M

Luthersk allegori (liknelse i bildform) som vill visa att den lutherska kyrkans enkla fokus på Guds ord väger tyngre än den katolska kyrkans konstruerade läror som gynnar de rika och privilegierade.

Reformationen

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Reform(era): Omforma, förbättra. En förändring till ett nytt och (ofta) bättre tillstånd i samhället.

Martin Luthers protester uppmärksammas av tyska furstar

Men det var framförallt några av de lokala furstarna i norra Tyskland som tog till sig Luthers nya idéer. Det tyska riket var vid den här tiden splittrat i hundratals små furstendömen som hölls ihop av en tysk-romersk kejsare av ätten Habsburg. Kejsaren tog upp skatt från sina underlydande varav en stor del gick direkt till Vatikanen i Rom. Många tyska furstar ogillade detta och såg i Luthers idéer ett sätt att minska kyrkans makt och stärka sin egen.

Kyrkans makt bryts

Luthers idéer spreds snart även utanför det tyska riket där de på många ställen fick stor genomslagskraft. I flera av Nordeuropas länder utnyttjades Luthers kritik mot den katolska kyrkan av kungar som lät reformera sina länders kyrkor efter de nya idéerna – därav namnet reformationen.

I Sverige lät Gustav Vasa reformera kyrkan. Detta innebar att den svenska kyrkan underordnades staten och att alla dess tillgångar kunde konfiskeras (omhändertas) av kungen. "Religionssamtal mellan Olaus Petri och Peder Galle", målning av Carl Gustaf Hellqvist (1851-1890).

Kyrkan ägde enormt mycket mark runt om i Europa under medeltiden. I de länder där kyrkan reformerades drogs ofta större delen av kyrkans mark och egendomar in till staten.

Innan reformationen på 1500-talet, var i stort sett alla europeiska länder katolska och underställda påven. I de länder som reformerades blev istället kyrkan underställd staten. Kyrkans makt minskades därför kraftigt i dessa länder jämfört med i de katolska. I Sverige genomfördes reformationen av Gustav Vasa som på så vis stärkte sin egen maktbas.

De reformerade länderna blir protestantiska

Den nya omvandlingen av kyrkan innefattade också en anpassning av den kristna läran. Denna nya form av kristendom kallas protestantism. Luthers protester mot den katolska läran splittrade därmed den kristna kyrkan i Västeuropa i två grenar – en katolsk och en protestantisk.

ANNONS

ANNONS

Senare gick den katolska kyrkan till motoffensiv i samband med den s.k. motreformationen, och i början av 1600-talet vävdes de religiösa striderna samman med dåtidens stora politiska konflikter vilket resulterade i flera stora religionskrig, varav det trettioåriga kriget blev det mest omfattande.

LÄS MER: Protestantismen

LÄS MER: Martin Luther och inledningen på reformationen

LÄS MER: Den svenska reformationen och tiden efter

LÄS MER: Gustav Vasa - frihetskämpe, reformator och diktator (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas Luther och hans likasinnade för protestanter?
   
 2. Vad protesterade Martin Luther mot? Ta gärna också en titt i avsnittet om protestantismen där du hittar mer fakta.
   
 3. Nämn några orsaker till att Martin Luthers idéer fick så stor spridning i Nordeuropa. Varför gav många furstar och kungar i Nordeuropa sitt fulla stöd till Martin Luthers idéer?
   
 4. Kyrkans makt minskade på grund av reformationen. Varför?

Ta reda på:

 1. Vilka länder i Europa är protestantiska?
   
 2. Hur kan reformationen kopplas samman med det trettioåriga kriget (1618-1648).

Diskutera:

 1. Hur påverkade boktryckarkonsten reformationen?
   
 2. (Svårt) Fundera på hur den historiska utvecklingen i Sverige och Europa skulle kunna ha sett ut om inte Martin Luther hade protesterat mot kyrkan. Och hur skulle det t.ex. vara här i Sverige idag om vi varit ett katolskt land?

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Bra Böckers Lexikon 2000, del 19, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009

 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 22 juli 2020
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Reformationen

S

Vasatidens Sverige - ett statsbygge i Europas utkant

av: Gunnar Åselius
2020-08-19

Under Gustav Vasas regering 1523-1560 blev det moderna Sverige i väsentliga delar till. Det politiska alternativ som Kalmarunionen erbjudit i bortåt 150 år dömdes ut och valdes bort. Under perioden etablerades en luthersk statskyrka samtidigt som valkungadömet avskaffades till förmån för ett arvkungadöme av Guds nåde. Den medeltida svenska landskapsfederationen började med hårdhänta metoder omvandlas till en centralstyrd stat, där huvuddelen av jorden låg under direkt beskattning av kungliga fogdar. För historikerna är det under Gustav Vasa och hans söner som Sverige "träder fram ur dimman"...

+ Läs mer

M

Johann Gutenberg och konsten att trycka böcker

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

En bok med 200 sidor kan innehålla omkring 75 000 ord. Tänk dig vilket arbete det skulle vara att skriva av den för hand, och då skulle du ändå bara ha ett exemplar till. Med en modern tryckpress kan tusentals exemplar av en bok tryckas på några timmar. Idag, när vi översköljs av böcker och tidningar, tänker vi sällan på hur dyra och svåråtkomliga böcker var innan konsten att trycka böcker uppfanns. Boktryckarkonsten har utnämnts till den viktigaste uppfinningen under andra årtusendet e.Kr och dess uppfinnare Johann Gutenberg till en de största uppfinnarna genom tiderna...

+ Läs mer

S

Reformationen i Sverige

av: Gunnar Åselius
2020-07-22

Reformationen genomfördes under Gustav Vasas tid genom de båda riksdagarna i Västerås 1527 och 1544. I Sverige innebar reformationen en övergång från den katolska kyrkan till den lutherska. Katolsk kristendom ersattes med den protestantiska, som utformats av Martin Luther i Tyskland och förts till Sverige av bland andra Olaus Petri. Nu var det kungen och inte längre påven i Rom som bestämde över den svenska kyrkan. Det innebar att kyrkans alla gårdar och andra rikedomar överläts i kronans ägo. Nytt var också att prästerna hädanefter skulle predika på svenska och inte på latin som tidigare. Gustav Vasa, som nu var svenska kyrkans överhuvud, kunde därför utnyttja prästernas predikningar till att förmedla information och sprida propaganda till folket. Kyrkan blev därför under Vasatiden en viktig del av det svenska riksbygget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Medeltidens kyrka och reformationen

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-27

När kristendomen ersatte den förkristna tron tog den upp mycket av dess bruk och föreställningsvärldar. De förkristna riterna levde till stor del vidare i kristnad form. Den medeltida kristendomen var ett fundamentalt inslag i människornas liv, försörjning och kamp för tillvaron. I stort sett alla vardagliga händelser var inneslutna i Guds och kyrkans skydd...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gustav Vasa - landsfader och hänsynslös diktator

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

Där satt han nu, Gustav Vasa, som Sveriges kung. Det är så vi har lärt oss att se honom, som en sträng, men god landsfader. Hans samtid såg honom inte så, de var rädda för Gustav Vasa. Det är lätt att förstå varför...

+ Läs mer

Podcast om Reformationen

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Läs mer

Länkar om Reformationen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-...

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Henrik VIII

År 1485 kom ätten Tudor till makten i England och gradvis lyckades kung Henrik VII (Henrik VIII:s...