M
Kategori

Napoleon inspekterar sitt beryktade kejserliga garde strax innan slaget vid Jena 1806. Målning av Horace Vernet, 1836.

Napoleons tid vid makten 1799-1815

Allmän värnplikt gav franskt övertag

Omkring 1795 ebbade revolutionen i Frankrike ut och läget i landet började stabiliseras. Den nya regimens maktbas grundades på sin militära kapacitet. Några år tidigare hade nämligen den gamla kungliga yrkesarmén ersatts av allmän värnplikt. Nytt var nu att vem som helst kunde avancera i de militära graderna. Fortsättningsvis var det duglighet och inte börd som skulle vara meriterande inom den franska armén. I och med införandet av det nya värnpliktssystemet hade Frankrike fått ett militärt överläge gentemot sina hotfulla grannar på kontinenten.

Allmän värnplikt gav franskt övertag

Omkring 1795 ebbade revolutionen i Frankrike ut och läget i landet började stabiliseras. Den nya regimens maktbas grundades på sin militära kapacitet. Några år tidigare hade nämligen den gamla kungliga yrkesarmén ersatts av allmän värnplikt. Nytt var nu att vem som helst kunde avancera i de militära graderna. Fortsättningsvis var det duglighet och inte börd som skulle vara meriterande inom den franska armén. I och med införandet av det nya värnpliktssystemet hade Frankrike fått ett militärt överläge gentemot sina hotfulla grannar på kontinenten.

ANNONS

ANNONS

Napoleon tar makten

I de franska värnpliktsarméerna kunde vilken duglig soldat som helst bli befordrad och göra karriär. En av dem var Napoleon Bonaparte (1769-1821) som 1793, vid endast 24 års ålder, hade utnämnts till general. Några år senare var han högste befälhavare över den franska armén i norra Italien under fälttåget mot Österrike.

Napoleon blev snabbt populär tack vare en rad vinstgivande krigsföretag och militära segrar. År 1799 genomförde han med sina truppers hjälp en oblodig statskupp i Paris och tog makten i landet. Därmed sattes det också punkt för revolutionen.

Karta över det Napoleons imperium i Europa 1811. Det blå visar det franska riket och det ljusblå visar andra stater under Napoleons kontroll.

Under en kort period av fred genomförde Napoleon sedan en rad viktiga reformer och lät utarbeta den banbrytande lag, Code Napoléon, som bl.a. gjorde alla lika inför lagen (se faktaruta nedan).

Napoleon dominerar Europa

Stödd på sin stora popularitet lät han 1804 kröna sig till kejsare. En förklaring till denna antirevolutionära handling var att Frankrikes styre mer eller mindre hade varit kaotiskt under revolutionsåren. Napoleon sågs av folket som en stark ledare som kunde skapa ordning i detta kaos. Han hade därmed stort folkligt stöd. Men nya krig hade redan brutit ut och Frankrike befann sig åter igen i konflikt med flera av Europas länder.

Under Napoleons ledning slogs en efter en av motståndarna ut av de väldrillade och moderna franska arméerna.

De framgångsrika krigen i Europa hade förstorat Frankrike och omgivit det med en rad lydstater. På så vis fick upplysningens och revolutionens idéer en omfattande spridning i Europa.

Napoleon stod på höjden av sin makt omkring 1810 då större delen av Europa låg under hans kontroll.

ANNONS

ANNONS

Lyckan vänder för Napoleon

Men efter Napoleons olyckliga fälttåg mot Ryssland 1812 var hans tid vid makten räknad. Av den stora armén på drygt 600 000 man som gått in i Ryssland, återvände bara spillror till Frankrike. I och med det passade de europeiska staterna på att inleda ett befrielsekrig som ledde till att Napoleon blev tvungen att abdikera 1814. Han blev därefter förvisad till den lilla ön Elba i Medelhavet som han fick att styra över. Men ön var liten och Napoleons ambitioner stora.

Napoleon dirigerar sina befälhavare under slaget vid Friedland den 14 juli 1807. Den franska segern ledde till fred mellan Ryssland och Napoleon. Freden slöts vid staden Tilsit i Ostpreussen samma år, och varade fram till 1812 då Napoleons armé invaderade Ryssland. Målning gjord av Horace Vernet (1789-1863).

1815 återvände han till Frankrike och tog tillbaka makten efter bara ett års frånvaro. De övriga europeiska stormakterna reagerade snabbt och mobiliserade återigen sina arméer. Några månader senare led Napoleon sitt slutgiltiga nederlag vid Waterloo i Belgien där han besegrades av en koalition bestående av Preussen, Ryssland, Österrike och Storbritannien.

Efter det förlorade slaget vid Waterloo tvingades Napoleon återigen att abdikera. Därefter landsförvisades han till den avlägsna brittiska fängelseön Sankta Helena långt ute i Atlanten utanför Västafrika.

Napoleon slutade sina dagar i brittisk fångenskap. Han avled på Sankta Helena den 5 maj 1821, vid 51 års ålder, efter att ha drabbats av magcancer.

ANNONS

Napoleon efter det slutgiltiga nederlaget vid Waterloo i juni 1815. Målning gjord av Hippolyte De La Roche (1797-1856).

Napoleonkrigens följder

De drygt 20 år långa revolutions- och Napoleonkrigen hade skapat stor oreda i Europas kartbild. Vid den s.k. Wienkongressen, som var en stor fredskongress i Wien 1814-1815, försökte de europeiska stormakterna lösa hur det nya Europa skulle se ut i framtiden. Syftet var att åstadkomma maktbalans mellan Europas stater för att bevara freden och förhindra ett nytt starkt Frankrike eller någon annan stat att erövra stora delar av Europa som Napoleon hade gjort.

I samband med Napoleonkrigen och Wienkongressen skedde stora förändringar av den europeiska kartan som skulle få stor betydelse i framtiden. Napoleon och hans arméer hade sopat bort många av de hundratals feodala furstarna och deras furstendömen som existerat runt om i Europa, framförallt i Tyskland och Italien. Europas karta förändrades därför radikalt. För Tysklands och Italiens del skapade Napoleons framfart förutsättningar för de båda rikenas senare och separata framväxt som enade stater.

ANNONS

ANNONS

För Frankrikes del innebar revolutions- och Napoleontiden att landet blev mer enhetligt med en stark centraliserad administration, med lagar och institutioner som var mer anpassade för en modern industriell ekonomi. Frankrike blev, liksom USA blivit efter den amerikanska revolutionen, ett inspirerande föregångsland.
 

Code Napoleon

Eller Code civil des français, som den egentligen heter, var en lagbok som Napoleon I lät upprätta med hjälp av franska jurister.

Redan 1790 började arbetet på att lagfästa de nya principerna om alla medborgares lika rättigheter. Detta arbete fullföljdes av Napoleon 1804. Det nya lagstiftningssystemet som byggde på individens frihet, allas likhet inför lagen, samvetsfrihet o.s.v. kom att kallas för Code Napoleon.

Lagsystemet har stora brister, bl.a. får kvinnan om möjligt en ännu svagare ställning än tidigare. Trots detta är Code Napoleon ett viktigt steg mot enhetliga nationella lagstiftningssystem, med principen att lagen ska gälla lika för landets samtliga medborgare:

Justice - égal - et - intelligible - pour - tous.
Rättvis - lika - och - begriplig - för alla.

Att Napoleons lagar skulle gälla lika för alla var ett uttryck för den nya nationella identiteten. Alla skulle ha samma rättigheter och skyldigheter inför fosterlandet. Honneur et Patrie - Äran och Fosterlandet band ihop alla fransmän till en nationell enhet.

I samband med Napoleons erövringar kom Code Napoleon att påverka lagstiftningen i hela Europa.
 

LÄS MER: Napoleonkrigen

LÄS MER: Napoleon Bonaparte

LÄS MER: Slaget vid Waterloo

LÄS MER: Franska revolutionens följder

Användbara begrepp

Abdikera: Att lämna en tron och avsäga sig regentskapet, dvs att lämna över makten som monark (kung/drottning) till någon annan.

Administration: Hantering av information för att fatta beslut.

Anti: Anger en motsats till något. Betyder ungefär "mot". Anitrevolutionär är därför någon som är mot revolutionen.

Bli befordrad: Att stiga i de militära graderna, t.ex. att bli befordrad från löjtnant till kapten som är en högre militär grad än den tidigare.

General: En militär titel, ibland den högsta militära graden inom ett lands försvarsmakt. Varje land har många generaler som i regel lyder under en eller flera fältmarskalkar eller andra överbefälhavare.

Koalition: En allians eller förbund mellan t.ex. nationer.

Kongress: En stor konferens som håller på i minst en hel dag, ofta i flera dagar.

Landsförvisas: Drivas i landsflykt, tvingas lämna landet.

Mobilisera: När en stat omorganiseras och förbereder sig inför ett krig.

Reform: Att omforma, omgestalta, förbättra. En förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.

Regim: De/den som styr en stat.

Statskupp: Olagligt maktövertagande i en stat utfört av en mindre grupp. En statskupp kan ske med användande av våld, hot om våld eller endast genom politiska medel.

Värnplikt: Militärtjänst, när folket har skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvar under begränsad tid.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • När Napoleon blev kejsare 1804 vägrade han att låta sig krönas av påven Pius VII. Han krönte sig själv istället för att visa sitt oberoende av kyrkan.
   
 • Napoleon bodde komfortabelt när han var ute och krigade. Han sov i en baldakinsäng och hade med sig skrivbord, fåtöljer och en fältbokhylla med böcker som han ivrigt läste på lediga stunder. Möblerna var specialgjorda och kunde lätt transporteras i lädersäckar.
   
 • Napoleon hade svårt att komma överens med Jean Baptiste Bernadotte, den blivande Karl XIV Johan av Sverige. När de möttes började de alltid gräla med varandra. Napoleon sa att han vid åtminstone tre olika tillfällen hade varit frestad att skjuta Bernadotte, men låtit honom leva för Bernadottes fru Desirées skull som Napoleon haft ett förhållande med i sin ungdom.
   
 • År 1812 hade Napoleon bestämt sig för att erövra det väldiga Ryssland. Med ca 600 000 soldater gick han in i Ryssland. Fem månader senare kom mindre än 30 000 av dem tillbaka.
   
 • Det finns många målningar som visar Napoleon sittande till häst vid Waterloo. Men Napoleon satt aldrig till häst vid Waterloo eftersom han hade inklämda hemorrojder. Då sitter man inte gärna på en häst. Napoleon ledde sina trupper från en vagn medan läkarna försökte kurera honom.
   
 • Napoleon avled 1821 i brittisk fångenskap på ön Sankta Helena. Det var troligen magcancer som tog livet av honom, men det fanns länge forskare som menade att britterna förgiftade honom med arsenik. Det är dock nu bevisat att det inte stämmer.
   
 • Först år 1840, 20 år efter Napoleons död, lämnade britterna ut hans kvarlevor till fransmännen på begäran av Ludvig Filip. Därmed fick Napoleon sin sista hedersplats i Invaliddomen i Paris.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka fördelar fick Frankrike gentemot andra länder när allmän värnplikt infördes?
   
 2. Varför kunde Napoleon ta makten i Frankrike så lätt?
   
 3. Napoleon dominerade under lång tid Europa. Men när vände hans lycka? Berätta vad som hände. Försök även komma på fler fältherrar/kungar/diktatorer som gjort samma misstag?
   
 4. Men Napoleon gav inte upp så lätt. Vad hände efter att han tvingades abdikera?
   
 5. Vad var Wienkongressen?
   
 6. Nämn några viktiga följder av Napoleonkrigen. Vad förändrades och på vilka sätt var dessa följder viktiga?

Ta reda på:

 1. Ge exempel på några av de nya mått som infördes under Napoleontiden. Varför var det nya måttsystemet bra?
   
 2. Napoleon har ofta avbildats på ett speciellt sätt. Hur håller han armen på dessa porträtt? Försök också hitta några teorier om varför han håller armen som han gör.
   
 3. I samband med Napoleons fälttåg till Egypten 1798 kom Europa i kontakt med lämningar från forntidens Egypten. Napoleons medresta vetenskapsmän och konstnärer mätte upp pyramider, målade av tempel och hieroglyfer. Vad kallas den möbel- och inredningsstil som blev modern i Frankrike efter att Napoleons armé hade kommit tillbaka till Frankrike från Egypten?
   
 4. År 1812 anföll Napoleon Ryssland. Ryssarna försökte in i det längsta undvika att möta Napoleons armé i regelrätta slag. Istället använde de sig av den brända jordens taktik. Vad menas med det?

Diskutera:

 1. Vad anser du vara det viktigaste med Code Napoleon?
   
 2. Vilka kan ha varit mest rädda för Napoleon?
   
 3. Ge några förklaringar till varför Napoleon blev ihågkommen som en stor härskare, trots att så många soldater miste livet under Napoleonkrigen?
   
Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Napoleontiden

S

Jean Baptiste Bernadotte - revolutionären som blev regent

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-08

Trevåningshuset med rangliga balkonger där den blivande regenten föddes hade inte mycket gemensamt med de slott där tidens furstar brukade se dagens ljus. Jean Baptistes familj tillhörde stadens medelklass, i en bortglömd landsdel 80 mil från Paris. Det sociala avståndet till landets glansfulla elit var närmast astronomiskt. Att familjen Bernadottes yngste son i slutet av sitt liv stolt kunde hävda att ”ingen har fyllt en bana liknande min” berodde naturligtvis delvis på hans egna förtjänster. Ännu viktigare var dock att han levde i en tid när det gamla samhället, ”l´ancien régime”, omkullkastades, kungaätter sopades undan, krigen ritade om Europas karta och meriter började slå ut börd som grund för avancemang...

+ Läs mer

S

Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

Slaget vid Leipzig i oktober 1813 var dåtidens största europeiska fältslag. Nästan 450 000 soldater deltog i vad som kallats ”die grösse Völkerschlacht” (det stora folkslaget). Vardera sidan – Napoleon och hans bundsförvanter respektive den stora antifranska alliansen – förlorade cirka 35 000 man i stupade. Trots att Napoleon inte helt besegrades, utan slog till reträtt, innebar slaget att han sedermera fick ge upp kejsarkronan. För Sveriges nye kronprins Karl Johan, Napoleons förre marskalk Jean Baptiste Bernadotte, innebar deltagandet mot Napoleon höjdpunkten på den nya utrikespolitik som han fört sitt nya hemland in i...

+ Läs mer

S

Franska revolutionen - en borgerlig revolution?

av: Carl-Henrik Larsson
2014-09-26

I maj 1789 lät den franske kungen Ludvig XVI samla de tre stånden i Versailles utanför Paris. Frankrike hade drabbats av svår missväxt, och dessutom krävde borgarna ökad politisk makt. Men få kunde ana att revolutionen stod för dörren...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Frankrike 1815-1848, del 1: Kungens återkomst

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-29

Fransmännen var trötta på krig. De hade krigat nästan oavbrutet alltsedan den stora revolutionen 1789. De hade krigat i Spanien, Tyskland, Österrike, ja de hade varit ända framme i Moskva. Miljoner landsmäns ben vittrade över hela Europa. Och nu var Frankrike besegrat av Europas samlade härar. Man var trött på Napoleon och hans "gloire". Året var 1815. Nu höll de segrande tyskarna och ryssarna sitt intåg i Paris. Med dem följde den gamla kungamakten...

+ Läs mer

S

Metternich och Wienkongressen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27

Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris förhindra revolutionära och nationella omstörtningar. Alla de, som kämpade för liberala eller nationella idéer, hyste ett "glödande" hat mot honom.

+ Läs mer

S

Napoleon erövrar Europa : Uppror i Spanien

av: Per Höjeberg
2014-02-23

Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. När franska trupper väl var i Spanien svängde dock den spanska inställningen till de allierade fransmännen. Mer och mer framstod den franska armén inte som befriare, utan som en ockupationsmakt...

+ Läs mer

Länkar om Napoleontiden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Polens historia

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Spaniens historia

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Porträtt

Karl XIV Johan

Det misslyckade kriget med Ryssland 1808-1809 innebar att Sverige förlorade Finland. Innan...

Hi
Porträtt

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var...

Hi
Napoleon under ryska fälttåget.

Napoleonkrigen

Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

Hi
Soldater på marsch.

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-...

Hi
Porträtt

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare...

Hi
Deltagare

Wienkongressen

Wienkongressen var en internationell stor politisk konferens som hölls mellan ambassadörer från...

Hi
Napoleon

Slaget vid Waterloo

Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815 i Belgien och utkämpades mellan Napoleon och hans...

Hi
giljotin

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...

Hi
Filmbild

Georg Carl von Döbeln

Georg Carl von Döbeln (1758-1820) var militär och hjälte under finska kriget 1808-1809. På 1780-...

Hi
Stralsund under belägring.

Pommerska kriget 1805-1807

Under perioden 1792-1815 genomgick Europas karta stora förändringar som en följd av de franska...