Bild:
Anarkismen är en politisk åskådning som går ut på att statens inflytande och kontroll över den enskilde individen i samhället ska upphöra.
M

Anarkism

Anarkismens samhällsvision

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt. Lite mer ingående kan man säga att anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Anarkismen är därför mot all sorts hierarkisk kontroll.

Förenklat kan man säga att anarkismen bygger på tre grundpelare: frihet, jämlikhet och solidaritet.

Frihet

Anarkister betraktar frihet som ett grundläggande mänskligt behov. Enbart det faktum att en människa har ett självmedvetande och att varje individ är unik, skapar ett behov av att handla fritt. Anarkister motsätter sig därför all sorts hierarki som inkräktar på individens frihet. Utan frihet kan individen aldrig utvecklas fullt ut.

För en anarkist innebär frihet att man som individ följer sina egna mål på sitt eget sätt. Denna frihet står som garanti för individuell utveckling och mångfald.

Frihet är samtidigt en social produkt som bara kan uppnås genom samarbete med andra. Frihet är därför ett resultat av folkets gemensamma kamp. Folket har bara så mycket frihet som de är beredda att ta och försvara.

Några relevanta begrepp

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system. Läs mer om ideologier >

Anarki: Begreppet används i två olika meningar:

 1. Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället.
 2. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering - en negativt laddad beteckning.

Anarkism. En politisk riktning som vill att samhället ska organiseras utan statligt tvång och istället helt på samverkan mellan frivilliga.

Hierarki: Rangsystem, graderingssystem, system med bestämd rangordning.

Direktdemokrati: Alla röstar på en och samma gång om ett beslut, t.ex. i klassrummet. Majoriteten ”vinner”.

Solidaritet: Sammanhållning, kamratanda, gemensam ansvarighet

Men frihet kräver också rätt miljö i vilken den kan växa. Självstyrande är nyckeln till frihet. Arbetet måste t.ex. styras av dem som utför det. Anarkismen är därför mot allt statligt styre och all kapitalism eftersom dessa system bygger på hierarkier.

Anarkismens idealsamhälle är ett icke-auktoritärt samhälle där våld eller hot om våld inte används för att få någon att göra något mot sin vilja. Anarkismen motsätter sig därför inte självstyre genom organisationer, federationer eller gräsrotsrörelser om dessa är baserade på direktdemokrati. Enligt anarkismen är direktdemokrati den enda sanna formen av demokrati eftersom den möjliggör för alla deltagare att påverka på lika villkor.

Jämlikhet

Inom anarkismen betraktas jämlikhet som ett grundläggande socialt tillstånd för att alla ska kunna leva sitt liv på ett värdigt och utvecklande sett. Det betyder att anarkister ser alla individer som unika där skillnader mellan människor accepteras. Anarkister förespråkar därför ett samhälle där alla har samma möjligheter att fritt söka sin egen väg i livet.

Inom anarkismen är frihet och jämlikhet sammanlänkade. Jämlikhet behövs för att uppnå frihet. Utan jämlikhet kommer vissa människor att besitta större makt och bestämma över andra vilket hindrar den enskilde individens utveckling och omöjliggör dennes frihet.

Solidaritet

Vårt behov av att känna samhörighet med andra är djupt rotat i oss som människor och utmärker oss som sociala varelser. Det ligger därför i vår natur att känna solidaritet och samarbeta med andra människor. Med hjälp av solidaritet kan individer förverkliga sina gemensamma intressen.

Solidaritet är viktigt för anarkister då det används för att skapa frihet och som ett försvar mot förtryck.

Uppgifter och frågor

 1. Vad innebär ordet anarki för en anarkist?
   
 2. Förklara kortfattat anarkismens ideologi med hjälp av dess tre grundpelare:
  a) Frihet
  b) Jämlikhet
  c) Solidaritet

 

Litteratur:
Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism, PM Press, 2010
Noam Chomsky, For Reasons of State, The New Press, 2003
Erich Fromm, To Be or To Have, Continuum International Publishing Group Ltd., 2005
 

Text: SUF Katrineholm
Hemsida: SUF Katrineholm

Anarkismens samhällsvision

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt. Lite mer ingående kan man säga att anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Anarkismen är därför mot all sorts hierarkisk kontroll.

Förenklat kan man säga att anarkismen bygger på tre grundpelare: frihet, jämlikhet och solidaritet.

Frihet

Anarkister betraktar frihet som ett grundläggande mänskligt behov. Enbart det faktum att en människa har ett självmedvetande och att varje individ är unik, skapar ett behov av att handla fritt. Anarkister motsätter sig därför all sorts hierarki som inkräktar på individens frihet. Utan frihet kan individen aldrig utvecklas fullt ut.

Uppdaterad: 11 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Anarkism

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Information och tips på material och aktiviteter till dig som är lärare i åk 7-9 och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.

Artiklar om Anarkism

M
Studentlitteratur
2017-06-20
Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också...

Länkar om Anarkism

Sortera efter:
          

Genomgång där samhällskunskapsläraren Gustav Ericson berättar om olika politiska ideologier och deras uppbyggnad och funktion.

Spara som favorit
          

Wikipedias länkportal om anarkism. Här hittar du länkar till massor av artiklar som handlar om anarkismen och dess filosofer. Anarkismen är knappast enhetlig, den innehåller individualism och kollektivism, kompromisslös aktionism till icke-våld, primitivster och civilisationsförespråkare. Den är spretig och olika anarkister håller inte alltid med varann...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Sören Odensåkers hemsida berättas om några av anarkismens filosofer.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Avsnitt på Sören Odensåkers hemsida där du kan läsa om anarkismens historia och utveckling. Här berättas om individualistisk anarkism, mutualismen, kollektivism, anarkistisk kommunism, anarkosyndikalism och pacifistisk anarkism.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Socialismen och kommunismen är likartade politiska ideologier som delvis grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr produktionsmedlen...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

Relaterade taggar