Bild:
Muslimer utövar sin religion utifrån religiösa plikter som ibland kallas för de fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, fastan, fattigskatten och vallfärden.
L

Islams grunder

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse.

Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Här nere ska vi titta lite närmare på islams lära.

Islams fem pelare

De fem pelarna eller plikterna som de också kallas, utgör grunden inom islams lära. Alla muslimer följer de fem plikterna. Muhammed kallade dem för pelare som bär upp Islam.

Trosbekännelsen:  Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: “Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet“.

Trosbekännelsen innebär en förpliktelse att lyda Gud och att följa profeten. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom, den viskas i de nyföddas öron och upprepas på dödsbädden.

Bönen: Den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. I bönen upplever muslimen en stark känsla av samhörighet med andra troende. Med ansiktet vänt mot Mekka upprepar man trosbekännelsen och bönerna.

Bild:

Muslimer i bön.

Före varje bön måste man utföra den rituella tvättningen som är av tre slag. Det kan vara den lilla tvätten, den större tvätten eller torrtvätten.

Vid den lilla tvätten tvättar muslimerna ansiktet, händerna och armarna upp till armbågarna och fötterna och anklarna. Även huvudet tvättas. 

Torrtvätten används när man inte har tillgång till vatten, då tvättas samma kroppsdelar som vid den lilla tvätten. 

Vid den större tvättningen renas hela kroppen. Efter ejakulering, samlag och när kvinnor har menstruationsperiod måste den stora tvätten användas.

Ibland händer det att tvättningen måste göras om. Exempelvis om man har sovit efter tvättningen eller haft intim beröring (kyssar eller kramar) med det motsatta könet.

Man kan be ensam, på arbetsplatsen eller i hemmet, men fredagens middagsbön bör ske i en moské. Fredagsbönen i moskén är i regel obligatorisk för män, men inte för kvinnor.

Koranen består av 114 suror (avsnitt) och är skriven på arabiska. Koranens viktigaste budskap är att människan ska tillämpa strikt monoteism. I Koranen kallas Gud för Allah.

Viktiga begrepp

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Lära: Vad man tror på i en religion.

Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ner och ska läsas på arabiska. Läs mer om Koranen >

Sura: Verser/kapitel i koranen.

Sunna: En samling exempel, muntliga och nedskrivna (hadither) från Muhammeds liv. Fungerar som vägledning för troende muslimer.

Moské: Muslimers samlingslokal för gudstjänst, bön, undervisning m.m.

Minaret: Torn vid moskén som används för att ropa ut när det är dags för bön.

Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Medina: Den första staden som övergick till islam. Muhammed bodde där en stor del av sitt liv.

Kaba: En kubliknande byggnad i Mekka och islams heligaste helgedom. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Sharia: Lagar för samhället, baserade på islam.

Allmosor: Att ge gåvor till de fattiga är islams tredje pelare (eller plikt). Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande. Det är en muslimsk plikt att hjälpa de fattiga.

Numera är allmosor, som också kallas zakat, frivilligt utom i några enstaka muslimska länder. Allmosan betalas ofta när fastemånaden ramadan är till ända.

Fastan: Islams fjärde pelare är fastan och den infaller alltid under månaden ramadan, den månad då Muhammed mottog Koranen och själv fastade. Under fastemånaden får man varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång.

Detta ställer till en del bekymmer eftersom muslimernas kalender följer månåret. Månaden ramadan förskjuts därför med ungefär elva dagar varje år. De år när ramadan infaller under den varmaste delen av året kan det bli extra jobbigt för muslimer som bor i varma länder då de varken får dricka eller äta under dagen.

Folk som är sjuka, barn under 17 år och gravida brukar inte fasta. Fastemånaden ramadan avslutas med en stor fest som varar i fyra dagar. Då ger man varandra presenter och gåvor till de fattiga.

Vallfärden: Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte pelare. Man bör vallfärda till Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Detta är den enda pelaren som inte är obligatorisk.

Flera miljoner muslimer från hela världen gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer. Innan pilgrimerna gör sitt intåg i Mekka bör de lägga av sina vardagliga kläder och införa sig i en enkel vit dräkt som består av två skynken som bärs så att ena skuldran lämnas bar. Kvinnor som utför vallfärden väljer ibland en alternativ nationell klädsel. Likformigheten syftar till att utplåna skillnaden mellan folk.

En av orsakerna till att vallfärden går till Mekka är att Muhammed föddes där. Det var också på berget Hira utanför Mekka som han fick sin kallelse av Allah.

Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen. Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus, av Abraham helgat till gudsdyrkan. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen, som är infattad i silver. Den som genomfört vallfärden får hederstiteln hadjdj.

Koranen är islams heliga skrift

Koranen är Allahs allra sista budskap till mänskligheten och mottogs av Muhammed. Senare skrevs dessa budskap ned och de finns i dag i Koranen, Islams heliga bok.

Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på. Den innehåller regler och bestämmelser om islam som religion.

I Koranen befaller Allah oss att tillbe endast honom. Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot alla människor, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Sunna - Muhammeds föredöme

Det är inte bara Koranen som visar för hur en muslim ska leva. Även i sunna finns vägledning. Sunna beskriver Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

I Koranen är det Allah själv som talar till människorna, men i haditherna är det Muhammeds liv (vanor och handlingar) som skildras.

Muhammed anses vara den muslim som mest och bäst följt Gud. Muhammed utgör därför, liksom Jesus inom kristendomen, en stark förebild för alla troende muslimer.

Islamisk lag (Sharia)

Med tiden uppkom frågor som varken Koranen eller sunna kunde ge svar på. Då bildades ett system av lagar som kallas sharia.

Sharia innehåller grundläggande regler för hur muslimer ska leva och agera i olika situationer. Sharias regler är till stor del baserade på Koranen, men också på sunna, det vill säga Muhammeds vanor och religiösa handlingar.

Ganska få muslimska stater styrs efter samma demokratiska styrelseskick som vi är vana vid i västerlandet. Istället för en sekulariserad (världslig/icke-religiös) lag som är skild från religionen och som står över religionen, tillämpas i flera muslimska länder, men i varierad tillämpningsgrad, den muslimska lagen sharia.

De finns olika sätt att tolka och tillämpa sharia. Därför finns det också olika shariaskolor.

Sharia omarbetas ständigt för att kunna passa in i samhällsutvecklingen. Sharia är därmed föränderlig. Trots det betraktas lagarna av många västerlänningar som mycket hårda, särskilt i länder som Saudiarabien och Iran där sharia dominerar rättsväsendet.

Bild:
I moskéer finns få bänkar. Bön uträttas på golvet i riktning mot Mekka. Kvinnor och män ber åtskilda.

Moskén

Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Moskén är också en samlingslokal för folk som bor runt omkring. Ordet moské betyder ordagrant “plats där man faller ner“. Den har vanligen en kupol och en eller flera smala höga torn, s.k. minareter. Från dessa ropas bönestunderna ut.

I alla moskéer finns en nisch som visar åt vilket håll Mekka ligger.

Innan man går in i en moské ska man tvätta ansikte, händer och fötter. Tvättningen innebär att man vill vara ren både till kropp och själ inför Gud.

I moskén finns inga bilder eftersom Muhammed förbjöd avbildningar.

I en moské råder ofta annorlunda regler för kvinnor. De får hålla sig i bakgrunden, i ett sidorum eller på en läktare. Den här uppdelningen sker på grund av de rörelser som ska utföras under bönen (rörelser som kan locka män att få orena tankar). Genom att förhindra att människor av motsatt kön befinner sig när varandra under bönen blir det lättare att koncentrera sig på Gud.

Islams tideräkning och högtider

Det islamska året följer månens olika faser. Därför har ett islamskt år 354 eller 355 dagar. Det innebär att det islamiska året är ungefär 11 dygn kortare än vårt eget år.

Den islamska tideräkningen utgår från den dag då profeten Muhammed utvandrade från staden Mekka till Medina i Arabien. I vår tideräkning skedde detta år 622 e.Kr.

Muslimernas nyårsdag infaller den första dagen i månaden muharram. Muslimerna kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. Denna dag brukar muslimerna fira genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år. Nyåret är viktigt för muslimerna, då festar man ordentligt och äter mycket god mat.

Muhammeds födelsedag firas på olika sätt. Muhammed föddes i Mekka den 12:e dagen i månaden rabi al-awwal, omkring 52 år före den islamiska tideräkningens början (den 20 augusti år 570 e.Kr enligt vår tideräkning). På många platser firar man denna dag med gatufester där man på olika sätt försöker beskriva Muhammeds liv.

Muhammeds himmelsfärd är en glad högtid som firas av alla muslimer. Muhammeds himmelsfärd finns beskriven i Koranen. Det inträffade den 27:e dagen i månaden rajab. Enligt legenden var det ängeln Gabriel som tog Muhammed på en nattlig färd från Mekka till Jerusalem. Där träffade Muhammed de övriga profeterna, som Mose och Abraham. Därefter gjorde Muhammed sin färd till himlen där han av Allah fick besked om att människorna skulle be fem gånger per dag. Muslimerna firar denna högtid just natten till den 27 rajab. Då är alla moskéer upplysta och man läser berättelser om hur Muhammed gjorde sin färd till himlen.

Ramadan är den nionde månaden i islamska kalendern. Ordet ramadan betyder ”den stora hettan”. Det var under denna månad som Muhammed fick ta emot Koranen, islams heliga bok. Under ramadan får muslimerna inte äta eller dricka under den tid när solen är uppe.

När fastemånaden är slut inträffar fastebrytandets fest. Denna fest brukar vara i fyra dagar. Under dessa dagar ger man varandra presenter och äter massor av god mat. Många besöker moskén på morgonen och på kvällen. Under den här perioden brukar man också gå till begravningsplatser och lägga palmkvistar eller liknande på gravarna.

Uppgifter och frågor

 1. Vad betyder ordet islam?
   
 2. Vad säger den muslimska trosbekännelsen?
   
 3. När ska man be och vad upplever man under bönen?
   
 4. Nämn fakta om tvättningen före bönestunderna.
   
 5. Berätta kortfattat om seden med allmosor.
   
 6. Vad innebär fastemånaden ramadan för en muslim?
   
 7. Nämn fakta om vallfärden.
   
 8. Förklara varför Koranen anses så viktig.
   
 9. Förklara vad sunna är.
   
 10. Varför är sharia så omdebatterat tror du?
   
 11. Nämn fakta om tideräkningen.
   
 12. Berätta om Muhammeds himmelsfärd.
   
 13. Nämn några fakta om Ramadan.

Obs! I introduktionsavsnittet om islam hittar du mer grundläggande fakta och frågor om islam. Och i menyn uppe till vänster hittar du andra avsnitt som belyser islam ur olika perspektiv.


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998
Michael Cook, The Koran : a very short introduction, Oxford University Press, 2000
Anne Sofie Roald, Islam. Historia, tro, nytolkning, Natur & Kultur, 2005
Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge, 2002
Sören Wibeck, Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter, Historiska Media, 2005
 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse.

Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Här nere ska vi titta lite närmare på islams lära.

Islams fem pelare

De fem pelarna eller plikterna som de också kallas, utgör grunden inom islams lära. Alla muslimer följer de fem plikterna. Muhammed kallade dem för pelare som bär upp Islam.

Uppdaterad: 23 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Islams grunder

av:
Mångkulturellt centrum
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Islams grunder

L
Carl-Henrik Larsson
2018-04-13
Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på döden samt vilka begravningsritualer som ska tillämpas. I den här artikeln presenteras några enkla...
L
Carsten Ryytty
2018-04-12
Islam är den religion som växer snabbast i världen. Idag (2019) finns det drygt 1,8 miljarder muslimer runt om i världen. De flesta muslimerna bor i Asien. Gemensamt för de flesta av dem är...
M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
L
Carsten Ryytty
2016-02-07
Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort sett matregler. Flest bestämmelser gällande matvanor finns inom judendomen och islam...
L
Carsten Ryytty
2015-09-08
Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte grundpelare. En muslim bör vallfärda till Mekka en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Vallfärden till Mekka är den enda av...
L
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att...
L
Carsten Ryytty
2014-06-25
Fastan är Islams fjärde pelare. Under denna månad får man varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång.
L
Carsten Ryytty
2014-06-24
Moskén är en plats för gudstjänst. Ordet moské betyder: plats där man knäböjer. Detta är med andra ord den plats där man visar sin underdånighet inför Allah, islams ende gud...
S
Lilian O. Montmar
2013-12-18
Det var ett historiskt ögonblick då svenska muslimer kallades till bön från en minaret i Sverige. Böneutropet Allahu Akbar, Allah är störst, ljöd den 26 april 2013 från det 32 meter höga tornet...

Podcast om Islams grunder

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Länkar om Islams grunder

Sortera efter:
          

Genomgång (12:19 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om synagogans, kyrkans och moskéns funktioner inom judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:45 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om de viktigaste heliga platserna inom de abrahamitiska religionerna.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (12:32 min) där två SO-lärare går igenom olika begrepp som är bra att kunna när du läser om islam.

Spara som favorit
          

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning. Materialet kan användas från förskolan till vuxenverksamheter  –  välj ut, anpassa och utveckla efter vad som passar dig och din grupp.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:38 min) där SO-läraren Magnus Söderbom jämför synen på Jesus, synen på efterlivet, kostregler, bönen och historiesynen.

Spara som favorit
          

Genomgång (2:57 min) där SO-Sture reder ut några viktiga begrepp inom islam. Här berättas om: sharia, sunni, shia, moské, minaret, fundamentalism, Koranen, sura, islams fem pelare, Mekka, halal, haram

Spara som favorit
          

Läs om ramadan och andra högtider som är aktuella i dagens Sverige i Mångkulturella almanackan.

Spara som favorit
          

Genomgång (4:31 min) av SO-läraren Carola Hagdahl som berättar om de Abrahamitiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:28 min) gjord av mellanstadieläraren Tobias som på ett enkelt vis berättar om islam ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (65 min) om gudar. Den här gången tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an gudavärlden. De tio häftigaste gudarna listas och det blir lite grekiskt, lite Norden, en del Indien och lite annat från resten av världen. Dessutom pratar vi orimligt mycket om snoppar i det här avsnittet. Här berättas om: Anubis (egyptisk), Ganesha (hinduism), Nike (grekisk), Poseidon (grekisk), Tor (nordisk), Afrodite/Venus (grekisk/romersk), Jahve/Gud/Allah (judendom/kristendom/islam), Ahura Mazda (zoroastrism), Zeus (grekisk) och Shiva (hinduism). Podcasten görs av: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (59 min) om islam. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:01 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om hur man ser på döden i de fem stora världsreligionerna.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:16 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:56 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson ger en översiktlig genomgång av gudsbild i judendom, kristendom, islam och buddhism.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:35 min) där SO-läraren My Ekander berättar om synen på Gud inom de tre monoteistiska världsreligionerna: judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:02 min) av SO-läraren Göran Strömberg som berättar om islams grunder. Här berörs främst moskén, bön, den muslimska tron och de fem grundpelarna.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.