Bild:
Politiska ideologier består av samman- förda idéer som syftar till att legitimera dominerande gruppers intressen och maktpositioner.
M

Politiska ideologier

Vad är en politisk ideologi?

Begreppen politik och ideologi är två av statsvetenskapens mest omdebatterade koncept. Mängder med definitioner trängs sida vid sida.

Förenklat uttryckt skulle man kunna säga att en politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer och värderingar om hur samhället är nu, ska vara, samt hur förändringar ska utföras för att uppnå "idealsamhället".

Ideologibegreppets ursprung

Ordet ideologi betyder idélära på grekiska, men begreppet är mer komplicerat än så.

Begreppet ideologi myntades ursprungligen av den franske tänkaren Destutt de Tracy i slutet av 1700-talet. Han uttryckte en ”idéernas vetenskap” som han kallade ideologi och som syftade på reformering av samhället i upplysningens anda.

Många andra författare har emellertid använt begreppet på ett mer kritiskt sätt. Till exempel Karl Marx (1818-1883) som ansåg att ideologi kan jämföras med ett ”falskt medvetande”. Marx menade att inflytelserika sociala grupper kan legitimera sin maktposition genom att kontrollera dominerande idéer och uppfattningar i samhället.

Ideologi är ofta sammankopplat med makt

Makt innebär att individer och grupper kan hävda sina egna intressen även då andra personer motsätter sig detta. Ibland inbegriper makt bruket av våld. (Giddens)

Statlig makt åtföljs nästan alltid av någon form av ideologi som används för att legitimera makthavarnas handlingar. Politisk ideologi kan därför sägas handla om maktutövning, det vill säga hur idéer används för att dölja, rättfärdiga eller legitimera den dominerande samhällsgruppens intressen. Med detta följer även konflikter.

Makt, ideologi och konflikt står i nära samband med varandra

Många konflikter handlar om makt. Hos Marx syftade ordet ”ideologi” på härskande system av idéer och föreställningar som inte vilar på sanningar utan istället är uttryck för vissa gruppers (och klassers) makt och själviska intressen.

De som besitter viktiga maktpositioner kan till stor del vara beroende av ideologin för att bevara sin dominans. Under exempelvis den feodala tiden styrde kungen och adeln utifrån uppfattningen att en minoritet av befolkningen var ”född att bestämma”.

Politiska ideologiers betydelse idag

När man diskuterar politiska ideologier är det ofta äldre klassiska ideologier som berörs, såsom liberalismfascismkonservatism och socialism. Men hur är det egentligen ställt med politiska ideologier idag när 1900-talets ideologiska kamp är avgjord, som exempelvis efter de kommunistiska staternas sammanbrott?

En tendens när det gäller våra dagars idépolitiska landskap är att det har blivit allt svårare att urskilja ideologiska gränser mellan olika politiska grupperingar.

Samtidigt visar uppkomsten av nya politiska ideologier såsom ekologism (den gröna ideologin), att det finns ett ständigt behov av nya idéströmningar som återspeglar samtidens aktuella samhällsfrågor.
 

Viktiga begrepp

Ideologi. Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system.

Konservatism. En politisk ideologi som vill bevara det bestående samhället. Vill bygga på erfarenhet, tradition och förändra samhället långsamt.

Liberalism. En politisk ideologi som betonar den enskilda människans frihet. Friheten gäller yttrandefrihet och religionsfrihet men också ekonomisk frihet att köpa och sälja som man vill.

Kapitalism. Ett samhällssystem där produktionsmedlen (företag, mark och liknande) ägs av enskilda som vill tjäna pengar på det som säljs.

Kommunism. En samhällsform där fabriker, mark med mera ska ägas gemensamt av folket. Tidigare ville kommunister i flera länder ta makten med hjälp av våld. Läs mer om kommunism >

Socialism. Politisk åskådning där produktionsmedlen skulle ägas av folket genom staten eller i andra gemensamma former. Socialister vill idag genomföra detta utan politiskt våld.

Fascism. Från början en italiensk politisk rörelse där man ville ha en stark stat styrd av en elit, d.v.s. de duktigaste och starkaste. Folkstyre eller demokrati gillas inte av fascister.

Nazism. Ett annat ord för nationalsocialism. Nazismen är en antidemokratisk och auktoritär ideologi som är präglad av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov. En stark ledare ska styra staten. Känd ledare: Adolf Hitler i Tyskland på 1930-talet.

Nationalism.  En övertygelse att folk med gemensamt språk, kultur och ekonomi ska utgöra en egen självständig stat, ett fosterland. Ett land vars intresse sätts framför individen.

Pacifism. Kommer från det latinets ord för fred som är ”pax”. Nuförtiden betyder det att man är motståndare till alla former av militärt våld.

Anarkism. En politisk riktning som vill att samhället ska organiseras utan statligt tvång och istället helt på samverkan mellan frivilliga.

Feminism. Feminismen är en rörelse och ideologi som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt.

Ekologism: En samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.

Uppgifter och frågor

  1. Vad är en politisk ideologi?
     
  2. Förklara sambandet mellan politiska ideologier och makt.
     
  3. Ge exempel på hur politiska ideologier har använts förr eller används idag i syfte att stärka de styrandes makt.
     
  4. Jämför några demokratiska länder med några länder som har diktatur. Hur används politiska ideologier av folket och hur används de av makthavarna mot folket?

 

Litteratur:
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003
Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur, 2005
Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies. Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bra Böckers Lexikon 2000, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
 

Text: Robert de Vries (red)

Vad är en politisk ideologi?

Begreppen politik och ideologi är två av statsvetenskapens mest omdebatterade koncept. Mängder med definitioner trängs sida vid sida.

Förenklat uttryckt skulle man kunna säga att en politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer och värderingar om hur samhället är nu, ska vara, samt hur förändringar ska utföras för att uppnå "idealsamhället".

Ideologibegreppets ursprung

Ordet ideologi betyder idélära på grekiska, men begreppet är mer komplicerat än så.

Begreppet ideologi myntades ursprungligen av den franske tänkaren Destutt de Tracy i slutet av 1700-talet. Han uttryckte en ”idéernas vetenskap” som han kallade ideologi och som syftade på reformering av samhället i upplysningens anda.

Uppdaterad: 04 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Politiska ideologier

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer.

Socialismen och kommunismen är likartade politiska ideologier som delvis grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr produktionsmedlen för att tillgodose allas behov. Målet är ett klasslöst samhälle.

Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt.

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.

Anarkismen är en politisk åskådning som går ut på att statens inflytande och kontroll över den enskilde individen i samhället ska upphöra. Målet är att avskaffa statsmakten och skapa anarki.

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när och varför? Har vi människor kanske skapat nationalismen?

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov.

Länkar om Politiska ideologier

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta historia. Det finns bl.a....

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och...

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

Under uppbyggnad...

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det handlar bl.a. om vilka...

Under uppbyggnad...