Bild:
Napoleon inspekterar sitt beryktade kejserliga garde strax innan slaget vid Jena 1806. Målning av Horace Vernet, 1836.
M

Napoleontiden 1799-1815

Allmän värnplikt gav franskt övertag

Omkring 1795 ebbade revolutionen i Frankrike ut och läget i landet började stabiliseras. Den nya regimens maktbas grundades på sin militära kapacitet. Några år tidigare hade nämligen den gamla kungliga yrkesarmén ersatts av allmän värnplikt. Nytt var nu att vem som helst kunde avancera i de militära graderna. Fortsättningsvis var det duglighet och inte börd som skulle vara meriterande inom den franska armén. I och med införandet av det nya värnpliktssystemet hade Frankrike fått ett militärt överläge gentemot sina hotfulla grannar på kontinenten.

Napoleon tar makten

I de franska värnpliktsarméerna kunde vilken duglig soldat som helst bli befordrad och göra karriär. En av dem var Napoleon Bonaparte (1769-1821) som 1793, vid endast 24 års ålder, hade utnämnts till general. Några år senare var han högste befälhavare över den franska armén i norra Italien under fälttåget mot Österrike.

Napoleon blev snabbt populär tack vare en rad vinstgivande krigsföretag och militära segrar. År 1799 genomförde han med sina truppers hjälp en oblodig statskupp i Paris och tog makten i landet. Därmed sattes det också punkt för revolutionen.

Bild:

Karta över det Napoleons imperium i Europa 1811. Det blå visar det franska riket och det ljusblå visar andra stater under Napoleons kontroll.

Under en kort period av fred genomförde Napoleon sedan en rad viktiga reformer och lät utarbeta den banbrytande lag, Code Napoléon, som bl.a. gjorde alla lika inför lagen (se faktaruta nedan).

Napoleon dominerar Europa

Stödd på sin stora popularitet lät han 1804 kröna sig till kejsare. En förklaring till denna antirevolutionära handling var att Frankrikes styre mer eller mindre hade varit kaotiskt under revolutionsåren. Napoleon sågs av folket som en stark ledare som kunde skapa ordning i detta kaos. Han hade därmed stort folkligt stöd. Men nya krig hade redan brutit ut och Frankrike befann sig åter igen i konflikt med flera av Europas länder.

Under Napoleons ledning slogs en efter en av motståndarna ut av de väldrillade och moderna franska arméerna.

Bild:
Napoleon dirigerar sina befälhavare under slaget vid Friedland den 14 juli 1807. Den franska segern ledde till fred mellan Ryssland och Napoleon. Freden slöts vid staden Tilsit i Ostpreussen samma år, och varade fram till 1812 då Napoleons armé invaderade Ryssland. Målning gjord av Horace Vernet (1789-1863).

Användbara begrepp

Regim: De/den som styr en stat.

Värnplikt: Militärtjänst, när folket har skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvar under begränsad tid.

Bli befordrad: Att stiga i de militära graderna, t.ex. att bli befordrad från löjtnant till kapten som är en högre militär grad än den tidigare.

General: En militär titel, ibland den högsta militära graden inom ett lands försvarsmakt. Varje land har många generaler som i regel lyder under en eller flera fältmarskalkar eller andra överbefälhavare.

Statskupp: Olagligt maktövertagande i en stat utfört av en mindre grupp. En statskupp kan ske med användande av våld, hot om våld eller endast genom politiska medel.

Reform: Att omforma, omgestalta, förbättra. En förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.

Anti: Anger en motsats till något. Betyder ungefär "mot". Anitrevolutionär är därför någon som är mot revolutionen.

Abdikera: Att lämna en tron och avsäga sig regentskapet, dvs att lämna över makten som monark (kung/drottning) till någon annan.

Mobilisera: När en stat omorganiseras och förbereder sig inför ett krig.

Koalition: En allians eller förbund mellan t.ex. nationer.

Landsförvisas: Drivas i landsflykt, tvingas lämna landet.

Kongress: En stor konferens som håller på i minst en hel dag, ofta i flera dagar.

Administration: Hantering av information för att fatta beslut.

De framgångsrika krigen i Europa hade förstorat Frankrike och omgivit det med en rad lydstater. På så vis fick upplysningens och revolutionens idéer en omfattande spridning i Europa.

Napoleon stod på höjden av sin makt omkring 1810 då större delen av Europa låg under hans kontroll.

Lyckan vänder för Napoleon

Men efter Napoleons olyckliga fälttåg mot Ryssland 1812 var hans tid vid makten räknad. Av den stora armén på drygt 600 000 man som gått in i Ryssland, återvände bara spillror till Frankrike. I och med det passade de europeiska staterna på att inleda ett befrielsekrig som ledde till att Napoleon blev tvungen att abdikera 1814. Han blev därefter förvisad till den lilla ön Elba i Medelhavet som han fick att styra över. Men ön var liten och Napoleons ambitioner stora.

1815 återvände han till Frankrike och tog tillbaka makten efter bara ett års frånvaro. De övriga europeiska stormakterna reagerade snabbt och mobiliserade återigen sina arméer. Några månader senare led Napoleon sitt slutgiltiga nederlag vid Waterloo i Belgien där han besegrades av en koalition bestående av Preussen, Ryssland, Österrike och Storbritannien.

Efter det förlorade slaget vid Waterloo tvingades Napoleon återigen att abdikera. Därefter landsförvisades han till den avlägsna brittiska fängelseön Sankta Helena långt ute i Atlanten utanför Västafrika.

Napoleon slutade sina dagar i brittisk fångenskap. Han avled på Sankta Helena den 5 maj 1821, vid 51 års ålder, efter att ha drabbats av magcancer.

Napoleonkrigens följder

De drygt 20 år långa revolutions- och Napoleonkrigen hade skapat stor oreda i Europas kartbild. Vid den s.k. Wienkongressen, som var en stor fredskongress i Wien 1814-1815, försökte de europeiska stormakterna lösa hur det nya Europa skulle se ut i framtiden. Syftet var att åstadkomma maktbalans mellan Europas stater för att bevara freden och förhindra ett nytt starkt Frankrike eller någon annan stat att erövra stora delar av Europa som Napoleon hade gjort.

Napoleon efter det slutgiltiga nederlaget vid Waterloo i juni 1815. Målning gjord av Hippolyte De La Roche (1797-1856).

I samband med Napoleonkrigen och Wienkongressen skedde stora förändringar av den europeiska kartan som skulle få stor betydelse i framtiden. Napoleon och hans arméer hade sopat bort många av de hundratals feodala furstarna och deras furstendömen som existerat runt om i Europa, framförallt i Tyskland och Italien. Europas karta förändrades därför radikalt. För Tysklands och Italiens del skapade Napoleons framfart förutsättningar för de båda rikenas senare och separata framväxt som enade stater.

För Frankrikes del innebar revolutions- och Napoleontiden att landet blev mer enhetligt med en stark centraliserad administration, med lagar och institutioner som var mer anpassade för en modern industriell ekonomi. Frankrike blev, liksom USA blivit efter den amerikanska revolutionen, ett inspirerande föregångsland.
 

Code Napoleon

Redan 1790 började arbetet på att lagfästa de nya principerna om alla medborgares lika rättigheter. Detta arbete fullföljdes av Napoleon 1804. Det nya lagstiftningssystemet som byggde på individens frihet, allas likhet inför lagen, samvetsfrihet o.s.v. kom att kallas för Code Napoleon. Lagsystemet har stora brister, bl.a. får kvinnan om möjligt en ännu svagare ställning än tidigare. Trots detta är Code Napoleon ett viktigt steg mot enhetliga nationella lagstiftningssystem, med principen att lagen ska gälla lika för landets samtliga medborgare:

Justice - égal - et - intelligible - pour - tous.
Rättvis - lika - och - begriplig - för alla.

Att Napoleons lagar skulle gälla lika för alla var ett uttryck för den nya nationella identiteten. Alla skulle ha samma rättigheter och skyldigheter inför fosterlandet. Honneur et Patrie - Äran och Fosterlandet band ihop alla fransmän till en nationell enhet.

I samband med Napoleons erövringar kom Code Napoleon att påverka lagstiftningen i hela Europa.

Visste du att:

 • När Napoleon blev kejsare 1804 vägrade han att låta sig krönas av påven Pius VII. Han krönte sig själv istället för att visa sitt oberoende av kyrkan.
 • Napoleon bodde komfortabelt när han var ute och krigade. Han sov i en baldakinsäng och hade med sig skrivbord, fåtöljer och en fältbokhylla med böcker som han ivrigt läste på lediga stunder. Möblerna var specialgjorda och kunde lätt transporteras i lädersäckar.
 • Napoleon hade svårt att komma överens med Jean Baptiste Bernadotte, den blivande Karl XIV Johan av Sverige. När de möttes började de alltid gräla med varandra. Napoleon sade att han vid åtminstone tre olika tillfällen hade varit frestad att skjuta Bernadotte, men låtit honom leva för Bernadottes fru Desirées skull som Napoleon haft ett förhållande med i sin ungdom.
 • År 1812 hade Napoleon bestämt sig för att erövra det väldiga Ryssland. Med ca 600 000 soldater gick han in i Ryssland. Fem månader senare kom mindre än 30 000 av dem tillbaka.
 • Det finns många målningar som visar Napoleon sittande till häst vid Waterloo. Men Napoleon satt aldrig till häst vid Waterloo eftersom han hade inklämda hemorrojder. Då sitter man inte gärna på en häst. Napoleon ledde sina trupper från en vagn medan läkarna försökte kurera honom.
 • Napoleon betraktas som en av historiens stora härskare. Själv var han ganska liten till växten (167 cm).
 • Napoleon avled 1821 i brittisk fångenskap på ön Sankta Helena. Det var troligen magcancer som tog livet av honom, men det fanns länge forskare som menade att britterna förgiftade honom med arsenik. Det är dock nu bevisat att det inte stämmer.
 • Först år 1840, 20 år efter Napoleons död, lämnade britterna ut hans kvarlevor till fransmännen på begäran av Ludvig Filip. Därmed fick Napoleon sin sista hedersplats i Invaliddomen i Paris.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka fördelar fick Frankrike gentemot andra länder när allmän värnplikt infördes?
   
 2. Varför kunde Napoleon ta makten i Frankrike så lätt?
   
 3. Napoleon dominerade under lång tid Europa. Men när vände hans lycka? Berätta vad som hände. Försök även komma på fler fältherrar/kungar/diktatorer som gjort samma misstag?
   
 4. Men Napoleon gav inte upp så lätt. Vad hände efter att han tvingades abdikera?
   
 5. Vad var Wienkongressen?
   
 6. Nämn några viktiga följder av Napoleonkrigen. Vad förändrades och på vilka sätt var dessa följder viktiga?

Ta reda på:

 1. Ge exempel på några av de nya mått som infördes under Napoleontiden. Varför var det nya måttsystemet bra?
   
 2. Napoleon har ofta avbildats på ett speciellt sätt. Hur håller han armen på dessa porträtt? Försök också hitta några teorier om varför han håller armen som han gör.
   
 3. I samband med Napoleons fälttåg till Egypten 1798 kom Europa i kontakt med lämningar från forntidens Egypten. Napoleons medresta vetenskapsmän och konstnärer mätte upp pyramider, målade av tempel och hieroglyfer. Vad kallas den möbel- och inredningsstil som blev modern i Frankrike efter att Napoleons armé hade kommit tillbaka till Frankrike från Egypten?
   
 4. År 1812 anföll Napoleon Ryssland. Ryssarna försökte in i det längsta undvika att möta Napoleons armé i regelrätta slag. Istället använde de sig av den brända jordens taktik. Vad menas med det?

Diskutera:

 1. Vad anser du vara det viktigaste med Code Napoleon?
   
 2. Vilka kan ha varit mest rädda för Napoleon?
   
 3. Ge några förklaringar till varför Napoleon blev ihågkommen som en stor härskare, trots att så många soldater miste livet under Napoleonkrigen?


Litteratur:
Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Åke Holmberg, Vår världs historia, Natur och Kultur, 1995
Alan Schom, Napoleon Bonaparte, Harper Perennial, 1998
Alf W Johansson, Europas krig - Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till andra världskrigets slut, Rabén Prisma, 1998

 

Text: Robert de Vries (red.) och Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals gymnasium
 

Läs mer om

Kartor

Allmän värnplikt gav franskt övertag

Omkring 1795 ebbade revolutionen i Frankrike ut och läget i landet började stabiliseras. Den nya regimens maktbas grundades på sin militära kapacitet. Några år tidigare hade nämligen den gamla kungliga yrkesarmén ersatts av allmän värnplikt. Nytt var nu att vem som helst kunde avancera i de militära graderna. Fortsättningsvis var det duglighet och inte börd som skulle vara meriterande inom den franska armén. I och med införandet av det nya värnpliktssystemet hade Frankrike fått ett militärt överläge gentemot sina hotfulla grannar på kontinenten.

Napoleon tar makten

I de franska värnpliktsarméerna kunde vilken duglig soldat som helst bli befordrad och göra karriär. En av dem var Napoleon Bonaparte (1769-1821) som 1793, vid endast 24 års ålder, hade utnämnts till general. Några år senare var han högste befälhavare över den franska armén i norra Italien under fälttåget mot Österrike.

Uppdaterad: 13 oktober 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Napoleontiden

S
Carl-Henrik Larsson
2014-09-26
I maj 1789 lät den franske kungen Ludvig XVI samla de tre stånden i Versailles utanför Paris. Frankrike hade drabbats av svår missväxt, och dessutom krävde borgarna ökad politisk makt. Men få...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-29
Fransmännen var trötta på krig. De hade krigat nästan oavbrutet alltsedan den stora revolutionen 1789. De hade krigat i Spanien, Tyskland, Österrike, ja de hade varit ända framme i Moskva....
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27
Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris...
S
Per Höjeberg
2014-02-23
Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. När franska trupper väl var i Spanien svängde dock den spanska inställningen till de allierade fransmännen. Mer och mer...
S
Per Höjeberg
2014-02-23
Under Napoleon Bonapartes ledning kom Frankrike att besätta stora delar av Europa. På sina håll hälsades de franska trupperna som befriare från det gamla samhällets orättvisor. På de flesta...

Länkar om Napoleontiden

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Napoleons katastrofala ryska fälttåg 1812. De behärskade irreguljär krigföring till fulländning. Med överraskningsanfall, nattliga attacker och ständiga angrepp mot försörjningen blev kosackerna den stora skräcken för fransmännen under det ryska fälttåget.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Napoleons general Jean Baptiste Bernadotte. När han valdes till svensk tronföljare hade Jean Baptiste Bernadotte en makalös militär karriär bakom sig. Men relationen till hans närmaste chef, Napoleon Bonaparte, var aldrig konfliktfri. Flera gånger hamnade Bernadotte i onåd och var vid ett tillfälle nära att ställas inför krigsrätt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Michel Ney - den tappraste av de tappra. Han deltog i nästan alla Napoleons stora slag och blev legendarisk då han räddade resterna av den franska armén under återtåget från Moskva. Men troheten mot den franske kejsaren kostade till slut Michel Ney livet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Napoleons fiasko i Egypten. Sommaren 1798 anlände en stor fransk flotta till Egypten. Den leddes av den unge generalen Napoleon Bonaparte som genom att inta landet ville stoppa britternas inflytande i regionen. Han trodde att egyptierna skulle se honom som en befriare, men det blev inte som han tänkt sig.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Napoleons fälttåg mot Ryssland och slaget vid Borodino 1812. Varken Napoleon eller den ryske befälhavaren Kutuzov tog tag i striderna vid Borodino utanför Moskva. Istället för ett avgörande blev slaget en utdragen slakt – världens kanske värsta – till ingen nytta...

Spara som favorit
          

Avsnitt (25 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om slaget vid Leipzig 1813.

I oktober 1813 drabbade 600 000 soldater samman vid Leipzig i ett av historiens största fältslag. Folkslaget vid Leipzig innebar slutet för Napoleon, och födelseplatsen för en tysk nationalkänsla. - Vi har ju lärt oss att Waterloo är avgörandet, med det var här vid Leipzig som Napoleon hade sin tyngsta förlust, berättar historieprofessorn Martin Hårdstedt. Vetenskapsradion Historia besöker platsen för slagfältet, och de museer som idag visar jubileumsutställningar, och undersöker hur man idag högtidlighåller minnet av fältslaget, som skördade mer än 50 000 dödsoffer. På platsen finns numera det 100-åriga ”Folkslagsmonumentet”, en kolossal byggnad som skulle minna om segern mot Napoleon - men hur har minneskulturen förändrats från 1800-talets romantiska nationalism, via kalla kriget till idag? Programledare är Tobias Svanelid.

Spara som favorit
          

Avsnitt (25 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om slaget vid Waterloo.

Till Waterloo flockas 200 000 turister under jubileumsdagarna för att se mäktiga ljusskådespel och reenactmentstrider. Dessutom har herrgården Hougoumont, där de häftigaste striderna rasade, restaurerats. Den brittiske historikern Tim Clayton berättar om kampen vid herrgården där, och reenacmentgeneralen Etienne Claude och Hougoumontkännaren Natalie du Parc guidar runt på platsen...

Spara som favorit
          

Genomgång (28:36 min) där SO-läraren Cecilia Düringer går igenom franska revolutionen. Här berättas om orsaker, händelser och följder.

Spara som favorit
          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du bl.a. kan läsa om vapen och krigföring under de franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Här berättas bl.a. om slaget vid Trafalgar 1805, Leipzig 1813 och Waterloo 1815.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:40 min) om franska revolutionen. Här berättas om revolutionskrigen, skräckväldet och slutligen Napoleons maktövertagande. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:50 min) om Napoleontiden. Här berättas om Napoleon, Napoleonkrigen och dess följder. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (3:07 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar kortfattat om Napoleonkrigen och dess följder.

Spara som favorit
          

Prezigenomgång (8:06 min) om Napoleons tid vid makten och vad han bidrog med i uppbyggnaden av det moderna samhället. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Johannes Heuman berättar om Joséphine de Beauharnais. Hon var kejsarinnan som vann folkets hjärtan genom sin charm och elegans. Napoleon Bonapartes livslånga kärlek stod i händelsernas centrum när Europas karta ritades om.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:40 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om franska revolutionen och Napoleontiden, 1789-1815. Här behandlas orsaker, förlopp och följder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om Slaget vid Leipzig 1813. Det varade i fyra dagar och var en av de blodigaste och mest betydelsefulla drabbningarna i världshistorien.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Olle Larsson berättar om Napoleonkrigen och slaget vid Leipzig 1813 där även svenska trupper var med. 450 000 man deltog i det väldiga fältslag som utkämpades vid Leipzig mellan den 16 och 18 oktober 1813. Det var den största drabbningen dittills i Europas historia och dess utgång kom att innebära början till slutet för Napoleon Bonaparte och det franska väldet...

Spara som favorit
          

Presentation (9:29 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den franska revolutionens efterdyningar och den följande Napoleontiden.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (9:23 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om Napoleon och hans framfart i Europa i början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (9:06 min, utan ljud) där du ges en allsidig kortfattad genomgång av den franska revolutionen och Napoleontiden. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige återigen styrdes av enväldiga...

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens historia i små och stora...

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.