Bakgrunden till de första civilisationernas framväxt var jordbrukets utveckling, bruket av metaller, användandet av skriftspråk och framväxten av städer.
M

Forntiden och antiken

Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.

Anledningen till att det är forntiden och inte stenåldern som utgör vår äldsta historiska epok är att skrivkonsten uppfanns då för omkring 5000 år sedan (ca 3200 f.Kr). Det är nämligen först i samband med skrivkonstens uppkomst som våra historiker börjar få skriftliga källor att utgå från. Vi vet därför mycket mer om forntidens människor än om de som levde tidigare på stenåldern. Inom historievetenskapen utgörs därför all "historisk tid" av den tid då det finns skriftliga källor bevarade. Tiden innan dess kallas "förhistorisk tid". (Läs mer om historievetenskap i avsnitten om historia och historieforskning.)

Orsaker till högkulturernas uppkomst

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

En enkel definition av vad som kännetecknar en högkultur:

 • Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning
  Jordbruket måste producera ett överskott av mat så att folk kan ägna sig åt andra sysselsättningar som t.ex. hantverk och handel. En viktig förutsättning för detta var tillgången till stora vattendrag som kunde användas för både odling och transporter. De första högkulturerna uppstod därmed i bördiga områden längs med stora floder. De kallas därför ofta för flodkulturer.
 • En styrande centralmakt
  För att arbetsfördelning i ett större samhälle ska fungera effektivt måste den ledas av någon form av centralmakt, alltså några som bestämmer och som styr produktionen. Detta behövs för att resurserna ska utnyttjas bättre och komma fler människor till nytta och få samhället att utvecklas. Samma sak gäller även i dagens samhälle.

  Centralmakten måste kräva in skatt av folket som används till att organisera och administrera samhället. Det är bland annat viktigt att se till att handeln fungerar och att det finns lagar och regler som bestämmer vad som ska göras och vad som inte är tillåtet att göra. Folket måste också ha militärt beskydd.

  Därutöver behövs ett utvecklat skriftspråk för att organisera och administrera samhället. Det är också viktigt att kunna färdas enkelt och snabbt så att "riket" kan hållas samman lättare. Floder och andra vattendrag var därför av central betydelse för de första högkulturerna.

  Centralmakten kunde bestå av en kung (monarki), präster (teokrati) eller en samhällsgrupp (aristokrati).
   
 • En gemensam kultur
  Förenklat kan man säga att kultur fungerar som ett sammanhållande kitt i samhället - då som nu. Men låt oss hålla oss till forntidens kultur. För att centralmakten skulle bli legitimerad av folket var det viktigt att ha en gemensam kultur i samhället. Detta innefattade framförallt en religion som förklarade världen och berättade om vilka gudar som styrde över människorna. I kulturen/religionen framgick ofta vilka grupper som skulle styra samhället och varför folket måste lyda.

  Vid sidan av religion och andra seder och bruk var det viktigt med ett gemensamt språk.

Förutsättningarna för att högkulturerna kunde uppstå bestod som vi sett av många olika faktorer som var tätt sammanlänkade med varandra. Allt detta bidrog till uppkomsten av städer som senare utvecklades till stora riken.

Genom handeln spreds inflytandet från Mellanösterns högkulturer till östra Medelhavets stränder. De första europeiska högkulturerna växte fram på Kreta och i Mykene under det andra årtusendet f.Kr. Efter 1000-talet f.Kr dominerades Medelhavshandeln av fenicierna, som bland annat utvecklade ett ljudalfabet med 22 tecken. Under samma tid spreds användningen av järn i Medelhavsområdet.

Antiken - Europas forntid

Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Medelhavet hade mycket stor betydelse för antikens handel. Som innanhav gav de omgivande landmassorna skydd mot de värsta vindarna. Medelhavet var därför relativt lugnt att färdas på och gav möjlighet till billig och snabb sjötrafik över ett stort geografiskt område. Detta gynnade den urbana, ekonomiska, tekniska och kulturella utvecklingen för folken som bodde längs med kusterna som ofta låg steget före sina jordbrukande grannar i inlandet.

Antikens grekiska och romerska kulturer har haft stor betydelse för Europas efterföljande historia och kulturarv. Arvet från antiken märks inte minst inom ämnen som litteratur, filosofi, konst, rättsväsende, politik, arkitektur och matematik. Det var också under antiken som kristendomen uppkom i Mellanöstern och började spridas till Europa.
 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Bra Böckers Lexikon 2000, del 1, Bokförlaget Bra Böcker, 1995

Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet

Lättsmält inspiration

Vid de stora floderna

Floder har alltid lockat människor. Mest de stora, breda som flyter i sakta mak genom slättland. På dem har man vågat sig ut i bräckliga farkoster. De har givit vatten till människor och ofta även till åkrarna. Där har man fiskat. På dem har man färdats till andra boplatser för att byta varor. Floderna har varit den säkraste vägen in i okänt land. De som först bosatte sig utefter en flod var nära släkt, talade samma språk och höll samman. Så uppstod byar och städer.

Varje flod lever sitt eget liv. Ibland snålar den på vattnet. Ibland svämmar den över sina bräddar. Då tvingar den människorna att samarbeta, att organisera sig. De bygger dammar och kanaler för att bevattna åkrarna.

Floder som var givmilda med vatten hjälpte bönderna till rika skördar och välstånd. Fler munnar kan mättas och folkmängden ökar. Då kan inte alla vara bönder. Många andra yrken behövs, snickare, smeder, djurskötare, skrivare, räknemästare, kloka ledare. Vid de stora floderna uppstår stater. Ungefär så kan det ha börjat.

Säd odlades först i Mindre Asien. Sädeskornen maldes för hand mellan stenar. Det var ett tungt arbete, så det fick slavinnorna sköta. Mindre Asien är bergigt och där rinner många raska floder. Vid en av dem levde för några tusen år sedan den okände uppfinnaren av vattenhjulet. Att den skulle dra en kvarn är ju klart. En grekisk skald som ömmade för de malande slavinnorna, fick se vattenkvarnen. Han blev förtjust och skrev en dikt om den. I dikten fick han med både åkerbrukets gudinna Demeter och nymferna, kvinnliga väsen som bodde i bäckar och källor.
    
    Släng nu O flickor den kvarn, som fyllt era dagar med plåga!
    Sov fastän tupparna gal och gryningen redan är inne!
    Nu har Demeter befallt, att nymfer tar över er möda.
    Vattendemoner i mängd ska flinkt löpa fram över hjulet.
    Axlarna knarrande vrids och kuggarna hittar varandra,
    stenarna lätt, fastän tunga, snurrar och mjöl blir av säden.
    Åter vi njuter - som förr i människans gyllne ungdom –
    utan slit och släp Demeters ljuvliga frukter.


Den okände skalden såg in i framtiden. Forsar och fall skulle befria människan från mycket slit och släp. Men han kunde inte förutse, att de också skulle ge oss elektriciteten.


Av: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9


Bild: SO-rummet.se
Tidslinje över antiken 700 f.Kr - 500 e.Kr.

Ladda ner en högupplöst version av tidslinjen >
SO-rummets material får givetvis användas i skolan, men uppge alltid källan.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När brukar man säga att forntiden börjar och varför upphör stenåldern just då?
   
 2. Vilka tre förutsättningar var extra viktiga för att högkulturerna kunde uppstå. Förklara kortfattat alla tre. (Se orsaker.)
   
 3. När börjar och slutar antiken? Varför har man delat in perioden så?
   
 4. Varför var Medelhavet viktigt för antikens handel?

Ta reda på:

 1. Vilka var antikens sju underverk?

Diskutera:

 1. Varför började städer först växa fram längs med floder?
   
 2. Varför börjar människor samarbeta?
   
 3. Vilka är de viktigaste uppfinningarna och förändringarna i människans utveckling?
   
 4. Jordbrukssamhället hade behov av många regler när människorna blev bofasta. Varför behövdes fler regler och hur löste man det? Ge exempel på viktiga regler som behövdes för att samhället skulle fungera.
   
 5. Jämför livet i ett läger med jägare på stenåldern och livet i en stad i en högkultur i Mellanöstern. Nämn några stora skillnader. Vad jobbar folk med och vilka bestämmer? Var skulle du helst ha velat leva?

Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.

Anledningen till att det är forntiden och inte stenåldern som utgör vår äldsta historiska epok är att skrivkonsten uppfanns då för omkring 5000 år sedan (ca 3200 f.Kr). Det är nämligen först i samband med skrivkonstens uppkomst som våra historiker börjar få skriftliga källor att utgå från. Vi vet därför mycket mer om forntidens människor än om de som levde tidigare på stenåldern. Inom historievetenskapen utgörs därför all "historisk tid" av den tid då det finns skriftliga källor bevarade. Tiden innan dess kallas "förhistorisk tid". (Läs mer om historievetenskap i avsnitten om historia och historieforskning.)

Orsaker till högkulturernas uppkomst

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Forntiden och antiken

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som betraktades som en gud.

Kinas turbulenta äldsta historia och vägen fram till Kinas enande.

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade och svårt att hålla ihop.

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk kultur.

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt var staden Rom i Italien.

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Folkvandringstiden (350-600) utgör en övergång i Europas historia från antiken till medeltiden då många folkgrupper vandrade till nya bosättningsområden.

Länkar om Forntiden och antiken

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta historia. Det finns bl.a....

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr) och yngre stenåldern (ca...

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna som hör till den.

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).