Kategori

Symboler är förenklade uttryck som refererar till något annat som ofta är abstrakt. Religiösa symboler är uttryckssätt för att åskådliggöra det gudomliga eller återspegla religionens budskap.

Religionskunskap

Vad är religion?

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

Vad är religion?

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

ANNONS

ANNONS

Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

Religion är ett svårdefinierat begrepp vilket har lett till att många definitioner trängs sida vid sida. Mängden av religiösa uppfattningar och organisationsformer är så stor att religionsforskarna har haft svårt att komma fram till en allmänt accepterad definition. Den definition som används hänger ofta ihop med religionsvetarens teoretiska inriktning och egen syn på begreppet religion.

Man brukar vanligtvis skilja mellan substantiella (beskrivande) och funktionella (ändamålsenliga) religionsdefinitioner:

•    En substantiell definition beskriver religionens innehållsliga sida och dess olika delar samt svarar på vad religion är. Exempel:

”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.” (Wikipedia)

•    En funktionell definition är bredare och visar på vilka funktioner och behov religionen fyller för individen och samhället. En funktionell definition svarar på vad en religion gör. Exempel:
 
”Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp av människor att komma tillrätta med det mänskliga livets yttersta frågor. Detta system är ett uttryck för människans vägran att kapitulera inför döden, att ge efter för svårigheter.” (Gustafsson)

Men det är också viktigt att förstå den religiösa övertygelsens avigsidor och vilka risker som finns med religiös fanatism. Religion kan också vara destruktiv och exkluderande och skapa fientlighet mellan individer och grupper.

ANNONS

ANNONS

Några generella kännetecken på när religion tillämpas på ett positivt sätt skulle kunna vara när den vidgar verkligheten, frigör, ger kraft och inspiration samt råd och stöd om hur vi ska leva våra liv och förhålla oss till andra människor. Medan ett mer osunt förhållande till religion skulle kunna kännetecknas av tvång, rädsla, intolerans, verklighetsflykt och förvrängd verklighetsuppfattning.

Bland SO-rummets ämneskategorier för religionskunskap hittar du massor av fakta om religion och religiositet. En stor del av materialet handlar om olika religioner – stora som små, men du kan också fördjupa dig i icke religiösa livsåskådningar, livsfrågor, etik och mycket annat. I avsnittet "Allmänt om religion" kan du även läsa om religionens ursprung.

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Vad är religion?


Litteratur och internetkällor:
Del ur Lgr 11: Kursplan i religionskunskap i grundskolan
sv.wikipedia.org/wiki/Religion 2011-06-03
Owe Wikström, Om heligheten, Natur och Kultur, 1997
Göran Gustafsson, Tro, samfund och samhälle, Libris, 2000
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Religion

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka, förstå och utstå tillvaron och livet.

+ Läs mer

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men det finns också de som menar att evolutionsläran går att förena med en religiös tro.

+ Läs mer

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda symboliska handlingar som ges ett heligt värde.

+ Läs mer

Etik och moral (6)

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

+ Läs mer

Forntidens och antikens religioner (4)

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

+ Läs mer

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en nutida variant av fornnordisk religion.

+ Läs mer

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att förfäderna levde kvar som övernaturliga väsen.

+ Läs mer

Judendomen (4)

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk.

+ Läs mer

Kristendomen (11)

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

+ Läs mer

Islam (6)

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som världens näst största religion.

+ Läs mer

Hinduismen (3)

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i det här livet påverkar ditt nästa liv.

+ Läs mer

Buddhismen (6)

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en religion som i stort handlar om etik.

+ Läs mer

Andra asiatiska religioner (5)

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

+ Läs mer

Nyreligiösa rörelser (6)

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa rörelser är att de skapar mening i tillvaron för sina anhängare.

+ Läs mer

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som hör till fenomenet.

+ Läs mer

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja.

+ Läs mer

Icke religiösa livsåskådningar (5)

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

+ Läs mer

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och hur vi ska leva vårt liv.

+ Läs mer

Folktro

Folklig tro på övernaturliga väsen och övernaturliga makter.

+ Läs mer

Sekularisering och religionskritik (2)

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

+ Läs mer

Länkar om Religion

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Bild saknas

Jämförelser mellan religioner

Material som innehåller jämförelser mellan religioner. Här hittar du likheter och skillnader mellan...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Symbol

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden,...

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...