M
Kategori

Bepansrade ångfartyg med skovelhjul i strid under det amerikanska inbördeskriget.

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Ångmaskinen förändrade sjöfarten

Ångmaskinen revolutionerade industrin vid slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Först användes ångmaskinen som en stationär energikälla för att driva maskiner, sågar och hammare i fabrikerna. Men det dröjde inte länge förrän ångmaskiner började monterades på vagnar och båtar. I och med det skedde också en revolution inom transportväsendet.

Ångmaskinen förändrade sjöfarten

Ångmaskinen revolutionerade industrin vid slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Först användes ångmaskinen som en stationär energikälla för att driva maskiner, sågar och hammare i fabrikerna. Men det dröjde inte länge förrän ångmaskiner började monterades på vagnar och båtar. I och med det skedde också en revolution inom transportväsendet.

ANNONS

ANNONS

De första ångbåtarna drevs av s.k. skovelhjul och togs i trafik i början av 1800-talet. Dessa hjulångare tjänstgjorde nästan enbart på kanaler, floder och utmed kusterna eftersom farlederna där var svårseglade och det ofta behövdes bunkras kol för ångpannorna. Hjulångarna var långsamma och en stor del av lastutrymmet användes till att förvara bränsle. Det blev därför liten plats över för att frakta varor. Hjulångarna utnyttjades därmed mest till passagerartrafik.
 

Ångfartygens epok i Sverige

Ångfartyg ansågs länge vara framtidens transportmedel. Deras epok sträckte sig från Samuel Owens hjulångare Amphitrite 1818 till 1870-talets järnvägsfeber. Det första svenska järnångfartyget, Scandia (1842), trafikerade linjen Stockholm-Karlskrona-Karlshamn.

Från 1830-talet ansågs ångfartygen överlägsna landsvägsskjutsarna och de överglänste också segelfartygens persontrafik. Under år 1850 beräknas ångfartygsresenärerna ha uppgått till en halv miljon.

Ett exempel på tidens storslagna planer är linjen Sankt Petersburg-Göta kanal-Hull i Storbritannien. Därmed skulle lasten slippa den danska Öresundstullen och Göta kanal konkurrera med Öresund. Krimkriget och tullens borttagande 1857 sänkte dock idén.
 

Propellerdrivna ångfartyg konkurrerade ut segelfartygen

Det var först vid mitten av 1800-talet, då propellerdrivna ångfartyg med järnskrov ersatte hjulångarna, som ångfartygen blev en allvarlig konkurrent till segelfartygen på världshaven. Ångfartygen behövde inte ta hänsyn till vindförhållanden och var både snabbare och bekvämare att färdas med än segelfartygen. Kring sekelskiftet 1900 var hälften av alla fartyg som färdades på världshaven ångfartyg.

Atlantångarna speglade tidens klassamhälle

Under andra halvan av 1800-talet bedrevs passagerartrafiken över Atlanten länge av både segelfartyg och ångfartyg. Men i slutet av 1800-talet reste de flesta med ångfartyg eftersom de var snabbare och kunde hålla tidtabellen.

Vid den här tiden gjordes atlantångarna alltmer luxuösa (se skiss). Ombord på dessa flytande palats speglades tidens klassamhälle. De översta däcken var försedda med pampiga salonger och lyxiga restauranger där förstaklasspassagerarna kunde roa sig. Därtill fanns ofta rekreationsmöjligheter i form av luxuösa badinrättningar och träningslokaler. Det var också på de översta däcken som de största och bekvämaste hytterna låg. Dessa var ibland sviter med flera rum och eget tjänstefolk. Därefter blev det allt mindre imponerande desto längre ned i klasserna och skrovet man kom. Tredjeklasspassagerarna bodde längst ner under enkla förhållanden i trånga hytter eller tillsammans med andra i sovsalar.

ANNONS

ANNONS

Propellerdrivna pansarfartyg förändrade sjökrigföringen

Krigföringen till sjöss genomgick också stora förändringar under perioden. Under Napoleonkrigen i början av 1800-talet, utkämpades sjöslagen i stort sett som de hade gjort under 1600- och 1700-talen. Men allteftersom industrialiseringen tilltog och ny teknik blev tillgänglig kom också sjökrigföringen att förändras.

Hamnen i New Orleans, USA, på 1860-talet.

Till en början byggdes pansarklädda ångkorvetter och ångfregatter (mindre och medelstora krigsfartyg), men det var först i samband med införandet av propellern som örlogsflottorna (örlog = krig till havs) genomgick stora förändringar. Propellern gjorde att örlogsfartygen kunde konstrueras med maximalt pansarskydd och mindre träffyta än de tidigare ångbåtarna med sina skovelhjul och hjälpsegel. En annan förändring var att de propellerdrivna pansarfartygen utrustades med pansarbrytande kanoner i svängbara pansartorn istället för artilleridäck. Med tiden kom sedan örlogsskeppen att förses med allt större och mer långskjutande kanoner. I slutet av 1800-talet var det normala stridsavståndet för sjöartilleriet över 10 kilometer.

Nya marina vapen

Den tekniska utvecklingen under slutet av 1800-talet innebar att örlogsflottornas uppbyggnad och användningsområden förändrades i grunden. På 1890-talet utvecklades torpedvapnet med torpedbåtar, och omkring 1900 började u-båtar tas i bruk. Detta ledde i sin tur till utvecklingen av jagarna som var konstruerade för att jaga u-båtar. En bit in på 1900-talet fick även minor stor betydelse vilket gav upphov till minfartyg och minsvepare.

Ett typiskt drag genom hela världshistorien har alltid varit att ny teknik har frambringat bättre vapen som i sin tur har lett till utvecklingen av effektiva skydd och motvapen. Med det tekniska framåtskridandet som skedde i samband med industrialiseringen blev detta mer tydligt än någonsin tidigare. En sjöman från slaget vid Trafalgar 1805 skulle knappast ha känt igen sig om han förflyttats drygt hundra år framåt i tiden och placerats på ett slagskepp under Skagerrakslaget 1916, mitt under första världskriget.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen

LÄS MER: Robert Fulton - historien om de första ångbåtarna

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914
 

Världens mest kända sjöolycka

Under sin jungfrufärd (första resa) 14 april kolliderade den engelska ”osänkbara” passagerarfartyget Titanic med ett isberg i Nordatlanten som stack upp 35 meter över havsytan.

Titanic sjönk 3 600 meter ner i djupet. 1 503 människor omkom och endast 704 överlevde. 123 svenskar var ombord, 89 av dem omkom i katastrofen.
 

Visste du att:

 • Under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 dominerade nordstaterna kriget till sjöss. Det innebar att de kunde hindra sydstaterna att exportera sin viktigaste produkt, bomull. Blockaden bröts en tid av sydstaternas pansarklädda fartyg Merrimac som 1862 förstörde många av nordstaternas träfartyg. Nordstaternas nybyggda pansarfartyg Monitor, konstruerat av svensken John Ericsson, besegrade Merrimac vid Hampton Roads den 9 mars 1862. Slaget inleddes med att fartygen sköt mot varandra under några timmar och tusentals personer stod på stränderna och bevittnade kampen. Då eldgivningen från Merrimacs tio kanoner inte åstadkom några skador på Monitors pansar, försökte Merrimac ramma sin motståndare, men det misslyckades. Efter tre timmars strid drog sig Merrimac tillbaka.
   
 • Den 50 meter långa Monitor hade en besättning på 57 man, varav sex var svenskar, som skötte kanonerna.
   
 • Sydstatsubåten CSS Hunley var den första ubåt i historien som sänkte ett fartyg i strid. Den 17 februari 1864 attackerade ubåten nordstaternas fregatt USS Housatonic, som blockerade hamnen i sydstaternas stad Charleston. Den nio man stora besättningen drev fram ubåten med hjälp av handvevar, eftersom ubåten saknade motor. När besättningen på Housatonic upptäckte faran besköt de ubåten, men lyckades inte skada dess järnskrov. Ubåten rammade fregatten och satte fast en sprängladdning som fjärrutlöstes med en lina, varpå Housatonic exploderade och sjönk. Vad som hände ubåten vet man inte, den försvann ner i djupet. År 1995 upptäcktes vraket av ubåten och med hjälp av en specialbyggd vagga kunde den lyftas upp till ytan för konservering och arkeologisk undersökning.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Till vad användes de första ångbåtarna (hjulångarna)? Varför?
   
 2. Ungefär när och varför började ångfartygen konkurrera ut segelfartygen?
   
 3. Hur speglade atlantångarna dåtidens klassamhälle?
   
 4.  På vilket sätt förändrades sjökrigföringen när propellern började användas för att driva fartyg?
   
 5. Sammanfatta vapenutvecklingen som ägde rum inom krigsflottorna under perioden.

Ta reda på:

 1. Hur såg passagerarfartygen och krigsfartygen ut i början av 1800-talet och hur såg de ut i början av 1900-talet? Vilka är de största skillnaderna tycker du och vad beror de på (se texten ovan)?

Diskutera:

 1. Titanics förlisning är troligen världens mest kända fartygsolycka. Faktum är att det finns många fler fartygskatastrofer som varit ännu värre, där fler har omkommit. Men varför har just Titanics undergång blivit så känd? Resonera.
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Jarle Simensen, Bra Böckers världshistoria, del 12 – Väst erövrar världen 1870-1914, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Lars Bergquist, Kommunikation – från budbärare till Internet, Natur och Kultur, 1999
Thorsten Rinman m.fl., Sjöfartens historia, Rinman & Lindén, 1982
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); Faktarutan om ångfartygens svenska epok är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

L

Eldvapnens historia

av: Kaj Hildingson
2022-07-15

Krutet uppfanns i Kina och användes först till fyrverkeripjäser och smällare. Under sina angrepp mot Kina på 1200-talet träffade mongolerna på krutet och lärde sig att använda det. De tog med sig uppfinningen på sina fälttåg i Europa. Men mongolerna använde inte krutet till kanoner, utan för att sprida moln av rök som kallades "kinesisk eld" på slagfälten. Européerna lärde sig snabbt att själva använda krutet. Exakt när krutet först användes i ett europeiskt krig vet vi inte. År 1325 fanns det i alla fall kanoner på flera håll i Europa...

+ Läs mer

M

Nordostpassagen och döden i Arktis

av: Kaj Hildingson
2021-07-20

År 1871 upptäckte den norske säljägaren Elling Carlsen en hydda på ögruppen Novaja Zemlja norr om Ryssland. En gryta hängde fortfarande över den öppna eldstaden, och en klocka stod lutad mot en vägg. Böcker, vapen och hushållsföremål låg strödda här och där. Ingen var hemma, men det var inte så konstigt. Hyddan hade stått övergiven i 274 år. Carlsen hade upptäckt den plats där holländaren Willem Barents tvingats övervintra med sin besättning i slutet av 1500-talet. Barents hade letat efter Nordostpassagen - sjövägen från Europa till Kina norr om Ryssland. Liksom många andra kom Barents aldrig tillbaka...

+ Läs mer

M

Robert Fulton - historien om de första ångbåtarna

av: Kaj Hildingson
2020-09-26

När ”Fultons dårskap” visades upp i USA för första gången 1807 var många övertygade om att ångbåten skulle sjunka inom fem minuter. Bakom premiärturen låg över tjugo års arbete, sönderslagna karriärer, självmord och en mängd andra bakslag. Bland annat hade Napoleon avvisat konstruktören John Fulton och undrat om han verkligen tänkte driva ett fartyg med cigarrök. Men den första turen med Clermont, som fartyget egentligen hette, blev en succé. Några år senare trafikerade 50 ångbåtar floderna i USA och efterhand konkurrerade ångdrivna fartyg bort de stora segelfartygen från världshaven...

+ Läs mer

L

Titanics undergång

av: Daniel Rydén
2020-09-21

Än idag vågar ingen skeppsbyggare med självbevarelsedrift kalla sitt nya fartyg osänkbart. Inte efter den ödesdigra natten 1912 när världens praktfullaste osänkbara skepp försvann i Atlantens djup.

+ Läs mer

L

Barbareskstaterna i Nordafrika - sjöröveri och slavhandel

av: Mats Röyter
2020-05-13

Nordafrikanska pirater gjorde Medelhavet och en stor del av Atlanten osäkra under trehundra år. Mellan 1500-talet och 1800-talet terroriserades både handelsfartyg och europeiska kustbosättningar av dessa s.k. korsarer - muslimska sjörövare som försörjde sig genom plundring och kidnappning. Fångarna som togs utväxlades antingen till ursprungslandet mot en lösensumma eller blev sålda som slavar i Nordafrika, där slavmarknaden i Alger var den dominerande...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Suezkanalen

av: Carsten Ryytty
2016-04-03

Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan...

+ Läs mer

Länkar om Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Napoleontiden

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa...

Hi

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
Ostindiefarare

Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett handelskompani från Göteborg som bildades 1731 och...

Hi
Porträtt

John Ericsson

John Ericsson (1803-1889) är en av Sveriges mest berömda uppfinnare genom tiderna. Han är mest känd...

Hi
Titanic

Titanic

De stora ångdrivna passagerarfartygen eller Atlantångarna som de ibland kallas, hade sin...

Hi
dykare vid ett vrak.

Marinarkeologi

Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed...

Hi
Fartyg

Upptäckare och upptäcktsresor

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina...

Hi
Vykort

Göta kanal

Göta kanal, vattenvägen som förenar Östersjön med Kattegatt, invigdes 1832. Men redan Gustav Vasa...

Hi
Karta

Panamakanalen

Innan Panamakanalen byggdes var alla fartyg tvungna att att runda Kap Horn - Sydamerikas sydligaste...

Hi
sjöstrid

Slaget vid Hogland

Slaget vid Hogland var ett sjöslag i Finska viken mellan svenska och ryska flottan den 17 juli 1788...

Hi
Karta

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...

Ge
globalt rutnät

Longitud och latitud

Om du tittar på en jordglob eller en karta ser du att den är täckt av ett gradnät. En del linjer...

Hi
Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf E Nordenskiöld (1832-1901) är en av våra mest berömda polarforskare. Han var född i Finland...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...