Frankrikes historia

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

Förhistorisk tid

För omkring 100 000 år sedan kom neandertalmänniskan till det område som i dag utgör Frankrike och gravar från den tiden har påträffats i Périgord (departementet Dordogne) i sydväst.

Cro Magnon, den nuvarande människan, anses ha uppenbarat sig för 35 000 år sedan, och de har lämnat sina märkligaste spår i form av sublima grottmålningar i bland annat Lascaux-grottan i Dordogne för cirka 17 000 år sedan.

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

Förhistorisk tid

För omkring 100 000 år sedan kom neandertalmänniskan till det område som i dag utgör Frankrike och gravar från den tiden har påträffats i Périgord (departementet Dordogne) i sydväst.

Cro Magnon, den nuvarande människan, anses ha uppenbarat sig för 35 000 år sedan, och de har lämnat sina märkligaste spår i form av sublima grottmålningar i bland annat Lascaux-grottan i Dordogne för cirka 17 000 år sedan.

ANNONS

ANNONS

Under romersk kontroll

För många fransmän börjar dock historien med gallerna, som var ett keltiskt folk som cirka 1000 f Kr vandrade över Rhen från det nuvarande Sydtyskland. Gallerna organiserade emellertid aldrig någon sammanhållen stat på fransk mark. Så småningom kom romarriket att sträcka ut sitt välde över Gallien. År 122 f Kr hade romarna upprättat ett härläger i det nuvarande Aix-en-Provence, vilket blev inledningen till 500 år av romersk dominans.

Medeltidens Frankrike

Efter de stora folkvandringarna och romarrikets fall var Frankrike på 400-talet delat mellan västgoter, burgunder, franker och alemanner. I början av 500-talet lades grunden till ett frankiskt storrike, men detta utvecklades aldrig till någon enhetlig statsbildning. Detta rike nådde sin höjdpunkt under den så kallade karolingska dynastin (751–987) då det sträckte sig från Pyrenéerna i söder till Nordsjön i norr. Det karolingska väldet föll samman efter Karl den stores son Ludvigs död, då riket delades mellan dennes söner. Dess västliga del kom så småningom att bli Frankrike.

År 987 valdes Hugo Capet – en furste med bas i Parisområdet – efter ett sekel av oavbrutna inbördeskrig till frankisk kung. Landet var dock uppsplittrat både politiskt och territoriellt. Mellan år 1000 och 1500 pågick ständiga strider mellan olika feodala furstar vilket långsamt ledde till att ätten Capet utvidgade sin maktbas och stärkte kungamakten. Under denna tid överbryggades klyftan mellan landets norra och södra delar. Det var också en blomstringstid både ekonomiskt och kulturellt.

På 1200-talet blev frankernas kung officiellt kung av Frankrike men det var först i början av 1300-talet som man började tala om en fransk nation. Vid denna tid tillhörde betydande delar av det som i dag är Frankrike England, bland annat området i sydväst kring Bordeaux och området i norr kring Calais. När den engelske kungen 1337 gjorde anspråk på den franska kronan utbröt det hundraåriga kriget (1337–1453) mellan länderna. Under kampen mot engelsmännen började en fransk nationalkänsla att formas.

1500-talet – religionskrig

I mitten av 1400-talet återerövrades Bordeaux och i slutet av århundradet införlivades Bretagne med Frankrike. Omkring 50 år senare återtogs de delar i norr som fram till dess hade hållits av engelsmännen. Ändå var kungarikets enhet hotad under en stor del av 1500-talet. Inte minst under religionskrigen under seklets andra hälft, då konflikterna växte mellan de protestantiska hugenotterna och katolikerna. Det rörde sig inte bara om en kamp om religionen utan än mer om vilken grupp som skulle styra landet. Religionskampen slutade med seger för katolikerna men freden, genom ediktet i Nantes 1598, skedde i form av en kompromiss som inte bara gav protestanterna rätt att utöva sin tro i vissa delar av landet. De fick även ansvar för försvaret där.

Under kardinal Richelieu, förste minister från 1624, återställdes den centrala maktens auktoritet och protestanternas militära makt krossades. Richelieu kunde sedan under det trettioåriga kriget i Europa (1618–1648) inrikta sig på Frankrikes stormaktspolitiska ambitioner. Frankrike gav sig in i kampen om Den nya världen, Amerika, genom att ockupera några öar i Västindien och fullfölja koloniseringen av Kanada.

1700-talet – Europas stormakt

När Ludvig XIV, ”solkungen”, avled 1715 var han ledare för Europas mäktigaste stat. Statens auktoritet var starkare än någonsin. Hovlivet i Versailles och fransk kultur var mönsterbildande i hela Europa.

Men mot slutet av 1700-talet befann sig Frankrike i en samhällelig kris. Kungliga utsvävningar och kostsamma krig hade framkallat en stor ekonomisk kris. Samhällssystemet gynnade en liten privilegierad elit, samtidigt som bönderna saknade politiska rättigheter och var livegna, det vill säga de tvingades att arbeta för en godsherre och hade inte rätt att flytta. Även den växande borgar- och medelklassen var utestängd från all politisk makt. Men handelns och industrins framväxt höll på att radikalt stöpa om samhället. I detta klimat spirade nya värderingar om individens möjligheter. Det gamla samhällets ideal, där en kung som Guds representant på jorden regerade med oinskränkt makt, hade underminerats. Redan på 1600-talet hade filosofen René Descartes pekat på möjligheten att med vetenskapen behärska naturen. Dessa tankar fördes vidare av 1700-talets upplysningsfilosofer. Tänkare som Denis Diderot, François de Voltaire och Jean-Jacques Rousseau ville på alla områden ersätta despotism och tron på en gudomlig makt med tron på det mänskliga förnuftets obegränsade möjligheter, där politisk och ekonomisk frihet bara kunde stimulera framstegen.

1789 – revolution

En snabb folkökning under 1700-talets andra hälft gjorde att den föråldrade samhällsstrukturen bågnade. Trots att centralmakten hade stärkts och landet moderniserats under 1600-talet var den nationella enheten långt ifrån självklar. Inom landet fanns mängder av inre tullgränser och skilda vikt- och måttsystem. Förvirring och oordning kännetecknade administrationen. Detta banade väg för franska revolutionen, det samlade namnet för händelserna 1789–1799 då landets sociala, politiska, juridiska och religiösa struktur förändrades på ett omvälvande sätt. Revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap skulle för lång tid påverka politiken inte bara i Frankrike utan i hela världen.

Den ekonomiska krisen utlöste revolten. Aristokratins motstånd mot ett förslag om att adel och präster skulle beskattas samt mot att ge nya samhällsskikt ökat inflytande omintetgjorde alla försök att hitta en kompromiss. Den 14 juli 1789 stormades Bastiljen, en fästning i Paris som användes som fängelse. Denna händelse har blivit en symbol för det folkliga upproret mot kungamakten. Bönder och borgare bildade tillsammans med prästerskapet en ny konstituerande församling som avskaffade livegenskapen och aristokratins privilegier.

Den 26 augusti 1789 utfärdades förklaringen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, där allas likhet inför lagen, en regering som representerar medborgarna, yttrandefrihet och privat äganderätt slogs fast. Kung Ludvig XVI fanns fortfarande kvar som maktfaktor men försöken att finna en kompromiss mellan kungamakten och den nya nationalförsamlingen visade sig omöjliga. Efterhand gick revolutionärerna allt hårdare fram. 1792 avskaffades monarkin och i januari 1793 avrättades kung¬en. Denna första republik visade sig vara fylld av inre motsättningar och för svag för att överleva. Det var skräckväldets år med stor oro i landet, då även många av revolutionens mest framträdande gestalter avrättades. Nya finansiella och sociala kriser samt krig följde under de närmaste åren och gav näring åt en längtan efter stabilitet och en stark regering.

1799 – Napoleon Bonaparte

I det läget kom generalen Napoleon Bonapartes statskupp 1799. Hans omedelbara mål var att upprätta statens auktoritet i ett land i sönderfall. 1804 utropade han sig till kejsare. Napoleons 15-åriga regeringstid (1799–1814) präglades av en inre reformaktivitet där den centralism som ännu kännetecknar Frankrike förstärktes. Han omorganiserade finanser, administration och rättssystem och skapade en central byråkrati. Napoleons utrikespolitiska ambitioner resulterade i ett europeiskt storkrig som också skulle bli hans fall.

Efter stora framgångar inledningsvis visade det sig att Napoleon gapat över för mycket. 1814 tågade trupper från en koalition av europeiska makter in i Paris. Napoleon avsattes och ersattes med Ludvig XVIII, bror till den kung som avrättats 1793. Ett år senare var Napoleon tillbaka vid makten, men efter ”de hundra dagarna” slutade det hela med ett förödande nederlag för Napoleon 1815, i slaget mot britterna vid Waterloo söder om Bryssel.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  1830 och 1848 – nya revolutioner

  Efter Napoleons fall återinfördes monarkin och den period som kallas restaurationen inleddes. Men det handlade inte om en återgång till de förhållanden som rått före 1789. Kungens makt var visserligen stor men parlamentet kunde utöva viss kontroll. Personlig frihet och likhet inför lagen garanterades även om till exempel rösträtten var begränsad till män med en viss förmögenhet. De sociala och politiska spänningarna ökade för att kulminera när det 1830 såg ut som om kungamakten var beredd att omintetgöra revolutionens landvinningar. Än en gång avgjordes en politisk kris på Paris gator genom julirevolutionen 1830. Den nye kungen tvingades lova att han skulle följa en mer liberal författning. Det politiska lugn som uppnåddes skedde till priset av förtryck av dem som hyste mer radikala idéer. Till sist hade regimen helt förlorat sin legitimitet vilket utmynnade i revolutionen 1848 som bland annat ledde till upprättandet av en ny republikansk författning, ”den andra republiken”, och – för första gången i historien – rösträtt för alla män.

  Det var under denna tid idén om en republik vann fotfäste bland fransmännen. Ändå slutade det hela med en blodig statskupp 1852 där Napoleons brorson Louis Napoleon tog makten och utropade sig själv till kejsare med namnet Napoleon III. Under hans tid vid makten genomfördes en generös sociallagstiftning och en betydande utbildningsreform. Att kejsardömet föll berodde på att Frankrike 1870 provocerade fram ett krig mot Preussen. Frankrike led ett svårt nederlag och förlorade Alsace-Lorraine. Kejsardömet ersattes med den ”tredje republiken”. Fram till sekelskiftet genomfördes en ekonomisk, finansiell och militär omorganisation.

  Utbyggnaden av kolonialväldet i Asien och Afrika, som inletts under 1830-talet, fortsatte och Frankrike försökte bryta sin utrikespolitiska isolering genom allianser med Storbritannien och Ryssland. Samtidigt var Frankrike splittrat politiskt mellan monarkister, bonapartister och anhängare av republiken. Så småningom befästes en konservativ republik och kyrkans och kungaanhängarnas intressen trängdes tillbaka.

  1914-1918 – revansch på Tyskland

  I början av 1900-talet tillspetsades det internationella läget och speciellt spända var relationerna mellan Frankrike och TysklandFörsta världskriget (1914–1918) startade på Balkan, men de allianser som knutits mellan bland annat Frankrike och Ryssland ledde snart till att nästan hela Europa drogs in i kriget. Tyskarna besegrades och Frankrike hade därmed fått revansch för nederlaget 1870 och även återfått Alsace och Lorraine. Men priset var högt; 1,3 miljoner stupade. Återuppbyggnaden gick dock relativt fort. Redan 1924 hade industriproduktionen uppnått förkrigsnivån. Men ekonomiskt var Frankrike ännu svagt. En stor och ineffektiv jordbrukssektor hade överlevt. Industrin dominerades av småföretag som ofta var ålderdomligt utrustade. Frankrike var också ett samhälle med stora sociala klyftor.

  1919-1945 - mellankrigstiden och andra världskriget

  1930-talets ekonomiska depression slog hårt med snabbt växande arbetslöshet. Samma årtionde gick vänstern, socialister och kommunister, framåt i flera val. 1936 kom Folkfrontsregeringen, en koalition mellan socialister och ett borgerligt vänsterparti med stöd av kommunisterna, till makten efter att ha utlovat sociala reformer. Lönehöjningar, 40-timmarsvecka och två veckors semester genomfördes men redan efter två år föll regeringen på inre splittring och motstånd från konservativt håll.

  Europa gick mot ett nytt krig. I Frankrike mindes man första världskrigets förödelse. Regeringen försökte blidka nazisterna genom eftergifter. Många såg också Sovjetunionen som ett större hot än Nazityskland. Stora summor hade satsats på försvaret under 1930-talet men när det tyska angreppet kom den 10 maj 1940 visade det sig att de franska trupperna var dåligt tränade, att militärledningen var obeslutsam, att de taktiska riktlinjerna var felaktiga och att flygvapnet var illa utrustat.

  Sammanbrottet inför Hitlers pansarstyrkor var snabbt och brutalt. På fem veckor förlorade fransmännen 92 000 man och tyskarna tog 1,8 miljoner krigsfångar. 1940–1944 var norra och västra Frankrike ockuperat av tyska trupper. Resten av landet samt kolonierna i Asien och Afrika styrdes av en regim med säte i staden Vichy i landets centrala delar. Vichyregimen samarbetade med nazisterna. Från juni 1940 ledde generalen Charles de Gaulle en motståndsrörelse, först från London och sedan, efter de allierades landstigning i Nordafrika hösten 1942, från Alger. Så småningom började motståndsrörelsen agera på fransk mark. de Gaulle lyckades vid krigsslutet inte bara kontrollera motståndsrörelsen, där en betydande del var kommunistisk, utan även få Frankrike inkluderat bland krigets segrarmakter.

  Läs i Landguiden om Frankrikes historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 13 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Artiklar om Frankrikes historia

  L

  Lätta fakta om Louvren

  av: Carsten Ryytty
  2019-06-29

  Louvren, beläget längs floden Seine i Paris, är Frankrikes och världens största och förnämsta konstmuseum. I Louvren finns drygt 460 000 konstverk från alla världsdelar och civilisationer, från forntiden och antiken till slutet av 1800-talet...

  + Läs mer

  M

  Revolutionen och det franska samhällets förändring

  av: Herman Lindqvist
  2019-06-27

  Den franska revolutionen omformade både det politiska och sociala landskapet i Frankrike. Många av dess idéer spreds sedan med de franska revolutionsarméerna och Napoleons arméer till resten av Europa. Revolutionen fick därför avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i Europa under 1800-talet och 1900-talet. I den här artikeln kan du läsa om de omvälvande förändringarna som ägde rum i det franska samhället under åren 1789-1799 och om arvet som finns kvar idag i Frankrike efter revolutionen...

  + Läs mer

  M

  Karl den store och den karolingiska renässansen

  av: Lars Hammarén
  2019-05-14

  Genom en skicklig erövringspolitik skapade Karl den store ett rike som innefattade stora delar av dagens västra Europa. I detta väldiga frankiska rike fungerade den kristna kulturen som ett sammanhållande kitt. Karl den store lät därför gynna kyrkan och genomförde flera stora kulturella reformer...

  + Läs mer

  M

  Louis Pasteur - mikrobiologins fader - revolutionerade medicinen

  av: Magnus Västerbro
  2018-08-24

  Louis Pasteur (1822-1895) var den franske kemisten vars upptäckter öppnade mikroorganismernas värld, vilket i sin tur ledde till historiens största medicinska genombrott...

  + Läs mer

  M

  Caesars erövring av Gallien

  av: Anders Bredhe
  2018-02-14

  Under 50-talet f.Kr bedrev Julius Caesar ett långvarigt krig i Gallien som resulterade i att området införlivades i romarriket. Detta fick stor betydelse för Caesar och romarriket, men var minst lika omvälvande för Gallien och därmed för dagens Frankrike. Varför erövrade Caesar Gallien och vad har det haft för betydelse för Frankrike?

  + Läs mer

  Podcast om Frankrikes historia

  SO-rummet podcast icon
  M

  Franska revolutionens orsaker

  av: Julia, Kristoffer och Mattias
  2015-11-04

  Julia, Mattias och Kristoffer pratar om franska revolutionens orsaker. Vad är en revolution? Vilka orsaker låg bakom franska revolutionen? Här berättas bland annat om upplysningens idéer, franska krig och höjda skatter, om ståndssamhället och hur tredje ståndet krävde rättigheter.

  + Läs mer

  Länkar om Frankrikes historia

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Medeltiden

  Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

  Feodalismen

  Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

  Riddare och riddarordnar

  Livet som riddare, riddarväsendet och de mest kända riddarordnarna under medeltiden. Här berättas om Tempelherreorden,...

  Nya tidens huvudlinjer

  Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

  Det långa 1800-talet

  Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

  Franska revolutionen

  Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

  Napoleontiden

  Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa...

  Det korta 1900-talet

  Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

  Första världskriget

  Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

  Andra världskriget

  Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

  Frankrikes geografi

  Geografi med fokus på Frankrike. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Frankrikes geografi ur olika...

  Fakta om Frankrike

  Aktuell samhällsfakta om Frankrike. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Relaterade taggar

  Kolonisation och kolonialism

  Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

  Kelter

  Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av...

  Jeanne d'Arc

  Jeanne d'Arc (1412-1431) var en starkt religiös fransk bonddotter som bidrog till att vända den...

  Hundraårskriget

  Hundraårskriget, det längsta kriget i världshistorien, var ett krig mellan England och Frankrike...

  Paris

  Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta)....

  EU:s historia

  1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

  Karl den store

  Karl I (ca 742-814), mera känd som Karl den store, var från år 768 kung över frankerna och kröntes...

  Napoleonkrigen

  Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

  Sjuårskriget

  Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan...

  Krimkriget

  Krimkriget (1853-1856) utkämpades huvudsakligen på den ryska halvön Krim i Svarta havet mellan...

  Napoleon Bonaparte

  Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare...

  Ludvig XIV

  Ludvig XIV (1638-1715), kallad Solkungen, är en av Frankrikes mest kända kungar genom tiderna och...

  Spanska tronföljdskriget

  Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714...

  Marie Antoinette

  Marie Antoinette (1755-1793) föddes i Österrike och kom som 14-årig prinsessa till Versailles i...

  Vichyregimen

  Vichyregimen var en tyskvänlig fransk regering som samarbetade med nazisterna efter Hitlers...

  D-dagen

  Den 6 juni 1944 lyckades de allierade västmakterna landstiga i Normandie i norra Frankrike....

  Suezkrisen

  Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president...

  Slaget vid Hastings

  Slaget vid Hastings i södra England ägde rum den 14 oktober 1066, ett par veckor efter att hertig...

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Somme

  Slaget vid Somme utspelade sig mellan 1 juli och 18 november 1916 vid floden Somme i Frankrike....

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Verdun

  Slaget vid Verdun utspelade sig mellan 21 februari och 18 december 1916 vid staden Verdun i östra...

  SO-rummet tag typ

  Slaget vid Waterloo

  Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815 i Belgien och utkämpades mellan Napoleon och hans...

  Dreyfusaffären

  1894 blev fransmannen Alfred Dreyfus, en judisk officer, oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus...

  Ludvig XVI

  Ludvig XVI (1754-1793) var kung av Frankrike 1774-1792. Han gifte sig vid 16 års ålder med den 14...

  Marie Curie

  Marie Curie är en av världens mest kända vetenskapspersoner. Hon är den enda kvinnan som har fått...

  Franska revolutionens orsaker

  Franska revolutionen 1789 är en av de mest omdiskuterade händelserna i världshistorien och det...

  Franska revolutionens följder

  Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...