Kategori

Samhället förändras varje dag av oss människor. Det har alltid varit så. Men våra moderna kommunikationer har drivit upp tempot.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem som är kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss ökade möjligheter att orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en allt mer komplicerad värld.

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem som är kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss ökade möjligheter att orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en allt mer komplicerad värld.

ANNONS

ANNONS

Ämnet samhällskunskap består av flera olika kunskapsområden varav statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och juridik är de mest framträdande. Något förenklat skulle man kunna säga att samhällskunskap handlar om vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. I ämnet ingår också att analysera olika typer av samhällsproblem för att lära sig varför de uppstått, vilka följder de fått och hur de kan lösas.

Men vad är egentligen ett samhälle? Ordet "samhälle" förklaras ofta som en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt. En annan vanligt förekommande definition är att ett samhälle utgörs av ”ett system av ömsesidigt beroende relationer som binder ihop individerna med varandra” och där alla ”lever på ett visst område, lyder under ett gemensamt system avseende den politiska makten och är medvetna om att de har en gemensam identitet som skiljer dem från andra grupper”. (Giddens) Det finns samhällen som endast består av mindre grupperingar människor, men det finns också samhällen med miljontals människor. Ett samhälle kan därför vara allt från en liten ort, till ett stort land med hundratals miljoner invånare. Men "samhället" kan också avse människorna i en viss åldersgrupp eller grupp som utmärker sig genom att leva på ett visst sätt.

Samhällskunskap omfattar studier av samhället i stort och smått – om allt från olika länders relationer och agerande på den internationella arenan, till den enskilde individen och hennes plats i samhället på gruppnivå.


Litteratur:
Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällskunskap i grundskolan
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003 (sid. 37, 565)
Erik Nilsson m.fl., Samhällskunskap Kompakt, Gleerups, 2001
Per Bergström, Möt A-kursen i samhällskunskap, Studentlitteratur, 2006
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Samhällskunskap

Individers och gruppers identitet och relationer (6)

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration, integration, rasism och främlingsfientlighet.

+ Läs mer

Demokrati (5)

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan, demokratimodeller, demokratiska system och olika statsskick.

+ Läs mer

Politiska ideologier (8)

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska ideologierna.

+ Läs mer

Lag och rätt (4)

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

+ Läs mer

Medier och kommunikation (4)

Mediekunskap handlar om medierna och deras funktion i samhället.

+ Läs mer

Ekonomi och handel (5)

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på nationalekonomiska teorier samt på arbetsmarknaden, arbetsrätt och arbetsmiljö.

+ Läs mer

Internationell politik och globala samhällsfrågor (4)

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om globaliseringen, mänskliga rättigheter, FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

+ Läs mer

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

+ Läs mer

Världens länder - samhällskunskap (7)

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

+ Läs mer

Länkar om Samhällskunskap

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade taggar

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...