M
Kategori

Luthersk allegori (liknelse i bildform) som vill visa att den lutherska kyrkans enkla fokus på Guds ord väger tyngre än den katolska kyrkans konstruerade läror som gynnar de rika och privilegierade.

Reformationen

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Reform(era): Omforma, förbättra. En förändring till ett nytt och (ofta) bättre tillstånd i samhället.

Martin Luthers protester uppmärksammas av tyska furstar

Men det var framförallt några av de lokala furstarna i norra Tyskland som tog till sig Luthers nya idéer. Det tyska riket var vid den här tiden splittrat i hundratals små furstendömen som hölls ihop av en tysk-romersk kejsare av ätten Habsburg. Kejsaren tog upp skatt från sina underlydande varav en stor del gick direkt till Vatikanen i Rom. Många tyska furstar ogillade detta och såg i Luthers idéer ett sätt att minska kyrkans makt och stärka sin egen.

Kyrkans makt bryts

Luthers idéer spreds snart även utanför det tyska riket där de på många ställen fick stor genomslagskraft. I flera av Nordeuropas länder utnyttjades Luthers kritik mot den katolska kyrkan av kungar som lät reformera sina länders kyrkor efter de nya idéerna – därav namnet reformationen.

I Sverige lät Gustav Vasa reformera kyrkan. Detta innebar att den svenska kyrkan underordnades staten och att alla dess tillgångar kunde konfiskeras (omhändertas) av kungen. "Religionssamtal mellan Olaus Petri och Peder Galle", målning av Carl Gustaf Hellqvist (1851-1890).

Kyrkan ägde enormt mycket mark runt om i Europa under medeltiden. I de länder där kyrkan reformerades drogs ofta större delen av kyrkans mark och egendomar in till staten.

Innan reformationen på 1500-talet, var i stort sett alla europeiska länder katolska och underställda påven. I de länder som reformerades blev istället kyrkan underställd staten. Kyrkans makt minskades därför kraftigt i dessa länder jämfört med i de katolska. I Sverige genomfördes reformationen av Gustav Vasa som på så vis stärkte sin egen maktbas.

De reformerade länderna blir protestantiska

Den nya omvandlingen av kyrkan innefattade också en anpassning av den kristna läran. Denna nya form av kristendom kallas protestantism. Luthers protester mot den katolska läran splittrade därmed den kristna kyrkan i Västeuropa i två grenar – en katolsk och en protestantisk.

ANNONS

ANNONS

Senare gick den katolska kyrkan till motoffensiv i samband med den s.k. motreformationen, och i början av 1600-talet vävdes de religiösa striderna samman med dåtidens stora politiska konflikter vilket resulterade i flera stora religionskrig, varav det trettioåriga kriget blev det mest omfattande.

Avgränsare
LÄS MER: Protestantismen

LÄS MER: Orsaker till reformationen

LÄS MER: Martin Luther och inledningen på reformationen

LÄS MER: Medeltidens kyrka och reformationen

LÄS MER: Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

LÄS MER: Reformationen i Sverige

LÄS MER: Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

LÄS MER: Gustav Vasa - frihetskämpe, reformator och diktator (artikelserie)

PODCAST: Reformationen och kyrkans splittring

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas Luther och hans likasinnade för protestanter?
   
 2. Vad protesterade Martin Luther mot? Ta gärna också en titt i avsnittet om protestantismen där du hittar mer fakta.
   
 3. Nämn några orsaker till att Martin Luthers idéer fick så stor spridning i Nordeuropa. Varför gav många furstar och kungar i Nordeuropa sitt fulla stöd till Martin Luthers idéer?
   
 4. Kyrkans makt minskade på grund av reformationen. Varför?

Ta reda på:

 1. Vilka länder i Europa är protestantiska?
   
 2. Hur kan reformationen kopplas samman med det trettioåriga kriget (1618-1648).

Diskutera:

 1. Hur påverkade boktryckarkonsten reformationen?
   
 2. (Svårt) Fundera på hur den historiska utvecklingen i Sverige och Europa skulle kunna ha sett ut om inte Martin Luther hade protesterat mot kyrkan. Och hur skulle det t.ex. vara här i Sverige idag om vi varit ett katolskt land?
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Bra Böckers Lexikon 2000, del 19, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Reformationen

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

av: Lars Hildingson
2023-06-19

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret spred sig sedan snabbt över landet och danskarna besegrades. År 1523 valdes Gustav Vasa till kung över Sverige. Vid riksdagen i Västerås 1527 beslutades om att genomdriva reformationen i Sverige...

+ Läs mer

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

av: Lars Hildingson
2022-11-14

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av lågtyska). För svenskar som lärde sig något annat språk än modersmålet var tyska det dominerande språket, möjligen med undantag för eliten bland kyrkans folk. För biskopar och lärda munkar var latin det naturliga andraspråket, gångbart i hela den kristna världen. Det har sagts att Sverige under medeltiden var på väg att bli en tysk koloni. Men det var i så fall en kolonisation kulturellt och ekonomiskt. Hansan var ju ingen statsbildning...

+ Läs mer

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-02

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

S

Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

av: Torbjörn Nilsson
2021-04-10

Om några månader skulle Olof Petersson ta sin magisterexamen i teologi. Nu i oktober 1517 var han och hundratals andra studenter på väg till en föreläsning av doktor Martin Luther om Romarbrevet och andra bibeltexter. Luther var en populär föreläsare, känd för sin svidande kritik av påvekyrkan. Olaus Petri, som studenten egentligen kallade sig, tog liksom sina kamrater djupa intryck av Luther. Han och hans studiekamrater blev reformationens unga stridsmän när den nya tidens humanism, renässans och protestantism stöpte om Europas idévärld samtidigt med den slutliga uppgörelsen mellan kyrka och statsmakt. Olaus möte med Luther blev avgörande för Sveriges kulturella orientering under många hundra år framåt...

+ Läs mer

S

Orsaker till reformationen

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-03-12

Tiden från och med 1500 brukar ofta kallas den nya tiden. Stora omvälvningar skedde politiskt, ekonomiskt och kulturellt i Europa. Nya idéer bröt in med en ny syn på människan och genom upptäcktsfärderna blev den kända världen mycket större. Till dessa omvälvningar kan reformationen läggas. På kort tid blev den enhetliga katolska kyrkan splittrad i flera delar. Reformatorerna - framför allt Martin Luther - gav upphov till flera nya kyrkobildningar. Men vilka orsaker låg bakom protestantismen och reformationen?

+ Läs mer

Podcast om Reformationen

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Läs mer

Länkar om Reformationen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Re

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Hi
Sedel med Vasa

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Hi
Boktryckeri

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-...

Hi
Luther

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Hi
Porträtt

Henrik VIII

År 1485 kom ätten Tudor till makten i England och gradvis lyckades kung Henrik VII (Henrik VIII:s...

Re
Porträtt

Jean Calvin

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas...

Re
Henrik VIII

Anglikanska kyrkan

Den anglikanska kyrkan kallas också episkopalkyrkan och är statskyrka i Storbritannien. Anglikanska...