Bild:
Vetenskapen har idag fått monopol på "sanningen". Det som inte går att bevisa med hjälp av vetenskapliga metoder kan inte betraktas som en sanning.
S

Sekularisering och religionskritik

Vetenskapen har idag monopol på sanningen

Varje tidsepok har sina egna sanningar, världsbilder och sätt att tolka tillvaron. Den här typen av tankesystem kallas ibland för paradigm. Vår tids stora paradigm är vetenskapen.

Vi lever idag i ett samhälle som har upphöjt vetenskapen till den enda sanningen. För många människor har tron på vetenskapen ersatt tron på religionen och med den även de tolkningar av människans livsfrågor som religionen var och är kapabel till. Människan i västvärlden har blivit alltmera sekulariserad.

Negativ bild av religion i västvärlden

Tron på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har i västvärlden betraktats som ett intellektuellt framsteg. Filosofen Karl Marx skrev en gång att religion med dess undanflyende "sanningar" fungerade som opium för folket eftersom religionen ledde till verklighetsflykt och fick folket att förhålla sig passivt inför samhällets orättvisor. Detta uttalande skedde dock i en tid då kyrkan fortfarande hade ett övergripande monopol på "sanningen". Men så är det inte längre. Vårt samhälle har idag istället ett vetenskapligt betraktelsesätt på livet och döden. Många icke troende människor i västvärlden betraktar därför religion och religiositet med misstänksamhet. Detta framgår inte minst i dagens massmedia där religion och religiositet i regel framställs i negativa ordalag, vilket bidrar till att underminera religionens betydelse för människan.

Hur religion ofta framställs i massmedier

För att fånga människors uppmärksamhet i den stenhårda konkurrensen med andra medier är dagens massmedier (internet, tv, radio och tidningar) tvungna att använda sig av spetsformuleringar och polarisering när de förmedlar nyheter. Detta skapar en förvrängd bild av verkligheten för oss konsumenter och bidrar till spridandet av förutfattade meningar i samhället. Massmedias skildring av religion och religiositet är ett tydligt exempel på detta då religion ofta framställs som bakåtsträvande och källa till konflikter.


Litteratur:
Göran Gustafsson, Tro samfund och samhälle - Sociologiska perspektiv, Libris förlag, 2000
Owe Wikström, Om heligheten - Religionspsykologiska perspektiv, Natur och kultur, 1997
Mikael Rothstein, Gud är blå – de nya religiösa rörelserna, Nya Doxia, 1997
 

Text: Robert de Vries (red)

Vetenskapen har idag monopol på sanningen

Varje tidsepok har sina egna sanningar, världsbilder och sätt att tolka tillvaron. Den här typen av tankesystem kallas ibland för paradigm. Vår tids stora paradigm är vetenskapen.

Vi lever idag i ett samhälle som har upphöjt vetenskapen till den enda sanningen. För många människor har tron på vetenskapen ersatt tron på religionen och med den även de tolkningar av människans livsfrågor som religionen var och är kapabel till. Människan i västvärlden har blivit alltmera sekulariserad.

Uppdaterad: 11 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Sekularisering och religionskritik

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

Länkar om Sekularisering och religionskritik

Relaterade ämneskategorier

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka,...

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta...

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men...