Etiska frågor om eutanasi och dödshjälp handlar till stor del om rätten att själv få bestämma över sin egen död.
M

Dödshjälp och eutanasi

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Vad är dödshjälp?

Med begreppet dödshjälp menas i nutida debatt en avsiktlig handling som avser att hjälpa en patient att dö på hans eller hennes uttryckliga begäran. Personen som ger dödshjälp måste ha som syfte att hjälpa patienten att dö. En dödlig injektion kan vara ett sätt att ge dödshjälp.
 

Dödshjälp är inte:

  • att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling.
  • att låta den naturliga döden ha sin gång genom att inte påbörja eller avbryta behandling, om behandlingen är till mer skada än gagn för patienten.
  • att ge smärtstillande medicin för att mildra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare.

Vad säger lagen i Sverige?

Dödshjälp är enligt svensk lag uttryckligen förbjudet. Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv. Det är förbjudet att döda obotligt sjuka eller skadade, också om det sker på patientens begäran. Endast åtgärder för att åstadkomma en värdig död får vidtas, till exempel att ge smärtstillande medel för att minska lidande, och att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling när det är betungande för patienten. Man förutser och accepterar döden som en trolig konsekvens, men avser den inte.
Se även Socialstyrelsens allmänna råd (2011) om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede

Svenska Läkaresällskapets etiska riktlinjer vid ställningstagande om att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling (2007) säger att man i samband med avslutande av livsuppehållande behandling ska se till att patienten erbjuds lämplig palliativ vård (se nedan) om patienten befinner sig i livets slutskede.

Palliativ vård och hospice

Palliativ vård är en form av vård som specialiserar sig på att aktivt lindra sjukdomsbesvären i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling. Man erbjuder patienten helhetsvård när kontroll av smärta eller symptom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av största vikt. Den palliativa vårdens mål är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj i livets slutskede. Tonvikten läggs på att lindra smärta, ångest och att bemöta patientens existentiella och andliga frågor i ett helhetsperspektiv. Palliativ vård bör ges i livets slutskede när det står klart att något tillfrisknande inte är möjligt.

Hospice kallas en vårdinrättning där endast palliativ vård ges. I samband med slutstadiet av sin sjukdom kan den sjuke ibland få sövas kontinuerligt via injektioner tills döden inträder - man låter då patienten "sova sig in i döden". Den sjuke undgår på så vis de sista ibland fruktansvärt svåra dagarna. Det kan ta ungefär mellan två dagar och två veckor och kallas för terminal eller palliativ sedering.

"Passiv dödshjälp" = naturlig död

Många använder uttrycket passiv dödshjälp. Det är dock missvisande. Det handlar då om att avstå från en ny behandlingsomgång eller att avsluta en påbörjad behandling - att låta bli att förlänga livet. Detta gör att döden tillåts inträffa och patienten kan dö en naturlig död, kanske inom den palliativa vården. Detta sker oftast på den sjukes egna begäran, men också i enstaka fall efter samtal med anhöriga.

Vad är egentligen skillnaden mellan dödshjälp och att inte ge behandling?

När man inte ger eller avbryter utsiktslös behandling är syftet inte att orsaka patientens död utan att låta den naturliga döden ha sin gång. Dödshjälp innebär att man har intentionen att orsaka patientens död; patienten dör alltså inte naturligt utan i förtid. Om man avstår från eller avbryter utsiktslös behandling är dödsorsaken den underliggande sjukdomen eller tillståndet. Vid dödshjälp är det den dödliga injektionen, eller den metod som används, som är dödsorsaken.

Hur går dödshjälp till?

För det första måste en lag finnas som tillåter dödshjälp. I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar. Det pågår alltjämt en samhällsdebatt kring ämnet, men som det är idag tillåter inte svensk lag dödshjälp.

I länder där dödshjälp är tillåtet gäller generellt att det är den sjuke som måste be om dödshjälp som utväg. Ingen annan ska kunna råda över ett sådant beslut. Beslutet måste vara väl överlagt och upprepas ett flertal gånger. Två läkare ska för övrigt konstatera att den sjuke har en obotlig sjukdom och att döden kan förväntas inom några veckor eller månader. De ska också kunna konstatera att personen förstår vad han eller hon ber om. En inställning till den egna framtida döden kan gärna vara nedtecknat i ett Livsslutsdirektiv. Detta formulär kan tala för en person om denne långt senare inte själv kan tala, t.ex. vid medvetslöshet, stroke eller liknande. Allt i samband med dödshjälp måste vara noggrant reglerat och kontrollerat av samhället.

Själva händelsen, döendet, kan ske antingen via läkarassisterat självmord eller genom eutanasi*. På en överenskommen dag och tid tar de sjuke farväl av sina närmaste och får sedan - i det första fallet - själv inta en speciell dryck eller tablett. Den gör att han eller hon somnar in lugnt och mycket djupt. Efter några minuter slutar hjärtat att slå. I det här fallet begår den sjuke således ett självmord, med läkares hjälp.

I det andra fallet (eutanasi) är det läkaren som ger den sjuke ett speciellt medel via en spruta, en injektion. Medlet gör att patienten somnar och snabbt avlider. I bägge fallen kan anhöriga sitta vid sängen och hålla handen. De ser att den sjuke nu fått sin önskan uppfylld och slipper plågas mera.

Bör dödshjälp tillåtas?

I debatter brukar man skilja på läkarassisterat självmord och eutanasi. Många menar att det är mer rätt när den döende själv aktivt sväljer det dödande medlet. Självmord är ju trots allt inte något olagligt. Motståndare till dödshjälp menar att det i det senare fallet (eutanasi) - där läkaren utför en aktiv handling genom att ge patienten en dödande injektion - mer är en fråga om "att döda" någon, vilket aldrig bör få förekomma människor emellan. Det är också av den anledningen som de flesta länder där dödshjälp förekommer endast tillåter läkarassisterat självmord som metod att hjälpa patienten att dö.

Förespråkare för dödshjälp anser dock inte att det är acceptabelt att motståndarna, som det är nu, bestämmer över alla andras lidande. Den som får dödshjälp skadar ju ingen annan. Ingen vårdpersonal ska heller aldrig behöva arbeta med dödshjälp mot egen övertygelse.

I vilka länder är dödshjälp tillåtet?

När detta skrivs (2013) är dödshjälp på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Läkarassisterat självmord finns i de länderna, men även i Schweiz och USA:s delstater Oregon, Washington och Montana samt i Colombia i Sydamerika.

Eutanasi är ett grekiskt ord vars innebörd är "god död". Inom sjukvården skiljer man på eutanasi och dödshjälp. Eutanasi är namnet på en metod där läkaren aktivt hjälper en patient att dö genom en injektion. Dödshjälp är ett bredare begrepp som innefattar dels eutanasi där läkaren ger patienten den dödande injektionen; dels s.k. läkarassisterat självmord där läkaren istället hjälper patienten att själv ta sitt eget liv.


Text: Robert de Vries (red)
Texten är redigerad av SO-rummet och sammansatt av textmaterial från de båda organisationerna Respekt - katolsk rörelse för livet som är mot dödshjälp, och från Rätten till vår dödsom är för dödshjälp i form av läkarassisterat självmord.

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Vad är dödshjälp?

Med begreppet dödshjälp menas i nutida debatt en avsiktlig handling som avser att hjälpa en patient att dö på hans eller hennes uttryckliga begäran. Personen som ger dödshjälp måste ha som syfte att hjälpa patienten att dö. En dödlig injektion kan vara ett sätt att ge dödshjälp.
 

Dödshjälp är inte:

  • att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling.
  • att låta den naturliga döden ha sin gång genom att inte påbörja eller avbryta behandling, om behandlingen är till mer skada än gagn för patienten.
  • att ge smärtstillande medicin för att mildra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare.
Uppdaterad: 13 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Podcast om Dödshjälp och eutanasi

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik. Här berörs också dygdetiken.

Länkar om Dödshjälp och eutanasi

Sortera efter:
          

På riksdagsledamot Eva Flyborgs (FP) blogg hittar du ett inlägg i den pågående debatten om rätten att själva få bestämma över våra kroppar, även vid livets slut. Vi tycker idag att det är självklart att vi människor själva bestämmer över våra liv och kroppar. Idag är det också självklart att vi accepterar kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar även när det gäller t.ex. abort...

Spara som favorit
          

Föreningen Rätten Till En Värdig Död (RTVD) har som utgångspunkt att varje människa själv skall få bestämma över sitt liv, så länge inte detta går ut över någon annan människa. Den moderna sjukvårdens allt mer avancerade resurser räddar liv, men kan också leda till ett långt utdraget döende. Livskvalitet, ända till döden, bedöms olika av olika människor…
 

Spara som favorit
          

På radioprogrammet Tendens hemsida finns en temasida med några radioprogram som handlar om dödshjälp. Synen på vem som ska bestämma om vår död är i förändring. Sedan 15 augusti gäller nya föreskrifter som reglerar och slår fast patientens rätt att säga nej till livsuppehållande behandling. Hur skulle ett system för dödshjälp kunna se ut om man införde det i Sverige? Vad skulle det innebära för vår syn på livet, döden, lidandet och värdigheten?

Spara som favorit
          

Beslut om livsuppehållande behandling är inte endast en fråga om medicinsk vetenskap utan inbegriper i allra högsta grad värdefrågor där såväl vårdpersonalens som patientens värdepreferenser kommer till uttryck. Denna etiska dimension bör framgå av Socialstyrelsens riktlinjer, anser Ingemar Engström, Läkaresällskapet. Följ debatten om dödshjälp i Läkartidningens artikelarkiv. Sök på "Dödshjälp".

Spara som favorit
          

Föreningen "Människovärde" vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde.

Spara som favorit
          

Dokumentär (59:02) på engelska (utan text) om dödshjälpsfrågan där vi får följa författaren Terry Pratchett som funderar över hur han skulle vilja avsluta sitt liv. Efter att ha fått diagnosen alzheimers 2008, ville Terry Pratchett ta reda på hur han skulle kunna avsluta sitt liv på - ett för honom - värdigt sätt. I dokumentären besöks bl.a. Filmen passar bra som ett diskussionsunderlag kring dödshjälpsfrågan.

Spara som favorit
          

Essä på Fri Tanke Smedjas hemsida där Per Ewert presenterar sju argument mot aktiv dödshjälp inom vården. Mänskligt liv har ett unikt skyddsvärde, och därför har sjukvården ingen moralisk rätt att aktivt döda patienter...

Spara som favorit
          

På Fri Tanke Smedjas hemsida kan du läsa en essä där moralfilosofen Torbjörn Tännsjö synar de vanligaste argumenten mot aktiv dödshjälp. Eutanasi betraktas som ett brott i nästan alla världens länder. I Sverige skyggar läkare för frågan och den politiska tystnaden är kompakt. Finns det några rationella skäl för dessa attityder av fördömande och rädsla?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Michael Lövtrup presenterar fakta om dödshjälp och belyser debatten kring ämnet. Ska en svårt sjuk människa kunna välja att få avsluta sitt liv? I allt fler länder blir detta tillåtet, och medan den svenska läkarkåren tvekar är allmänheten för en lagändring...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om eutanasi (dödshjälp). Här kan du bland annat lära dig skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp. Dödshjälp eller eutanasi är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran. Eutanasi när det gäller människor anses vara en kontroversiell fråga världen över...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar.

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur...

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i rättvisans namn?