M
Kategori

Anarkismen är en politisk åskådning som går ut på att statens inflytande och kontroll över den enskilde individen i samhället ska upphöra.

Anarkism

Anarkismens samhällsvision

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt. Lite mer ingående kan man säga att anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Anarkismen är därför mot all sorts hierarkisk kontroll.

Förenklat kan man säga att anarkismen bygger på tre grundpelare: frihet, jämlikhet och solidaritet.

Anarkismens samhällsvision

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt. Lite mer ingående kan man säga att anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Anarkismen är därför mot all sorts hierarkisk kontroll.

Förenklat kan man säga att anarkismen bygger på tre grundpelare: frihet, jämlikhet och solidaritet.

ANNONS

ANNONS

Frihet

Anarkister betraktar frihet som ett grundläggande mänskligt behov. Enbart det faktum att en människa har ett självmedvetande och att varje individ är unik, skapar ett behov av att handla fritt. Anarkister motsätter sig därför all sorts hierarki som inkräktar på individens frihet. Utan frihet kan individen aldrig utvecklas fullt ut.

För en anarkist innebär frihet att man som individ följer sina egna mål på sitt eget sätt. Denna frihet står som garanti för individuell utveckling och mångfald.

Frihet är samtidigt en social produkt som bara kan uppnås genom samarbete med andra. Frihet är därför ett resultat av folkets gemensamma kamp. Folket har bara så mycket frihet som de är beredda att ta och försvara.

Men frihet kräver också rätt miljö i vilken den kan växa. Självstyrande är nyckeln till frihet. Arbetet måste t.ex. styras av dem som utför det. Anarkismen är därför mot allt statligt styre och all kapitalism eftersom dessa system bygger på hierarkier.

Anarkismens idealsamhälle är ett icke-auktoritärt samhälle där våld eller hot om våld inte används för att få någon att göra något mot sin vilja. Anarkismen motsätter sig därför inte självstyre genom organisationer, federationer eller gräsrotsrörelser om dessa är baserade på direktdemokrati. Enligt anarkismen är direktdemokrati den enda sanna formen av demokrati eftersom den möjliggör för alla deltagare att påverka på lika villkor.

Jämlikhet

Inom anarkismen betraktas jämlikhet som ett grundläggande socialt tillstånd för att alla ska kunna leva sitt liv på ett värdigt och utvecklande sett. Det betyder att anarkister ser alla individer som unika där skillnader mellan människor accepteras. Anarkister förespråkar därför ett samhälle där alla har samma möjligheter att fritt söka sin egen väg i livet.

Inom anarkismen är frihet och jämlikhet sammanlänkade. Jämlikhet behövs för att uppnå frihet. Utan jämlikhet kommer vissa människor att besitta större makt och bestämma över andra vilket hindrar den enskilde individens utveckling och omöjliggör dennes frihet.

Solidaritet

Vårt behov av att känna samhörighet med andra är djupt rotat i oss som människor och utmärker oss som sociala varelser. Det ligger därför i vår natur att känna solidaritet och samarbeta med andra människor. Med hjälp av solidaritet kan individer förverkliga sina gemensamma intressen.

Solidaritet är viktigt för anarkister då det används för att skapa frihet och som ett försvar mot förtryck.

LÄS MER: Politiska ideologier

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Anarki: Begreppet används i två olika meningar:

 1. Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället.
   
 2. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering - en negativt laddad beteckning.

Anarkism. En politisk riktning som vill att samhället ska organiseras utan statligt tvång och istället helt på samverkan mellan frivilliga.

Direktdemokrati: Alla röstar på en och samma gång om ett beslut, t.ex. i klassrummet. Majoriteten ”vinner”.

Hierarki: Rangsystem, graderingssystem, system med bestämd rangordning.

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system. Läs mer om ideologier >

Solidaritet: Sammanhållning, kamratanda, gemensam ansvarighet
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad innebär ordet anarki för en anarkist?
   
 2. Förklara kortfattat anarkismens ideologi med hjälp av dess tre grundpelare:

       a) frihet

       b) jämlikhet

       c) solidaritet

Fundera på:

 1. Vad inom anarkismen tilltalar dig mest respektive minst? Motivera.
   

 

Litteratur:
Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism, PM Press, 2010
Noam Chomsky, For Reasons of State, The New Press, 2003
Erich Fromm, To Be or To Have, Continuum International Publishing Group Ltd., 2005
 

FÖRFATTARE

Text: SUF Katrineholm
Webbplats: SUF Katrineholm

 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Anarkism

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Socialism

Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Relaterade taggar

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...