L
Kategori

Ortodox munk i Rumänien.

Ortodoxa kyrkan

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka.

Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka.

Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

ANNONS

ANNONS

Den ortodoxa kyrkan leds av biskopar

Jesus valde ut sina apostlar (lärjungar). Apostlarna utvalde och formade sedan ledare för kyrkan, vilka kunde hjälpa och ersätta dem själva. De kallades biskopar. Dessa biskopar tillsatte i sin tur nya biskopar. På så sätt har den apostoliska ledningen bevarats i en obruten kedja inom den ortodoxa kyrkan.
 

Vad betyder ordet ortodox?

Ordet ortodox har två olika betydelser. Det ena är ”rätt lära”. Det syftar på att man inom den ortodoxa tron anser sig representera den ursprungliga kristendomen.

Den andra betydelsen av ortodox är ”rätt gudstjänst”. Den ortodoxa gudstjänstens utformning går tillbaka ända till 300-talet.

De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa (se karta). Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa.

Varje kyrka är självständig med en egen ledare, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) räknas som den främste av de olika kyrkornas ledare.
 

Ortodoxa kyrkan i världen
Bild: Wikimedia Commons
Ortodoxa kyrkans utbredning i världen baserat på antalet anhängare i varje land.

ANNONS

ANNONS

Ortodoxa gudstjänsten - ett uråldrigt skådespel

Den ortodoxa gudstjänsten påminner om ett uråldrigt skådespel och följer alltid ett bestämt mönster. Spelplatsen är kyrkan som är uppdelad i två rum med en vägg emellan. Mellanväggen kallas för ikonostas, som betyder bildvägg.

I den finns det tre portar. Delen bakom ikonostasen representerar himlen. Där finns ”Guds tron” som man kallar altaret. Den andra delen av kyrkan symboliserar jorden.

Gudstjänsten består av tre akter och det är ett sorts teaterdrama som man spelar upp som handlar om Jesus liv.

Gudstjänsterna är oftast långa och besökarna står upp. En del går ut och in i kyrkan. Det är främst prästen och kören som är aktiva.

Ikoner

En ikon - ett grekiskt ord som betyder bild - är en kultbild inom den grekisk-ortodoxa kyrkan. Vanligtvis är det en bild av Jesus eller jungfru Maria. Även helgon och profeter brukar avbildas. Ikoner finns i de troendes hem som ett tecken på att de alltid tar emot de heliga sändebud som Gud har sänt. Ikonerna betraktas som synliga bilder av Guds osynliga nåd och ständiga, osynliga närvaro. Därför är ikonerna heliga.

Ikonen brukar målas på en linneduk som spänns fast på en träplatta. Ikonerna är ofta utförda med starka färger. Det beror på att ikonerna är placerade i mörka rökelsefyllda rum och behöver ha starka färger för att synas bra.

Förenklat om den ortodoxa läran 

Ordet ortodox betyder rätt troende (på grekiska). Med detta vill den ortodoxa kyrkan säga att de än idag förvaltar den tidiga kristendomens apostoliska bekännelse. Med det menas den lära som spreds och bevarades av Jesus lärjungar.

Enligt ortodoxt kristna är den ortodoxa kyrkan den ursprungliga kyrkan som grundades av Jesus. Den kallas också apostolisk, därför att Jesus lärjungar (apostlar) gav den en fast ordning. I den ortodoxa kyrkan har apostlarnas muntliga och skriftliga undervisning bevarats och kommer att bevaras oförändrad i alla tider.

Ortodoxt kristna tror på treenighetsläran: Gud som är fadern, sonen och den heliga anden. Jesus är därmed Guds son och Gud själv. Med det menas att Jesus Kristus är Guds inkarnation (förkroppsligande). Jesus är både gudomlig och mänsklig.

Grunden för den ortodoxa kyrkans bekännelse är tron på Jesus Kristus som frälsare och Gud. Hans uppståndelse från döden utgör en viktig del av läran.

Apostlarna (lärjungarna) predikade budskapet om den uppståndne frälsaren. Enligt apostlarna (och kristen tro) bar Jesus våra synder på sig och tog straffet för våra missgärningar (dåliga och onda handlingar). Han dog för vår synd för att de som tror på honom inte ska behöva dö utan istället leva i evighet med honom. Jesus gav på så vis frälsning åt människor.  [Han offrade sig frivilligt på korset för att försona människan med Gud.]

ANNONS

ANNONS

Jesus uppstod därefter från de döda, besegrade djävulen och döden, och lät oss uppstå från döden [på den yttersta dagen].

Han for upp till himmelen och öppnade åter himmelrikets port som varit stängd för oss av synden. [Synden hade separerat människan från Gud. Men Jesus övertog människans synder och lät offra sig på korset för att återställa vår relation med Gud. Jesus övervann därefter döden för att vår relation med Gud skulle gälla bortom döden.]

Den kristna kyrkan och inte minst den ortodoxa har sitt upphov i denna bekännelse (tro). 

Som alla kristna samfund betraktar den ortodoxa kyrkan Bibeln som sin främsta bekännelseskrift. Inom ortodoxin betraktas dock Bibeln snarare som en del av kyrkans tradition än som dess fundament (andra viktiga skrivna källor inom den ortodoxa kyrkan är de sju ekumeniska konciliernas beslut, heliga fäders övriga skrifter och olika kanoniska dokument från ortodoxa lokalkyrkor som vunnit inflytande över ortodoxin i hela världen).

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

LÄS MER: Kristendomens tre huvudriktningar

PODCAST: Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

PODCAST: De tre stora inriktningarna inom kristendomen
 

Den ortodoxa kyrkans helgon  

Det främsta av alla helgonen är Jesus mor (Jungfru Maria). Till helgonen hör också profeter, apostlarna, kyrkofäderna, martyrer, bekännare, helbrägdagörare och många eremiter och munkar, som har dragit sig bort till kloster och ökentrakter för att helt få ägna sig åt bön och kamp mot det onda. 

Enligt den ortodoxa läran är helgonens förböner starka redan medan de lever på jorden, men då de efter döden överflyttas till himlen, blir de ännu starkare. Ortodoxt kristna ärar och hyllar dem, och ber dem om hjälp i sina böner.

Den nåd som Gud låtit dem få del av berör hela människan, både själen och kroppen. Därför är också deras jordiska rester eller reliker heliga.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan? Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
   
 2. Vad betyder ordet ortodox?
   
 3. Var finns de flesta ortodoxa kyrkorna?
   
 4. Beskriv hur ortodoxa kyrkan är indelad.
   
 5. Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
   
 6. Vad är en ikon?
   
 7. Beskriv kortfattat några utmärkande drag av den ortodoxa läran.

Ta reda på:

 1. Hur många ortodoxa kristna finns det i Sverige?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty (författare och tidigare SO-lärare) och Robert de Vries (red.)
 

 

Sidan uppdaterad: 25 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ortodoxa kyrkan

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

Podcast om Ortodoxa kyrkan

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Läs mer

Länkar om Ortodoxa kyrkan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Hi
Konstantinopel

Konstantinopel

Konstantinopel är ett äldre namn (till 1930) på staden Istanbul i dagens Turkiet. Staden fick sitt...

Hi
Konstantinopel

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Re
Konfirmander i kyrkan.

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Re
Krucifix

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Präst

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...