M
Kategori
Karta

Frankrikes historia

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

ANNONS

ANNONS

Förhistorisk tid

För omkring 100 000 år sedan kom neandertalmänniskan till det område som i dag utgör Frankrike och gravar från den tiden har påträffats i Périgord (departementet Dordogne) i sydväst.

Cro Magnon, den nuvarande människan, anses ha uppenbarat sig för 35 000 år sedan, och de har lämnat sina märkligaste spår i form av sublima grottmålningar i bland annat Lascaux-grottan i Dordogne för cirka 17 000 år sedan.

Under romersk kontroll

För många fransmän börjar dock historien med gallerna, som var ett keltiskt folk som cirka 1000 f Kr vandrade över Rhen från det nuvarande Sydtyskland. Gallerna organiserade emellertid aldrig någon sammanhållen stat på fransk mark. Så småningom kom romarriket att sträcka ut sitt välde över Gallien. År 122 f Kr hade romarna upprättat ett härläger i det nuvarande Aix-en-Provence, vilket blev inledningen till 500 år av romersk dominans.

Medeltidens Frankrike

Efter de stora folkvandringarna och romarrikets fall var Frankrike på 400-talet delat mellan västgoter, burgunder, franker och alemanner. I början av 500-talet lades grunden till ett frankiskt storrike, men detta utvecklades aldrig till någon enhetlig statsbildning. Detta rike nådde sin höjdpunkt under den så kallade karolingska dynastin (751–987) då det sträckte sig från Pyrenéerna i söder till Nordsjön i norr. Det karolingska väldet föll samman efter Karl den stores son Ludvigs död, då riket delades mellan dennes söner. Dess västliga del kom så småningom att bli Frankrike.

År 987 valdes Hugo Capet – en furste med bas i Parisområdet – efter ett sekel av oavbrutna inbördeskrig till frankisk kung. Landet var dock uppsplittrat både politiskt och territoriellt. Mellan år 1000 och 1500 pågick ständiga strider mellan olika feodala furstar vilket långsamt ledde till att ätten Capet utvidgade sin maktbas och stärkte kungamakten. Under denna tid överbryggades klyftan mellan landets norra och södra delar. Det var också en blomstringstid både ekonomiskt och kulturellt.

På 1200-talet blev frankernas kung officiellt kung av Frankrike men det var först i början av 1300-talet som man började tala om en fransk nation. Vid denna tid tillhörde betydande delar av det som i dag är Frankrike England, bland annat området i sydväst kring Bordeaux och området i norr kring Calais. När den engelske kungen 1337 gjorde anspråk på den franska kronan utbröt det hundraåriga kriget (1337–1453) mellan länderna. Under kampen mot engelsmännen började en fransk nationalkänsla att formas.

ANNONS

ANNONS

1500-talet – religionskrig

I mitten av 1400-talet återerövrades Bordeaux och i slutet av århundradet införlivades Bretagne med Frankrike. Omkring 50 år senare återtogs de delar i norr som fram till dess hade hållits av engelsmännen. Ändå var kungarikets enhet hotad under en stor del av 1500-talet. Inte minst under religionskrigen under seklets andra hälft, då konflikterna växte mellan de protestantiska hugenotterna och katolikerna. Det rörde sig inte bara om en kamp om religionen utan än mer om vilken grupp som skulle styra landet. Religionskampen slutade med seger för katolikerna men freden, genom ediktet i Nantes 1598, skedde i form av en kompromiss som inte bara gav protestanterna rätt att utöva sin tro i vissa delar av landet. De fick även ansvar för försvaret där.

Under kardinal Richelieu, förste minister från 1624, återställdes den centrala maktens auktoritet och protestanternas militära makt krossades. Richelieu kunde sedan under det trettioåriga kriget i Europa (1618–1648) inrikta sig på Frankrikes stormaktspolitiska ambitioner. Frankrike gav sig in i kampen om Den nya världen, Amerika, genom att ockupera några öar i Västindien och fullfölja koloniseringen av Kanada.

1700-talet – Europas stormakt

När Ludvig XIV, ”solkungen”, avled 1715 var han ledare för Europas mäktigaste stat. Statens auktoritet var starkare än någonsin. Hovlivet i Versailles och fransk kultur var mönsterbildande i hela Europa.

Men mot slutet av 1700-talet befann sig Frankrike i en samhällelig kris. Kungliga utsvävningar och kostsamma krig hade framkallat en stor ekonomisk kris. Samhällssystemet gynnade en liten privilegierad elit, samtidigt som bönderna saknade politiska rättigheter och var livegna, det vill säga de tvingades att arbeta för en godsherre och hade inte rätt att flytta. Även den växande borgar- och medelklassen var utestängd från all politisk makt. Men handelns och industrins framväxt höll på att radikalt stöpa om samhället. I detta klimat spirade nya värderingar om individens möjligheter. Det gamla samhällets ideal, där en kung som Guds representant på jorden regerade med oinskränkt makt, hade underminerats. Redan på 1600-talet hade filosofen René Descartes pekat på möjligheten att med vetenskapen behärska naturen. Dessa tankar fördes vidare av 1700-talets upplysningsfilosofer. Tänkare som Denis Diderot, François de Voltaire och Jean-Jacques Rousseau ville på alla områden ersätta despotism och tron på en gudomlig makt med tron på det mänskliga förnuftets obegränsade möjligheter, där politisk och ekonomisk frihet bara kunde stimulera framstegen.

ANNONS

ANNONS

1789 – revolution

En snabb folkökning under 1700-talets andra hälft gjorde att den föråldrade samhällsstrukturen bågnade. Trots att centralmakten hade stärkts och landet moderniserats under 1600-talet var den nationella enheten långt ifrån självklar. Inom landet fanns mängder av inre tullgränser och skilda vikt- och måttsystem. Förvirring och oordning kännetecknade administrationen. Detta banade väg för franska revolutionen, det samlade namnet för händelserna 1789–1799 då landets sociala, politiska, juridiska och religiösa struktur förändrades på ett omvälvande sätt. Revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap skulle för lång tid påverka politiken inte bara i Frankrike utan i hela världen.

Den ekonomiska krisen utlöste revolten. Aristokratins motstånd mot ett förslag om att adel och präster skulle beskattas samt mot att ge nya samhällsskikt ökat inflytande omintetgjorde alla försök att hitta en kompromiss. Den 14 juli 1789 stormades Bastiljen, en fästning i Paris som användes som fängelse. Denna händelse har blivit en symbol för det folkliga upproret mot kungamakten. Bönder och borgare bildade tillsammans med prästerskapet en ny konstituerande församling som avskaffade livegenskapen och aristokratins privilegier.

Den 26 augusti 1789 utfärdades förklaringen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, där allas likhet inför lagen, en regering som representerar medborgarna, yttrandefrihet och privat äganderätt slogs fast. Kung Ludvig XVI fanns fortfarande kvar som maktfaktor men försöken att finna en kompromiss mellan kungamakten och den nya nationalförsamlingen visade sig omöjliga. Efterhand gick revolutionärerna allt hårdare fram. 1792 avskaffades monarkin och i januari 1793 avrättades kung¬en. Denna första republik visade sig vara fylld av inre motsättningar och för svag för att överleva. Det var skräckväldets år med stor oro i landet, då även många av revolutionens mest framträdande gestalter avrättades. Nya finansiella och sociala kriser samt krig följde under de närmaste åren och gav näring åt en längtan efter stabilitet och en stark regering.

1799 – Napoleon Bonaparte

I det läget kom generalen Napoleon Bonapartes statskupp 1799. Hans omedelbara mål var att upprätta statens auktoritet i ett land i sönderfall. 1804 utropade han sig till kejsare. Napoleons 15-åriga regeringstid (1799–1814) präglades av en inre reformaktivitet där den centralism som ännu kännetecknar Frankrike förstärktes. Han omorganiserade finanser, administration och rättssystem och skapade en central byråkrati. Napoleons utrikespolitiska ambitioner resulterade i ett europeiskt storkrig som också skulle bli hans fall.

ANNONS

ANNONS

Efter stora framgångar inledningsvis visade det sig att Napoleon gapat över för mycket. 1814 tågade trupper från en koalition av europeiska makter in i Paris. Napoleon avsattes och ersattes med Ludvig XVIII, bror till den kung som avrättats 1793. Ett år senare var Napoleon tillbaka vid makten, men efter ”de hundra dagarna” slutade det hela med ett förödande nederlag för Napoleon 1815, i slaget mot britterna vid Waterloo söder om Bryssel.

1830 och 1848 – nya revolutioner

Efter Napoleons fall återinfördes monarkin och den period som kallas restaurationen inleddes. Men det handlade inte om en återgång till de förhållanden som rått före 1789. Kungens makt var visserligen stor men parlamentet kunde utöva viss kontroll. Personlig frihet och likhet inför lagen garanterades även om till exempel rösträtten var begränsad till män med en viss förmögenhet. De sociala och politiska spänningarna ökade för att kulminera när det 1830 såg ut som om kungamakten var beredd att omintetgöra revolutionens landvinningar. Än en gång avgjordes en politisk kris på Paris gator genom julirevolutionen 1830. Den nye kungen tvingades lova att han skulle följa en mer liberal författning. Det politiska lugn som uppnåddes skedde till priset av förtryck av dem som hyste mer radikala idéer. Till sist hade regimen helt förlorat sin legitimitet vilket utmynnade i revolutionen 1848 som bland annat ledde till upprättandet av en ny republikansk författning, ”den andra republiken”, och – för första gången i historien – rösträtt för alla män.

Det var under denna tid idén om en republik vann fotfäste bland fransmännen. Ändå slutade det hela med en blodig statskupp 1852 där Napoleons brorson Louis Napoleon tog makten och utropade sig själv till kejsare med namnet Napoleon III. Under hans tid vid makten genomfördes en generös sociallagstiftning och en betydande utbildningsreform. Att kejsardömet föll berodde på att Frankrike 1870 provocerade fram ett krig mot Preussen. Frankrike led ett svårt nederlag och förlorade Alsace-Lorraine. Kejsardömet ersattes med den ”tredje republiken”. Fram till sekelskiftet genomfördes en ekonomisk, finansiell och militär omorganisation.

Utbyggnaden av kolonialväldet i Asien och Afrika, som inletts under 1830-talet, fortsatte och Frankrike försökte bryta sin utrikespolitiska isolering genom allianser med Storbritannien och Ryssland. Samtidigt var Frankrike splittrat politiskt mellan monarkister, bonapartister och anhängare av republiken. Så småningom befästes en konservativ republik och kyrkans och kungaanhängarnas intressen trängdes tillbaka.

1914-1918 – revansch på Tyskland

I början av 1900-talet tillspetsades det internationella läget och speciellt spända var relationerna mellan Frankrike och TysklandFörsta världskriget (1914–1918) startade på Balkan, men de allianser som knutits mellan bland annat Frankrike och Ryssland ledde snart till att nästan hela Europa drogs in i kriget. Tyskarna besegrades och Frankrike hade därmed fått revansch för nederlaget 1870 och även återfått Alsace och Lorraine. Men priset var högt; 1,3 miljoner stupade. Återuppbyggnaden gick dock relativt fort. Redan 1924 hade industriproduktionen uppnått förkrigsnivån. Men ekonomiskt var Frankrike ännu svagt. En stor och ineffektiv jordbrukssektor hade överlevt. Industrin dominerades av småföretag som ofta var ålderdomligt utrustade. Frankrike var också ett samhälle med stora sociala klyftor.

ANNONS

ANNONS

1919-1945 - mellankrigstiden och andra världskriget

1930-talets ekonomiska depression slog hårt med snabbt växande arbetslöshet. Samma årtionde gick vänstern, socialister och kommunister, framåt i flera val. 1936 kom Folkfrontsregeringen, en koalition mellan socialister och ett borgerligt vänsterparti med stöd av kommunisterna, till makten efter att ha utlovat sociala reformer. Lönehöjningar, 40-timmarsvecka och två veckors semester genomfördes men redan efter två år föll regeringen på inre splittring och motstånd från konservativt håll.

Europa gick mot ett nytt krig. I Frankrike mindes man första världskrigets förödelse. Regeringen försökte blidka nazisterna genom eftergifter. Många såg också Sovjetunionen som ett större hot än Nazityskland. Stora summor hade satsats på försvaret under 1930-talet men när det tyska angreppet kom den 10 maj 1940 visade det sig att de franska trupperna var dåligt tränade, att militärledningen var obeslutsam, att de taktiska riktlinjerna var felaktiga och att flygvapnet var illa utrustat.

Sammanbrottet inför Hitlers pansarstyrkor var snabbt och brutalt. På fem veckor förlorade fransmännen 92 000 man och tyskarna tog 1,8 miljoner krigsfångar. 1940–1944 var norra och västra Frankrike ockuperat av tyska trupper. Resten av landet samt kolonierna i Asien och Afrika styrdes av en regim med säte i staden Vichy i landets centrala delar. Vichyregimen samarbetade med nazisterna. Från juni 1940 ledde generalen Charles de Gaulle en motståndsrörelse, först från London och sedan, efter de allierades landstigning i Nordafrika hösten 1942, från Alger. Så småningom började motståndsrörelsen agera på fransk mark. de Gaulle lyckades vid krigsslutet inte bara kontrollera motståndsrörelsen, där en betydande del var kommunistisk, utan även få Frankrike inkluderat bland krigets segrarmakter.

Läs i Landguiden om Frankrikes historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 


Läs mer om

Sidan uppdaterad: 29 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Frankrikes historia

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

av: Göran Tivenius
2023-10-09

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var jude, anklagades för att ha överlämnat hemliga handlingar från den franska generalstaben till den tyske militärattachén i Paris. Krigsrätten dömde Dreyfus till degradering och livstids deportering till den beryktade Djävulsön, strax utanför straffkolonin Franska Guyanas kust. Dreyfusaffären kom att kasta sin skugga över Frankrikes historia långt fram i tiden...

+ Läs mer

S

Kolonierna - en god affär?

av: Jan-Olof Fallström
2022-10-17

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är klart, lika klart som att vinsten "betalades" av de ursprungliga invånarna i de erövrade landområdena. Var kolonialismen även en god affär för de europeiska moderländerna? Det är inte så alldeles lätt att svara på den frågan. Allt beror på vilka beräkningsgrunder man vill använda. För det första - vad är moderlandet? Är det staten, folket eller bara de som satsade pengar i kolonierna? För det andra - hur ska man rätt värdera alla insatser från ömse håll? För det tredje och svåraste - hur skulle det ha sett ut om man inte haft kolonier?

+ Läs mer

S

Upplysningens idéer spreds i Paris salonger

av: Torbjörn Nilsson
2022-09-14

Få epoker i historien har en sådan strålglans som upplysningstiden under 1700-talet. Överallt (åtminstone i delar av Europa) talade man (åtminstone de intellektuella) om ”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”, som filosofen Immanuel Kant uttryckte det. Bort med myter och mystik, in med framsteg och förnuft! Så löd fältropet från upplysningens huvudstad Paris, dit andra länders tänkare vallfärdade för att ta del av den nya läran...

+ Läs mer

S

Christine de Pizan - den första feministen

av: Stefan Högberg
2022-03-30

Christine de Pizan fick en bättre utbildning än de flesta flickor på 1300-talet. När hennes make dog och hon hamnade på bar backe, kunde hon försörja sin familj genom att skriva, och hon skrev kontroversiellt. Hon blev snart en framgångsrik författare. Men medeltidens kulturetablissemang hade sällan sett en populär kvinnlig författare förut. Christine de Pizan hade givit sig in på manligt territorium och det var inte lätt att korsa genusgränser under senmedeltiden. Christine hade dessutom ett och annat att säga om hur kvinnor brukade framställdes i litteraturen. Detta skulle leda till friktion...

+ Läs mer

L

Jeanne d'Arc - bondflickan som sadlade om till krigare

av: Lars Hildingson
2022-02-09

Jeanne d'Arc är troligtvis Frankrikes mest kända kvinna genom tiderna. Idag är hon sedan länge helgonförklarad och en av Frankrikes viktigaste nationalsymboler. Hennes korta levnadsbana är både fascinerande och spännande, men samtidigt tragisk. Hon blev en viktig fransk symbol redan under sin livstid, känd som jungfrun från Orléans - flickan som sadlade om till härförare och med Guds hjälp bidrog till att besegra engelsmännen på slagfältet under hundraårskriget. Jeanne d'Arc trodde att hon hade en stor uppgift, och för den var hon beredd att offra allt...

+ Läs mer

M

Slaget vid Poitiers 732 - vad hände egentligen?

av: Jan-Olof Fallström
2021-10-27

"Karl Martell stod emellertid redo att med sina franker ta emot den fruktade stöten av Österns skaror... Vid Poitiers år 732 kastade Karl sig i vägen för den frambrusande stormfloden... Västerlandet var räddat, och en slutlig gräns satt för den muhammedanska expansionen." Mer eller mindre varierat stod det ofta förr så här i historieböckerna om slaget vid Poitiers 732. Ibland tog man i och skrev att "Europas öde" avgjordes där. För att det påståendet skulle stämma borde alltså muslimerna planerat ett stort erövringståg i västra Europa. Hur var det egentligen med den saken?

+ Läs mer

Podcast om Frankrikes historia

SO-rummet podcast icon
M

Franska revolutionens orsaker

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om franska revolutionens orsaker. Vad är en revolution? Vilka orsaker låg bakom franska revolutionen? Här berättas bland annat om upplysningens idéer, franska krig och höjda skatter, om ståndssamhället och hur tredje ståndet krävde rättigheter.

+ Läs mer

Länkar om Frankrikes historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Feodalismen

Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

Hi
Riddare

Riddare och riddarordnar

Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden,...

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi

Napoleontiden

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Frankrikes geografi

Geografi med fokus på Frankrike. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Frankrikes geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Frankrike

Aktuell samhällsfakta om Frankrike. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Kelter

Kelter

Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av...

Hi
Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc (1412-1431) var en starkt religiös fransk bonddotter som bidrog till att vända den...

Hi
Bågskyttar

Hundraårskriget

Hundraårskriget, det längsta kriget i världshistorien, var ett krig mellan England och Frankrike...

Hi
Paris

Paris

Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta)....

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Kejsaren

Karl den store

Karl I (ca 742-814), mera känd som Karl den store, var från år 768 kung över frankerna och kröntes...

Hi
Napoleon under ryska fälttåget.

Napoleonkrigen

Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

Hi
Sjöslag

Sjuårskriget

Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan...

Hi
Ryskt artilleri

Krimkriget

Krimkriget (1853-1856) utkämpades huvudsakligen på den ryska halvön Krim i Svarta havet mellan...

Hi
Porträtt

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare...

Hi
Porträtt

Ludvig XIV

Ludvig XIV (1638-1715), kallad Solkungen, är en av Frankrikes mest kända kungar genom tiderna och...

Hi
Strider

Spanska tronföljdskriget

Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714...

Hi
Porträtt

Marie Antoinette

Marie Antoinette (1755-1793) föddes i Österrike och kom som 14-årig prinsessa till Versailles i...

Hi
Karta

Vichyregimen

Vichyregimen var en tyskvänlig fransk regering som samarbetade med nazisterna efter Hitlers...

Hi
Landstigning

D-dagen

Den 6 juni 1944 lyckades de allierade västmakterna landstiga i Normandie i norra Frankrike....

Hi
karta

Suezkrisen

Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president...

Hi
strid

Slaget vid Hastings

Slaget vid Hastings i södra England ägde rum den 14 oktober 1066, ett par veckor efter att hertig...

Hi
Bild saknas

Slaget vid Somme

Slaget vid Somme utspelade sig mellan 1 juli och 18 november 1916 vid floden Somme i Frankrike....

Hi
Bild saknas

Slaget vid Verdun

Slaget vid Verdun utspelade sig mellan 21 februari och 18 december 1916 vid staden Verdun i östra...

Hi
Napoleon

Slaget vid Waterloo

Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815 i Belgien och utkämpades mellan Napoleon och hans...

Hi
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären

1894 blev fransmannen Alfred Dreyfus, en judisk officer, oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus...

Hi
Porträtt

Ludvig XVI

Ludvig XVI (1754-1793) var kung av Frankrike 1774-1792. Han gifte sig vid 16 års ålder med den 14...

Hi
Porträtt

Marie Curie

Marie Curie är en av världens mest kända vetenskapspersoner. Hon är den enda kvinnan som har fått...

Hi
Stormningen av bastillien.

Franska revolutionens orsaker

Franska revolutionen 1789 är en av de mest omdiskuterade händelserna i världshistorien och det...

Hi
giljotin

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...

Hi
Porträtt

Louis Pasteur

Louis Pasteur (1822-1895) var en fransk kemist och mikrobiolog som gjorde banbrytande insatser inom...

Hi
De Gaulle

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle föddes 1890 i den franska staden Lille. Pappan var rektor och båda föräldrarna...

Hi
Bismarck och Napoleon III

Fransk-tyska kriget

Fransk-tyska kriget utkämpades 1870-1871 mellan Frankrike och det Nordtyska förbundet under ledning...