla djurförsök, all pälsdjursuppfödning, all djurhållning för matproduktion o.s.v..

Men Regans synsätt är inte oproblematiskt. Är det rimligt att inte utföra ett enda plågsamt försök på ett livssubjekt oavsett hur mycket nytta det kan göra för många andra livssubjekt? Regan skulle förmodligen fråga om vi skulle tänka likadant om livssubjektet vore en människa?

Sammanfattning

Som vi sett finns det starka argument för att vi människor bör visa hänsyn till andra djur. Däremot finns det olika uppfattningar om grunden för detta. Åsikterna om vilka djur vi bör visa hänsyn och vilka rättigheter andra djur har varierar och diskussionen om eller när det kan vara försvarbart att använda djur pågår fortfarande inom djuretiken.


Text: Pernilla Alpmo, gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap samt läromedelsförfattare och representant för Forska Utan Djurförsök
Hemsida: Forska Utan Djurförsök

Hur mycket är ett djur värt i förhållande till en människa? Är alla djur lika mycket värda?

Vilken hänsyn bör vi egentligen visa andra djur?

Den 6 september 1989 lastades en container med 100 beaglehundar från en djuruppfödare i England på ett fartyg. De skulle transporteras till ett läkemedelsföretag i Sverige och användas i djurförsök. När containern öppnades i Göteborg var 79 av hundarna döda p.g.a. dålig lufttillförsel. Olyckan väckte starka reaktioner och många ansåg att de överlevande 21 hundarna inte skulle användas i djurförsök utan få bli sällskapsdjur.

Uppdaterad: 11 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Djuretik

M
Karin Gabrielson Morton
2013-08-24
Omkring 2 800 djur används varje dag i djurförsök i Sverige. I hela världen handlar det om mer än 100 miljoner djur per år. Djurförsök används bland annat för att forska om sjukdomar och om hur...

Podcast om Djuretik

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik. Här berörs också dygdetiken.

Länkar om Djuretik

Sortera efter:
          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift där du kan läsa om djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925: synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle...

Spara som favorit
          

Stiftelsen Forskning Utan Djurförsök stödjer forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. På deras webbsida hittar du massor av information om djurförsök, försöksdjurens liv, lagstiftning m.m. Men här finns också information om realistiska alternativ som kan användas inom t.ex. läkemedels- och kosmetikabranschen istället för djurförsök.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Karim Jebaris YouTube-kanal kan du se massor av videoföreläsningar om etik och moral. Här finns föreläsningar om pliktetik, utilitarism, dygdetik, lycka, miljöetik, djuretik och mycket annat. Karim Jebari är doktorand i filosofi vid KTH.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om djuretik ur olika perspektiv. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

I tidningen Forskning och Framsteg kan du läsa en artikel om genmanipulation och djuretik. Var går gränsen? Ska det t.ex. vara tillåtet att göra en mus med mänsklig hjärnvävnad? Forskarna framställer möss med mänskligt immun­försvar. Och i teorin är det möjligt att ge hjärnceller från en människa till en apa. Men ska det vara tillåtet? Än så länge saknas det tydliga riktlinjer för vetenskapen i gränslandet mellan djur och människor...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning resoneras det kring likheter och olikheter mellan människor och djur. Visste du t.ex. att människans DNA är till 98,5% identiskt med schimpansens?

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där biologen Torbjörn Fagerström resonerar kring vad det är som skiljer människan från djuren. Vad är det egentligen som gör oss människor till skapelsens krona och höjer oss över de oskäliga djuren? Frågan har sysselsatt filosofer, teologer och andra tänkare åtminstone sedan antiken...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel på Uppsala universitets omfångsrika webbsida om Carl von Linné där du kan läsa om 1700-talets djuretik. Under 1700-talet ökade känsligheten och respekten för djuren som levande varelser...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du får följa Karolina Westlund som arbetar med att förbättra miljön för apor som ingår i medicinsk forskning.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om vetenskapliga experiment på männsikor ur ett historiskt perspektiv och idag.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Här kan du ladda ned Peter Singers bok "Djurens frigörelse" i pdf-format. Peter Singer är professor inom praktisk etik, vid Princeton University, New Jersey. I boken diskuteras djurens rättigheter utifrån ett utilitaristiskt perspektiv.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Webbplatsen Codex är Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Här kan du läsa om frågor som berör djur i forskningen. Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de viktigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att t.ex. testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har förpliktelser mot djuren och att vi inte kan låta dem lida för vår skull…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Djurförsök.info är en gemensam webbplats för en rad universitet och statliga institutioner. På webbsidan sätts forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsöken behövs. På så sätt vill de bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället. På webbplatsen lyfter man givetvis också fram de etiska frågorna. Ett av målen är att stimulera till diskussion.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om djurförsök. Här berättas om försöksdjur och djurförsök runt om i världen.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Peter Englunds hemsida kan du läsa en essä som handlar om djurskyddet i Hitlertyskland. Under denna period i Tysklands mörkaste historia i skuggan av Förintelsen kunde en forskare få en tillrättavisning om han/hon inte bedövat en daggmask tillräckligt inför ett djurförsök...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Förbundet Djurens Rätt är ett förbund som arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. På deras webbsida hittar du massvis av information och fakta som kan relateras till djuretiska frågor.

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur...

Var går gränsen för vad som ska vara tillåtet inom forskningen med gener (genteknik)? Ska genmanipulation av människor vara tillåtet?